if i!M!«É (1 m HOLTEN I WIST OVERWICHT NIET GEHEEL IN DOELPUNTEN HIT TE NIKKEN CHR. ULO TE RIJSSEN WORDT MAVO SUIKER-OOM Afdeling Twente K.N.V.B. BI. Wit 1-Enter Vooruit 2 gestaakt Aanbesteding Bungalow Meimarkt Voor Sanatorium Architect H.B.O. Bridgeclub Holten Open drive op 14 april werd groot succes Loterij-uitslag Deventer padvinders Halm-personeel dagje uit Hellendoorn Zaterdag 22 april 1967 Nh?.-. Holten heeft in de uitwedstrijd tegen Rijssen Vooruit een krappe, maar zeer verdiende 01 overwinning behaald. De Holtenaren begonnen met een stei'k aanvallend spel waarbij de linker- en rechtervleugel steeds beide waren be trokken. Na ongeveer 25 minutenspelen werd een door Holten gescoord doel punt op appeleren van de grensrechter en van de Rijssense doelman, afgekeurd. Op een gevaarlijk ogenblik voor het R.V.-doel wist een achterspeler een ze ker doelpunt te voorkomen door de bal weg te stompen. De door de scheidsrech ter toegekende strafschop werd door aanvoerder Hommes naast geschoten. Vijf minuten voor de rust gaf Rini den Heijer uit een goed genomen hoekschop zijn club de leiding (01). Na de hervatting werd het spel door R. V. feller aangepakt. Haar voorhoede wist echter op de beslissende momenten vaak niet de juiste medespeler te vin den, terwijl de Holtense defensie de si tuatie voor het doel goed beheerste. Zo wel voor het R.V.-4doel als voor het Kol- Door dè 10 overwinning van Holten op Rijssen Vooruit en een 1—1 gelijkspel van Hector tegen Twenthe is de span ning in afdeling 1 B tot het uiterste ge stegen. Hector en Holten hebben nu ie der 24 punten, maar Hector heeft een iets beter doelgemiddelde, zodat de Goorse club aanvoerder blijft van de ranglijst. Delden dat Zenderen Vooruit op eigen terrein een 13 nederlaag toe bracht, nestelde zich steviger op de 3e plaats en blijft theoretisch nog kans hebber op het kampioenschap. U.D. won met 43 van S.O.S. en Rood Zwart re kende met 5—1 met hekkesluiter RKSV af. Door deze uitslagen kwam er een kleine verandering in de ranglijst. Er zijn nu vier elftallen met 16 punten. Rijssen Vooruit zakte door de 01 ne derlaag drie plaatsen. De staart van de ranglijst blijft ongewijzigd. De stand in 1 B is nu: Hector 17 10 4 3* 24 34—15 Holten 17 10 4 3 24 47—27 Delden 16 8 4 4 20 38—25 Rood-Zwart 16 6 4. 6 16 26—27 S.O.S. 18 5 6 7 16 34—38 U.D. 16 6 4 6 16 31—37 Twenthe 17 4 8 5 16 29—36 Rijssen V. 16 4 7 5 15 21—25 KSCV 16 5 4 7 14 25—25 Zenderen V. 14 4 1 9 9 18—35 RKSV 15 1 6 8 8 15—28 Uitslagen afgelopen weekend: Zaterdag: G.F.C. b - Holten a SWN b - Holten b Holten c - Sportcl. Rijssen c Holten d - Hector d Holten e - Nijverdal e Zondag: Holten 2 - Heracles 5 Twente 2 - Holten 3 Holten 4 - Nijverdal 3 SDOL 3 - Holten 5 PROGRAMMA: Zaterdag: Holten a - Sportcl. Rijssen a Haarl. Boys b - Holten b Enter Vooruit b - Holten c Zondag: Holten 1 - Zenderen V. 1 Achilles 4 - Holten 2 1—4 2—4 23—0 1—2 0—2 8—2 7—1 2—0 1—1 3.00 uur 3.45 uur 2.30 uur 2.30 uur 10.30 uur Doelman D. Pasop in actie tense doel werd een pracht scoringskans gemist. Deze spannende maar niet grootse wedstrijd werd ten slotte in het voordeel der gasten met 0—1 beslist. Vlak tegen het einde van de eerste helft om precies te zijn in de 39ste minuut gaf scheidsrechter Veenstra het sein tot het staken van de wedstrijd Blauw Wit 1 versus'Enter Vooruit 2. Hij kwam tot dit besluit nadat door een spèler van Blauw Wit aanmerkingen waren gemaakt op zijn leiding (nemen van een vrije trap toen de bal nog niet stil lag en niet flui ten bij een zuiver hands geval). In deze 39 minuten werd er door beide partijen behoorlijk voetbal gespeeld. De Enternaren met zeer goede kansen op de titel waren technisch een tikje beter, doch kregen tegen de hechte ver dediging van Blauw Wit géén kans om het pluspuntje in doelpunten uit te druk ken. Doelman Jan Heuvink kreeg slechts één keer een harde schuiver op doel, doch hij wist een doelpunt, zij het ten koste van een hoekschop, te voorkomen. Vlak voor 't moment dat arbiter Veen stra tot het staken van de wedstrijd be sloot, knalde Herman ter Beek buiten bereik van dé Enter doelman tegen de lat. De wedstrijd eindigde onbeslist, 0—0. Stand Sportclub Rijssen 1 15—21 Excelsior 3 1320 Enter Vooruit 2 1420 Blauw Wit '66 17—18 DES 3 16—17 Denekamp 1 io12 Juliana 2 1512 Sportlust 3 1311 Hulzen se Boys 2 1411 Achilles 2 1410 Sparta 4 132 Het tweede van Blauw Wit speelde in Nijverdal tegen de nog ongeslagen kam pioenskandidaat SWN 3 en verloor kans loos met 60. De a-juni oren traden thuis aan tegen DES c en verloren met 31. Een keurige prestatie leverden de pu pillen door in de wedstrijd tegen GFC f uit Goor de halve winst te grijpen. Tot vlak voor het eindsignaal stonden de Blauw Witjes nog met 21 voor, doch aarzelen van de achterhoede kostte hen de overwinning. Voor Blauw Wit scoorden Gerrit Stam (uit een mooie vooi'zet van Jan Verveda) en Bert Podt. Programma Blauw Wit 1 speelt zaterdag om kwart over vier thuis tegen Juliana 2 uit Hen gelo (O.) en moet spelend als tegen En ter Vooruit beide puntjes binnen halen. Het tweede speelt uit tegen DES 5 te Nijverdal en zal met een gelijk spel een best figuur slaan. De junioren spelen om drie uur thuis tegen RKSV b en moeten in staat zijn om te winnen. De Blauw Witte pupillen gaan naar Hengevelde en zullen alles op alles zet ten om te winnen van kampioenskandi daat WW e. HOLTENS NIEUWSBLAD Het bestuur van de chr. ulo te Rijssen heeft van het ministerie toestemming gekregen om deel te nemen aan het mavo-experiment per 1 augustus 1967. Voor de ulo-school is het de vervulling van een langgekoesterde wens en met grote dankbaarheid gaat het bestuur gaarne op deze nieuwe onderwijsvorm over. Wel geelt dit op allerlei gebied nieuwe problemen, maar zowel bestuur als leraren hopen deze op een vlotte wijze op te kunnen lossen. De nieuwe wet op het voortgezet on derwijs, de zgn. Mammoetwet, zal heel wat veranderingen op onderwijsgebied teweegbrengen. Met ingang van 1 augustus 1968verdwijnt in het ge hele land de naam „ulo-school" en wordt deze onderwijsvorm „mavo-school" ge noemd (de mavo middelbaar alge meen vormend onderwijs). Het was voor de chr. ulo te Rijssen erg aantrekkelijk om maar zo spoedig mo gelijk met deze nieuwe vorm te begin nen. Het bestuur heeft enige jaren ge leden reeds besloten nauw samen te wer ken met het bestuur van de chr. ulo te Nijverdal. Dank zij deze samenwerking is het mogelijk geworden, dat in Nijver dal een havo-school opgericht kon wor den, verbonden aan de mavo-ulo aldaar. De vestiging van deze school in Nijver dal had en heeft nog de volledige in stemming van het bestuur der chr. ulo te Rijssen. Deze school moest daar ko men, waar de levenskansen zo groot mo gelijk waren. Rijssen kon in 1966 nog niet met een mavo-experiment starten, omdat de voorraad vergunningen, uit te reiken door het departement, uitgeput was. Op het ministerie is deze zaak toen door het bestuur en het hoofd der school grondig besproken; het resultaat hier van was, dat per 1 september 1966 of ficieus met een brugklas begonnen kon worden. Dank zij de ervaringen in dit cursus jaar opgedaan, kan de ulo-school met vertrouwen aan het mavo-experiment beginnen, daarbij gesteund door het mi nisterie in de vorm van toewijzing van extra-leerkrachten. In de brugklas wordt door een be perkt aantal leraren les gegeven om de overgang van het lager naar het voort gezet onderwijs zo geleidelijk mogelijk te dóen verlopen. De leraren moeten in deze klas onderzoeken, voor welke school de leerlingen het meest geschikt zijn. Een voordeel van het brugjaar is ook, dat de wet 4 les-uren toestaat, waarin ae leerlingen leren studeren. Zwakkere leerlingen kunnen ook in deze uren eens wat extra geholpen worden. Na het brugjaar bestaan de volgende Door het architectenbureau L. C. van de Bovenkamp-M. van Guilik, alhier werd het afgelopen weekeinde in het sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster- man voor diens rekening onderhands aan besteed het bouwen van een bungalow aan de Kerkhofsweg. Ingeschreven werd als volgt: hoofdbouw: combin. Fa. H. G. Jansen en Klein Velderman en Fa. M. Dollekamp te Holten f 63.380,Fa. B. en H. Jansen, Markelo f 63.380,Fa. H. Koopman Zn., Holten f 55.669,(be groting f 59.680,Loodgieterswerk Fa. H. Klein Velderman f 3,618,(begroting f 3.720,Schilderwerk: Fa. Wennekes f 6.023,Fa. Gebr. Maats f 4.884,(be groting f 5.120,electrische installatie: Fa. Oolbekkink en Broekmaat f 894, (begroting f 1.024,Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. Donderdag a.s. wordt alhier de mei- markt gehouden, die behalve door de aan voer van biggen en runderen, vooral wordt gekenmerkt door de drukke kra- menmarkt en de vele bloemen en plan ten, die elk «jaar worden aangevoerd. Met een bijdrage van de gemeente wordt door de marktcommissie de nodige reclame gemaakt voor deze gezellige jaarmarkt. mogelijkheden: 1. Naar de 2e klas van de 4-jarige ma vo in Rijssen. 2. Naar de 2e klas van de 3-jarige ma vo in Rijssen. 3. Naar de 2e klas van de havo-school in Nijverdal. 4. Naar de 2e klas van het chr. Lyceum in Almelo (voorwaardelijk). In voorbereiding is een verzoek aan het ministerie om per 1 augustus 1968 te beginnen met een meao-school (middel baar economisch administratief onder wijs). De bedoeling van deze school is leerlingen op te leiden voor kantoor-ar beid. Het bestuur hoopt, dat al deze pogin gen om het onderwijs in Rijssen snel aan te passen aan de nieuwe mogelijk heden, waardering in Rijssen en omge ving mogen vinden. Men zie verder de aankondiging in dit nummer. Aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam behaalde onze plaatsgenoot de heer J. G. M. Overbeek de titel „Ar chitect H.B.O." (Hoger Bouwkunst On derricht) op grond van een studie over de integratie'van wonen en recreatie. Deze studie is gedaan aan de hand van een plan voor de vestiging van 100.000 mensen in en om Brielle. alles voor Baby s huidje STOFVRIJ AFGESLOTEN Precies om 3 uur kon de voorzitter van de Bridgeclub, de heer Boonstra, de 64 deelnemers welkom heten. Een-speciaal woord van dank bracht hij aan de direc- tie van „Hotel Hoog Holten" voor de prettige manier van medewerking. Zeer verheugd toonde spreker zich dat de heer Iliohan uit Hengelo, districtsbestuurslid van de Ned. Bridgebond, bereid was ge vonden als wedstrijdleider te fungeren. Helaas konden niet alle aanmeldingen in ontvangst worden genomen in verband met de beschikbare speelruimte. Op een volgende drive hoopt het bestuur deze „teleurgestelden" toch te kunnen begroe ten. UITSLAGEN: Groep A: 1. Dames Kamp/Koopman, Nijverdal 61,11%; 2. Heren Birkenhager/ Dollekamp, Goor 58,73%; 3. Heren Duyx/ Jongman, Hengelo 54,76%; 4. Echtp. Le- get, Holten 50,79%; 5. Echtp. Ancion, De venter 48,41%; 6. Echtp. Meilink, Nijver dal 42,86%; 7. Heren Podt/Maassen v. d. Brink, Nijverdal 42,06%; 8. Echtp. Eel- veld, Holten 41,27%. Groep B: 1. Heren Koopman/Albers, Nijverdal 62,7%; 2. Heren Van Wezen/ Wilmink, Hengelo 57,14%; 3. Echtp. Huls hof, Holten 56,35"%; 4. Echtp. Warmink, Almelo 50,79%; 5. Heren Paule/Lukkien, Holten 49,21%; 6. Hei-en Jansen/Kamp, Nijverdal 48,41%?; 7. Heren v. d. Kuit/ Keer, Deventer 42,06%; 8. Echtp. Hotsma, Deventer 33,33%. Groep C: 1. Heren Olthof/Kerkveld, Hengelo 59,52%; 2. Mevr. Baarda/Hr. v. Raay, Nijverdal 58,73%; 3. Heren Krom mendijk/De Vries, Nijverdal 54,76%?; 4. Echtp. Stam, Goor 50,79%; 5. Echtp. Voer- huis, Almelo 50%; 6. Heren Keestra/ Boonstra, Holten 46,03%; 7. Dames v. d. Heide/Nijhoff, Deventer 42,86%; 8. Heren v. d. Houwen/Lantzendorfer, Holten, 37,3%. Feuilleton door Tom Lodewijk 4) „Bent u meneer Simon Goldberg?" vroeg hij en toen opeens het wat gesloten gezicht zich ontspande en de ogen op lichtten, voegde hij er aan toe: „Ome Simon?" „Ome Simon, ja!" lachte de ander. „Je bent het nog niet vergeten, jongen. Jij bent Ben, denk ik zo. En waar zijn de twee meiden?" Thea voelde zich al te lang op de ach tergrond geschoven, al griezelde ze een beetje van die uitdrukking „meiden". „Dag oom!" zei ze, „Ik ben Thea." „Thea, Thea. wacht es even. Doortje! Natuurlijk!" Thea's gezicht betrok. Theodora heette ze, en op school had ze Doortje geheten, maar zodra ze van de mulo af was had ze zich Thea laten noemen. „En waar is Anneke? O kind, jóu zou ik direct herkend hebben, jij bent nog niks veranderd!'" „Dag oom!" Anneke voelde haar hand als in een bankschroef geklemd. „Hebt u centen meegebracht? Voor drop?" Oom Simon lachte hartelijk. „Wou je meteen al drop gaan kopen, meisje? Verdient je man niet genoeg? Tussen twee haakjes, waar is die vrijer?" „De plicht," zei Anneke, „hij zit op school. Te veel zieken en een begrafenis, hij kon niet weg." „Nou, die zie ik nog wel." Herman, die zich op de achtergrond gehouden had, zoals paste (naar hij meende i als aange trouwde, kwam een beetje officiëler de oom van zijn vrouw begroeten, en oom Simon was kennelijk onder de indruk van Jannie, die als een echte mevrouw toonde te weten hoe het hoorde. „Komt u maar bij ons in de Buick," decreteex-de Ben, de koffers kunnen wel achterin, dan gaan we eerst eens een stukje eten en dan kunnen we de ken nismaking voortzetten, want hier staan we maar op de keien." „En da's niet best," vond Oom Simon. Zo verliep de aankomst van Simon Kolberg in .het land, waaruit hij voor zo vele jaren verti-okken was, om zijn for- OPSTELLING HOLTEN I Holten 1 komt (thuis) tegen Zenderen Vooruit met de volgende opstelling uit: doel: D. Pasop achter: G. Soer, H. Hom mes en G. Brands; midden: F. Paule en G. Mark voort; voor: Joh. Veneklaas, R. den Heijer, M. Klein Velderman, S. Mein- srna en VV'. Nijenhuis. Reserve: G. W. Schooien. HOLTEN 2-HERACLES 5 8—2 Zondag j.l. heeft Holten 2 de wedstrijd tegen Heracles 5 in een overwinning kunnen oitxzetten. Holten kreeg' in Heracles geen zware tegenstander. Vanaf het begin gingen de Hoitenaren in de aanval. Reeds na tien minuten kregen zij een pracht kans om de score te openen, doch aanvoerder A. Vincent, die alleen voor de keeper kwam te staan richtte niet goed en schoot van koi'te afstand naast het doel. Holten bleef aanvallen en er ontstonden keer op keer gevaarlijke aanvallen. Uit een voox'zet van links speelde een Iiei'acles-speler de bal met de hand. De scheidsrechter, die deze wedstrijd goed floot, kende 'n straf schop toe, welke door H. W. Schooien be- heei'st werd ingeschoten (1-0). Met deze stand ging de rust in. De gasten waren in de eerste helft danig vei'moeid gei'aakt en dit bleek dan ook in de tweede-helft. Reeds na een kwartier spelen brachten achtereenvolgens H. J. Jansen (2x) en H. Wansink de stand op 4-0. Heracles ging hierna in de aanval en dit resulteerde in twee doelpunten. De Holter verdediging greep niet voldoende in en de stand werd binnen vijf minuten op 4-2 gebx-acht. De thuisclub gooide er een schepje bo ven op en overspeelde de gasten volko men. De voorsprong wex-d hiexma nog ver groot. Uit een hoekschop kopte H. Riet- bei-g de bal onhoudbaar in (5-2). Jansen kwam nog een paar keer alleen voor de keeper doch het werden voorlopig geen doelpunten. Met nog een kwartier te spe- len zette Holten wedei'om een offensief in. Jansen, Wansink en G. Dikkers brach ten tenslotte de eindstand op 8-2. A.s. zondag speelt Holten tegen de lijst aanvoerder in afdeling 3E Achilles 5 uit Hengelo. Holten heeft tot nog toe alle uit wedstrijden en wij zullen hopen dat ook deze moeilijke uitwedstrijd in een over- winning wordt omgezet. Holten 2 veiirekt om 9.30 uur met een extra bus. Supporters kunnen mee. Enige tijd geleden hebben de Holtense padvinders in ons dorp een vrij groot aan tal loten verkocht ten behoeve van het disti'ict Deventer. In verband hiermede publicex-en wij op verzoek van de plaatselijke commissie hieronder de uitslag van deze loterij: Hoofdprijs: Band record ex\ nr. 5002. Eerste prijs: Transistor radio, m\ 3358. Tweede prijs: Scheerapparaat, nr. 7108. Extra px-ijzen: Haarddroogset, nr. 6246; Sigarettenaansteker, nrs. 0271 en 5292; Tafellaken met servetjes: de nrs. 0039 - 0318 - 2345 - 3410 - 4732 - 5040. Troostprijzen: Luxe ti'ommel biscuits, nummers 0060 0086 0597 0711 0739 0984 1999 2930 4622 4697 5018 6153 7635 7915 Troostprijzen: Doosje met 4 x-ollen pe permunt 0048 0173 0294 0347 0480 0590 0644 0820 0927 1235 1376 1572 1880 2004 2469 2633 2914 3116 3280 3464 3519 3636 3797 3843 3892 3974 4619 4281 4365 4537 4681 4763 5127 5346 5493 5501 5718 5991 6334 6483 6519 6646 6709 6847.6932 7046 7236 7373 7451 7570 7773 7882 De troostprijzen kunnen worden afge haald bij: de heer R. H. Visser, Hoge Hondstraat 138, Deventer. De overige prijzen gelieve U telefonisch te melden onder nummer 0 500-1.76.90,, waarna de prijs wordt thuisbezorgd. Directie, personeel en bestuur van de Verenigde Bakkerijen „De Halm" maak ten woensdag van de vorige week hun jaarlijks uitstapje. Deze keer was als einddoel gekozen Vlaardingen waar een bezoek werd gebx*acht aaxi de fabriek van bakkerijgrondstoffen „Damco". In Rotter dam werd de Euromast beklommen van waar men een prachtig uitzicht had over de havens en de stad. Op de heenreis die om 8 uur begon werd via Apeldoorn, Amersfoort en Haarlem naar de bollenvelden gex-eden die als gevolg van het koude en schrale voorjaar nog niet hun volle px-acht toon den. Op de terugreis werd in motel „Arn hem" door het bestuur van „De Halm" een diner aangeboden. Al met al een hoogst gezellige dag. tuin te zoeken onder de braziliaanse zon. HOOFDSTUK II Waarin de suikeroom komt eten „Zo," zei Pieter, tevreden toen hij zijn vrouw weer aan tafel zag, „en hoe was het in Amsterdam." Anneke was uit de Buick gestapt, Bex-- nard was niet mee naar binnen gegaan, en oom Simon ook niet, want Jannie vond het beter dat ze maar zo gauw xno- gelijk doorreden, dan kon oom Simon z'xi koffers uitpakken. Oom Simon had beloofd dat hij zo gauw mogelijk eexi dagje kwaxn, om met „de hele reut" ken nis te maken. Zaterdag, dan was de baas ook thuis. Hoe ziet ie ex-uit moeder?" vroeg Kas. „Twee armen, twee benen exi z'n kop zit bovenop," wist Simon, die even stopte met eten. „Haha," lachte Kas vreugdeloos, „onze grapjas." „Hij is zo te ziexi een jaar of vijftig, noga! lang en fors, dik grijs haar, bruin, en hij heeft een aardig gezicht. O ja, en hij rookt een pijp." „Da's belangrijk," zei Pieter, „in dat opzicht hebben we dus iets gemeen." Voor Pieter was het een beproeving dat hij in de klas niet kon roken, en verder ontzegde hij zich dat genot slechts tij- De voor .het Sanatorium te Hellendoorn gehouden collecte heeft ƒ860,60 opge bracht. Het damescomité dankt bij deze har telijk allen die gaven en de ledexi van de verschillende vrouwenverenigingen die met de collectebus rondgingen. dens het eten en het slapen. „Was ie erg deftig?" informeerde Kees, nog onder de indruk van het mil- joenenverhaal. Anneke schoot in de lach. „Deftig? Nou, dat nou juist helemaal niet. Hij was eigenlijk nog helemaal Ome Simon van voorheen." „Vijftig lijkt me nogal jong," kritiseerde Pieter, „hij is een broer vaxi je moeder." „Hij zal dichter bij de zestig dan bij de vijftig zijn," stemde Anneke toe, „maar hij ziet er niet naar uit. Hij heeft iets van een zeeman, vind ik, zelfs in z'n lopen. Zoiets van geef 'em de ruimte." „Hoe was de ontvangst?" informeerde Pieter en keek zoekend rond naar de kaas. „Als je de kaas zoekt," lichtte Anneke hem bij, „die is op. Ik heb je gewaar schuwd, als je zulke dikke plakken snijdt komt er gauw een eind aan." „Dan maar een beetje hagelslag," zei Pieter berustend. Hoe was de ont vangst," vroeg hij ten tweede male. „Hartelijk." zei Anneke neutraal. „Je weet hoe Ben is, altijd joviaal. Thea liet heel best merken dat ze het een eind in de wereld geschopt had; hij zei Doortje!" „Tegen tante Thea?" vroeg Kas met kennelijk leedvermaak, „heette die vroe ger Doortje?" Groep D: 1. Hei-en Hanenbui'g/Hof- steenge, Holten 61,9%; 2. Echtp. Feenstra, Almelo 60,32%; 3. Dames Krommendijk/ Podt, Nijvex-dal 55,56%; 4. Heren Van Amerongen/Zuethoff, Deventer 51,59%; 5. Heren Eelveld/Ter Horst, Holten 48,41%?; 6. Heren Gr. Obuink/Goox"man, Holten 46,03%; 7. Heren Veld/Hogen- kamp, Nijverdal 40,48%?; 8. Heren Dijk- stra/Wamnk, Holten 35,71%:. „Ja, maar ik waarschuw je," zei z'n moeder die haar spruiten maar al te goed kende. Kas keek onnozel. „En Jannie?" „De grande dame. Indrukwekkend. Ik geloof dat Oom Simon bang van haar is. Al is hij daar niet het tiep voor, denk ik." „Wie zou niet bang van haar zijn," murmelde Pieter. „Ikke niet," kwam Simon, „ze kan het me doen met d'r kouwe drukte." „Maar 't is goed voor je lijn," lachte Kees. en ze lachtexi allemaal mee. Ze hadden eens bij oom Ben gegeten en tante Jannie had een diner in stijl, al- ierlei dure dingen, en de arme Simon had vergeefs uit zitten kijken naar iets xnet méér substantie dan ossestaartsoep, kreeftcocktail, hazerug en meer van die lekkernijen die „geen zoden aan de dijk zetten". Hij had zelfs een licht hongerig geknor laten horen en toen had tante Jannie opgemex-kt, dat ze nu eenmaal geen logement voor polderwerkers hield. Geen acht slaand op de gemoedsbe zwaren van zijn zoon zette Pieter het ondex-zoek voort. (wordt vervolgd)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 2