IVOROI. AGENDA De Kwalifeits iandpasfa BIJ DE PRINSELIJKE GEBOORTE De krenten bloeien Benoemd als hoofd over fabrieksgebouwen Opening bloemenzaak annex potterie Opening van de „De Bouwhal" Speeltuinver. „De Kol" organiseert kinderspelen Trekkers als standwerkers Openbare kennisgeving Uitloting en rentebetaling obligatielening 1952, groot f 60.000,- Storten van vuil op de gemeentelijke stortplaats Nieuwe instrumenten voor „H.M.V." Gevonden voorwerpen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Z.C.T.-nieuws Zaterdag 22 april 1967 No. 16 Jaargang 19 HLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave pan de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05Jf88 - 12SJf Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) S,Iedere mm. meer 0,12 Nu er nog steeds geen heuglijke tijding is van Kasteel Drakensteyn, is de kans groot, dat het onderstaand programma van het vreugdebetoon bij de prinselijke geboorte onze lezers bereikt voordat de ooievaar zijn plicht heeft gedaan. Dat programma zal een wijziging ondergaan in verband met een interkerkelijke sa menkomst in de Ned. Herv. Kerk uit gaande van Hervormde, Gereformeerde en Rooms-Katholieke-kerkeraden. Deze samenkomst zal plm. 35 minuten duren en bestaan uit een korte meditatie uit te spreken door ds Hoogkamp, Geref. pre dikant, een liturgie onder leiding van ds Israël, Herv. predikant en de dienst der gebeden te verzorgen door Pastoor Schievels van Nieuw-Heeten. In korte trekken laten wij daarom hieronder nog eens volgen, wat er na het bericht van de heuglijke tijding o.a. in ons dorp te doen zal zijn. DE SCHOOLJEUGD Als de geboorte gedurende de school tijd bekend wordt, zullen de pl.m. 650 leerlingen van de beide openbare en van de christelijke school onmiddellijk de school verlaten en getooid met oranje, de nationale driekleur en voorzien van feesttoeters een vrolijke rondgang door het dorp maken AUBADE Wanneer de burgemeester op het ge meentehuis aanwezig is, zullen zij hem een aubade brengen voor het gemeen tehuis. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de gezamenlijke zanghulde plaats vinden op het dorpsplein in de Smidsbelt. Verder zal er dan nog ge zongen worden op het pleintje voor de voormalige garage van de firma Oolbek- kink in de Industriestraat en op het plein .voor de Boerenleenbank in de Gaardenstraat. Wanneer de geboorte op vrijdagmid dag na 3.30 uur of op zaterdagmorgen bekend wordt gemaakt is de optocht za terdagmorgen en worden - de kinderen om 9 uur aan de scholen verwacht, mits de bekendmaking door de radionieuws dienst om 8 uur heeft plaats gehad. OORKONDE Leden van de Bergruiters zullen dan zo spoedig mogelijk rondgaan om den volke van de geboorte kond te doen aan de hand van de gebruikelijke oorkonde. AVONDPRO GRAMMA Als de geboorte voor zes uur 's avonds bekend wordt gemaakt ziet het program ma er verder als volgt uit: 7.00 uur: Buitengewone vergadering van de gemeenteraad ten gemeentehuize. 7.45 uur: Interkerkelijke samenkomst in de Ned. Herv. Kerk als in de aanhef omschreven. 8.20 uur: (na de interk. samenkomst) Optocht van de muziekver eniging „H.M.V." vanaf het parkeerterrein bij het poli tiebureau naar het vreug- vuur in het Kolplan. 8.30 uur: Ontsteking van het vreug devuur door de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, populair concert van HMV en verdere vreugde-uitin gen. Wanneer de geboorte na zes uur 's avonds bekend wordt gemaakt, wordt het gehele programma verschoven naar de volgende dag en begint, de rondgang der schoolkinderen om plm. 9.00 urn 's morgens. Op beschutte plaatsen staan de kren- tenbossen in volle bloei. Elders begint de bloei door te breken, zodat verwacht mag worden, dat zij zondag overal in het volle bruidskleed staan. Langs een groot deel van de verharde Oude Deventerweg, die gemakkelijk per auto bereikbaar is, maar ook op de Zuurberg, in de Heihuizen en op andere plaatsen in de gemeente kan men deze bloemenpi'acht bewonderen. De natuur begint te ontwaken. Jammer dat het nog zo koud en guur is. Onze oud-plaatsgenoot de heer J. H. Hommes thans onderwijzer aan de o.l. school te Oud Beijerland is benoemd tot hoofd van de o.l. school te De Klomp (ge meente Ede). Het installeren van twee aluminium tanks met elk een gewicht van een ton en een inhoud van 27.000 liter op het dak van de poederbergplaats bij de fabriek, heeft de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" f 125,per uur gekost. Het had wel wat goedkoper gekund als buurman H. J. Paalman de transportspecialist, de N.V. Albert van der Scheur uit Apeldoorn, toe stemming had willen verlenen om met een kleinere kraan vanaf de Stationsstraat over zijn grond achter de fabriek te rij den, die aan zijn eigendom grenst. De heer Paalman meende die toestemming niet te moeten, verlenen, omdat o.m. geen waarborg kon worden gegeven tegen be schadiging van zijn eigendommen. Toen moest er andere raad geschaft worden. Het transportbedrijf kwam woensdag middag met 'n kraan van 36 meter hoogte (maximum hoogte 43,70 m) 'van Ameri kaanse makelij Moto crane Lorain die deels per aanhangwagen werd aange- voerd. Deze moest eerst in de Stations straat in elkaar gezet worden. De kraan, die nog boven de 35 meter lange fabrieks pijp uitstak, tilde de tanks spelenderwijs over de poedei-makerij en de belendende gebouwen heen en zette ze op hun voet stuk op de betonnen dakbedekking van de poeder be waarplaats. Dit karweitje nam minder tijd in beslag dan het in el kaar zetten en weer afbreken van de enorme kraanarm. Het. was een imposant gezicht, dat veel' belangstelling trok. De tanks zweefden als een ballon door de lucht. Ze zijn bestemd voor het opslaan en indikken van wei. Het karwei, waarmede men om half twaalf begonnen was en dat tót half acht duurde, stond onder leiding van de be drijfsleider van het filiaal te Deventer, de heer C. Hebink uit Epe. In het grote herenhuis aan het einde van de Dorpsstraat bij de Viaduct dat vroeger door zijn grootouders werd bewoond en nu als zakenpand is ingericht (o.a. van Keurslagerij Kalfsterman) gaat Hans Vincent een bloemenmagazijn annex potterie inrichten. De heer Vincent is met zijn 21 jaar vermoedelijk de jongste zelfstandige zakenman in ons dorp. Hij ontving zijn opleiding o.m. aan de Middelbare Tuin bouwschool te Nijmegen en was o.a. prak tisch werkzaam in het bekende bloemen magazijn Van Dam te Almelo, o.m. be kend door zijn medewerking aan het bloe mencorso van Aalsmeer. Het wat sombere pand, waarin de heer F. Russ zijn preparateursbedrijf uitoefen de, is nu van een grote winkelpui voor zien en door het vele glas een en al licht. Een etalage van natuursteen biedt volop de gelegenheid om bloemen en planten goed tot hun recht te doen komen. Behalve bloemen en planten voert de heer Vincent straks ook exclusief aarde werk van Zaalberg en Mobach en heeft hij de alleenverkoop van origineel Delfts Wit. Verder behoren tot de te voeren arti kelen artistieke voorwerpen van koper en tin. De schilders leggen momenteel de laatste hand aan het nieuwe bloemen magazijn, dat donderdag a.s. om 16 uur officieel door de burgemeester, Mr. W. H. Ënklaar, geopend zal worden. Zo krijgt de winkelstand in onze toe ristenplaats steeds meer allure. Met de bouw van „De Bouwhal" is Hol ten een nieuw en nuttig bedrijf rijker geworden dat in een behoefte voorziet, een bedrijf waarvoor in de toekomst ze ker grote belangstelling zal bestaan. Meer en meer komen de z.g. „Doe het zelf" zaken hun aandeel opeisen van de vrije tijd die een groot aantal mensen xxuttig wensen te besteden eix die bo vendien hun zelf doen hobby" zo goed koop mogelijk willen „uitleven". Zowel voor het eexv-als voor het ander krijgen zij hiervoor in „De Bouwhal" volop gelegenheid doch behalve dit kan men in dit nieuwe bedrijf dat verrezen is aan de Pannebakkersstraat tegenover het slachthuis terecht voor het kopen van hout, bouwelementen, keukens etc. De officiële opening zal plaats heb ben op donderdag 27 april a.s. des na middags om 20.00 uur door burgemees ter mr. W. H. Enklaar. Vanaf vrijdag 28 april is er gelegen heid om De Bouwhal" te bezichtigen een gelegenheid waarvan naar de firma Damming Keukenkamp verwacht zeer velen gebruik zullen maken. De Speeltuinver. „De Kol" organiseert op maandag, 1 mei voor de kinderen van haar leden verschillende aktivitei- ten. De kinderen zullen bezig gehouden worden met: 1. Hardlopen met hindernissen. Leef tijd tot 6 jaar voor jongens en meis jes. 2. Touwtrekken voor jongens van 6 tot 12 jaar. 3. Stoelendans voor meisjes in de groe pen van 69 jaar en 1012 jaar. 4. Zaklopen met hindernissen voor jongens in de groepen van 69 en 1012 jaar. Naast deze spélen organiseert het be stuur van de speeltuinveren, nog een f ietscross voor jongens van 69 en van 1012 jaar en voorts een fietscross met zijspan. Al deze spelen zijn uitsluitend voor ieden van de speeltuinveren, behalve de fietscross. Aan de fietscross kunnen ook jongens meedoen, die geen lid van de speeltuin ver. zijn. Het inschrijfgeld bedraagt voor niet-leden 1,De cross en alle an dere spelen worden gehouden in de speeltuin van de Kol. Aanvang 2 uur. 's Avonds is er een lampionoptocht. Deelname is voor ieder vrij. mits voor zien van een lampion. De speeltuinleden krijgen een lampion thuis bezorgd. Na afloop krijgen de deelnemers, die lid zijn van de speeltuinver. een trakta tie, aangeboden door „De Halm", aan gevuld met enige lekkernijen van de vereniging! Leden van de Wandelsportvereniging „De Trekkers" gaan tijdens de Holtense Meimarkt op donderdag' a.s. in Kalfster- mansweide hun kwaliteiten tonen, al thans zullen proberen die te tonen, op het terrein van marktverkoop of zo u wil als standwerk(st)er. Zij krijgen hiervoor de gelegenheid dank zij de medewerking van Marjo's Bloemenhal die perkplanten en tuinbloemen voor verkoop door de Trekkers beschikbaar stelt. OFFICIËLE PUBLIKATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend dat in verband met het op 29 april 1967 in deze gemeente te hou den concours hippique door de plaatse lijke ruitervereniging „De Bergruiters" 1. voor het gedeelte van de Landuwer- weg, vanaf Rijksweg 44a (HoTten- Rijssen) tot aan de Schreursweg, voor de rechter zijde van die weg, tijdelijk een parkeerverbod is vastgesteld; 2. De Schreursweg, vanaf de kruisting met de Landuwerweg tot de kruising met de Broensweg en de Broensweg, vanaf de kruising met de Schreursweg tot aan de Rijksweg 44a Holten-Rijs- sen) tijdelijk gesloten zijn verklaard voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee in beide rich tingen. Holten, 21 april 1967. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Bui'gemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat in een op 18 april 1967 gehouden openbare vergadering van hun college zijn UITGELOOT de obligaties nrs. 9 en 17 van de obliga tielening 1952, oorspronkelijk groot f 60.000,—. Het bedrag dezer obligaties is op 2 mei a.s. betaalbaar gesteld bij de gemeente ontvanger tegen inwisseling van de uit gelote obligaties. De rente van deze le ning is op 2 mei a.s. betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon nr. 15. Holten, 20 april 1967. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. H. J. LANGENBARG, secretaris. Aangezien het nog telkens voorkomt dat de afrastering van de stortplaats op de Holterberg wordt vernield en vuil nabij de openbare weg wordt gestort, brengen burgemeester en wethouders ter algemene kennis, dat het storten van vuil op de gemeentelijke stortplaats op de Holter berg voor particulieren uitsluitend is toegestaan op elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en op elke zaterdag van 11.30 tot 14.30 uur Een ieder dient daarbij de aanwijzingen op te volgen, welke van gemeentewege gegeven zullen worden. Buiten de uren van openstelling is het verboden vuil te storten. Tegen overtreders zal streng worden opgeti'eden. Holten, 20 april 1967. Bui'gemeester en wethouders vooi'noemd, W. I-I. ENKLAAR, burgemeester G. H. LANGENBARG, secretaris In de blauwe zaal van Dox*pshotel „Holterman" wordt maandagavond 24 april om 8 uur een vex-gadering gehouden in verband met het aankopen vaneen nieuw instrumentax'ium voor de Holtense Muziekvereniging „H.M.V.". Op deze vergadering woi'den al diege nen verwacht die het bestuur van het corps en de supportersclub met raad wil len bijstaan om het bedrag van zes en twintig duizend gulden bij elkaar te krij gen. Gevonden: 1 hond Duitse herder (reu); 1 oud damesrijwiel; en wollen sjaal. Verloren: 1 groen rijbewijs etui inh. verzeke- ringskaart bromfiets DGL466, bloed- groepkaart en twee foto's; 1 verzeke ringsbewijs bromfiets FVV 147; 1 dames handschoen zijden, linker; 1 kinder fietsje (driewielertje) rood, met wit za- deltje; 1 dubbele fietstas inhoud regen broek gereedschap; 1 beige centuur damesmantel; 1 rode d.amesportemon- naie met inhoud; 1 chroom stalen da meshorloge merk Burem met zwart ny lon bandje; 1 x-egenbroek zwart leer. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Zaterdag, 22 april: Lompeninzameling t.b.v. Instrumentenfonds „H.M.V." in dorp en naaste omgeving. Maandag, 24 april om 8.00 uur in de Blauwe zaal van Dorpshotel „Holter man": vergadering i.v.m. aankoop van nieuw instrumentarium voor „H.M.V." (zie bericht). Maandag, 24 april, 's avonds om 8.00 uur: ten huize van mevr. Beumer-De Vries, Neerdorp 84, gespreksavond Hervormden en Gereformeerden. Dinsdag, 25 april, 20.00 uur: Ledenver gadering P.J.G.-afdeling „Jong Hol ten" in café Jansen. Dinsdag, 25 april, 20.00 uur: Jaarverga dering tennisclub in hotel Holterman (zie adv.). Donderdag, 27 april: Meimarkt op Kalf- stermansweide. Donderdag, 27 april, 's avonds om 8.00 uur in café Kalfsterman: Ledenver gadering Controlevereniging „Holten en Omstreken". Donderdag, 27 april, 's middags om 2.00 uur: officiële opening „DE BOUW HAL" door de E. A. heer burgemeester mr. W. H. Enklaar (zie bericht en ad vertentie). Donderdag, 27 april, 16.00 uur: Officiële opening bloemenmagazijn Vincent door de burgemeester, Mr. W. H. En klaar (zie adv.). Vrijdag, 28 april: Tuincentrum Haneveld Jaarfeest C.J.V.-clubs Espelo in „Het Trefpunt", aldaar (zie adv.). Zaterdag, 29 april, 's avonds 8.00 uur in gebouw „Rehoboth": gezellige avond Geref. Jeugdverband en jongens- en meisjesclubs (sluiting winterwerk). Zaterdag. 29 april, 14.00 uur: Concours- hippique van de L.R.V. „De Bergrui ters". op 't Erve Twenhaar (zie adv.). Zaterdag, 29 april: Lompenactie in Es pelo ten bate van „Het Trefpunt" (zie ber.). Maandag, 1 mei (Koninginnedag): Alle zaken de gehele dag gesloten (zie adv.). Dinsdag, 2 mei, 20.00 uur: Algemene le denvergadering Holtense Handelsvere niging in nader aan te geven lokali teit. Woensdag, 3 mei, 19.30 uur: Verzamelen bij Herv. Kerk voor dodenherdenking Tweede Wereldoorlog bij het monu ment aan de Molenbelterweg. Donderdag, 4 mei (Hemelvaartsdag), 13.30 uur: Motocross op het circuit in de Beuseberg. Maandag, 20 mei, 20.00 uur: Ledenver gadering Zwemclub „Twenhaarsveld*'' in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zondag 23 april 1967 Holten: Ned. Herv» Kerk: 8.30 en 10.15 uur dhr. Schellevis. (In beide diensten extra collecte voor Algemene Diaconale Doeleinden). 10.15 uur Jongerendienst in het ge- böuw Irene. DijkerhoekBethanië 10.00 uur ds Israël. (Collecte voor Algemene Diaconale Doeleinden). Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het evangelisatiewerk in Nederland. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 22 en zondag 23 april: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Geboren: Hendrika, d.v. J. Haverslag en G. A. Meilink, Espèlo 86. BEVOLKING: Ingekomen: F. de Vries en gezin van Goor naar Hoffesstraat 6. P. Veenstra van Ommen, naar Pannenbakkersstraat 14. W. G. Veenstra-Keukenkamp van Drachten naar Pannenbakkersstraat 14. Vertrokken: G. H. C. Dijkstra van Hol terberg 35a naar USA. H. Reinink van Gaardenstraat 5 naar Apeldoorn. D. J. Volkerink van Neerdorp 95 naar Gors- ...en niet duurder dan andere De ontwei'p-statuten en -reglementen van de Zwemclub „Twenhaarsveld" zijn door het bestuur ter inzage gelegd bij de secretai-esse mej. H. Lensink, Rietmolen straat 3. Voorstellen tot wijziging moeten bij haar schriftelijk v/orden ingediend. De algemene ledenvergadering zal op maandag, 8 mei om 20 uur gehouden wor den in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1