burgerlijke Bronchi letten AGENDA KERKDIENSTEN Veiligheid voor alles Nieuwe verlichting station N.S. geeft problemen Voor Koningin's verjaardag Streek-concours-hippique Lompenactie Espelo Wie zorgt voor wat vuurwerk yreugdebeteoii bij prinselijke geboorte Vormingswerk assistentenklassen huishoudschool De krenten komen in bloei Diploma R.M.L.S. behaald Voor Simavi Spreekuur Directeur Gemeentewerken Open Deur-bijeenkomst Vijf en twintig jaar bij 't spoor Gevonden voorwerpen Zater'dag 15 april 1.9157 No. 15 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,/Ioltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05J/S3 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. d contant3,Iedere mm. meer 0,12 De Nederlandse Spoorwegen hebben enige weken geleden de perronverlichting ien de buitenverlichting van het Station Holten, bestaande uit z.g. diepstraalar- men met lampen van 150 watt, vervan gen door opschuifarmenturen met T.L.- buizen van 40 watt. Deze vervanging is, naar moet worden aangenomen, aange bracht ter besparing van stroomkosten aangezien de T.L.-buizen belangrijk min der stroom verbruiken. De kostenbespa ring aan stroom wordt door een deskun dige, die wij daarnaar vroegen geschat op f 200,a f 250,per jaar. Door de verandering van de perronver lichting zijn echter problemen ontstaan, die verband houden met de veiligheid van het treinverkeer, danwel met de vei ligheid van het verblijf op het zuidelijke perron, naar gelang van de maatregelen, die zulten worden genomen als de ver lichting gehandhaafd blijft. In tegenstelling tot de oorspronkelijke verlichting straalt de nieuwe verlichting naar alle kaftten een helder wit licht uit, dat op grote afstand zichtbaar is. Vlak voor het zuidelijk perron staat een inrij- seinpaal, die bij onveilige stand een rood licht en bij veilige stand een groen licht vertoont. De machinisten en wagenbestuurders, die uit de richting Deventer komen, kla gen nu, dat zij bij avond door de nieuwe verlichting, het licht van de seinpaal niet goed kunnen zien. Dat houdt het gevaar in, dat zij, wanneer geen afdoende maat regelen worden getroffen, door een on veilig sein kunnen rijden, met alle kwa lijke gevolgen van dien. Men heeft reeds verschillende proeven' genomen, o.a. door de armenturen van matglas te voorzien en een vijftal lampen op het zuidelijk perron niet te ontsteken. Het matglas bracht geen oplossing en daarom brandt de laatste dagen 'slechts een van de zes lampen. Maar daardoor is vooral de ach terzijde van het perron onvoldoende ver licht hetgeen weer een bezwaar vormt voor de veiligheid van de reizigers. Er is een oplossing mogelijk door ach ter de seinpaal een op palen geplaatste wand aan te brengen, maar dit zou een bedrag vergen van plm. duizend gulden en daar schijnt men van de zijde van N.S. wéinig oren naar te hebben. Deze - kosten zouden slechts voor een korte pe riode behoeven te worden gemaakt, om dat men over een goed jaar over het ge hele baanvak het nieuwe seinstelsel hoopt te hebben ingevoerd t.w. de C.V.L. of Centrale Verkeers Leiding, waardoor Ho«sf drank in toble+vorm. 95ct De Landelijke Rijvereniging „De Berg- ruiters" organiseert op zaterdag, 29 april a.s., ter gelegenheid van de verjaardag van onze Koningin, een streek-concours- hippique op het Erve „Twenhaar" aan de Rijssenseweg. Uit de nu reeds binnen zijnde inschrijvingen uit Rijssen, Hellen- doorn, Wierden, Almelo, Deldén, Mar- kelo en Holten blijkt, dat ruim honderd ruiters en amazones aan dit ruitersport- evenement zullen deelnemen. De muziekvereniging „H.M.V." heeft haar medewerking toegezegd en zal ver gezeld van de vaandelwacht (drie ruiters per vereniging) vanaf Kalfstermanswei- de naar het terrein marcheren. Het zeer gevarieerde programma ver meldt o.m. dressuufproeven voor afde lingen en individueel Cs morgens), springen individueel voor beginners (eveneens 's morgens) en na de of ficiële opening,- 's middags om twqe uur, springen klasse L. M. en Z. Voorts ver meldt het programma de keuring en het voorbrengen van het schoonste land- bouwrijpaard en het zeer attractieve équipe-springen. Het: hoogtepunt van de middag wordt ongetwijfeld de massale parade, geleid door de instructeur van de bergruiters de heer A. Valk uit Nij- verdal. Nieuw voor Holten en voorzover be kend ook voor andere plaatsen is de ges te van het bestuur om de schoolgaande jeugd der lagere scholen gratis toegang te verlenen. Men hoopt, dat dit zowel voor de jeugd als voor de ouders een aansporing zal zijn dit streek-concours te bezoeken. De Espelose. jeugd zal öp zaterdagt 29 april een lompenactie houden ten bate van het buurtschapsgebouw „Het Tref punt". De actie vindt plaats in de Schoolkring Espelo en is bedoeld om met cle opbrengst van de lompen de beheers commissie in staat t-e stellen de op het gebouw rustende geldlening af te lossen. De exploitatie van hel: gebouw baart geen zorgen, maar men wil in Espelo het gebouw gaarne zo spoedig mogelijk schuldvrij hebben. de huidig signalen komen te vervallen. Het centrum daarvan zal in Deventer ko men voor een baanvak dat ongeveer reikt van Stroe tot Wierden. Nu lijkt ons een bedrag van duizend gulden als ten minste met hout kan worden volstaan en dat moet voor zo'n korte periode mogelijk zijn wel erg aan de hoge kant. Twee masten van 9 meter kosten 60 gulden per stuk. Een planken wand zal beslist, geen achthon derd gulden behoeven te kosten. In elk geval zullen N.S. maatregelen moeten treffen, dat de veiligheid in alle opzichten gewaai-borgd is. 1 Er zal bij de geboorte van de baby van prinses Beatrix en prins Claus in Holten geen groots opgezet feestprogramma worden afgewerkt, maar het staat nu wel vast, dat deze blijde gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Het zal vooral de schooljeugd zijn, die aan het vreugdebetoon uiting zal geven. Als de geboorte gedurende de schooltijd bekend wordt, zullen de pl.m. 650 leerlin gen van de beide openbare en van de schristelijke school onmiddellijk de school verlaten en getooid met oranje, de natio nale driekleur en voorzien van feesttoe- ters een vrolijke rondgang door het dorp maken. AUBADE Wanneer de burgemeester op het ge meentehuis aanwezig is, zullen zij hem een aubade brengen voor het. gemeente huis. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de gezamenlijke zanghulde plaats vinden op het dorpsplein de Smidsbelt. Verder zal er dan nog gezongen worden op het •pleintje voor de voormalige garage van de firma Oolbekkink in de Industriestraat en op het plein voor de Boerenleenbank in de Gaardenstraat. Inmiddels zullen de meisjes uit de hoog ste klassen de 1300 beschuiten smeren, die door de Centrale Bakkerij „De Halm" gratis beschikbaar worden gesteld en waarvoor de beide Oranjeverenigingen de boter en de muisjes zullen leveren. Andere versnaperingen worden geschonken door enkele winkelbedrijven. Mocht de geboorte in de nacht plaats vinden, dan heeft de zanghulde de andere morgen om pl.m. 9. uur plaats. GESCHENK Het gemeentebestuur heeft in verband met dé geboorte van het Prinsenkind voor de klassen ,3 tot en met 6 een Oranje- verjaardagkalender beschikbaar gesteld, terwijl de kinderen uit de twee laagste klassen een boekje krijgen van de schrij ver W. G. van der Hulst Jr. Voor' de leer lingen van de kleuterscholen ligt een lek ker drankje in de vorm van cle bekende weggooi verpakking, met rietje, reeds bij de leverancier opgeslagen. De gezamenlijke assistentenklassen A.H. en N. van de Huishoudschool te Hol ten hebben in de afgelopen week een vormingsweek op het Vormingscentrum „De Klencke" te Oosterhesselen gehou den. Deze week had als thema „Met hoofd, hart en hand door tienerland". Er kon aan de hand van het programma heel wat gesproken worden over zaken, die bij de jeugd leven en waarover de meisjes in een buitenschoolse sfeer gemakkelijker los komen. Er werden ook qog contacten gelegd met de Huishoudschool te Ooster hesselen. De serieuze aanpak, door de meisjes, die vaak haar neerslag vond in fijn uit gelaten zijn, heeft een bijzonder fijne sfeer opgeleverd. De meisjes hebben de ze week als één der hoogtepunten in hun schoolleven ervaren en zullen er de meest prettige hrinneringen aan bewaren. OFFICIëLE PUBLICATIE: VREUGDEVUUR De oproep voor het bouwen van een vreugdevuur door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, is niet onbeantwoord ge bleven. Er ligt thans reeds een enorme brandstapel op het open terrein voor het slachthuis in het Kol-cornplex. Indien de geboorte vóór 's avonds zes uur bekend wordt gemaakt, zal het vreugdevuur nog dezelfde avond ontstoken worden. Het dagelijks bestuur en de leden van de raad zullen er bij- tegenwoordig zijn, nadat de vroedschap eerst om 7 uur in vergade ring bijeen zal zijn gekomen op het ge meentehuis. De medewerking van de muziekvereni ging „H.M.V." en van de „Bergruiters" is verzekerd. Wat er nog aan de organisatie ontbreekt is als slotstuk een zij 't maar bescheiden vuurwerk. Met wat goede wil moet dat toch ook nog te versieren zijn. De krentebloesems staan op springen. Er was al een vroege ontwikkeling, maar het gure weer van de voorgaande weken heeft de ontwikkeling tegengehouden. Als het zonnige weer van gisteren aan houdt staan de krenten over enkele da gen in bloei. Of dit zondag al zijn zal valt nog niet te zeggen. Takjes op een vaasje in de huiskamer kómen binnen een etmaal tot bloei, maar de krenten- bloesem moet men in de natuur bewon deren. Het landgoed van kasteel Eerde in Ommen en bij de z.g. steile oever, even voor Eerde, telt heel veel krentestruiken, maar ook in Holten komen ze veelvuldig voor. Een groot deel van de Oude Deven- terweg is omzoomd met dit- struikgewas en vormt in de bloeitijd een wit bruids kleed, dat nu nog een bruine kleur draagt door het ontluikend blad. Boom en struik hebben zich door de zonnige dag van gisteren, waarvan gehoopt mag worden, dat zij nog door vele gevolgd mag worden, in een pril groen kleed ge stoken. De berken, lijsterbes en andere vroege houtsoorten kondigen hiermede de lente aan, waarnaar iedereen verlan gend uitziet. De groene zoom langs het donkere naaldhout op de Holterberg en elders op de Overijsselse Heuvelrug komt bij mooi weer spoedig tot ontwikkeling. Het is de moeite waard om de komende weken de verharde binnenwegen eens op te zoeken! Inlichtingen worden gaare door de V.V.V. (tel. (05483) 15 33) ver strekt. Aan de Rijks Middelbare Landbouw School te Hengelo (O) zijn voor het einddiploma geslaagd de leerlingen: G. J. Bekkernens. Beuseberg 97; J. A. Paalman, Neerdorp 53; J. A. Rietberg, Neerdorp 78; G. J. Tromop, Dijkerhoek 11 en A. Wansink, Look 27. Naar de 2e klasse werd bevorderd de leerling J. W. Kettelarij, Beuseberg 66. De dezer dagen gehouden Simavi-col- lecte heeft f 308,30 opgebracht. De jonge collectanten worden evenals de gevers hartelijk bedankt voor hun bijdrage in dit menslievend werk. De Directeur van Gemeentewerken te Holten maakt bekend dat hij op 18 en 25 april geen spreekuur zal houden. Vervolgens wordt het spreekuur ge houden elke maandagmorgen van 912 uur i.p.v. op dinsdagmorgen. Holten, 14 april 1967 De Directeur voornoemd, T. Prak. De laatste Open Deur-bijeenkomst van dit winterseizoen zal a.s. zondagavond worden gehouden in de Ned. Herv. kerk alhier. Spreker is ds C. M. Graafstal. Her vormd legerpredikant te Ermelo, Hij hoopt te spreken over het onderwerp: „WERKEN VOOR DE VREDE". Dit on derwerp is het thema van het blad „DE OPEN DEUR" van deze week. In deze tijd van Vietnam, van oorlogsdreiging elders in de wereld enz. is het voor ker kdijken en niet kerkelijken van belang eens ha te denken over wat wij kunnen doen voor de vrede in de wereld. Alle Open Deur-samenkomsten, dus ook deze worden belegd met het oog op buitenkerkelijken en niet meelevenden. De Open Deur-groep zag dan ook graag, dat zij in het bijzonder deze samenkomst willen bijwonen. Wie niet van een spreker houdt kan genieten van de zang. Er is, zoals altijd, weer gelegenheid voor samenzang. Ver der is er medewerking van het Ohr. Mannenkoor uit Deventer. De bijeenkomst begint officieel om 19.15 uur. Vanaf 7 uur zal er samenzang en koorzang zijn. Dat betekent dat men tot kwart over zeven rustig binnen kan komen, zonder het gevoel te hebben te laat te zijn. Deze keer zal ook het koor voor de aanvangstijd zingen. Bij de ingang ontvangt U een gesten cild programma, zodat U alles gemak kelijk kunt volgen. De leiding van de samenkomst berust bij de heer A. Schel- levis. Er is 1 collecte aan de uitgang, be stemd voor het plaatse.lijk Open Deur- werk. De Open Deur-groep hoopt, dat velen zullen komen! De heer G. J. Stam, vakman wegonder houd bij de N.S., herdacht donderdag het feit, dat hij 25 jaar geleden in vaste dienst bij de spoorwegen werd aangesteld. De jubilaris is reeds vanaf 1935 in dienst van de spoorwegen werkzaam geweest, maar aanvankelijk als seizoenarbeider voor het onderhoudswerk aan het baanvak Dijker- hoek - Rijssen. In het dienstgebouw van de dienst van exploitatie, sector wegonderhoud, te De venter, waar alle collega's uit de sector aanwezig waren, werd de jubilaris toe gesproken door de sectie-chef, de heer A'. J. van den Berg, die hem gelukwenste en er op wees dat van de groep Holten de roep uitgaat, dat zij de beste splitters en schifters zijn van de sectie Deventer. Het G. J. STAM resultaat is aan het spoor te zien en voor al als met de meetwagen het traject De- venter-Wierden wordt gemeten. De heer Stam is één van die medewerkers van de groep, die voorts op een uitstekende staat van dienst kan tei'ugzien. Hij bood hem als aandenken namens de gehele sectie een mooie" schaaf aan. Van de afd. Holten van de Christe lijke Bond van Vervoerspersoneel ontving de heer Stam een schriftelijke felicitatie, terwijl 's avonds de plaatselijke collega's hem thuis kwamen opzoeken om nog even feestelijk stil te staan bij dit zilveren jubileum. Dinsdag, 18 april, 's avonds 8 uur in ge bouw „Bethanië": bijeenkomst (laatste in dit seizoen) Hervormde Vrouwen groep Dijkerhoek. Dinsdag, 18 april, nam. 2.30 uur: Bejaar densociëteit in het gebouw Irene. Donderdag, 20 april, 19.45 uur: Bijeen komst Herv. vrouwengroep in het ge bouw Irene. Donderdag, 20 april, 20.00 uur: Vergade ring afd. Holten Ned. Bond Platte-t landsvrouwen in hotel Holterman. Vrijdag, 21 april en zaterdag, 22 april: Jaarfeest C.J.V.-clubs Espelo in „Het Trefpunt", aldaar (zie adv.). Vrijdag, 21 april: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag. Zaterdag, 22 april: Lompeninzameling t.b.v. Instrumentenfonds „H.M.V." in dorp en naaste omgeving. Dinsdag, 25 april, 20.00 uur: Ledenver gadering P.J.G.-afdeling „Jong Hol ten" in café Jansen. Dinsdag, 25 april, 20.00 uur: Jaarverga dering tennisclub in hotel Holterman (zie adv.). Donderdag, 27 april: Meimarkt op Kalf- stermansweide. Zaterdag, 29 april,' 14.00 uur: Concours- hippique van de L.R.V. „De Bergrui ters" op 't Erve Twenhaar (zie adv. en ber.). Zaterdag, 29 april: Lompenactie in Es pelo ten bate van „Het Trefpunt" (zie ber.). Maandag, 1 mei (Koninginnedag): Alle zaken de gehele dag gesloten. Dinsdag, 2 mei, 20.00 uur: Algemene le denvergadering Holtense Handelsvere niging in nader aan te geven lokali teit. Woensdag, 3 mei, 19.30 uur: Verzamelen bij Herv. Kerk voor dodenherdenking Tweede Wereldoorlog bij het monu ment aan de Molenbelterweg. Donderdag, 4 mei (Hemelvaartsdag), 13.30 uur: Motocross op het circuit in de Beuseberg (zie ber.). Zondag" 16 april 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Israël. In beide diensten extra collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap. 19.15 uur Open Deur-samenkomst. Spreker ds Graafstal, legerpredikant te Ermelo. Medewerking van het Chr. Mannenkoor te Deventer. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur dhr. Schellevis. Extra collecte Ned. Bijbelgenootschap. Extra collecte voor het kerkkoor. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 15 en zondag 16 april: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Johan, z.v. H. J. Bosschers en E. Hulsman, Kozakkenstraat 56. Raymonde, d.v. B. F. Pietersz en O. Scheffer, Kozakkenstraat 60. Janneke Willemien, d.v. G. T. Jansen en A. A. M. Dollekamp, Larenseweg 33. Gehuwd: G. H. Brilman, 24 jr., Meppel en J. Reilink, 24 jr., Dijkerhoek 90. Ondertrouwd: W. Wissink, 24 jr., Dij kerhoek 49 en T. H. Haverslag, 21 jr., Diepenveen. H. J. Zwiers, 24 jr., Lich tenberg 16 en J. H. Berkel, 23 jr., Wier den. BEVOLKING Ingekomen: A. M. W. Wiersma van Delft naar Dijkerhoek 41. A. W. Lan- genberg van Brummen naar Bessink- passtraat 9. H. J. Robers en gezin van Enschede naar Pastoriestraat 48. Vertrokken: J. Brilman-Reilink van Dijkerhoek 90 naar Meppel. Gevonden 1 plastic emmer, 1 kampeerset, 1 kook- roestel; 1 zijden dameshandschoen; 1 wollen damessjaal (geblokt); 1 kente kenplaat EU2164. Verloren: 1 zwart damestasje inhoud notitie boekje en zakdoek; 1 bruin lederen por- temonnaie met inhoud; 1 reservewiel Michelin maat 825x17 X (vrachtauto). Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014,00 Uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1