Vreugdevuur Ml de geboorte van het Prinsenkind AGENDA Quvgerlyhê ffianö Enorme belangstelling De Beuseberg had het grootste paasvuur Tot directeur benoemd Verhuur garageboxen Kolcomplex Aangifte Hondenbelasting 1967 Hulp aan Tropenlanden De Simavi-collecte Dijkerhoek Jeugdgroepen' Officiële ingebruikneming nieuwe straatverlichting Broncfi Heften Schoonheid van stad en land Boeiende lezing met dia's van de heer Maaskant E.H.B.O.-examens Gevonden voorwerpen Zaterdag 1 april 196? No. 13 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floUens Nieuwsblad" Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) S,—. Iedere Betaling via de Coöp. RaiffeiseribanJc Holten, giro nr. 875587 te Holten- Telefoon 05483 - 12-34 <1 <1 <1 <1 <5 <3 In de komende weken mag ons volk de geboorte van een nieuwe telg van het Huis van Oranje tegemoet zien. Er is alle reden zich daarin oprecht te verheugen. Wij hebben als volk van Nederland zo onnoemelijk veel te danken aan ons Oranjehuis, dat ons met wijsheid en met toewijding vele eeuwen lang heeft geregeerd. Ik dacht, dat wij op de dag, waarop het prinsenkind ter wereld komt op de één of andere wijze uiting zouden willen geven aan onze blijdschap. Zou, zo vraag ik mij af, onze vreugde over deze koninklijke geboorte niet het beste tot uitdrukking worden gebracht door een vreugdevuur, dat wij tezamen bijeen brengen en ontsteken? Het zou zinvol zijn, wanneer wij in de tijd, die ons nog rest van de dag van de geboorte van de jonge prins of prinses, samen het materiaal voor dit vreugdevuur bijeen zouden brengen. Ik roep gaarne de burgerij van onze gemeente op om hiertoe gezamenlijk aan het werk te gaan. Ik stel mij voor, dat de plaats van het Kolpaasvuur de meest geschikte plaats is om dit vreugdevuur bijeen te brengen en te ont steken. De gemeentelijke technisch ambtenaar Boele zal bij het bijeenbrengen van materialen voor het vreugdevuur enige leiding geven op de plaats, waar wij tezamen ons vreugdevuur zuilen oprichten. Ik zou gaarne de spontaniteit van onze Holter bevolking zo veel mogelijk tot haar recht willen laten komen. Laat daarom een ieder, die zijn steentje tot dit Holter vreugdevuur wil bijdragen, dit doen. Paasvuurbouwers, die ervaring hebben, zouden zich met de heer Boele in verbinding kunnen stellen, opdat men door gemeenschappelijke inspanning iets goeds tot stand kan brengen. Ik stel mij voor, dat wij ons bij de ontsteking van het vreugdevuur tezamen bezinnen op de betekenis van het Huis van Oranje voor ons land en volk. H.M.V. zal daaraan een muzikale omlijsting geven. Vooralsnog ben ik geneigd om met U af te spreken, dat dit vreugdevuur, wordt ontstoken op de dag van de geboorte van het verwachte prinsenkind, des avonds om 8.00 uur, wanneer dit geboren wordt voor 's avonds 6 uur. Ik ben er van overtuigd, dat velen met enthousiasme in de komende dagen zullen gaan werken aan een vreugdevuur het ox-anjekind waardig. Ik houd mij gaarne aanbevolen voor initiatieven, om onze nationale vreugde over de komende gebeux-tenis in onze Nederlandse koninklijke familie, tot uitdi'ukking te brengen. De heer G. H. Kers, de administrateur van de V.V.V., zal in deze gaarne de coördinator zijn. Ons Koninklijk Huis heeft er recht op te weten, dat zij ons hart heeft gesto len, laten wij daarvan getuigen op de dag, waax-op het prinsenkind wordt geboren. W. H. ENKLAAR, burgemeester van Holten Er bestond ook dit jaar weer een enorme belangstelling voor de paasvu ren, die op Eerste Paasdag overal in de gemeente wex'den ontstoken. Toen de schemering begon in te vallen trok het publiek in drommen naar het open ter rein tegenover het gemeentelijk slacht huis waar de Kolbewoners hun „Paos- baoken" hadden opgetrokken. Hoewel hier een enorme brandstapel was verrezen, zouden zij deze avond niet getuige zijn van het branden van het paasvuur, dat de eerste prijs gewonnen had. De commissie, die de negen paas vuren keurde, die aan de jaarlijkse wed strijd deelnamen, had n.l. unaniem be slist, dat de buurtschap Beuseberg het grootste paasvuur had opgebouwd. De Kolbewoners konden zich daarvan trou wens zelf overtuigen en velen hebben dat niet nagelaten. Aan de Brenderweg bij het erve „De Grieze" stond de grootste brandstapel, die ooit in Holten is opgebouwd. De Beu- sebergers waren zich van hun triomf wel bewust, want op een stuk karton hadden zij met forse letters geschreven: „Heel Holten op z'n kop, De Beuseberg aan de top," Trouwens de buurtschapbewoners hadden zich deze keer toch bijzonder in gespannen, want zij gingen strijken met vier van de vijf geldprijzen. De uitslag was: le prijs „De Beuse berg", 2e prijs „De Kol", 3e prijs „De Hidder" (Dijkerhoek), 4e prijs „De Schip beek" en 5e prijs „De Haarjödden" (De Haar), aan de Larenseweg. Bij het erve „De Hidder" hebben de buurtbewoners, de enige Dijkerhoekse provo op de brandstapel geofferd. Hij stond in zijn witte kleedij en met een witte parapluie hoog bovenop het paas vuur. Het ontsteken van het triomferende paasvuur geschiedde om plm. half negen door de burgemeester, Mr. W. H. En klaar, met een speciaal voor dit doel ge maakte fakkel. Voordat de burgemeester de brand er in stak, sprak de heer J. Aanstoot een woord van welkom tot het talrijk publiek, dat getuige wilde zijn van deze paastraditie. Hij prees de schooljongens, die de basis hadden ge legd voor dit grote paasvuur. De burgemeester wenste de Beuseber- gers geluk, dat zij als buurtschapbewo ners, kans hadden gezien de eerste prijs te bemachtigen en sprak de hoop uit, dat zij ook in de toekomst kans zouden zien het grootste paasvuur bijeen te brengen. Met een paar streken van zijn fakkel stak hij de brand in de grote bult hout, die al spoedig een enorme hitte verspreidde, zodat de nieuwsgierige me nigte zich steeds verder van het paas vuur moest verwijderen. Ook in de Look bij het paasvuur van .Harwich", op de Elta, waar de Noorde- berg een groot paasvuur gebouwd had en in de andere buurtschappen verza melden zich veel mensen om de paas vuren. Heel veel automobilisten maakten een rondje om overal even een kijkje te nemen. HET BEHOUD VAN UW TANDEN Onbetwist de beste tandpasta Onze plaatsgenoot de heer E. Brons voort, leraar aan de L.T.S. te Almelo is benoemd, tot dix-ecteur van de nieuw te bouwen Chr. Technische School te Alme lo. OFFICIËLE PUBLIKATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat nog 3 garageboxen aan de Kozakkenstraat in het Kolcomplex beschikbaar zijn. Gegadigden voor de huur hiervan kun nen zich daartoe schriftelijk aanmelden bij burgemeester en wethouders. De huurprijs bedraagt f 25, per mnd. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat ingevolge het be paalde in artikel 7, lid 4 van de „Verorde ning op de heffing en invordering van een hondenbelasting in deze gemeente",' een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt of toegezonden, verplicht is de daaiin gestelde vragen duidelijk en zon der voorbehoud naar waarheid te beant woorden, de aangifte met zijn handteke ning te bekrachtigen en het biljet binnen 14 dagen na de datum van uitreiking of toezending ter gemeentesecretarie te be zorgen of te doen bezorgen. Een ieder, die aan deze verplichting nog niet heeft voldaan wordt verzocht zo spoedig mogelijk alsnog hieraan te vol doen. Holten, 30 maart 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Holten. In de week van 38 april a.s. wordt ook in onze gemeente de jaar lijkse SIMAVI-Collecte gehouden. Vele dokters en verpleegsters in de tropen- landen zetten hun persoon en hun ken nis in voor de hulp aan mensen, die aan vaak afschuwelijke ziekten lijden, veroorzaakt door onhygiënische toe standen en ondervoeding, door onkunde en verkeerde behandeling. Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje op zak naar de zie kenhuizen en poliklinieken, naar dok ters en verpleegsters, in de hoop van hun ziekten en kwalen te worden ver lost. Velen werden bijtijds gered. Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam. SIM AVI helpt waar zij kan en wil gaarne van de door U gegeven gelden steeds meer ongelukkig zieke mensen redden door het schenken van medicij nen, instrumenten, verbandmiddelen, verplegingsartikelen. Iedere dokter en verpleegster, die in tropenland een ver antwoord stuk werk doet, wordt door SIMAVI voorzien van het onontbeerlijke materiaal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huidskleur. IEDEREEN wordt geholpen. LAAT ONZE BARMHARTIGHEID DAAROM GROTER ZIJN DAN HUN VERTWIJFELING Hoe groter Uw offer, hoe méér hun levenskans Het SIMAVI-Comité fTpffarij- ignis-wra—ra Uitvoering C.J.V. Op vrijdag 17 maart werd in gebouw Bethanië de jaai'lijkse uitvoering gehou den door de jongere C.J.V.-klubs. De lei ding had de heer H. Rietberg, die deze avond opende met een hartelijk welkom aan de gelukkig, elk jaar weer belang stellenden. Hierna ging hij voor in gebed en werd gezongen Gezang 136. Geriie Noteboom hield een korte inleiding over Lukas 10 25-28 met als titel God. vx*aagt ook wel iets van zijn reisgenoten. De meisjesclub begon als eerste met enkele toneelstukjes o.a. „De huisnaaister", „Blauwe druppen", „Misvei'stand" en verder wat kox-tere schetsjes. Deze werden weer afgewisseld met „De loze rechter" en „de Ronde van Ne- dexTand", gespeeld door de Jongensklub. In de pauze was er gelegenheid om een kop koffie te drinken en loten te kopen. Tussen de bedrijven door, wex-den be kende liedjes op het ox'gel gespeeld door Diny Kloosterboer en Wim Markvoort. De heer H. Rietberg eindigde deze leuk geslaagde avond met korte dankzegging, waarop gezongen werd 'k Wil U o God mijn dank betalen. Vrijdagmiddag (hedenmiddag) zal het laatste gedeelte van de nieuwe straat verlichting, het tracé in de Oranjestraat en de Dorpsstraat, gereed komen. In verband hiermede is besloten om de in gebruikneming van de dan geheel klaar gekomen natriumverlichting door onze plaats met enige plechtigheid te doen plaats vinden. Men had gehoopt voor de Paasdagen gereed te komen, maar dat is niet gelukt. Zoals men zal hebben opgemerkt zijn in het gehele dorp thans grote en mooie lichtmasten verrezen, die voor een uit stekende zij het misschien niet in alle opzichten prettige verlichting zullen zorgen. Een verlichting echter, die ge heel is aangepast aan de eisen van het huidige verkeer. De officiële ontsteking zal zaterdag avond om 19.30 uur plaats vinden voor het gemeentehuis, waarbij de muziek vereniging „H.M.V." gevraagd zal wor den haar medewerking te verlenen. Behalve de verschillende plaatselijke autoriteiten is ook de Rijks Waterstaat uitgenodigd, aangezien het Rijk een be langrijke bijdrage levert in de kosten van deze straatverlichting. Met één druk op de knop zal dan de gehele verlichting, vanaf hotel Muller tot aan Slotman bij de Rijssenseweg, branden. Na de officiële plechtigheid zal de mu ziek een rondgang door het dorp maken. Hoestdrank in tabletvorrru 95ct Op uitnodiging van de afdeling Hol ten van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen sprak dondei'dagavond de heer A.A.C. Maaskant, directeur van het Ge nootschap „Het översticht" té Zwolle over „De verzorging van stad, dorp en land". De heer Maaskant besprak de provin cie Overijssel, die naar hij zei, de mooi ste provincie van ons land is. Het is aller taak er voor te waken, dat alles wat mooi en goed is, bewaard blijft en nieuwe hui zen, straten en boerderijen passen in hun omgeving. Met dia's liet spreker zien hoe vaak b.v. door onverantwoorde verbouwing mooie gevels heel lelijk wor den en volkomen uit de toon vallen bij de omgeving. Het is de taak van de Schoonheidscommissie hier op toe te zien en adviezen te geven. Vaak kan door een kleine verandering een veel mooier en vriendelijker geheel worden verkregen. Vooral door meer met groen en heggen te werken in plaats van palen en hekken. Ook in Holten is, als men de dia's ziet, nog heel veel dat verbeterd kan worden. Er zou vooral meer liefde voor de tuin moeten komen. Holten, aldus de heer Maaskant, vervult een grote taak voor het toerisme en moet een tuindorp blij ven. Iedereen kan daaraan meewerken door bij zich zelf te beginnen. Het was bijzonder jammer, dat deze avond, waarvoor ook de leden van de afdelingen Dijkerhoek en Espelo en van de O.L.M. waren uitgenodigd, niet beter bezocht was. Vooral omdat eigen provin cie en eigen plaats van inwoning allen ter harte dient te gaan. Door afwezigheid van de presidente mej. M. ter Borg, werd de avond geleid door mevr. Arfman-Sluiter, die aan het slot de heer Maaskant dank bracht voor zijn boeiende lezing. Op donderdag 23 maart werden in het Gx-oene Kruis-gebouw E.H.B.O.-examens gehouden. Dit examen werd afgenomen door dokter G. J. Itjeshorst uit Bathmen. Alle elf candidaten slaagden voor dit eenheidsdiploma voor E.H.B.O., al kostte het bij sommigen wel enige zweetdrup pels. Deze leden waren opgeleid door dok ter J. F. Sytsema en de heer F. L. Rugen brink. Na afloop werd in Hotel Holterman, onder het genot van een verfrissing nog even nagepraat over het verloop van het examen, dit tot opluchting van velen. Door de voorzitter werd dank gebracht aan de heren doktoren en de heer Ru genbrink, dokter Itjeshorst voor zijn komst naar Holten, dr Sytsema en Ru genbrink voor het geven van de lessen. De volgende personen slaagden voor dit examen: Mej. A. Vollebregt, Markelo; mevr. W. Westerik-Dollekamp en de heren G. N. Bekkernens; H. G. E. Grootherder; G. W. Jansen; J. A. Kers; J. Kolkman; H. Koopman; G. J. Potman; J. Stam en L. v. d. Steen. Een zestal van deze personen zijn per soneelsleden van de N.V. ter Horst Co., alhier. Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 's avonds half acht in gebouw „Irene": Uitvoering C.J.V. „Dorp" (zie adv.). Zaterdag, 1 april, 19.30 uur: Dansen in „Het Bonte Paard". Maandag, 3 april 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering van de vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holter man (zie adv.). Maandag 3 t/m zaterdag 8 april: SIMA- VI-collecte (zie bericht onder „Hulp aan tropenlanden"). Donderdag, 4 april, 's avonds 8 uur in gebouw „Bethanië": samenkomst Her vormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Woensdag, 5 april: Kantoor van Notaris Pluimers gesloten (zie adv.). Woensdag, 5 april, 20.30 uur: Ledenver gadering afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis in hotel Holtexvnan (zie adv.). Woensdag, 5 april, 20.00 uur: Ledenver gadering van de afd. Holten van de Partij van de Arbeid in hotel Holter man. Woensdag, 5 april: Excursie Herv. vrou wengroepen Holten en Dijkerhoek naar Geesteren. Bus vertrekt 12.45 uur uit Holten en 13.00 uur uit Dijkerhoek. Donderdag, 6 april, 19.30 uur: Film avond Zwemclub Twenhaarsveld in café Kalfsterman (zie adv.). Donderdag', 6 april, 's avonds half acht in zaal „Het Bonte Paard" te Dijker hoek: -FIAT-filmavona (zie adv. fa. Broekhuis en Zn). Donderdag 6 t/m maandag 10 april: show FIAT-tractoren bij de fa. G. H. Broekhuis en Zn. te Dijkerhoek (zie adv.). Vrijdag, 7 april: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag. Zaterdag, 8 april, 's avonds 8 uur: To neelavond in gebouw „Rehoboth" (zie adv.). Zaterdag, 8 april 2.30 uur: Toneeluitvoe ring voor bejaarden door O.C.H. in Amicitia (zie adv. en ber.). Zaterdag, 8 april, 20.00 uur: Toneeluit- voering van O.C.H. in Amicitia (zie adv. en ber.). Zaterdag, 8 april, 19.30 uur: Gezamen lijke ontspanningsavond H.M.V. en D.A.T. in 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Maandag, 10 april, 's avonds 8 uur in café Kalfsterman: vergadering com missie „motocross 1967". Vrijdag. 21 april en zaterdag, 22 april: Jaarfeest C.J.V.-clubs Espeto in „Het Trefpunt", aldaar. Zondag 2 april 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur dhr. Schellevis. Extra collecte Inwendige Zending. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds' Israël (Bed. H. Doop) Extra collecte, voor Bethanië. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Ar beid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 1 en zondag 2 april: de heer J. Warrink, Nooi'denbeigstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Marie Arenda, d.v. M. den Heijer en A. Nijkamp, Oranjestraat 34. Gehuwd: A. W. Langenberg, 23 jr., Brummen en W. Dolman, 20 jr., Bessink- passtraat 9. Gevonden 1 kinderjurk met geruite voering; 1 bril met donker montuur; 1 portemon- naie met inhoud; 2 wieldoppen. Vei'loren: 1 linnen boodschappentas; 1 blauwe pauw (vrouwtje); 1 blauw handtasje in houd rood geruit portemonnee en een zakdoekje; 1 beige wollen sjaal met klein ruitje; 1 wieldop van Simca 1000. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1