fttanB I, Bufflerli/'ke Paasfeest waarom en hoe Overal in Holten zullen de Paasvuren weer branden AGENDA Commies ter secretarie Kalverdrieling Gevonden voorwerpen Burgers blusten treinbrand Zaterdag 25 maart 1967 No. 12 Jaargang 19 Zondag 26 maart (Eerste Paasdag) Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur: dhr. Schellevis (medewerking kerkkoor); 10.15 uur: dhr. Schellevis. (In beide diensten: Paascollecte). 10.15 uur: Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 9.30 uur: ds. Hoogkamp en 15.00 uur: ds. Oosterhoff. ft.K. Kerkdienst: 3.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur: ds. Israël (Paascollecte). Maandag 27 maart (Tweede Paasdag) Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur: ds. Israël (Bed. H. Doop). Extra collecte: Paascollecte. Geref. Kerk: Paasmaandag, 9.30 uur: Zangdienst met medewerking van Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" en Riek Bolink-Lan- deweerd, sopraan. Tijdens de Paasdagen is het ené offer voor Algemeen Christelijke Doeleinden. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 maart: de heer Th. A. Oostendorp, Dies- senplasstraat 2, telefoon 1515. Geboren: Hendrika, d.v. G. Meilink en J. F. ten Brinke, Borkeld 62 Janna Cornelia, d.v. H. J. Klein Twennaar en A. C. G. Hentzepeter, Beuseberg 49 Hendrikus, z.v. J. W. Beldman en M. G. op den Dries, Beuseberg 87. Overleden: geen. Ondertrouwd: G. H. Brilman, 24 jaar, Meppel en J. Reilink, 24 jaar, Dijkerhoek 90. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: O. M. Talaperu en gezin van Indonesië naar Holterweg 26. Vertrokken: geen. De heer G. Zaal, adjunct-commies A ter secretarie, alhier, is met ingang van 1 juli benoemd tot commies ter secretarie, afdelingfinanciën, te Nieuwleusen. Op het bedrijf van de landbouwer Beunk aan de Ikkingsweg te Okkenbroek heeft een koe het leven geschonken aan drie kalveren. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0J.2 Hij zag het en geloofde. Joh. 20 8b. Waarom Paasfeest? Onze kinderen hoor ik het al zeggen: „Omdat de Here Jezus is opgestaan". Op de voor hen vreemde vraag hoe weet je dat? klinkt het met een zekere verwondering: Zo staat het toch in de Bijbel en wat in de Bijbel staat, is toch waar. De Here Jezus is voor onze zonden gestorven en daarom is Hij opgestaan. Dit is voor onze kinderen voldoende om fijn Paas feest te vieren. •Groter geworden.ga je eens nadenken. Want de Bijbel is Gods Woord, on getwijfeld, maar in menselijke taal door mensen geschreven en die mensen hebben feiten neergeschreven waarvan zij zelf getuige zijn geweest. Het is al tijd aantrekkelijk dingen te horen vertellen door mensen, die er zelf ten nauw ste bij betrokken waren. We denken even aan de opzienbarende redding van de mensen op het vastgelopen schip te Hoek van Holland. Hier betreft het mensen, die met ons in de grootste nood verkeerden. Wat ze hebben meegemaakt, hebben ze geschreven met een heel speciaal doel, n.l. „opdat gij, opdat wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat wij gelovende het leven zouden hebben in Zijn Naam". Wat hebben ze meegemaakt? Johannes, hier aangeduid met „de discipel, dien Jezus lief had, is er vol van. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben van het Woord des Levens, dat verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeen schap zoudt hebben. Temidden van de sombere en droeve omstandigheden waarin ze verke ren (want Jezus is dood) worden ze vroeg in,de morgen van de eerste dag der week door Maria gealarmeerd met de tijding: „Zij hebben de Here weggeno men uit het graf en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd". Wat de volgelingen van Jezus nu nog hebben is een leeg graf. Maar dat lege graf, daarheen moeten deze discipelen van Jezus, om latei- als Zijn Apostelen, als Zijn boodschappers, Zijn getuigen te kunnen optreden. Nu zijn op dat graf hun gedachten vastgelopen. De Emausgangers zeggen het later heel eerlijk: „Wij leefden in de hoop dat Hij het was, die Israël ver lossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is"; m.a.w. 't is een, naar onze gedachten, hopeloos geval. En naar dit graf zijn nu Petrus en Johannes op weg. Daar moeten ze op Pasen het eerst heen. Daar zullen ze het moeten zien, dat het graf behoort bij Gods verlossingsplan. Het is op Pasen niet 'zó, dat de Here Jezus opstaat uit het graf en dan maar zo spoedig mogelijk Zijn discipelen opzoekt om hen te troosten over Zijn schijnbare nederlaag tegenover Zijne vijanden. Gods werk is geen stukwerk. Dat graf moet hen dwingen tot verder luiste ren naar de Schriften en om daarover na te denken. Zodra de discipelen bij het graf zijn gekomen, zien ze dat waar is wat Maria hen reeds heeft gezégd; het graf'is opengebroken, de steen is wegge rold, het graf is leeg. Graf roof heeft Maria gezegd. Petrus en even later Jo hannes nemen het graf heel nauwkeurig op. Zo is Gods bedoeling. Ze zien de windsels, waarin het dode lichaam van Jezus was gewikkeld en de hoofddoek netjes opgerold afzonderlijk. Dit is direct duidelijk: het is geen graf roof, maar wat dan wel? Er heerst in dit graf eigenaardig gezegd een Goddelijke orde. Dit graf spreekt niet de taal van mislukking of van vijandelijke overmacht. Dit graf hoort er absoluut bij, zó heeft God het gewild, zó is aan Zijn goddelijk recht voldaan, het is volbracht. Hier hoort Johannes wat de Apostel Paulus later zal neerschrijven: „Christus is gestorven voor. onze zonden naar de Schrif ten en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt naar de Schriften. Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan Zó zegt de Heiland het straks Zelf en Hij opende hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. Zó gaat het hier met Johannes: hij ziet en gelooft. Paasfeest staat niet op zichzelf. Paasfeest, waarom? Omdat God deze we- reld, de mens door de zonde tot de ondergang veroordeeld, wil behouden en reeds nu weer leven en levensverwachting wil schenken. De mens wil wel verlossing en blijdschap, maar dan zonder dood en graf. Dat is het afschuwe lijkste wat de mens voortdurend bedreigt. Toch juist langs deze weg herstelt God de wonderlijke gemeenschap met Hem en geeft Hij het leven, eeuwig. Paasfeest en Hoe? Hij zag het, een leeg graf, en geloofde zonder Jezus als de Opgestane Zelf te hebben gezien. Hij geloofde de goddelijke boodschap van het lege graf in overeenstemming met de Schriften. Wij denken op Paasfeest wel eens, dat het voor ons gemakkelijker zou zijn om te geloven als we Jezus Zelf, de Opge stane, zouden zien. Tot Thomas wordt het door Jezus gezegd: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes heeft geloofd eer hij Jezus Zelf nog heeft gezien; hij heeft mogen doorzien het geheel van Gods verlossingswerk. Zoals een goddelijk getuigenis komt in menselijke taal deze verlossings boodschap tot ons. Deze boodschap wil geloofd worden. Mijn zonde, mijn dood, mijn graf, maar ook mijn leven, dan mag ik blij en in diepe verwonde- ring Paasfeest vieren, ziende op Jezus, Die het alles ook voor mij heeft vol bracht. „Vier blij o zondaar uw feest van leven en licht Want deze mens, Gods zoon, ging voor u in het gericht Wie deze. dwaasheid kan verstaan Zal eeuwig in Gods blijdschap gaan." R. O. iBnnBHSHnBBfflnfflnHHSHfflnnnnnHnfflHHfflSiMHiHinBiaBBBBBMiaiinBMiïiBiiiianaMiiMMSHHniaiiHfBBiBiiifflBnisiiHBiHSiaBBniinsHiiiHniiBHBB Zondag, 26 maart (le Paasdag) 's avonds half 8 in zaal „De Poppe": Optreden van Trio Gert Timmerman (zie adv.). Dinsdag, 28 maart t/m zaterdag 1 april: Collecte voor het Nationaal Rheuma- fónds. Dinsdag, 28 maart: demonstratie gedi plomeerde Schoonheidsspecialiste in kapsalon Mini Aaftink Woensdag, 29 maart, 20.00 uur: Gecom bineerde vergadering P.J.G.O.-afde- lingen in café „De Waag". Donderdag, 30 maart, 20.00 uur: Verga dering Plattelandsvrouwen Holten Dijkerhoek, Espelo en leden O.L.M. met echtgenoten en echtgenotes in Amicitia. Lezing met dia's van de heer A.A.C. Maaskant (zie adv. en ber.). Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 's avonds half acht in gebouw „Irene" Uitvoering C.J.V. „Dorp" (zie adv.). Vrijdag, 31 maart: Tuincentrum Hane- veld vanaf 13.30 uur geopend en ver volgens elke vrijdag. Zaterdag, 1 april, 19.30 uur: Dansen in „Het Bonte Paard". Maandag, 3 april 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering van de vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Hol ter man (zie adv.). maar die moeten nog aan de brandsta pel gebracht worden. Bij het Erve „Har wich" in de Look, bij Brinkman aan de Oude Deventerweg in Dijkerhoek, aan de Gravensteeg en bij de Schipbeek worden ook weer grote paasvuren ge bouwd, maar men is er nog lang niet mee klaar. Er heeft zich nog maar één groep voor de wedstrijd opgegeven. Het is een oud gebruik, dat de gezich ten van de meisjes worden zwart ge maakt, door de jongens, die tijdig een verkoold stuk hout uit het vuur geno men hebben. Men moet jonge mensen, dus niet met de beste kleren aan naar een paasvuur laten gaan. want er kan wel eens meer zwart worden dan het ge zicht alleen. Vroeger vormde het rondgaan langs de huizen op de dag dat het paasvuur ontstoken werd - dat is niet overal op dezelfde dag - voor de jongens een enor me attractie. Dan werden met een wa gen takkebossen opgehaald en zong men uit volle borst bij ieder huis: Busken, busken bie Komt 'r vanaovond maor bie. Ie zölt. 't zo goed hebben Als ze wie. Geeft wat, holt wat, Geeft die arme jongens wat. Hier woont een rijk man, die zovele geven kan. Veel zal hij geven, Lang zal hij leven, Paosen is maor eenmaol in' 't jaor, Boer en vrouw heij 't busken klaor. Als de mensen geen hout hadden ga ven zij geld en daar waren de jongens bijzonder op gesteld, want een cent had toén nog een grote waarde. Wie niet wat gaf kwam er niét zo best af, want dan werd zijn gierigheid in een ander lied je, dat we hier maar niet zullen afdruk ken, lelijk aan de kaak gesteld. Dit ou de paasgebruik is echter al vele jaren niet meer in zwang. Gevonden: 1 wandelwagentje (kinder); 1 pr. glacé's; 1 pauw (vrouwtje); 1 por- temonnaie met rits; 1 damesfiets en 1 Simca wieldop. Verloren: 1 wieldop met sierring van VW; 1 Noorse want rechtse (blauw-wit- rood); 1 grijze- regencape en 1 zwarte fietstas, inh. gereedschap en enkele re flectoren. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. Op de Eerste Paasdag zullen over al in Holten en omgeving, a's de avond is gevallen, de paasvuren weer branden ien him vurige ton gen, vermengd met rook ien duizen den vonken, ten hemel heffen. Groot zal de belangstelling weer zijn, zowel van de Holtenaren, als van de vele vakantiegangers, die hier de paasdagen komen doorbren gen. Want die vuren, die nog uit de oudheid stammen, oefenen eien ma gische aantrekkingskracht uit, voor al nu men er in eien gezonde on derlinge wedijver zulke ienorme brandstapels van maakt. Overal zijn de jongens al weken in de weer om hout voor hun „baoken" bijeen te slepen. Zij krijgen daarbij zaterdags en op Goede Vrijdag de hulp van oude ren met vrachtauto's en andere hulp middelen. Bij het gemeentebestuur zijn zeven tien aanvragen om vergunning voor het ontsteken van een paasvuur binnenge komen en daar zullen er zéker nog wel enkele bijkomen. Veel oude gebruiken als het optuigen en de optocht met „Pallem pasens" het „eierkulen" door de kinderen, het ge leiden van de bruidskoe en het „anho- len" van de „broedswagens" zijn in Hol ten veidoren gegaan, maar de paasvuren zijn gebleven. Dit eeuwenoude, van oorsprong hei dense gebruik, is in stand gebleven, om dat het bouwen van paasvuren een gro te aantrekkingskracht op de schooljon gens uitoefent. Nu sedert enkele jaren een paar zakenmensen uit de vreemde- lingensector en de V.V.V. prijzen be schikbaar stellen voor het grootste paasvuur zijn ook de vaders er zich mee gaan bemoeien en is er een gezonde ri valiteit ontstaan tussen de verschillende dorpswij ken en de buurtschappen, met als gevolg, dat men nu zaterdags de jongens zingend op grote vrachtauto's, beladen met brandbaar materiaal, door het dorp ziet gaan. Dat materiaal is er genoeg want. de Holterberg ligt vol met dennentakken. De commissie die de paasvuren moet beoordelen heeft geen gemakkelijke taak, want het gaat: niet om het „hoog ste", maar om het. „grootste" paasvuur. Met andere woorden: de hoeveelheid brandbaar materiaal doet het hem. Het paasvuur op bovenstaande foto bevat naast het gewone brandhout, niet alleen vier vrachtauto's met oude rik- palen, maar ook nog een enorm aantal grote en kleine autobanden. Het staat op de „Elta" en is van de Noordenber gers. De Kolbewoners hebben op een open terrein wel een enorme hoeveel heid takken en hout bij elkaar gesleept, Enkele -ogenblikken, nadat de stoptrein van 9.57 uur naar Deventer zaterdagmor gen het station Holten had verlaten brak brand uitonder het treinstel. Er was kortsluiting ontstaan in de weerstanden van de eleetromotoren en er ontstond een sterke rookontwikkeling. De trein kwam even voor de grote viaduct tot stilstaand en de wagenbestuurder, machinist Borg huis uit Hengelo, haastte zich om met een in de trein aanwezig droogpoederapparaat de brand te blussen. Toen dit ook met de overige blusapparaten niet gelukte en ook het apparaat van het station was leegge- spoten kreeg het treinpersoneel assisten tie van omwonenden, die met emmers water kwamen aandragen. Met vereende krachten gelukte het het vuur te bedwin gen. De heer Borghuis dreigde van al dat poeder onwel te worden. De reizigers hadden inmiddels de trein verlaten en in Rijssen had men maatre gelen getroffen om de achteropkomende sneltrein nr. 220 voor Rotterdam en Den Haag over verkeerd spoor naar Holten te leiden, waarmede de gestrande reizigers van de stoptrein verder werden vervoerd. Omdat de sneltrein over verkeerd spoor naar Deventer moest, had men daar een goederentrein opgehouden en de stoptrein nr. 2915 van 10.34 uur in Holten laten vervallen. De daarin aanwezige rei zigers en die in Deventerwilden instap pen kwamen met een half uur vertraging met de sneltrein nr. 217 naar Enschede, die in Holten stopte, o.a. in Holten aan. De defecte stoptrein werd naar Almelo teruggevoerd. Om half twaalf was het treinverkeer weer normaal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1