AGENDA KERKDIENSTEN Ds. R. A. Hoogkamp vijfentwintig jaar predikant Druk bezochte herdenkingssamenkomst in geref. kerk Burgerlijke Stand Eerste kievitsei voor de burgemeester Brand op het woonwagenkamp Bejaardensociëteit Grote vreugde FINANCIERING 0.L SCHOOL OP DE KOL AFGEKOMEN Ophalen huisvuil Zaterdag 19 maart 1967 No. 11 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05483 - 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Ouder avond van de Kolschool in de zaal van hotel Vosman. Vrijdag, 17 maart, 's avonds om 8.00 uur in de „School met de Bijbel": Jaar vergadering Chr. Oranjevereniging. Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Rayonver- gadering Coöp. K.I.-vereniging in café Kalfsterman. Spreker de heer H. Nieu- wenhuis, h.a. rijksveeteeltconsulent over ,,De nieuwe ontwikkeling in de rundveehouderij Zaterdag, 18 maart, 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk: zangavond Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. zang- en oratoriumverenigingen in Nederland. Mandag, 20 maart, 20.00 uur: Leden vergadering afd. Holten der O.L.M. in café Kalfsterman. Dinsdag, 21 maart, 's avonds 8.00 uur in gebouw „Bethanië": Samenkomst Hervormde Vrouwengroep. Dinsdag, 21 maart, nam. 2.30 uur: Be jaardensociëteit in het gebouw Irene (zie ber.). Donderdag, 23 maart 19.45 uur: Her vormde Vrouwengroep met een Paas- wijding in het gebouw Irene. Donderdag, 23 maart, 's avonds 8.00 uur Bovenzaal Coöp. Aan- en Verkoop ver eniging, Stationsstraat: Paaswijding Chr. Plattelandsvrouwen. Vrijdag 24 maart: Tuincentrum Hane- veld vanaf 1.30 uur geopend en ver volgens iedere vrijdag. Dinsdag, 28 maart: demonstratie gedi plomeerde Schoonheidsspecialiste in kapsalon Mini Aaftink (zie adv.). Vrijdag, 24 maart, 14.00 uur: Officiële opening cafetaria „De Zadelkamp", Markeloseweg L 2, door de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar. (zie adv.). Zondag, 26 maart (le Paasdag) 's avonds half 8 in zaal „De Poppe": Optreden van Trio Gert Timmerman (zie adv.). Dinsdag, 28 maart t/m zaterdag 1 april: Collecte voor het Nationaal Rheuma- fonds. Woensdag, 29 maart, 20.00 uur: Gecom bineerde vergadering P.J.G.O.-afde- lingen in café „De Waag". Zondag 19 maart 1967 Holten tfed. Herv. Kerk: 10.00 uur Bevestiging lidmaten, wijk I voorganger dhr. Schellevis; bevestiger ds Israël en 15.00 uur Bevestiging lid maten, wijk II voorganger ds Israël. Extra collecte bestemd voor Plaatse lijke Gezinszorg. Goede Vrijdag: 10.00 en 19.00 uur ds Israël (Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal). Dï.jkerhoek: Bethanië (Zie Holten). Goede Vrijdag: 10.00 uur ds v. d. Neut (Viering en dankzegging H. Av.). Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds R. Ooster hof f (Bediening Heilig Avondmaal). Goede Vrijdag: 19.30 uur ds Ooster- hoff. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R..K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 18 en zondag 19 maart, de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Gerald Bert, z.v. B. Meije- rink en H. Beldman, Bessinkpasstraat 13. Berend Jan, z.v. W. G. Tijhof en B. W. H. Bruil, Hoffesstraat 21. Ondertrouwd: A. W. Langenberg, 23 jr., Brummen en W. Dolman, 20 jr., Bes sinkpasstraat 9. BEVOLKING: Vertrokken: J. Bekman en gezin van Waardenborchstraat 6 naar Oldenzaal. G. Landeweerd en gezin van Look 6 naar Rijssen. H. J. Keizer van Look 6 naar Hellendoorn. Gevonden: 1 gebreide want met wit figuurtje; 1 ring met sleutels; 1 autoped; 1 duif; 1 vier kleurig ball-point; 1 damesfiets; 1 bedelarmbandje; 1 grote bijl. Verloren: 1 grijze bromfietstas met inhoud; 1 Simca wieldop; 1 heren armbandhorloge met zilveren rekband; 1 ball-point merk Parker; 1 leren bal zwart bruin van kleur; 1 veerbekrachtiger voor laadklep vrachtauto; 1 vierkant leren tasje met ■gereedschap; 1 buskaar t O AD Bathmen- Deventer; 1 bruine damesportemonnaie met inhoud en treinabonnement. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur. Holten-, spiekend namens de geref. kerk Van Klim (de eerste gemeente van de jubilaris) dankte ds. Hoogkamp voor het vele en belangrijke werk dat in Elim werd verricht in de moeilijke jaren van 1942 1946. Elim is haar eerste -dominee niet vergeten en heeft gaarne gevolg gegeven aan de uitnodiging om naar Holten te komen. De heer Wiersma deed zijn geluk wensen vergezeld gaan van een fraai bloemstuk. Ouderling D. Beldman, sprekend- na mens de kerkeraad, noemde het een groot voorrecht vijf en twintig jaar werkzaam te mogen en te kunnen zijn in het mooie bijzondere ambt. Wanneer we op een dag als deze terugzien en veel dingen op ons laten inwerken, worden we er klein onder. Als herder was ds. Hoogkamp in vele gezinnen tot grote steun in moeite en verdriet. De arbeid in Holten is niet altijd De heer H. Bouwhuis, wonende in de Hemmekersmars onder de gemeente Raal- te, op de grens van de gemeente Holten, heeft woensdag op zijn weiland in de buurtschap Espelo het eerste kievitsei in de gemeente Holten gevonden en het aan geboden aan de burgemeester, mr. W. H. Enklaar. Als aardige bijzonderheid moge vermeld worden, dat de heer Bouwhuis deze dag net jarig was en de achtentwin tigjarige leeftijd bereikte. Op het woonwagenkamp aan de Mar keloseweg brak woensdagavond omstreeks half zeven brand uit in een z.g. Volksbe stelwagen gevuld met lompen. De eige naar van de wagen de koopman van L. en zijn echtgenote waren afwezig. Bewo ners van het kamp hebben, voordat de brandweer arriveerde, de brandende wa gen van het kamp afgedrukt; om even tueel overslag van de brand te voorko men. De Holtense brandweer heeft de brandende lompen uit de wagen getrok ken en geblust met een paar stralen van de nevelbluswagen. De lompen kunnen als verloren worden beschouwd. Ook de wagen liep schade op, maar kan mischien nog weer hersteld worden. De brand is voor in de cabine ontstaan, maar de oor zaak kon nog niet worden vastgesteld. De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensociëteit wordt gehouden dins dag, 21 maart a.s. nam. 2.30 uur> in het gebouw Irene. Het comité verzoekt de bezoekers een schaar te willen meebren gen. Nu er in de kerken geen jaarfeesten meer worden gehouden van jeugd-, zang en muziëkvere.ii gi j- ren omdat deze ver- enigmgen over he:, algemeen kunnen be schikken .over jeugdgebouwen of een dorpshuis, wordt er in de kerken weinig of niet meer gelachen (een enkele keer geeft een uitspraak van de dominé aan leiding tot een nauwelijks hoorbaar doch alleen zichtbaar lachje), laat staan ge- applaudiseerd. TJVAindeidi-gC-i bevestigen ook in deze de regel en deze uitzondering deed zich woensdagavond voor in de gereformeerde kerk, waar in een herdenkingssamen komst ds. R. A. Hoogkamp het feit her dacht, dat hij een kwart eeuw geleden in het. Drentse Elim een klein dorp onder de rook van Hoogeveen -werd bevestigd als dienaar des Woords in de gereformeer de kerken. Ds R. Oosterhoff, die als voorzitter van de herdenkingscommissie de leiding had van deze avond, liet bij. de aanvang zingen het eerste en het tweede vers van psalm 108, las vervolgens psalm 150 en ging hierna voor in gebed. Ds. Oosterhoff sprak hierna een inlei dend woord ter begroeting en welkom en sprak zijn vreugde uit over de grote be langstelling. Terugziende op de achterliggende 25 jaar moeten wij dankbaar zijn en deze avond van herdenken en gedenken moet dan ook geheel staan in het teken van dankbaarheid jegens God, die zoveel goeds heeft gegeven. Het geschenk van de jeugd een prach tige pick up met versterker werd aan geboden door Trims Aanstoot en Jan Willem Manenschijn. Aan mevr. Hoog kamp werden bloemen aangeboden. OFFICIëLE PUBLICATIE: Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat in verband met Goede Vrij dag en Pasen het huisvuil niet op vrij dag, 24 maart en op maandag 27 maart, maar resp. op donderdag 23 en dinsdag 28 maart a.s. zal worden opgehaald. Holten, 17 maart 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. ten noodschool, met 222.000 gulden aan te vullen, om tot de bouw van een perma nente school aldaar te kunnen overgaan. Met deze bouw zal derhalve vijf en een halve ton gemoeid zijn. De nieuwe school, die zal verrijzen op de plaats waar nu de houten openbare kleuterschool staat, is van het z.g. HBC- type en wordt gebouwd volgens een ver eenvoudigde bouwmethode, die de goed keuring van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft verkregen. Door deze bewindsman was reeds een urgentieverklaring voorde bouw van deze school afgegeven. Noch in het voor stel aan de raad, noch tijdens de beraad slagingen in de vergadering van onze vroedschap was over de financiering het grote probleem voor de gemeentebe sturen - gesproken. Totdat nu plotseling het zeer verblijdend voorlopig bericht door de burgemeester is ontvangen, dat in de financiering kan worden voorzien. Met de bouw van de school, die in het bouwprogramma van de betrokken bouw maatschappij is opgenomen, zal op 17 juni kunnen worden begonnen. De bouw duurt, omdat deze in systeembouw wordt uitgevoerd, zeven maanden, zodat deze school ijs en weder dienende op 17 februari 1968 ongeveer gereed kan zijn. Dan zal er aan het onderwijs in aller lei lokaaltjes en vertrekjes, die voor dit doel niet geschikt zijn, eindelijk een einde komen. En ook aan de zorgen van het gemeentebestuur en het onderwijzend personeel. Nevenstaande foto v^n de maquette van de school geeft een duidelijk beeld hoe de nieuwe school er uit zal zien. KERK EN OVERHEID Burgemeester mr. W. H. Enklaar, die namens het gemeentebestuur de rij van sprekers opende, zou deze dag de dag der dankbaarheid willen noemen. Voor de jubilaris ds. Hoogkamp en mevr. Hoog kamp en hun kinderen, voor de verdere familie, voor de kerkelijke en de burger lijke gemeente. Er is alle reden om dank baar terug te zien op de jaren die U als dienstknecht werkzaam was in de hof des Heren. Ik ben bijzonder dankbaar, dat U op mijn levenspad bent gekomen, zo besloot de burgemeester, die tevens ds. Hoogkamp dankte voor de bijdrage ge leverd voor een goede vei st andhouding tussen kerk en overheid. Ds. J. H. Israël, c o een gelukwens uit sprak namens de kerkeraad der hervorm de gemeente, noemt. dag van her denken een hoogtijd,-.m net leven van de. Itcogkmnp en -(„n vrouw. Het is een machtig voorrecht om. samen in de dienst te :re:e van do Hec. kerk en te arbei den in Zijn koninkrijk. Ds. Israël, die zrn gelukwens verge zeld deed gaan van een bockenbon, ge waagde in zijn korte toespraak terloops var het contact dat er in de loop der jaren was tussen de beide kerken en hun voorgangers. Het was onvoldoende en het kan en moet meer worden.- De heer G. W. Rietman, sprekend na mens bestuur en personeel van de School met de bijbel en de Chr. Kleuterschool, wees op de prettige en vruchtdragende samenwerking lussen kerk en school en het nauwe contact. dat steeds wordt onderhouden. School en kerk staan heel dicht bij elkaar en het is daarom vanzelf sprekend, dat de school op een avond 'als deze vertegenwoordigd is. Ook de heer Rietman bood een boekenbon aan. Namens de classis Deventer der geref. kerken sprak ds. B. de Boer van Hellen doorn. Hij dankte ds. Hoogkamp voor het vele dat voor de classis werd gedaan en de wijze waarop dit gebeurde. Ook dank te hij de jubilaris voor het belangrijke werk, dat verricht werd voor de zending. Ds. O. Bouwman van Nijverdal gewaag de in een met humor gekruide toespraak (graag eens iets anders zeggen dan op zondag") van de blijdschap die er is in de „vriendenkring" bij dit zilveren jubileum van collega Hoogkamp. Hij wees op be paalde hoedanigheden van de jubilaris als kerkvisitator en wenste tenslotte ook de kerk van Holten geluk met het ambts jubileum van hun dominee. Een geschenk zal t.z.t. worden aangeboden. De heer J. Wiersma te Elim 'oud-onder- wijzer aan de School met de bijbel te Namens de gemeenteleden bood de heer Wiggers een draagbare radio en een filmtoestel aan. WOORDEN VAN DANK Voordat de hërdenkingssamenkomst met dankgebed na het gezamenlijk zingen van gezang'110 ('k Wil U, o God, mijn dank betalen) door ds. Oosterhoff werd beëindigd, kreeg ds. Hoogkamp ge legenheid om een woord van dank te spreken. Nog nooit in die vijf en twintig, jaar, zo zei hij, heb ik op de preekstoel gestaan met een hoofd zo vol van gedachten. Op een avond als deze trekt alles nog weer eens voorbij en wordt het verleden weer heden. De jaren in uw midden doorge bracht waren goede jaren en mede na mens mijn vrouw en kinderen dank ik U allen voor de warme vriendschap en het meeleven toen er droefheid was. Deze herdenkingssamenkomst heeft ons goed gedaan en wij danken U oprecht voor alles. Voor de goede woorden, de gelukwensen en de prachtige geschenken. Dank bovenal aan God, die alles wel heeft gemaakt en die ook in de toekomst, zal zorgen voor ons mensen, die mogen leven met het Kruis achter en het Vaderhuis voor ons, zo besloot ds. Hoogkamp. Na de samenkomst waaraan mede werking verleenden de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria", Riek Bo- link-Landeweerd (sopraan) en Wim Jan sen (piano) was er in de consistorie gelegenheid om ds. Hoogkamp persoon lijk geluk te wensen en bijna allen die deze avond hadden meegemaakt maak ten van deze gelegenheid gebruik. In het gebouw „Rehoboth" hadden in middels enkele dames gezorgd voor koffie met gebak. Een traktatie die, al moest ze dan ook staande worden genuttigd, wel smaakte. 1-Iet gemeentebestuur heeft de bijzon der heugelijke rnededelin ontvangen, die ook door vele ouders v n schoolgaande kinderen tén noorden ven de grote ver keersader door het dorp cle Rijkstra verse met grote vreugde z'al worden begroet, n.l. dat de'financiering van de nieuwe zesklassige openbare lagere school die in het Kolplan zal worden ge bouwd, van Den Haag is afgekomen. De gemeenteraad heeft juist :n zijn j.l. vrijdag gehouden vergadering besloten hei crediet van ruim 330.000 guiden. dat bestemd was voor de bouw van een hou- PICK UP, RADIO EN FILMTOESTEL Truus Aanstoot en Jan Willen Mane schijn kregen hierna de gelegenheid om het geschenk van de jeugd (een prachtige pick up met versterker) aan te bieden, doch voordat dit gebeurde, las Truus een groot gedicht voor, waarin de zilveren pastor op leuke en originele manier in het zonnetje werd gezet. Na de jeugd kreeg de heer J. Wiggers de gelegenheid om het antwoord te geven op de vraag, die bij velen leefde: „Wat zou dominee van de gemeente krijgen?" Het antwoord mocht er zijn. Een draag bare radio en een filmtoestel. licht geweest en er was wel eens verschil van mening, doch gelukkig zijn we altijd als broeders uit elkaar gegaan, zo besloot ouderling Beldman, die namens de kerke raad ds. Hoogkamp ook bij zijn verdere arbeid Gods rijke zegen toewenste.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1