PMS- MNBIEDINGEN AGENDA KERKDIENSTEN ]}nrger(i/j<e wand I, JAARVERGADERING CHR. KLEUTERSCHOOL Afscheid van bestuurslid Loman Werkloosheid in Holten bedraagt nog 4,2 procent Ds. Hoogkamp jubileert 1942 15 maart 1967 Zangavond Ring Twenthe Ledenvergadering VVV „Holtens Belang" Jeugddienst Onttrekking aan het openbaar verkeer Opbrengst collecte Oliebollenactie „Bato" Oud-Holten op het doek Zaterdag 11 maart 1967 No. 10 Jaargang 19 HPLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Uitgave van de Stichtmg .fioUens Nieuwsblad" Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) f S-. Iedere Betaling via de Coöp. Raiffeisenbanh Holten, giro nr. 875587 £e Holten. Telefoon 05-f83 lzSJj i Woensdag 15 maart a.s. hoopt ds. R. A. Hoogkamp het feit te herdenken, dat hij 25 jaar geleden als dienaar des Woords werd bevestigd in de Gereformeerde kerk van Elim in de classis Hoogeveen. Voor dien (vanaf 10 november 1940) was ds. Hoogkamp hulpprediker van de Geref. kerk van Hollandseveld met als stand plaats Elim, waar de kerk in december 1941 werd geïnstituëerd. Ds. Hoogkamp, die op zondag 5 mei 1946 na bevestiging door zijn zwager ds. M. Post, em.-predikant thans wonende te Elim, zijn intrede deed te Holten, werd op 10 november 1909 geboren te Bun schoten. Na de lagere school bezocht hij de Ulo en studeerde na het afgelegde Staats examen A aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij op 3 mei 1940 slaag de als candidaat in de theologie. Tijdens zijn ambtsperiode te Holten ontving ds. Hoogkamp beroepen van de Gereformeerde kerken van Hasselt en van Zaamslag. Ter gelegenheid van het zilveren ambts jubileum wordt woensdagavond om half De geregistreerde arbeidsreserve bij 't Gewestelijk Arbeidsbureau te Deven ter is gedurende de maand februari enigszins afgenomen (835808). Het wat lagere werkloosheidscijfer is geheel te danken aan het nog wat aarze lend herstel van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid, als gevolg van het af lopende winterseizoen. De geringer wor dende bouwcapaciteit in de vorige maan den laat zijn invloed nog gelden in de aan de bouwnijverheid verwante bedrijfstak ken, waar de werkgelegenheid nog een afnemende tendens vertoont en tot enige afvloeiing van personeel aanleiding geeft. Ook de vraagzijde van de arbeidsmarkt tendeert naar een enigszins toenemende behoefte aan bouwvakarbeiders, terwijl in bijna alle andere bedrijfsklassen de vraag naar arbeidskrachten wat af nemend is. Ook de werkgelegenheid van vrouwe lijke werkkrachten is wat toegenomen, doch gelijktijdig is de vraag wat geringer geworden. In procenten van de mannelijke be roepsbevolking (loontrekkenden) be draagt het percentage werklozen in het gewest gemiddeld 3.5 pet. Raalte en Hol ten staan nog het hoogst genoteerd met resp. 6.2 en 4.2 pet. (vorige maand 6.2 en 4.6 pet.). Voor Deventer bedraagt dit per centage 3.5 pet., Bathmen 3.3 pet., Die penveen 2.2 pet. en Olst 2.3 pet. In absolute cijfers bedraagt het beschik bare aanbod Deventer 524 (vorige maand 565), Bathmen "13 (12), Diepenveen 34 (30), Holten 36 (39), Olst 42 (31). Raalte 159 (158). Ter vergelijking volgen hier enkele cijfers in de rayons van de gewestelijke arbeidsbureaus in Overijssel: Almelo 2602 (7.4 pet.), Deventer 808 (3.5 pet.), Emmel- oord 855 (6.3 pet.), Enschede 1808 (4.5 pet.), Hardenberg 1345 (13.7 pet.), Hen gelo 732 (2.6 pet.), Kampen 422 (3.9 pet.), Oldenzaal 671 (5.5 pet.) en Zwolle 933 (4.1 pet.). Voor de provincie Overijssel en hetRijk bedragen de percentages gemid deld 5.pet. en 3.4 pet. Aanbod en vraag bedroegen in enige belangrijke beroepsgroepen uit. februari resp.: bouwvakarbeiders 231—10, metaal bewerkers 5560, textielarbeiders 215, levens- en genotmiddelenbereiders 3334, personeel in algemene dienst (inclusief losse arbeiders) 9214, kantoorpersoneel 1817. Aanbod minder geschikten 183 (v. j. 141). acht in de; Geref. kerk een herdenkings samenkomst gehouden, waarin zal voor gaan ds. R. Oosterhoff, Geref. predikant te Holten., Tijdens deze dienst waar ieder hartelijk welkom is zullen enkele liederen worden gezongen door de Chr. G.em. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" en de sopraan Riek Bolink-Landeweerd. Koor en sopraan zullen op de piano wor den begeleid door Wim Jansen. Tevens zullen geschenken worden aangeboden namens de gemeente en de jeugd der ge meente. Na de herdenkingsdienst is er in de consistorie gelegenheid om ds. Hoogkamp geluk te wensen. In het schoolgebouw aan de Schoolstr. kwamen maandagavond de leden van de Chr. Kleuterschoolvereniging in jaarver gadering bijeen onder voorzitterschap van de heer G. Stam, die deze goed be zochte bijeenkomst opende met gebed. Hij las vervolgens uit Matth. 5 de verzen 3 16 en sprak n.a.v. dit schriftgedeelte een kortopenin'gswoord. Na een woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de afgevaardigden van de bei de kerkeraden werd het woord gegeven aan mevrouw I. G. J. Bloemink-Rehwin- kel, inspectrice bij het kleuteronderwijs te Deventer voor het houden van een le zing over het onderwerp „Gezin en kleu terschool". Op de kleuterschool moeten de kinde ren leren luisteren en de opdrachten uit voeren die juf geeft, 't Is een groot woord sociale vorming maar de kleuters worden op de kleuterschool sociaal gevormd. Ze moeten elkaar helpen. Samen hebben ze verdriet en samen beleven ze plezier en vreugde. Luisteren op de kleuterschool is voor bereiden tot concentratie. De juffrouw eist van de kleuters dat ze luisteren zo dat ze het verhaal van juf terug kunnen vertellen. De kinderen worden vrij gemaakt van de moeilijkheden en rijp gemaakt voor de eei'ste klas van de lagere school. Op school wordt de opvoeding van thuis voortgezet. Vader en moeder moeten belangstel ling tonen en volle aandacht schenken voor het werkstukje dat Jan, Henk, Thea en Corrie van school mee naar huis brengt. Kinderen krijgen op de kleuterschool zelfvertrouwen. Minderwaardigheidsge voelens mogen niet gekweekt worden en men mag nooit meer eisen dan dat wat binnen de grenzen ligt. Kinderen op de christelijke kleuter school moeten luisteren naar Gods woord. Er moet bij hen op heel eenvoudige en begrijpelijke wijze vertrouwen gekweekt worden in hun Hemelse Vader. De klan ken van school moeten aansluiten bij die van het gezin en omgekeerd. Er moet een hechte samenwerking zijn tussen ouders en personeel waarbij het van groot be lang is dat de onderwijzeressen op de' hoogte zijn van de moeilijkheden die men thuis met de kleinen heeft. JAARVERSLAGEN Nadat de waarn. secretaris, de heer G. J. Loman de notulen had gelezen, bracht de penningmeester, de hëer G. Bulsink fi nancieel verslag uit. Hij rapporteerde over 1966 een nadelig saldo. Een woord van dank sprak waarn. voorzitter Stam tot de heer B.J. Brouwers, accountant, die steeds gaarne bereid is om in financiële aangele genheden van deskundig advies te die nen. De commissie voor kascontrole die bestond uit de hex-en G. H. Aanstoot en G. Westerik had boeken en bescheiden in or- Aan de zaterdagavond 18 maart in de Ned. Herv. Kei'k voor de ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. Zang- en Ora toriumverenigingen te houden zangavond zal medewerking worden verleend dooi de Chr. Gem. Zangverenigingen „Ons lied looft den Heer" te Sibculo „Hoop op zegen" te Wiei'den „Soli Deo Gloria" te Holten „Looft den Heer" te Oldenzaal „De Lofstem" te Glanerbrug „Ons lied looft den Heer" te Vroomshoop „Zang en vriendschap" te Tubbergen „Excelsior" te Nijverdal „Hervormd Kerkkoor" te Nijverdal (ruim tachtig leden!) „Christelijk Mannenkoor" te Vroomshoop Elk koor zal twee liederen zingen, ter wijl in massale koorzang onder directie van de dirigent van ,,Soli Deo Gloria", de heer J. Plomp, zullen worden uitgevoerd „Mijn herder is de Here God" van J. S. Irvins en het bekende lied „Mijn Leids man" van Hughes. Ongetwijfeld zal er voor deze zangavond een flinke belangstelling bestaan. De toegang is vrij. Tot dekking van de onkosten zal een collecte worden gehou den. De jaarlijkse ledenvergadering van de VW „Holtens Belang" zal maandag 13 maart a.s. 's avonds om 8 uur worden gehouden in Dor-pshotel „Holterman". Aan alle leden is inmiddels de 12 pun ten tellende agenda toegezonden en het bestuur hoopt, dat een groot aantal leden op de vergadering aanwezig zal zijn om nota te nemen van de door bestuur en administrateur verrichte werkzaamheden alsmede van de over het jaar 1966 be- reikte resultaten. Voor de leden liggen tot en met maan dag 13 maart rekening 1966, begroting 1967, alsmede jaarverslag 1966 en notulen van de laatste gehouden jaarvergadering ten kantore ter ixxzage. de bevonden. Als leden van de controle commissie 1967 werden benoemd de heren G. H. Aanstoot en G. Steunenberg. Uit het jaarverslag van secretaris Loman bleek o.m. dat de school in het afgelopen jaar door gemiddeld 85 kleuters was bezocht t.w. 53 in de Schoolstraat en 32 in de Hof- fesstraat, Op 31 december j.l. had de schoolvereniging meer dan 300 leden. BESTUURSVERKIEZING Bij de gehouden bestuursverkiezing werden inplaats van de heer C. P. Louws (die naar Meerkerk vertrok) en de heer G. J. Loman die niet herkiesbaar was, ge kozen de door het bestuur candidaat ge stelde heren B. J. Brouwers en A. Groen. Woorden van dank sprak voorzitter Stam tot de heren Louws en Loman die als le den van het bestuur hun beste krachten aan school en vereniging hebben gegeven. SLOTWOORD De eerwaarde heer A. Schellevis citeer de van het begin van z'n slotwoord een uitspraak van een bekend Jezuïet „geef mij een kind tot z'n zevende jaar en het blijft levenslang rooms". Uit een derge lijke uitspraak blijkt duidelijk van hoe groot belang het is dat onze kinderen al vroeg met het evangelie in aanraking ko men en er mee vertrouwd raken. Jezus heeft gezegd „brengt ze tot Mij en ver hindert ze niet" doch Hij heeft tevens ge zegd „als U niet wordt als een kind is er voor U geen plaats in het Koninkrijk van mijn vader". Wij ouderen kunnen nog zo veel van onze kinderen leren. Onze kinderen zeggen zo spontaan tegen God waar ze mee zitten. Wij mensen die deze school ter harte gaat moeten maar bij on ze kinderen leven als mensen die onder weg zijn naar het toekomende rijk. De eerwaarde heer Schellevis eindigde deze jaai-vergadering met dank aan God na lezing van het bijbelgedeelte Psalm 145 de verzen 1.13. Men schrijft ons: Aanstaande zondag is er in de her vormde kerk 's avonds om 7.15 uur jeugd dienst. Als voorganger hebben wij voor deze avond uitgenodigd Ds. W. M. Maas, de schoolpastor van het Chr. Lyceum in Almelo. Velen zullen zich hem nog wel herinneren van een vorige keer. Het onderwerp voor de prediking luidt: „Jij, de Kerk van mox-gen?!" Het gaat dus over ons allemaal, over die kerk, die het tegenwoordig zo zwaar te verduren krijgt, en over morgen, wan neer de kerk, ondanks alle kritiek, er tóch zal zijn mede doorjou?! Hartelijk welkom. Over veertien dagen is het Pasen. Wij maken onze adverteerders er opmerkzaam op, dat het NUMMER VAN 18 MAART zeer geschikt is voor eventuele „PAAS-AANBIEDINGEN" Advertentie-opdrachten worden gaarne VROEGTIJDIG ontvangen aan de bekende adressen. Redaktie en Administratie. OFFICIËLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belanghebben den, dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen een gedeelte van de Groteboersweg (weg nr. 195 van de wegenlegger), lopende vanaf de Beuse- bergerweg tot even ten noorden van het perceel Beuseberg 119, aan het openbaar verkeer te ontrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kun nen binnen 30 dagen na heden schriftelijk bij hun college worden ingediend. Holten, 9 maart 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. De voor de Groesbeekse Inrichtingen gehouden collecte heeft f 424,65 opge bracht. Zaterdag, 11 maart zal een plaatselij ke bakkerij weer een grote partij olie bollen bakken, die door de leden van de Sportvereniging „Bato" huis aan huis voor één gulden per zak zullen worden aangeboden. Het Bestuur van „Bato" twijfelt er niet aan, dat elk gezin min stens één zak oliebollen zal kopen om er van te smullen, maar om tevens de ver eniging, die in onze gemeenschap zo'n belangrijke, sportieve en opvoedende taak vervult, te steunen. Het zal vooral voor Holtenaren hoogst interessant zijn om op 13 of 14 maart de H.M.V.-film te gaan zien, want door bij zondere omstandigheden kon de hand ge legd worden op een nog veel oudere spoel. Deze dateert nog van voor de oorlog! De hedendaagse ouders zien hun ouders vermoedelijk nog in volle fleur op het marktterrein rondscharrelen! Rijen mensen met manden vol eieren; er worden koeien verkocht op handslag biggenhokkelingen. Ga de kleder dracht zien, vooroorlogs! Vertegenwooi"- digers van het Oude Verbond lopen nog over het marktterrein. De schoolkinderen spélen op de pleinen. Wie zijn toch die leerkrachten? De gemeente-secretaris, wijlen de heer Goldstein, stapt naar het gemeentehuis. Even later komt de burge meester, baron Van der Borch van Ver- wolde, voorrijden en gaat ook het raad- huis binnen. Boerewagens, huifkarren, veel bomen; dan nog de Holterberg met enkele hotels. Aan het slot een opwekking om te be seffen dat Holten toch rijp moet worden om waterleiding te accepteren! De beelden zijn opgenomen op 16 mm. spoel en over 't algemeen duidelijk. Foei, foei, foei, wat een mensen op de markt. Onvergetelijk! Echt een agrarisch dorp was Holten toen. Velen zullen het ongetwijfeld willen zien. Gevonden 1 pr. zwarte dames glacé's; 1 balpoint. Verloren: 1 halsband, groen met bel en een vac cinatiebewijs; 1 groene klapper met leerstof; 1 vulpen; 1 rood mandje met blauwe pantoffels. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13,0014,00 uur. Vrijdag, 10 maart, 15.00 uur: Opening gemoderniseerde Bakkerij Slotman, Oranjestraat 75. Vrijdag, 10 maart 19.30 uur: Gezellige avond voor de leden en hun echtgeno ten of verloofden van de afdeling Holten van de N.B.V. in zaal Haver slag. Vrijdag, 10 maart, 19.30 uur: Raadsver gadering ten gemeentehuize. Vrijdag, 10 maart, 's avonds half acht in gebouw „Rehoboth": Jaarfeest Geref. Jongerenverbond (G.J.V.). Zaterdag, 11 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Maandag, 13 maart, 20.00 uur: Film over Holten in Amicitia (zie ber.). Maandag, 13 maart, 20.00 uur: Leden vergadering V.V.V. „Holtens Belang" in hotel Holterman. Maandag, 13 maart, 's avonds half acht in café „De Waag": Ruilavond Hol- tense Postzegelclub. Maandag, 13 maart, 20.00 uur: Leden vergadering M.A.C. „De Holterberg" in café Vruggink. Dinsdag, 14 maart, 20.00 uur: Film over Holten in Amicitia (zie ber.). Dinsdag, 14 maart 's avonds 8.00 uur in de hal van de school: Jaarvergade ring van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een „School met de Bijbel". Dinsdag 14 maart: 20 uur Algemene le denvergadering Coöp. Boerenleenbank in hotel Holterman. Dinsdag, 14 maart, 's avonds 8.00 uur in café Kalfsterman: Ledenvergadering van de Fokvereniging „De Fries-Hol landse". Woensdag, 15 maart: Excursie afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelandsvrou wen naar de IJsselcentrale te Hengelo. Vertrek 13.45 uur vanaf O.A.D.-sta- tion. Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Ouder avond van de Kolschool in de zaal van hotel Vosman. Vrijdag, 17 maart, 's avonds om 8.00 uur in de „School met de Bijbel": Jaar vergadering Chr. Oranjevereniging. Vrijdag, 17 maart: Tuincentrum Hane- veld vanaf 1.30 uur geopend en ver volgens iedere vrijdag. Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Rayonver gadering Coöp. K.I.-vereniging in café Kalfsterman. Spreker de heer H. Nieu- wenhuis, h.a. rijksveeteeltconsulent over „De nieuwe ontwikkeling in de rundveehouderij Zaterdag, 18 maart, 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk: zangavond Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. zang- en oratoriumverenigingen in Nederland. Maandag, 20 maart, 20.45 uur: Leden vergadering O.L.M. in café Kalfster man. Dinsdag, 28 maart: demonstratie gedi plomeerde Schoonheidsspecialiste in kapsalon Mini Aaftink (zie adv.). Zondag 12 maart 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur dhr. Schellevis. Na-inleve ring zendings offerzakjes. 19.15 uur Jeugddienst, voorganger ds Maas uit Almelo 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Israël. Na-inlevering zen dings offerzakjes. Geref. Kerk: 9.30 uur (Voorbereiding Heilig Avond maal) en 15.00 uur (Openbare Ge loofsbelijdenis) ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de Diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 11 en zondag 12 maart, de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Geboren: Gerrit Jan Pieter, z.v. H. Meijer en A. M. Berkhout, Bergman- straat 22. Overleden: E. Rietberg, 50 jr., Beuse berg 80 (overleden te Deventer). Ondertrouwd: J. Goossen, 19 jr., Wier den en H. M. Paalman, 19 jr., Beuseberg 60. BEVOLKING: Ingekomen: J. Schuitemaker van Wierden naar Holterberg 35 f. G. W. J. Dikkers van Deventer naar Larense- weg 44. Vertrokken: J. Zwoferink-Schuppert van Industriestraat 30 naar Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1