KïK?Dampo flnpjfëriir'ke Dameskapsalon Elegant geopend AGENDA KERKDIENSTEN Een film over Holten met historische waarde Fokvereniging hield jaarvergadering Standplaatsen voor verkoop van ijs e.d. Vergunningen voor particuliere grond Ontsteken van Paasvuren Zaterdag 4 maart 1967 No. 9 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. RaiffeisenbanJc Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,JELoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 1231/ Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 illllll In aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden, zakenrelaties en afgevaar digden van verschillende verenigingen heeft burgemeester mr. W. H. Enklaar woensdagmiddag om 2 uur de in het pand Larenseweg 21 gevestigde dameskapsalon van de heer H. Stegeman uit Laren (G.) geopend, nadat hem een vergulde en leuk versierde sleutel was aangeboden door de verloofde van de heer Stegeman, mej. Bertha Rouwenhorst. Na de officiële opening hield burge meester Enklaar een korte toespraak, waarin hij gewaagde van een avontuur, dat de heer Stegeman met deze vestiging heeft aangedurfd. Het is min of meer een waagstuk, doch het is toch ook weer zo: Wie niet waagt, wie niet wint. Mr. Enk laar wenste tenslotte de heer Stegeman en zijn verloofde goede zaken in Holten en een ruime beloning van het waagstuk. De heer F-. Ikkink, in wiens kapsalon te Laren de heer Stegeman vier jaar wekrzaam was, noemde de heer Stegeman Men schrijft ons: Enige jaren geleden werd het leven te Holten en in de buurtschappen verfilmd op initiatief van de Nederlandse Blinden- bond. De vertoning bracht rond f 2.600, op aan entreegelden ten bate van ge noemde instelling. Doch omstreeks 1950 ondernam de Holtense Muziekvereniging „H.M.V.", reeds stappen om beelden op de filmband vast te leggen en voerde de plannen spoedig uit. Zij is de eigenares van een viertal spoelen, die binnenkort nog eens vertoond zullen worden ien wel op maandag len dinsdag, 13 len 14 maart in Amicitia van 8 tot 10 uur met onderbre king van een korte pauze a 30 minuten. Wie deze film gaat zien, zal tot de ont dekking komen, dat Holten in die 16 ja ren al veel verandei'd is! Er rijdt bijkans geen auto door de straten, die men dik wijls nog ziet omgeven door schaduwrijk geboomte. Onwillekeurig doet alles den ken aan „Hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten landmans heen". Het Sik- kenstraatje is nog geheel in tact. Geen wonder dat menige schilder dit brokje oud-Holten vastlegde op het doek. Het nog slechts een zestiental jaren geleden opgenomen filmpje heeft historische waarde gekregen! Sedertdien heeft Hol ten zich stormachtig ontwikkeld en de E 8 heeft alle landelijke rust weggeno men. Vele zakenpanden langs deze ver keersader hebben een heel ander aanzien gekregen en toeristen overstromen in de zomermaanden ons dorp. De oude Dorps school is afgebroken en de voormalige School met de Bijbel werd een zaak voor woninginrichting. De Kale Kol van vroe ger is bedekt met een huizenzee en in de Gaarden heeft de beplanting langs de straten en huizen al flink wortel gescho ten. Het oude Holten is in 16 jaar totaal veranderd! VEEL PERSONEN Het is hoogst interessant om te zien hoe de mensen veranderd zijn. De burgemees ter vergadert in het raadhuis met de wet houders Veneklaas Slots en Teeselink. Als secretaris fungeert de heer Sikkes. De Schooldeuren worden geopend en alle kinderen passeren de lens van de ope rateur. Het personeel kijkt toe. Zwaar geboomte werpt diepe schaduwen op de pleinen met bokspringende of kringspelende kinde ren. In de zandbak van een kleuterschool is een tafereeltje te zien dat grote hila riteit verwekt. Bijna alle Holtenaren, die nu tussen de 20 en 30 jaar oud zijn zul len zich als kind terug vinden op het witte doek. Maar de oudex-en aanschou wen zich misschien als deelnemer aan de massale optocht door het dorp. Veel ver enigingen trekken voorbij. H.M.V.-ers blazen dat een lust is. Bato verricht toe ren in het Sportdal. De voetbal liet zich toen ook al gelden. De brandweer rukt uit in Dij kei-hoek, de hond voorop. Fiet- sei-s racen door de zandwegen, brengen de spuit naar buiten en rennen in gestrekte di-af de spuit trekkend, naar de plaats des onheils, waar ze bezweet aankomen. In4- derdaad heeft de film histox-ische waarde! In het dox-p zitten giechelende vrouwen eexi gx-ote sprei te haken. De opbx-engst zal wel voor H.M.V. geweest zijn. Een groep mannen zit te schaken. Rustig wor den de stukken verplaatst tot de verlie zer de hand van de winnaar sportief schudt. Sommigen zijn al ontslapen. Het is helemaal niet griezelig om ze nog eens te zien. Wel om stil van te worden/en aan hen te denken. In onze herinnering zien we ze toch ook nog dikwijls lopen of bezig met iets. In de kamers zijn toch de foto's ook om ze in onze herinnex-ing te houden? Zo zien we dan ook in dat opzicht oud-Holten herrijzen. H.M.V. - VOORUIT! Het is zonder meer duidelijk, dat het moeilijk blijft om ons plaatselijk mu ziekkorps in de spulletjes te houden als we hoi-en dat één groot en degelijk in strument f 2.800,moet kosten en een klein ongeveer f 600,De muziekvereni ging heeft een vaste plaats in onze ge meenschap gekregen en de prestaties worden tex-echt zeer geroemd. Vanzelf sprekend zullen vele burgers op de een of andere wijze blijk willen geven van sympathie voor dit korps. Er zal iets, ja veel moeten woi'den op touw gezet om aan geld te komen voor vernieuwing van 42 instx-umentenü Een facet kan zijn het bezoeken van de film over oud-Holten op 13 en 14 maart. De entreeprijs is ge steld op f 1,50. Mocht de belangstelling zeer groot zijn, dan is het xxiet onmogelijk dat er opnieuw vertoningsdata bekend gemaakt zullen wox-den. Weliswaar be treft het hier een zogenaamde stomme film op een 8 mm band en krijgen de be zoekers niet die beeldschex-pte die ze in de bioscoop zien, maar toch is de film fijn om te zien en er wordt wel wat zach te xnuziek gedraaid. Tijdens de vertoning- kan men elkaar ook wijzen op deze en gene, die er nog zo jeugdig uitziet! En met het bezoeken steunt men ons H.M.V.! De leden van de Fokvereniging „Hol ten en Omstreken" kwamen maandag avond in jaarvergadering bijeen in café Kalf sterman" onder voorzitterschap van de heer G. J. Klein Hegeman die zich in zijn woord van welkom in 't bij zonder richtte tot de nieuwe leden die enkele maanden geleden zijn overgeko- mexi van de Fokvereniging „Holten- Enter-Rijssen" (voorheen „Omefa"-le- veranciers). In zijn opexiixigswoord noemde de heer Klein Hegeman het jaar 1966 een goed. jaar voor de boer met een goede voeder positie. Nadat de secretaris de heer J. G. Toorneman de notulen had gelezen bracht de controleur de heer J. W. Jan- seix een uitvoerig rapport uit betreffen de de werkzaamheden over het afgelo pen jaar en de resultaten. Er werden 736 vaars- en 60 stierkalve ren geschetst, 65 minder dan de vorige periode. Ixi het stamboek werden inge schreven 74 koeien t.w. 4 ixr het Keur- stamboek (met gemiddeld 80y. punten) en 70 met S gemiddeld 77,3 punten). Vier dieren werden ingeschreven in het NRS-register. De Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, opent de nieuwe dameskapsalon „Elegant" aan de Laren seweg 31, van de heer H. Stegeman. Achter de burgemeester de ver loofde van de heer Ste geman, mej. B. Rou wenhorst. een buitengewoon goed vakman, die het in Holten, mede gezien zijn vakbekwaam heid, zekér zal weten te klaren. Namens de familie werd het woord ge voerd door de heer G. J. Dijkerman. Hij las een keurig gedicht voor, dat door een tante van de heer Stegeman was gemaakt. Het eindigde als volgt: 'k Wil je feliciteren met deze mooie zaak En wens u prettig werken aan uw nieuwe taak. Want dit is voor u beiden 't begin van 't ideaal. Samen iets op te bouwen, wij wensen allemaal, Dat het u zal lukken en dat u met elkaar De dames hier in Holten en ook in 't ommeland Het haar mooi op zult knappen in salon „Elegant". Namens de V.V.V, „Holtens Belang" en de Holtense Handelsvei'eniging kwamen resp. gelukwensen de heren J. Wiggers en W. ten Berge. Nadat de verschillende sprekers hun zegje hadden gezegd, was er gelegerxheid om de salon die werd ingericht door de firma Roha te Apeldoorn te bezich tigen. Het geheel maakte, mede door de vele bloemstukken die werden aangebo den, een keurige en fleurige indruk. Op 1 januari j.l. telde de vereniging 142 leden (1 januari '66 was dit aantal 139) met totaal 1.602 koeien. Blijkens het financieel verslag van controleur Jansen was er over het af gelopen jaar een nadelig saldo van 85,08. De commissie voor kascontrole die bestond uit de heren H. J. Bosschers en J. Toorneman had boeken exi bescheiden in orde bevonden. Tot leden van de con trolecommissie 1967 wei-den benoemd de heren H. Bouwhuis en J. Haverslag. Inplaats van de heer J. G. Holterman die niet herkiesbaar was werd als bestuurslid gekozen de heer A. Reilink WFzn. Hartelijke woorden van dank bracht voorzitter Klein Hegeman aan de heer J. G. Holterman die als bestuurslid ge durende eexi periode van acht jaar zijn beste kx-achten aan de fokvereniging heeft willerx geven. Nadat de hoofdinseminator de heer Miedema nog mededeling had gedaan van voldoende sperma-reserve van de stier Boris van Rosa en gerapporteerd was over de nieuw aangekochte stieren werd het woord 'gegeven aan de heer A. M. Landeweerd, inspecteur N.R.S. te Harfsen die een inleiding hield over het onderwerp „Het wetenschappelijk onder zoek bij de rundveefokkerij". Het N.R.S. aldus de heer Landeweerd wil nog graag steeds meer weten over ontwikkeling en produktie. Wil men boer blijven dan. is in de eerste plaats eexi goede produktie noodzakelijk maar het exterieur verwaarlozen zoals men in Denemarken heeft gedaan is fout. Dene marken heeft dit inmiddels ook inge zien exi schenkt nu weer volledig aan dacht aan het exterieur. Bij de kunstmatige inseminatie heeft mexi in ons land in het verleden teveel gekeken door de bril vaxi de z.g. top fokker. Men zal zich bij K.I. meer moe ten richten op de gemiddelde produktie fokker. Bij het wetenschappelijk onderzoek (centx-ale melkcontroledienst) beschikt rnexx thans over een computer en is men in staat om sxiel volledige gegevens te verstrekken betreffende produktie, vetgehalte enz. Na de leerzame causerie vertoonde de heer Landeweerd eexi aantal dia's over de rundveefokkerij in Joegoslavië, Frankrijk en Italië. OFFICIËLE PUBLIKATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten zijn voornemens voor het komende zomerseizoèn te verpachten de navol gende standplaatsen langs de openbare weg voor IJSKARRETJES 1. op de Smidsbelt, 2. aan de Forthaarsweg bij steen 18 en 3. aan het einde van de Forthaarsweg, tegenover de woning van de fam. Tant. De juiste plaats van de karretjes wordt door of vanwege de groepscommandant der rijkspolitie aangewezen. De inschrijvers dienen er rekening mede te houden, dat de te plaatsen kar retjes geen ontsiering van het dorp of van het landschap mogen vormen. Zij moeten overigens ten genoege zijn van het gemeentebestuur. Inschrijvingen met opgave van de tijdsduur (in het seizoen) en pachtsom worden uiterlijk 15 maart a.s. ingewacht ter gemeentesecretarie. De aandacht van belanghebbenden, die een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en andere kleine eetwaren wensen in te nemen op particuliere grond, wordt er op gevestigd, dat zij daartoe eveneens uiterlijk woensdag, 15 maart a.s. een verzoek bij het gemeentebestuur moeten indienen. Bij de beoordeling van deze verzoeken zal o.m. nauwlettend worden nagegaan of door het innemen van de standplaats verkeersbelangen zouden kunnen wor den geschaad. Holten, 1 maart 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De burgemeester van Holten vestigt de aandacht van belanghebbenden op het bepaalde in artikel 74a der Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten, waarbij het zonder zijn toe stemming verboden is in de openlucht paas- of kampvuren te ontsteken. Aanvragen om vergunning voor het ontsteken van paasvuren moeten uiter lijk 15 maart a.s. schriftelijk ter secre tarie worden ingediend en een aandui ding bevatten van de plaats waar het vuur ontstoken zal worden. Aangezien de aanvragen door de brandweer moeten worden gecontro leerd, is het noodzakelijk, dat boven staande termijn stipt in acht wordt ge nomen. Holten, 1 maart 1967. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Verloren: 1 opvouwbare parapluie; 1 vulpen, groen van kleur, merk Diplomat; 1 bro che (Zweeuwse knop); 1 zwarte nylon jongens vuisthandschoen. Gevonden 1 rechter kunstlederen handschoen; 2x een Leidse Kaas; 1 rechter kinder handschoen gebreid; 1 bos sleutels; 1 plastic damestas; 1 nylon jongens vuist handschoen. 1 herenhorloge. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Geboren: Gerrit Jan, z.v. E. Mossink en A. ,C. Makkink, Oranjestraat 22. Gerrie Johanna, d.v. A. J. Veneman en H. Meijerink, Kozakkenstraat 11. Overleden: Geen. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: N. Bartelds van Diepen- heim naar Kozakkenstraat 38. B. F. van de Weerd van Apeldoorn naar Boschkampsstraat 37. Vertrokken: J. Zomer en gezin van Lichtenberg 14 naar Hellendoorn. A. H. W. A. Paays en gezin van Holterberg 26 naar Enschede. J. H. Pasop van Borkeld 70 naar Markelo. Zaterdag, 4 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard, aanvang 19.30 uur (zie adv.). Zondag, 5 maart, 19.30 uur: Dansen in zaal Jachtlust te Loo-Bathmen (zie adv.). Maandag, 6 maart: Lezing O.L.M. in zaal Hargeerds te Markelo over Land bouw en Recreatie, spreker de heer Egas, aanvang 20.00 uur. Maandag, 6 maart, 19.45 uur: Openbare vergadering van de Bond voor Staats- pensionering in café Kalfsterman. Spreker de heer G. J. Geerlink, De venter. Maandag 6 maart, 's avonds 7.45 uur in de Chr. Kleuterschool: Jaarvergade ring Chr. Kleuterschoolvereniging. Dinsdag, 7 maart 's middags om half twee op het bedrijf van J. W. Boode, Espelo 40: Demonstratie Schuitemaker mengmesttank door landb. mech. be drijf G. W. Rietman en Zn. (zie adv.). Dinsdag, 7 maart, 's avonds 8 uur in ge bouw „Bethanië" bijeenkomst Her vormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Woensdag 8 maart: 11 uur Toeslag ver koop boerenerve op de Borkeld door notaris Pluimers in hotel Holterman (zie adv.) Donderdag, 9 maart, 19.45 uur: Bijeen komst Herv. vrouwengroep in het ge bouw Irene. Donderdag 9 maart, 13.00 uur: Bakkerij Slotman, Oranjestraat 75, wegens ver bouwing vanaf 13.00 uur gesloten (zie adv.). Donderdag, 9 maart, 17.30 uur: Ouder avond in de O.L. school te Dijkerhoek. Vrijdag, 10 maart: Tuincentrum Hane- veld geopend, vanaf 1.30 uur en ver volgens iedere vrijdag, (zie adv.). Vrijdag, 10 maart, 15.00 uur: Opening gemoderniseerde Bakkerij Slotman, Oranjestraat 75 (zie adv.). Vrijdag, 10 maart 19.30 uur: Gezellige avond voor de leden en hun echtgeno ten of verloofden van de afdeling Holten van de N.B.V. in zaal Haver slag. Vrijdag, 10 maart, 19.30 uur: Raadsver gadering ten gemeentehuize. Vrijdag, 10 maart, 's avonds half acht in gebouw „Rehoboth": Jaarfeest Geref. Jongerenverbond (G.J.V.). Zaterdag, 11 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Maandag, 13 maart, 20.00 uur: Film over Holten in Amicitia (zie ber.). Maandag, 13 maart: Ledenvergadering O.L.M. in Café Kalfsterman, aanvang 19.45 uur. Maandag, 13 maart, 20.00 uur: Leden vergadering V.V.V. „Holtens Belang" in hotel Holterman. Maandag 13 maart, 's avonds half acht in café „De Waag": Ruilavond Hol tense Postzegelclub. Dinsdag, 14 maart, 20.00 uur: Film over Holten in Amicitia (zie ber.). Dinsdag, 14 maart 's avonds 8.00 uur in de hal van de school: Jaarvergade ring van de Vereniging tot Stichting exi Instandhouding van een „School met de Bijbel". Dinsdag 14 maart: 20 uur Algemene le denvergadering Coöp. Boerenleenbank in hotel Holterman. Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Ouder avond van de Kolschool in de zaal van hotel Vosman. Zaterdag, 18 maart, 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk: zangavond Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. zang- en oratoriumverenigingen in Nederland. Dinsdag, 28 maart: demonstratie gedi plomeerde Schoonheidsspecialiste in kapsalon Mini Aaftink (zie adv.). Zondag 5 maart 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds Israël (spreker dhr. van Duyl Schultz) en 19.00 uur ds Israël. In beide diensten: Voorjaarszendings- collecte. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Doornheirn uit Markelo. Voor j aarszendingscollecte Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Woensdag 8 maart 1967 (Biddag) Ned. Herv. Kerk: 10.00 en 19.00 uur dhr. Schellevis. Geref. Kerk: 19.30 uur ds R, Oosterhoff. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 4 en zondag 5 maart, de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1