Se heer G. Brands ontving gouden N.V.V.-speld AGENDA fturgertyke gfanb Veertig jaar lid Vorming „broedreservaat" Landbouwers in het Holterbroek willen uitsterven weidevogels voorkomen Mooie opbrengst Inzate onroerende goederen Opbrengst kinderpostzegels Natuurbederf Optocht met grote krentewegge Vergadering W oonruimtecommissie Aanvragen van Jachtakten Spreekuur Directeur Gemeentewerken Bejaardensociëteit Fouten in de Agenda Gevonden voorwerpen Zaterdag 25 februari 1967 No. 8 Jaargang 19 lïïENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te HoltenTelefoon 05^83 - 1231f Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,—. Iedere mm. meer 0J.2 In een voltallige bestuursvergadering- van de afdeling Holten van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) is woens dagavond in hotel Holterman aan de heer G. Brands, gepensioneerd assistent der rijksbelastingen, in verband met zijn 40-jarige lidmaatschap van zijn or ganisatie de gouden N.V.V.-speld uitge reikt. Het insigne werd hem in tegen woordigheid van zijn echtgenote mevr. Brands-Haantjes met een toepasselijk woord door de voorzitter der afdeling, de heer H. W. Goorman, op de rever ge speld. Mevrouw Brands ontving van de bond een suikerstrooier en van de af deling een bouquet bloemen. Namens de N.V.V.-bestuurdersbond complimenteer de de secretaris, de heer J. Calkhoven, de heer en mevrouw Brands. De heer Brands was van 1926 tot 1939 grenskommies te Glanerbrug en werd daar lid van de N.C.A.B. Op 16 december 1939 kwam hij naar Holten. Hij heeft op tal van terreinen van het politiek en maatschappelijk leven in de gemeente Holten belangrijk werk verricht. Hij is lid van de raad voor de Partij van de Arbeid en was gedurende de afgelopen vierjarige periode wethouder dezer ge meente. Hij had ruim twaalf jaar zitting in de woonruimte-commissie en is meer dan twintig jaar secretaris van de ver eniging „Het Groene Kruis". Hij was vele jaren secretaris van de muziek vereniging „H.M.V.", bestuurslid van de P.v.d.A. en van de A.B.V.A. en vervulde in de loop der jaren nog tal van functies Het Holterbroek is de eeuwen door, ook nadat alle grond in cultuur gebracht was, oen werp- en broedplaats geweest voor hazen, patrijzen en korhoenders, maar in het bijzonder voor de weidevogels. Het haas en de patrijs zijn gebleven, korhoen ders vindt men er al vele jaren niet meer. Voor tientallen jaren geleden was het nog een dorado voor de kieviten, de grut to's en de wulpen, maar ook hieraan dreigt de mens een einde te maken. Er komen steeds meer eierzoekers, die de vogelstand bedreigen. Mien heeft veel vrije tijd, men komt met auto's, die ©en tocht naar het Holterbroek erg gemakke lijk maken, maar ondertussen wordt de stand van de weidevogels snel uitgedund. Vroeger was het eierzoeken ©en brood winning, tegenwoordig is het ©en hobby, maar de nesten worden er evengoed om leeggehaald. Twee bewoners vaii het Holterbroek, de heren H. J. Arfman en J. B. Veneklaas hebben gemeend aan de vernietiging van de weidevogelstand paal ien perk te moe ten stellen. Daarbij geholpen door de Directie van Faunabeheer, dat ressorteert onder het Ministerie van Landbouw, hebben zij plannen uitgewerkt, om toch de echte eierzoekers aan hun trekken te laten ko men, zonder dat dit zal leiden tot het uitroeien van de weidevogels, die zij van kind af hebben gadegeslagen en die on herroepelijk tot de stoffering van het landschap, waarin zij groot geworden zijn en waarin zij thans als boer hun be staan vinden. NATUURRESERVAAT Beide genoemde landbouwers hebben, in overleg met nog een zevental andere grondeigenaren, besloten een oppervlakte van plm. 50 hectare weiland, tot verbo den gebied te verklaren voor eierzoekers, die van hun geen schriftelijke vergunning- hebben. Joop Arfman, de zoon van de heer H. J. Arfman, die op de u.l.o. gaat in Holten, heeft het ongeveer rechthoekig gebied in kaart gebracht en zal de admi- in verschillende commissies. Tijdens de jongste jaarvergadering van H.M.V. werd hij nog als bestuurslid van de sup. portersvereniging van het fanfarekorps benoemd. In zijn dankwoord op deze avond zei de heer Brands nog, dat hij altijd behoudens een korte onderbreking toen hij enige tijd naar Zaandam werd over geplaatst met veel plezier de belangen behartigd heeft van de Holtense gemeen schap. nistratie bijhouden van de af te geven vergunningen en van de financiën, die met dit initiatief gepaard gaan. Op grote borden op elke hoek van het „natuurreservaat", dat zij op deze wijze willen stichten, zullen de gedragsregels worden vermeld van de eierzoekers, die in aanmerking willen komen om het afge bakende gebied te betreden. Dat worden borden- als gepotdekselde delen, blank hout met de schors aan de randen er nog omheen, geheel in de stijl van het land schap. Het is niet de bedoeling het eierzoeken geheel te verbieden, maar om de rust op het terrein te behouden. Een- of tweemaal in het voorjaar wil men de echte liefheb bers in de gelegenheid stellen om het ter rein af te zoeken, maar de gevonden eieren blijven liggen. Er wordt zelfs een inventarisatie gemaakt van de nesten, die in het betrokken gebied worden aange troffen. Geïnteresseerden in deze sport, die daaraan mee willen doen, kunnen zie-h bij de heren Arfman en Veneklaas melden. Zij krijgen dan bericht wanneer zij op dit terrein hun sport mogen beoefenen. Men wil echter voorkomen, dat iedereen hier maar rondsjouwt en de eieren uit haalt en daarmede tot de verdere vernie tiging van de weidevogelstand bijdraagt. Begin april moeten de nesten vol zijn, dan bestaat er een kans, dat de jonge vo gels zijn uitgevlogen, wanneer de tracto ren met de maatbalk over de nesten strij ken. Worden de nesten uitgehaald, dan komt er van de tweede broedsels voor al wanneer er vroeg gemaaid moet wor den niets terecht. LENTEBODEN Henk Arfman, die een belangrijk aan deel heeft in dit initiatief, vertelde ons, dat de eerste kieviten reeds in het Holter broek zijn gearriveerd en al hun balts- vluchten maken. Dat zal nog wel veran deren dit liefdesspel wanneer er strenge koude mocht intreden. Het zijn er ook nog maar enkele, maar zij vormen toch al de voorboden van de naderende lente, hoe guur en stormachtig het er nu nog in de natuur mag uitzien. Het is een prachtig initiatief, dat deze boeren uit het Holterbroek genomen heb ben en zelf willen zij met hun huisge noten de consequenties daarvan aan vaarden, want met hun verrekijkers zul len zij ieder aan de andere zijde van dit „broedreservaat" moeten spieden of toch geen onbevoegden deze gronden betreden om de nesten uit te halen. Lukt het hen niet dit kleine reservaat in stand te houden, dan zullen op den duur de kieviten, de grutto's en de schol eksters, die er ook nog in kleine getale zijn, in deze contreien volledig uitster ven. Lukt het hun wel, dan bestaat de kans. dat ook de wulpen, met hun lange kromme snavels en hun krachtig keelge luid, nog weer zullen terugkeren. Een vermaarde eierzoeker, als de heer P. G. Dijkstra, oud-directeur van de Zui velfabriek „De Vrijheid", en Fries van origine, loonde zich tegenover de heer Arfman zeer enthousiast over dit plan, waarvan men hopen mag dat alle natuur liefhebbers er aan mee zullen werken. De in de gereformeerde kerk voor de Wereldhulpaktie gehouden collecte heeft f 1.519,01 opgebracht. In Hotel Holterman had woensdagmor gen ten overstaan van notaris Pluimers liit Markelo de inzet plaats van de publie ke verkoop van het erve „Meutgeert" op de Borkeld ten verzoeke van de fam. Ach terkamp - Kappert te Holten en van eni ge percelen grond ten verzoeke van de Erven Johan Aaftink, aldaar. De percelen van het boerenerve werden als volgt ingezet: Perceel 1: huis met kookhuis en erf groot ca. 0.48.00 ha. door de heer J. Wiegman te Almen op f 17.900, perceel 2: bouw- en weiland nabij het huis groot ca 1.15.00 ha en perceel 3: bouwland alsvoren groot 0.85.00 ha. door de heer G. J. Breukink te Holten voor resp. f 8.000 en f 6400; perceel 4: weiland groot 2.42.00 ha door de heer H. Kappert te Markelo voor f 16.400^ perceel 5 weilan en akkerhout groot ca 1.84.90 ha door de heer J. H. Sprokkereef voor f 8.000; perc. 6, bos groot 182.30 ha. door de heer Van der Maat te Markelo voor f 8400; perceel 7: weiland groot 0.56.90 ha. door de heer Karenbelt te Oldenzaal voor f 4.300; per ceel 8: weiland aan de Dorperdijk groot 0.60.80 ha. door de heer D. Aaftink te Hol ten voor 6.200; perceel 9: bos aan de Bor- keldsweg te Markelo groot, 0.56.80 ha. en perceel 10, een onverdeelde helft in veen grond in het Elsenerveen groot 0.73.30 ha. door de heer G. J. Breulink te Holten voor resp. f 3.800 en f 1000. De percelen van de Erven Joh. Aaftink werden als volgt ingezet: perceel 1 een perceel tuin aan de Oranjestraat te Holten groot 0.08.90 ha. door de heer A. Nekkers te Holten voor f 1.300 en perceel 2, een daarachter gelegen perceel bouwland, groot 0.36.59 ha, door de heer G. J. jBreu- kink te Holten voor f 3.000. De toeslag zal plaats vinden op woens dag 8 maart a.s. des voormidags 11 uur in hotel Holterman. De opbrengst van de kinderpostzegel actie is deze keer weer bijzonder groot geweest. Zij bedroeg f 5.893,95, als volgt bijeengebracht O.L. Dorpsschool f 2.591,-, School met de Bijbel f 1.038,75, O.L. sch. Dijkerhoek (20 ieerl.) f 325,—, O.L. sch. Espelo (20 kinderen) f 343,en het da mes kinderpostzegelcomité f 1.596,20. INGEZONDEN: (Naam en adres ter redactie bekend) Een trieste ervaring doet men op, wan delend door onze onvolprezen Beuseberg: steeds méér kleine (maar groeiende!) vuilnisbeltj es ontstaan her en der! Deze schurftige gezwellen in de nog gave na tuur zijn in meer dan één opzicht besmet telijk! Is er nu werkelijk niets aan en tegen deze viesmakerij te doen? Laten we toch allen zuinig zijn op ons schaarse na tuurschoon! P- In het Kolplan heerste donderdagavond een uitbundige stemming. In verband met de geboorte van een dochtertje bij de familie Joop Arfman in de Kozakkenstr., 2e machinist bij het gemeentelijk slacht huis, bracht het slachthuispersoneel zijn collega en echtgenote een enorm kren- tenbroood, welk bezoek met veel tam tam gepaard ging. De kleine Irma zal van komst van de stoet, die vergezeld ging van de drumband van H.M.V., weinig be merkt hebben. De grote krentewegge, in plastic verpakt had men op de grote trek ker van het slachthuis gelegd, terwijl de deelnemers aan de stoet voorzien waren van fakkels en flambouwen. Om acht uur trok men van de centrale bakkerij „de Halm", door verschilende straten van de nieuwbouw, naar de Kozakkenstr., waar het brood werd afgeleverd, en waar men nog geruime tijd vertoefde. Het was de eerstgeborene bij de familie Arfman, van daar, dat het bezoek met veel gedruis ge paard ging. Er was veel belangstelling voor deze optocht. OFFICIËLE PUBLIKATIES De voorzitter van de woonruimtecom missie maakt bekend, dat de zitting der commissie op 1 maart 1967 niet van 7.30 tot 8.30 uur maar van 7.00 tot 7.30 uur gehouden zal worden. Holten, 24 februari 1967. De voorzitter voornoemd, J. KROON. Het hoofd van plaatselijke politie te Holten brengt ter kennis van belangheb benden, dat formulieren voor het aanvra gen van een jachtakte - geldig voor het jachtseizoen 1967-1968 - kosteloos*) ver krijgbaar zijn ter gemeentesecretarie. Het verdient aanbeveling de aanvrage in te dienen vóór 1 maart a.s. De aanvraagformulieren moeten in tweevoud worden ingevuld en moeten vergezeld gaan van twee goedgelijkende pasfoto's van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Jachtakten voor minderjarigen van achttien jaar en ouder behoren door ouders of voogden te worden aange vraagd. Holten, 21 februari 1967. Het hoofd van de plaatselijke politie voornoemd, W. H. ENKLAAR. Eventueel wijzigen. De Directeur van Gemeentewerken maakt bekend, dat hij niet op dinsdag, 28 februari, maar op woensdag, 1 maart e.k. spreekuur zal houden. Holten, 24 februari 1967 De Directeur voornoemd, T. Prak. De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensocieteit in het gebouw Irene zal plaats hebben op dinsdag 28 febr. a.s. Deze middag zal worden opgeluisterd door het optreden van het „huisvrou wen-orkest" van de Holtense Platte landsvrouwen. Door een tijdelijke personeelswisseling op de drukkerij is tot onze spijt in de agenda van ons vorige nummer een vijf tal evenementen c.q. vergaderingen in Den Ham terecht gekomen in de agenda voor Holten. Wij bieden daarvoor, mede namens de drukkerij, wel.onze excuses aan. REDACTIE HOLTENS NIEUWSBLAD Gevonden: 1 cocosmatje; 1 sierring van koplamp van een auto; 1 zwarte damesportemon- naie met inhoud; 1 dubbele fietstas (zwart); 1 groene wollen muts (met slippen); 1 pr. zwarte glacé dameshand schoenen; 1 uitlaat van VW. Verloren: 1 rood tasje; 1 zwarte want (soort plastic en gevoerd van binnen). 1 da mes polshorloge met zwart nylonbandje, rond van vorm; 1 bruine uitklapbare (knopen) portefeuille met portemonnaie met inhoud; 1 rechter donker blauwe jongenswant; 1 achterruit van een Opel. Kadett; 1 kenteken HJT-779 van een bromfiets; 1 frans leesboekje en 1 neder- lands leesboekje getiteld: „Mille ques tions et leurs reponse" („De derde man"; 1 herdershond bruin met zwart dek; 1 herdershond reu met zwart dek. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Zaterdag 25 februari t/m maandag 6 maart: tandarts Steunenberg afwezig (zie adv.). Maandag, 27 februari-zaterdag 4 maart: Openbare inzameling t.b.v. De Groes- beekse Tehuizen (zie bericht onder „Praktische hulp"). Maandag, 27 februari 's avonds 8 uur in café Kalfsterman: Ledenvergadering Fokvereniging „Holten en Omstreken". Spreker Inspecteur A. M. Landeweerd. Onderwerp: „Het wetenschappelijke onderzoek bij de rundveefokkerij". Dinsdag 28 februari: 19.45 uur gecombi. neerde vergadering OLM, CBTB be- drijfsveren. Holten en Dijkerhoek in Hotel Holterman „Melkwinning, kwa liteitsverbetering en mastitisbestrij- ding". Dinsdag 28 februari: 2.30 uur Bejaarden societeit in het gebouw Irene (zie be richt) Woensdag, 1 maart, 14.00 uur: Officiële opening dameskapsalon „Elegant", Larenseweg 31, door de burgemeester van Holten, Mr. W. H. Enklaar (zie adv.). Zaterdag, 4 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard (zie adv.). Maandag, 6 maart, 19.45 uur: Openbare vergadering van de Bond voor Staats- pensionering in café Kalfsterman. Spreker de heer G. J. Geerlink, De venter. Maandag, 6 maart, 's avonds 7.45 uur in de Chr. Kleuterschool: Jaarvergade ring Ohr. Kleuterschoolvereniging. Woensdag 8 maart: 11 uur Toeslag ver koop boerenerve op de Borkeld door notaris Pluimers in hotel Holterman (zie adv.) Zaterdag, 11 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Dinsdag 14 maart: 20 uur Algemene le denvergadering Coöp. Boerenleenbank in hotel Holterman. Vrijdag, 17 maart, 20.00 uur: Ouder avond van de Kolschool in de zaal van hotel Vosman. Zaterdag, 18 maart, 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk: zangavond Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. zang- en oratoriumverenigingen in Nederland. Dinsdag, 28 maart: demonstratie gedi plomeerde Schoonheidsspecialiste in kapsalon Mini Aaftink (zie adv.). Zondag, 26 februari 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds Addink (Bed. H. Doop) en 19.00 uur ds W. de Greef van Kam perveen. In beide diensten collecte voor het Provinciaal kerkewerk. 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Israël. Collecte Provinciaal kerkewerk. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de Theologische opleiding. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 25 en zondag 26 februari a.s. de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Geboren: Johan Egbert, z.v. A.G. Vor. kink en E. Voordes, H. J. Wansinkstraat 17. Wilma Jenny, d.v. J. Boode en H. L. Wichers, Espelo 49. Hendrikus Ge- rardus, z.v. G. B. Kemper en G. A. M. Bessembinder, Espelo 14. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: J. L. Meulenbroek, 23 jr., Nijmegen en H. H. Westerik, 23 jr., La renseweg 1. Overleden: H. Brinks, 70 jr., Holter broek 27. J. W. Kevelam, 81 jr., Sta tionsstraat 8. H. P. Snoek, 76 jr., Oranjestraat 6. BEVOLKING: Ingekomen: D. J. Kreijkes van Rijssen naar Kozakkenstraat 10. G. A. D. Platter van Zutphen naar Holterberg 46. J. F. Aaftink van Deventer naar Burg. v. d. Borchstraat 3. H. Reinink van Ermelo naar Gaardenstraat 5. Vertrokken: H. van Lindenberg van Kolweg 6 naar Hellendoorn. H. H. Meulenbroek-Westerik van Larenseweg 1 naar Arnhem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1