wanft Vragen van kt district Markelo van de O.L.M. AGENDA fliiroerli/'kfi Jeugdspeler van Holten bij verkeersongeluk omgekomen Begrafenis slachtoffertje van het verkeersongeval te Delden LAND- EN TUINBOUW Kalk blijft onmisbaar ffiwli Bruidspaar van de dag Alle rijdsters wereldkampioenschappen worden in Holten ondergebracht Spreekuur Directeur Gemeentewerken verzet Stemming Tweede Kamer Feestavond N.V.V.-bestuurdersbond Zaterdag 11 februari 1967 No. 6 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05483 - 1234 Adv.-prys 1-15 mm. (d contant) 3,—. Iedere mm. meer 0.12 Op 27 januari gehouden vergadering van het kiesdistrict Markelo van de O.L.M., waartoe behalve genoemde afde ling behoren de afdelingen Diepenheim, Goor, Holten en Rijssen, werd besloten de volgende vraagpunten aan de orde te stellen op de 17 februari te Deventer te houden Kringvergadering. Tet bestuur van de afdeling Holten 4 wekt de leden op deze vraagpunten te bestuderen en de genoemde kringverga dering te bezoeken. Vraag 1. Nu het mond- en klauwzeer weer in meer of mindere mate ons land is bin nengedrongen, maar hier in Overijssel grote vorm dreigde aan te nemen, zijn genoemde afdelingen het met Uw hoofd bestuur eens, dat de maatregelen, die door Uw hoofdbestuur zijn geadviseerd de meest juiste waren. Toch is de kring .Markelo" verontrust als deze ziekte tel- kenjare vanuit Duitsland ons land bin nenkomt. Na afloop van de voetbalwedstrijd Del den I - Holten I, toen de spelers en sup porters van Holten, zich op weg naar huis bevonden is in de straten van Delden een dodelijk verkeersongeluk gebeurd. De twaalfjarige Gerrit Oolbekkink, wonende op de Lichtenberg, Leiding 3 onder Rijssen, werd in de Langestraat aangereden door de Deense vrachtauto, met aanhangwagen, beladen met vlees, bestemd voor verscheping in Rotterdam. De bestuurder, Seger Christensen uit Hol ding, (Denemarken), moest in de drukke straat üitwijken voor tegenliggers. Voor hem fietsen ongeveer twee aan twee het slachtoffertje met zijn vriendjes uit de buurt, Gerrit Elbersen, Willem Stegeman, beiden wonende onder Holten en Herman Schorfhaar woonachtig onder Rijssen. Bij het uithalen heeft de aanhangwagen Ger rit Oolbekkink geraakt, waardoor deze tegen de naast hem rijdende Gerrit Elber sen aanviel. Daarna viel hij op het weg dek en wex-d door de aanhanger ovei*re- den. Hij moet op slag zijn gedood. De be stuurder had van het ongeluk niets be merkt en was doorgereden. De jeugdige Elbersen had de tegenwoordigheid van geest bij het hoofd van de school, de heer Van Vliet, een dokter te laten bellen en vroeg een automobilist de vrachtwagen na te gaan en te waarschuwen. Deze werd in Goor aangehouden en kwam direct terug. Zodoende kon de Rijkspolitie van Delden terstond een uitgebreid onderzoek instel len. Onder de spelers en supporters, die na het ongeluk met de bus passeerden heerste grote verslagenheid, evenals op de Lichtenberg, waar ds. Addink, inmiddels de ouders en grootouders van het tragisch ongeval op de hoogte had gesteld en de tijding van het ongeluk zich snel ver spreidde. De drie kameraadjes van het slachtoffer zijn per auto naar huis ge bracht. Onder grote belangstelling is donder dagmiddag op de Nieuwe Begraafplaats, alhier het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de 12-jarige Gerrit Oolbek kink, wonende aan de Leiding te Rijssen, de zondag in Del den het slachtofffer werd van een verkeersongeval. In het gebouw Irene werd onder leiding van ds. J. H. Israël een rouwdienst ge houden. Op de dodenkamer hadden zich een zestigtal klassegenootjes rond de ge opende groeve verzameld ien waren onder meer aanwezig een afvaardiging van de Zondagsschool en van de Voetbalvereni ging „Holten" en haar jeugdcommissie. De heer H. Koopman sprak namens de Zondagsschool woorden van troost tot de nabestaanden en wees er o.m. op, dat het slachtoffertje 's morgens nog de zondags school bezocht had, waarvan hij een goe de leerling was. Het hoofd van de openbare dorpsschool, de heer B. H. Brouwer, gewaagde van de diepe verslagenheid, die zich van het on derwijzend personeel had meester ge maakt toen het bericht van het ongeluk hem bereikte. Gerrit was een goede leer ling en kameraad, die bij zijn vrienden hoog in aanzien stond bij sport en spel. Jarenlang heeft hij de gevaren van de weg getrotseerd op weg naar school. Toch moest hij nog het slachtoffer worden van dat drukke verkeer. Laat de verantwoor delijke instanties, zo zei de heer Brou wer, toch vooral grote aandacht schenken aan de beveiliging van het verkeei\. Ook hij sprak woorden van troost tot de zwaar getroffen ouders en grootouders. Ds. Israël las aan de groeve uit het evangelie van Marcus hoofdst. 10 de ver zen 14-16 „Laat de kinderkes tot mij ko men", dankte namens de familie voor de laatste er aan de jeugdige overledene be wezen en besloot de plechtigheid met het „Onze Vader". Zij dringen met de meeste klem aan, dat de overheid alle middelen in het werk stelt om de schade zo gering mo gelijk te houden en dringt erop aan om deze ziekte in E.E.G. verband te bestrij den. Verder achten zij het noodzakelijk dat de entingen bij fokbedrijven regel matig plaasvindt en deze door de over heid worden bekostigd en al is het een harde maatregel, de varkensmarkten bij wijze van proef b.v. vanaf oktober te siuiten. Verder achten zij alle veteri naire maatregelen die de gevreesde ziek te buiien onze grenzen kan houden, dringend gewenst. Vraag 2. Destijds is de afd. „Zenderen" zo ac tief geweest het hoofdbestuur een rap port voor te leggen betreffende „Suc cessie bij bedrijfsovername". De kring Markelo" vraagt hoe de ge dachte van het hoofdbestuur is omtrent dit rapport en zijn er al conclusies ge trokken t.a.v. dit rapport? Vraag 3. De kring „Markelo" is van mening dat de bedrijfsopvolging in de landbouw na dere studie behoeft. Bij de zeer sterk gestegen grondprij zen is het vaak moeilijk voor de zoon- opvolger het bedrijf over te nemen. Zij achten de marktwaarde geen maatstaf voor successie maar vinden de gebruikswaarde de meest juiste. Ook vinden zij het onjuist dat een vergelijk wordt getrokken met een buurt- perceel, dat toevalligerwijs duur ver kocht is aan iemand die ruim in de financiën zat; vooral voor deze laatste zinsnede zouden zij graag de aandacht van Uw hoofdbestuur vragen. Vraag 4. Wij zouden graag geïnformeerd wor den, hoe of de kinderbijslagregeling ge formuleerd is. Gelden bij de landbouw dezelfde maatstaven als bij de loontrekkenden? Is nog een maximum inkomen van kracht? Waarom bij de loontrekkenden vanaf het 1ste kind en bij de zelfstandigen vanaf het 3e kind? Vraag 5. Is het juist dat in 1967 geen aanvra gen ingediend kunnen worden voor gel den uit het ontwikkelingsfonds? Als dit het geval is, zijn vorenge noemde afdelingen van mening dat alles in het werk gesteld moet worden, om toch nog gelden hiervoor beschikbaar te krijgen. Vooral de aanpassing van de bedrijfs gebouwen en met name op de gemengde bedrijven, waar veel bedrijfsruimte no dig is, achten zij de mogelijkheid van subsidiëring uit het ontwikkelingsfonds uiterste noodzaak, daar vernieuwing en groot onderhoud niet in de produkten- prijzen vercalculeerd zijn. Ook bij de saneringskant moeten aan trekkelijke mogelijkheden geboden wor den. Vraag 6. Wat kan er gedaan worden t.a.v. de steeds stijgende waterschapslasten? Zij menen dat er al lang gesproken is over een rijksbijdrage in de Algemene Dienst der waterschappen. Hoever zijn deze plannen? Volgens genoemde afdelingen is het aanrakingsvlak der waterschappen veel ruimer dan voorheen; naast landbouw belangen zijn de waterschappen toch meer en meer bezig om het landschap recreatief aantrekkelijker te maken. Daarom achten zij een rijksbijdrage in de Algemene Dienst zeker gerechtvaar digd. De resultaten van het grondonderzoek tonen overduidelijk aan dat het met de kalktoestand van zeer veel percelen zandbouwland ernstig gesteld- is. Deze toestand wordt verergerd, doordat er jaarlijks grote hoeveelheden kalk ver loren gaan, enerzijds door opneming door het gewas, anderzijds door uit spoeling. Het gevaar voor verzuring van onze gronden is de laatste jaren nog groter geworden, doordat verschillende mest stoffen minder kalk aanvoeren of zelfs zuur reageren. Door het gebruik van mengmeststoffen wordt eveneens kalk aan de grond onttrokken. Ter verbetering van de kalktoestand lean men gebruik maken van de eigen lijke kalkmeststoffen om grote kalkte- korten op te heffen. Om de pH op een gemakkelijke en goedkope wijze op peil te houden, kan men gebruik maken van Thomasslak- kenmeel. Deze meststof levert behalve het fosforzuur nog een grote hoeveel heid werkzame kalk. Een goede kalktoestand is het funda ment voor een hoge plantenproduktie. Een verwaarlozing van de kalkvoorzie- ning leidt onherroepelijk tot slechte be drijfsresultaten, Woensdagmorgen werd op het ge meentehuis te Holten het huwelijk vol trokken van mej. Willy Pasop, kantoor bediende bij de Centrale Bakkerij „De Halm", alhier en de heer Frits Hospers, onderwijzer te Eefde. De bruid is bijna vanaf de oprichting van de Wandel sportvereniging „De Trekkers", die in Holten een grote populariteit geniet, penningmeesteresse van deze wandel club geweest en heeft zich altijd bijzon der ingespannen voor het trainen van de junioren en de verzorging van de zang. Vandaar dat senior- en junior leden een erehaag vormden toen het bruidspaar het gemeentehuis verliet, waar de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg het huwelijk had vol trokken. De kerkelijke inzegening had plaats door ds J. H. Israël in de Ned. Hervormde Kerk, alhier. Voor de hotelhouders op de Holterberg brekien drukke dagen aan. Alle deelneem sters aan de wereldkampioenschappen hadrrijden op de schaats voor dames, die op 18 ien 19 februari a.s. te Deventer wor den gehouden, en hun officials, zullen in de hotels op de Holterberg, die daarvoor voldoende accommdatie bezitten, worden ondergebracht. Hotel „Hoog Holten", dat 65 buiten landse gasten onderdak zal bieden, ver wacht zondag al de Noord-Koreaanse rijdsters, maandag of dinsdag komen de Russische rijdsters met hun officials, ver zorgers of verzorgsters en de volgende dagen wordne de ploegen verwacht uit Japan, Finland, Noorwegen, Oost- en West-Duitsland en de Nederlandse deel neemsters met hun gevolg. De vier Ko reaanse meisjes brengen maar liefst tien officials en verzorgsters mee. Bij de Rus sinnen bedraagt dit aantal resp. 6 en 9. De Nederlandse meisjes moeten het heel wat bescheidener doen. De vier deelneem sters komen met één verzorger. De andere ploegen worden onderge bracht in hotel 't Lösse Hoes, dat de Ame rikaanse, Canadese, Franse, Poolse en Zweedse dames met hun gevolg, totaal 21 personen, aan zijn zorgen zal zien toe vertrouwd. Deze worden in de loop van de volgende week verwacht. De juiste da tum kon de heer Murris ons nog niet zeggen. De medische staf, wordt evenals het vo rige jaar bij de Europese kampioenschap pen, ondergebracht in hotel „De Dieken". Daar logeert ook de ex-wereldkampioen Henk van der Grift en zijn kamers gere serveerd voor familieleden van de deel neemsters, zo die eventueel mee mochten komen. De Holtenaren hopen, evenals dat het vorige jaar bij de heren het geval was, déze schaatscoryphéeën in hun dorp te ontmoeten en velen zullen zeker naar de ijsbaan in Deventer trekken. OFFICIËLE PUBLIKATIES De directeur van Gemeentewerken maakt bekend, dat hij niet op dinsdag, 14 februari, maar op donderdag, 16 fe bruari van 912 uur spreekuur zal hou den. Holten, 9 februari 1967 De directeur voornoemd, T. Prak. De burgemeester van Holten brengt ter openbare kennis, dat op woensdag 15 februari 1967 van des morgens acht tot des namiddags zeven uur de stem ming ter verkiezing van de leden der tweede kamer van de staten-generaal zal plaats hebben. Hij herinnert aan de verplichting, be doeld in artikel 19 der kieswet: Ieder, die volgens het kiezersregister bevoegd is tot de keuze mede te werken, is ver plicht zich binnen de voor de stemming bepaalde tijd aan te melden bij een stembureau, waar hij bevoegd is zijn stem uit te brengen. Voorts wijst hij op het bepaalde in artikel 128 van het wetboek van straf recht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Holten, 6 februari 1967 De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Gevonden 1 bos sleutels van Fiat; 1 vetkeerring van vrachtauto; 1 hoofddoek; 1 hond soort herdershond, teef, opmerkelijk licht-geel van kleur; 1 pony (Fjor- denpaard), geel met lange zwarte ma nen en halster van gevlochten touw. 2 balken; 1 poesje, grijs met zwart; 1 mo torkap; 1 pr. motorhandschoenen; 1 pr. lederen handschoenen (met gebreide tussen stukken); 1 pr, Grolse wanten, Verloren: 1 br. lederen portefeuille met riempje er omheen met inhoud; 1 dameshand schoen, linker; 1 simca wieldop met sierring; 1 linker gebreide want. 1 rech ter dameshandschoen; 1 sjaal met schotse ruit; 1 staaf zaklantaarn; oude grijze regenjas in zakken een paar handschoenen; 1 pakje planken (nieuw); 1 zwarte regenbroek. 1 streng kralen (donker van kleur); 1 zwart lederen handschoen (rechtse) 1 porteinonnaie bruin met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.00—14,00 uur. Vrijdag 10 februari, 19.30 uur: Openba re vergadering van de Vrije Boer in café „De Waag". Spreker de heer E. J. Harmsen, lid van de Tweede Kamer (zie adv.). Vrijdag, 10 februari, 20.00 uur: Vrouwen wereldgebedsdag in het gebouw Irene. Zaterdag, 11 februari, 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": filmavond. Vertoning van „Spijkers met Koppen". Maandag, 13 februari, 's avonds 8 uur in café Maats: Jaarvergadering Hol- tense Muziekvereniging. Maandag, 13 februari, 20.00 uur: Alge mene ledenvergadering van de Paar- denverzekering „Holten e.o." in café Jansen. Maandag 13 februari, 's avonds 7.30 uur: ruilavond Holtense Postzegelclub in café Haverslag. Woensdag, 15 februari, van 29 uur: Demonstratie Hoover Wasautomaten bij Metalu Holten N.V., Kolweg 76 (zie adv.). Donderdag, 16 februari, 20.00 uur: Le denvergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Spr. de heer H. J. Hiddink over „De Scholenge meenschap. Donderdag, 16 februari, 19.30 uur: Jaar vergadering van de Dijkerhoekse Plat telandsvrouwen in het Bonte Paard. Vrijdag, 17 februari, 19.15 uur: Dropping W.S.V. „De Trekkers" vanaf café „De Waag" (zie adv.). Vrijdag 17 februari, 's avonds 7 uur: Feestzaal „De Poppe": Stora-Combo met Gert en Hermien en Helen en Fred. Zaterdag, 18 februari, 19.30 uur: Feest avond N.V.V.-bestuurdersbond in Ami- citia ,voor alle N-V.V.-leden, met blij spel „Bakerpraatjes". Maandag, 20 februari, 20.00 uur: Leden vergadering van de Plattelandsmeis jes in café Kolf sterman. Zaterdag, 4 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zaterdag, 11 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zondag, 12 februari 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds Addink en 19.00 uur ds Rosbergen van Deventer. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur dhr. Schellevis. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 11 en zondag 12 februari: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Gezina Johanna, d.v. F. Stam en H. Harmsen, Deventerweg 22. Frederik Egbert, zv. A. M. Nijkamp en E. J. Nikkels, Dijkerhoek 48. Hermina Hendrina, d.v. J. Arfman en J. H. Har- bers, Kozakkenstraat 48. Ondertrouwd: J. G. Tuitert, 18 jr., Neerdorp 76 en E. J. Paalman, 18 jr., Beuseberg 60. Gehuwd: F. J. Hospers, 25 jr., Kol weg 48 en J. W. Pasop, 24 jr., Look 23. Overleden: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: P. M. J. Fontein van Am sterdam naar Bessinkpasstraat 33. F. J. Hospers van Rheden Gld. naar Kol weg 48. G. Stam van Krommenie naar Raalterweg 22. G. J. Borkent en gezin van Deventer naar Holterberg 12. D. Roossien van Hoogezand-Sappemeer naar Look 8. Vertrokken: Geen. De1 volgende week zaterdag houdt de N.V.V.-bestuurdersbond voor alle bij dit vakverbond aangesloten leden een feest avond in Amicitia. De rederijkerskamer „Eensgezindheid" uit Hengelo zal dan voor het voetlicht brengen het blijspel in 3 bedrijven „Bakersprookje" van de En gelse toneelschrijver Ronald Jeans, naar de Nederlandse bewerking van Mary Dresselhuys. De avond begint om half 8. Om plm. 11 uur zal een dansorkestje zor gen voor de verdere gezelligheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1