Uit het plaatselijk parlement Sta"» fliirqes'lf/E? AGENDA KERKDIENSTEN Goed voor de huid het gehele jaar door Zaterdag 4 februari 1967 No. 5 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^88 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contantf3,Iedere mm. meer f 0.12 RAAD KWAM MET TAL VAN WENSEN. ONBEHA GEN OVER BEVOOGDING VAN DEN HAAG. GROTE AANPAK WEGEN WACHT OP RUILVERKAVELING. NOODVOORZIENINGEN WORDEN GETROFFEN. SPOED GEVRAAGD MET BESTEMMINGSPLANNEN, SPORTTERREINEN EN ANDERE VOORZIENINGEN. BOUW VAN „MORQUARIUM" WORDT ONDER ZOCHT. De gemeenteraad heeft in zijn dinsdagmiddag gehouden vergadering, waarin de heer Meerman (PvdA) wegens ziekte afwezig was, de gemeentebegroting en de bedrijfsbegrotingen voor 1967 bijna onveranderd vastgesteld. De gemeente begroting is sluitend met een overschot van meer dan een halve ton op de post „onvoorziene uitgaven", maar het is twijfelachtig of de gemeente voldoende financieringsmiddelen krijgt toegewezen om met deze, budgetair gunstige, positie voldoende investeringen te doen om de meest urgente werken uit te voeren. Uit de algemene beschouwingen van de meeste fractieleiders klonk dan ook duidelijk het onbehagen door over de bevoogding der gemeenten door de rijks overheid. De heer Jansen (PvdA), die het eerst aan het woord kwam, noemde het zeer betreurenswaardig, dat een gemeentebestuur zo aan banden wordt gelegd, dat een der schrijnenste problemen, de wegverharding en het onderhoud der wegen, door het ontbreken van geldleningen, niet kan worden opgelost. De heer Ten Berge (VVD) zei het later nog scherper en noemde de gemeente een onderafdeling van de Staat, met een voorzitter (de Burgemeester) een sec retaris, een penningmeester en twee wethouders. De heer Jansen vroeg naar de stand van zaken met de reinigingsdienst en de financiële opzet daarvan, hij drong aan op bespoediging met het bestemmings plan ..De Haar" in verband met de schaarste aan bouwrijpe grond, waar door de bouw van woningwetwoningen in het gedrang dreigt te komen. Hij in formeerde naar de sanering van de dorpskern. Met betrekking tot de sport terreinen wees spreker er.op, dat de ge meente Holten op dit gebied ver achter ligt bij andere gemeenten van ongeveer dezelfde grootte. Hij betwijfelde of de gronden, die hiervoor bestemd zijn, wel geschikt zijn voor sportvelden. Ook al zou er een ringvaart omheen gegraven worden, waar moet het water blijven, vroeg spreker zich af. De heer Jansen zeide waardering te hebben voor de samenstellers der begroting. In te genstelling tot de smalende toon, waar op sommigen over de ambtenaren spre ken, wilde spreker hiermede demon streren, dat ze voor een goed functio neren van de gemeente onmisbaar zijn. De heer Van Schooten (B.P.) begon zijn beschouwingen met een kort ver- kiezingsspeechje. Verscheidene mensen en ook de raadsleden zullen zich afvra gen wat wil de Boerenpartij. Wat de woningbouw betreft staat zij zoveel mo gelijk de vrije woningbouw voor, zelfs zonder dat er een vergunningsstelsel nodig is van gemeente en Rijk. De heer Van Schooten zou zelfs een aantal te keningen van huizen op het gemeente huis willen deponeren, waaruit de men sen een keuze doen, uiteraard met de mededeling waar gebouwd kan worden. Als de keuze gevallen is kan men de vergunning dan ook met de korst moge lijke tijd afgeven. Daarnaast wil zij wo- ningwetbouw voor de mensen met een smalle beurs, maar niet op de manier die Minister Witte voorstaat. De heer Van Schooten wilde duidelijk voorop stellen, dat de B.P. niet tegen ruilverkaveling is, maar wel tegen de wet, die niet op democratische grond slagen berust. Overigens was het hem niet duidelijk, waar die ruilverkaveling zo noodzakelijk voor is. De waterbe heersing is naar zijn mening behoorlijk te noemen, mits de gemeente de wegen en sloten goed gereinigd heeft. Spreker vroeg het standpunt van b. en w. hier over en verklaarde overigens bijzonder verheugd te zijn over de aanpak van de zandwegen, zoals men zich die ten minste voorstelt. De heer Van Schooten verklaarde zich voorts voor het vreem delingenverkeer, maar tegen de oprich ting van een recreatieschap. Ook de sportvelden hadden zijn aandacht, deze moeten wordenaangelegd in het Sport- een vereniging moet uitzien naar een sportveld in een andere gemeente Er zijn mensen bij hem geweest, die op niet mis te verstane wijze van hun ongenoegen uiting hebben gegeven over de uitspraak van de burgemeester, in zijn oude jaarstoespraak, dat er verschil lende lieden zijn, die laatdunkend over ambtenaren denken. „Kunt U hierover een nadere verklaring geven" vroeg spreker. NACHTKAARSJES De heer Bosschers (c.h.) sprekende namens de fractie van C.H.U. en A.R. ging ook in op de moeilijkheden met de financiering van de kapitaalswerken. Wat het overschot in de top van ge meentewerken betreft, was hij van oor deel, dat hier alleen de Rijksoverheid redding kan brengen. Spreker beval aan onzekere elemejiten voor de betrokke nen weg te nemen. Als wij onze zand wegen bekijken, alsmede het onderhoud van de verharde wegen, dan blijft er van het overschot op de begroting niet veel over. De beide fracties zijn blij dat. het college begrip heeft gekregen voor de toestand der wegen. Het zal hard nodig zijn om de wegen en de wateraf voer drastisch aan te pakken. De ruil verkaveling noemde de spreker in dit verband een factor van onzekerheid. De stemming moet t.z.t. de uitslag brengen. De heer Bosschers sprak verder over de reinigingsdienst met het oog op bespa ring van manuren en over de water schade uitkering informeerde hij naai de mogelijkheid of hiervoor niet een uit kering krachtens de waterschaderege ling is te krijgen. Hij vroeg hogere span ning op het electr.net in de buitenwij ken, alsmede enkele lichtpunten op de splitsing van wegen,«versterking van de lichtpunten in Dijkerhoek, welke mo menteel nachtkaarsjes zijn in vergelij king met de verlichting van het dorp. Bij de verbouwing van de school aldaar zag hij gaarne een gymnastieklokaal en een gelegenheid om kleuteronderwijs te geven. Ook aardgasvoorziening zou in Dijkerhoek welkom zijn, terwijl de frac ties gaarne zouden zien, dat er spoedig mogelijk gewerkt wordt aan het villa- terrein „Look" en de verkoop daarvan. Tenslotte sprak ook de heer Bosschers over de noodzaak van spoedig voorzie ning in sportvelden en over de recreatie. GELDEN LOSKRIJGEN Na zijn critische opmerking over de positie van de gemeenten - reeds in de aanhef vermeld - verklaarde de heer Ten Berge (Gem.bel.). dat zijn fractie gaarne wil meewerken de gemeente te besturen. Spreker zou gaarne zien, dat b. en w. alle moeite deden om gelden los te krij gen, want hij noemde het een schande, dat een school in aanbouw in zijn fun damenten blijft steken, omdat er geen geld is. Met het wegenplan zit het zijn inziens ook nog niet zo goed. Wachten op de ruilverkaveling noemde de heer Ten Berge een kwalijke zaak. Uitstel wordt vaak afstel, daarom wil de spr. de aan gelanden zelf bij de verbetering betrek ken. Er zijn aangelanden, die graag met de gemeenten samen willen werken om de wegen te verbeteren, want zo kan het niet langer. Wat de recreatie betreft, die steeds grotere omvang aanneemt, zal het de taak van de gemeente zijn de ontwikke ling op de voet te volgen. In verband met de aanleg van een dagcamping op de Holterberg, waarvan zijn fractie de noodzaak inziet, wil spreker b. en w. ad viseren voorzichtig te zijn met de Hol terberg en het natuurschoon in het al gemeen. NIEUW GEMEENTEHUIS Met belangstelling ziet de fractie de bestemmingsplannen voor de Holterberg en „De Haar", alsmede het komplan voor het dorp tegemoet. Waar komt het nieuwe gemeentehuis vroeg spreker?, welke zakenpanden moeten verdwijnen? De heer Ten Berge vroeg zich af of het niet wenselijk is een commissie uit die kringen aangevuld met deskundigen onder leiding v. d. middenstandsconsul, voor Overijssel samen te stellen, waar door versnelling van de uitvoering zou kunnen ontstaan. De heer Ten Berge sprak eveneens over reorganisatie van de reinigings dienst en was verder van oordeel, dat de stichting van een bejaardencentrum de post van algemene bijstand nadelig zal beïnvloeden. Spreker gaf b. en w. in overweging de bouw daarvan te bespoe digen. Zijn verdere wensen waren bete re afvoer cadavers naar het destructie bedrijf met het oog op de volksgezond heid, een andere plaats voor het storten van de mest van het slachthuis en riole ring van de Deventerweg. BURGEMEESTER ANTWOORDT De raadsvoorzitter, mr. W. H. Enklaar, verklaarde bij de beantwoording dei- sprekers zich gaarne aan te sluiten bij de woorden van waardering voor de op stellers der begroting. De gedachte van de heer Jansen, dat er weinig perspec tief is en dat het gaat ten koste van de kapitaalswerken noemde de burgemee ster niet helemaal juist. Er is een halve ton op ..onvoorziene uitgaven" beschik baar. Voorts worden drie arbeiders op de wegen en een plantsoenarbeider aan gesteld. Het hete hangijzer is de investe ringsstop. Er wordt alleen maar geld be schikbaar gesteld voor consolidatie van vlottende schuld en het bouwrijp maken van gronden. In het kader van de ruil verkaveling denkt men in 1969 met de verharding van de eerste wegen te be ginnen. Wanneer de gemeente daarvoor nu uitgaven zou doen, zou dit geld weg gooien betekenen, want in het wegen- stramien zal wel een wijziging komen. Met het opgestelde vijfjaren plan zijn b. en w. bij de Cult. Techn. Dienst ge weest. ZEVEN TON Wethouder Rietberg verklaarde nog, dat geen ingrijpende maatregelen kun nen worden genomen, daar zou ƒ700.000,— mee gemoeid zijn. In een volgende vergadering zullen b. en w. met een kleiner plan komen, een pro visorische voorziening om de wegen rond te maken. B. en W. zijn de gemeente door ge weest en twee keer vast blijven zitten verklaarde de burgemeester. Dit is ech ter wel een slecht najaar geweest. Het is echter geen toestand, dat bij ziekte en begrafenissen, eerst de gemeentearbei ders moeten komen om de mensen uit huis te helpen. In antwoord op een vraag van de heer Wansink (Gem. bel) verklaarde wethou der Rietberg, dat in de wegencommissie ook over hulp van de aangelanden is gesproken, maar niet pro Deo. Vooruit lopen op de ruilverkaveling zou een onberaden stap zijn verklaarde de burgemeester ten slotte. Wat de reinigingsdienst betreft is er een gesprek geweest met de gemeenten Rijssen, Markelo, Goor en Diepenheim over een gemeenschappelijke stortplaats onder Markelo. De bestemmingsplannen „De Haar" en „De Holterberg" kunnen ieder moment afkomen, inclusief de situatie bij de viaduct, die bij de Haar plannen zal aansluiten. Het vooroverleg is beter ge weest. De taxateur der gemeente heeft opdracht naar de grondeigenaren te gaan waar het bejaarden centrum zal komen. Het Komplan is in bewerking. Het ge meentehuis barsten we uit, aldus de bur gemeester. maar er kunnen geen plan nen gemaakt worden voordat de plaats noodzakelijk in "het centrum be kend is. Ten aanzien van het sportterrein merkt de burgemeester op dat de nood der tijden misschien een stimulans zal worden. Daarvoor is overleg gaande met de Dienst Aanvullende Werken en voor het maken der voorbereidingen is 8.000,uitgetrokken. De kosten zul len .f600.000,bedragen, die voor wat het grondwerk betreft voor 100 ge subsidieerd zullen worden. Twee 'ton zal de gemeente nog moeten fourneren. Wat de vrees, die verschillende leden hebben uitgesproken over de geschikt heid van de grond betreft, verklaarde wethouder Klein Velderman, dat de Grondmij de schriftelijke garantie wil geven, dat nier bij normaal gebruik niets aan zal haperen. Het Sportdal, verklaarde de raads voorzitter nog, ligt in het Nationale Plan en kan ook uit landschapsoverwe gingen niet voor dit doel gebruikt wor den. B. en W. blijven bij het voorstel:. Aaltinkssteeg. De Kolschool noemde Mr. Enklaar een bijzonder nare taak. Volgend jaar ko men de echte moeilijkheden, want dan moet er een 4e leslokaal komen en zal de Scholengemeenschap over nog 4 les lokalen moeten kunnen beschikken. Er moet dan financiering komen voor acht lokalen. Maar men beslist in Den Haag, wat wel of niet mag, aldus de burge meester. In zijn oudejaarstoespraak had hij behoefte om achter de ambtenaren te gaan staan, omdat over hen vaak. sma lend wordt, gesproken. Dc woningbouw plannen van de heer Van Schooten noemde de burgemeester onpraktisch. Wat de ruilverkaveling betreft achtte ae burgemeester het nauwelijks verant woord om de gemeentebesturen daarin geen inspraak te geven. De verantwoor delijkheid, ligt nu te veel bij de boeren. Ruilverkaveling noemde spreker overi gens een dienst verlenen aan de boeren om renderende bedrijven te krijgen. Spreker zeide te hopen, dat zij snel tot stand komt en dat de boeren eieren voor hun geld zullen kiezen. De aanleg van de E 8 sluit aan bij .de ruilverkave ling en spreker is blij, dat dit hand in hand gaat. DIJKERHOEK Gas, gymlokaal en kleuterschool af delingen zitten er voor Dijkerhoek nog niet in. Meer lichtpunten nog een vraag teken. In Espelo zijn weer drie kwik lampen, vermoedelijk stuk geschoten. Dat kost de gemeente 25,— per schot. Spreker heeft dan ook geadviseerd voor lopig maar geen nieuwe lampen in te draaien. Met dc dagcamping op dc Holterberg ben ik zeer ingenomen, aldus de burge meester. Daarover verschenen in een dagblad twee artikelen, die diametraal tegenover elkaar stonden. Homerus slaapt in Deventer ook wel eens een keer, merkte mr. Enklaar op. De rust op de Holterberg zal overigens wel verze kerd blijven. Bij de replieken werd vervolgens nog over tal van onderwerpen uitvoerig van gedachten gewisseld. Bij de artikelsgewijze behandeling van de begroting vroegen de heren Jan sen en Ten Berge vaker doorlichting van de bevolking op t.b.c. dan om de drie jaar. B. en W. zullen hierover schrijven. De heer Wiggers vroeg naar de stand van zaken omtrent de ondeugdelijkheid van de wanden van het zwembad. De zaak loopt nog en wij geven het niet op, zei de burgemeester. De kinderen uit Holten hebben de slechtste gebitten wist de heer Brands uit een verslag van de schooltandver- zorging. Hij vroeg of er al fluor in het water zit. Dat is bij de W.M.O. een heet hangijzer verklaarde burgemeester. „MORTUARIUM" In verband met de vele eenkamer woningen verzocht de heer Jansen een onderzoek naar de stichting van een „mortuarium", waar een dode kan wor den opgebaard en condoleantiebezoeken kunnen plaats vinden. Besloten werd hiernaar een onderzoek in te stellen. De heer Wansink verzocht een hoger bedrag uit te trekken voor volksfeesten om een betere feestverlichting voor de braderie en de Sint Nicolaas-winkelweek te kunnen aanschaffen. Wethouder Klein Velderman steunde hem in zijn verlangen. Besloten werd. dat b. en w. deze zaak nog eens zullen bekijken. De heer Wiggers (A.R.) dankte voor het feit, dat b. en w. uit zich zelf de subsidie voor de muziekvereniging HMV hebben verhoogd. Het bewijst dat het korps een goede plaats inneemt in de harten van b. en w. De heer Westerik had bezwaar tegen verhoging van de subsidie van de mu ziekschool voor Rijssen en omstreken. B. en W. hadden zij het op andere gronden reeds besloten de verhoging ongedaan te maken. De heer H. Rietberg (C.H.) en de heer Wansink (Alg. Bel.) pleitten voor ver hoging van de subsidie resp. voor gods dienstonderwijs en voor de blindenbi bliotheek. Eerstgenoemde subsidie wil len b. en w. nog wel eens nader bekijken. NIEUWE TREKKER ENZ. Nadat ook de bedrijfsbegrotingen war ren behandeld en met de gemeentebe groting vastgesteld, besloot de raad tot aanschaffing van een trekker met we- genschaaf voor ƒ30.030,— en van een veegmachine voor ƒ31.000,met aftrek van 4.000,voor de oude machine. Van de vijftig in aanbouw zijnde wo ningwetwoningen in het Kolplan Oost zullen er zes van centrale verwarming met hete lucht worden voorzien. Kosten ƒ15.600,— huurprijsverhoging ƒ3,82 per week. Naar het systeem wordt echter nog een onderzoek ingesteld. Na een korte rondvraag sprak de voorzitter de hoop uit, dat de heer Meerman weer spoedig uit het zieken huis in de huiselijke kring mag terug keren. Bij de aanvang van de vergadering werd nog besloten om van de heer A. van Ommen te Alphen aan de Rijn 2.55.90 ha. grond in het villaterrein „Look" aan te kopen voor ƒ57.577,50. Hiermede zijn alle gronden in het bézit van de gemeente gekomen, verklaarde de burgemeester. De aanvang van de aanleg van het villapark hangt af van de financierings mogelijkheden. Aan G. M. Markvoort en A. Scheper man werden resp. 240 m2 en 180 m bouwterrein verkocht voor resp. 4.320 - en 3.240,—. De naehtstroomtarieven en de huur van boiler en gasgeiser werden over eenkomstig het voorstel van B. en W. verhooogd. WERELD VROUWENGEBEDSDAG Vrijdag 10 februari a.s. zal de Wereld vrouwengebedsdag- gehouden worden om 8 uur 's avonds in gebouw „Irene". De liturgie voor deze gebedsdag werd samengesteld door Koningin Salote van de Tonga-eilanden. Enkele maanden na dien stierf zij na een regering van 42 jaar over het kleine koninkrijk, dat reeds van de 10e eeuw dateert. Het comité nodigt alle vrouwen en meisjes van Holten uit dit uur mee te maken. Geboren: Arnold Jan, zv. A. J. Bos en H. A. Roerink, Larenseweg 26 Albert Hendrik Willem, zv. J. G. Baltes en J. Rijke, Neerdorp 18. Overleden: J. G. P. Muller, 91 jr., Boschkampsstraat 37. Ingekomen: G. J. Vriezekolk van Die penveen naar Espelo 91 - G. J. Westerik van Utrecht naar Kerkplein 4. OFFICIëLE PUBLICATIE: VRIJBANKVLEES Burgemeester en wethouders van Hol ten wijzen gegadigden er op, dat voor zover vrijbankvlees voorradig is, dit zoals gebruikelijk in de vrijbank-winkel aan het gemeentelijk slachthuis pleegt te worden verkocht op woensdagen, des morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 2 tot 3 uur en op vrijdagen des morgens van 10 tot 11 uur, en 's middags van 2 tot 3 uur. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester G. J. LANGENBARG, secretaris Vrijdag, 3 februari en zaterdag, 4 febru ari, 20.00 uur: Uitvoering van de Es- pelose Toneelvereniging in „Het Tref punt" te Espelo met opvoering van het toneelspel „Waarom zweeg je zo lang". Vrijdag, 3 februari, 20.00 uur: Openbare Vergadering afdeling V.V-D. in hotel Holterman. Spreker Dr K. van Dijk, lid 2e Kamer der St. Gen. (zie adv.). Zaterdag, 4 februari: Dansen in het Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag, 7 februari, 19.30 uur: Open bare vergadering Chr. Hist. Kiesver eniging in 't Bonte Paard te Dijker hoek. Spreker, de heer H. Kikkert, lid 2e kamer der S.G. Dinsdag, 7 februari, 's avonds 8 uur in gebouw „Bethanië:": Bijeenkomst Hervormde Vrouwenvereniging Dij kerhoek. Dinsdag, 7 februari, 's avonds 8 uur: Openbare Verkiezingsbijeenkomst A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in Dorpshotel „Holterman". Donderdag, 9 februari, 20.00 uur: Leden vergadering „Jong Holten" in café Kalfsterman. Vrijdag, 10 februari, 19.30 uur: Openba re vergadering van de Vrije Boer in café „De Waag". Spreker de heer E. J. Hai-msen, lid van de Tweede Kamer tzie adv.). Vrijdag, 10 februari, 20.00 uur: Vrouwen wereldgebedsdag in het gebouw Irene. Zaterdag, 11 februari, 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": filmavond. Vertoning van „Spijkers met koppen" (zie adv.). Maandag, 13 februari, 's avonds 8 uur in café Maats: Jaarvergadering Hol- tense Muziekvereniging. Maandag, 13 februari, 20.00 uur: Alge mene ledenvergadering van de Paar- denverzekering „Holten e.o." in café Jansen. Woensdag, 15 februari, van 29 uur: Demonstratie Hoover Wasautomaten bij Metalu Holten N.V., Kolweg 76 (zie adv.). Donderdag, 16 februari, 20.00 uur: Le- denvergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Spr. de heer H. J. Hiddink over „De Scholenge meenschap. Vrijdag, 17 februari, 's avonds 7 uur: Feestzaal „De Poppe": Stora-Combo met Gert en Hermien en Helen en Fred. Zaterdag, 18 februari, 19.30 uur: Feest avond N.V.V.-besluurdersbond in Ami- citia voor alle N.V.V.-leden, met blij spel ..Bakerpraatjes" (gewijzigd). Zaterdag, 4 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zaterdag, 11 maart: Ontspanningsavond van de P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zondag 5 februari 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur dhr. Schellevis en 19.00 uur ds Israël. Zangdienst m.m.v. Vrije Evang. Kerk koor Nijverdal. In beide diensten: Collecte Interna tionale hulpverlening. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Israël. Collecte Internationale hulpverlening. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het werelddiakonaat (Internationale hulpverlening). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 4 en zondag 5 februari: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1