GE&LU6E MM VOETBALCLUB H0LTEH" BhmsïspUrne AGENDA KERKDIENSTEN Damp0 breekt Be P.v.d.A. wraagt ®ssi duidelijke uitspraak van de kiezers Verkeersavond Bazar in feestzaal Vosman" Echtpaar kreeg krentenwegge Belangstelling voor de gymnastiek Beperkte handlichting Sticht. Gerei. Prov. Jeugdwerk in Overijssel komt snel van de grond „Oog in Oog" Grote collecte voor intern, hulpverlening 22 jan. - 5 febr. '67 Bejaardensociëteit Jeugddienst Zaterdag 21 januari 1967 No. 3 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coop. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,JHoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Van het doortrekken van de verkie zingskaravaan van de Partij van de Ar beid heeft de Holtense bevolking niet zoveel gemerkt. Het was nog betrekkelijk vroeg toen de „socialistische politici op tournee'" hier door kwamen en boven dien hadden zij haast om in Markelo te komen, waar enkele afspraken gemaakt waren. Met een tweetal geluidswagens is men nog wel het dorp en een gedeelte van de Holterweg doorgereden, begeleid door enkele plaatselijke partijgenoten. 's Avonds sprak in Amicitia de oud minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Mr. M. Vrolijk, voor een gehoor van plm. tachtig per sonen, hetgeen voor een politieke ver gadering geen gekke opkomst was. Nadat de voorzitter der afdeling, de heer J. H. van der Harst, er in zijn wel komstwoord zijn vreugde over uitgespro ken had, dat een betrekkelijk kleine af deling beslag heeft kunnen leggen op oud-minister Vrolijk, verklaarde deze dat verkiezingen in deze ernstige tijd zeer belangrijk zijn. Vooral de behoefte aan duidelijke stellingname in het poli tieke streven is van het grootste belang voor de democratie. Feitelijk zijn er vol gens spreker op dit ogenblik maar twee partijen duidelijk in hun politieke pro grams: de P.v.d.A., die vooruitstrevend is en de V.V.D., die een duidelijke con servatieve inslag vertoont. De onduidelijkheid wordt bevorderd door het bestaan der confessionele par tijen. Natuurlijk, aldus Mr. Vrolijk, heb ben zij recht van bestaan. Kritiek is er echter voor de wijze waarop zij politiek bedrijven. De K.V.P. praat links, maar handelt rechts. Bewijs hiervoor noemde hij de „Nacht van Schmelzer". Na een overzicht te hebben gegeven van de deelname 'van de P.v.d.A. aan de regering na de tweede wereldoorlog, wees de spreker er op, dat de P.v.d.A. laatstelijk tot de regering toetrad op voorwaarde, dat belangrijke structurele hervormingen zouden worden doorge voerd. Het program van het Kabinet Cals werd door zeer velen onderschre ven. Plet was een beleid op lange ter mijn. Niet alleen ten behoeve van de „weivaart", maar vooral ook voor het „welzijn" van het Nederlandse volk, o.m. leefruimte voor 20 miljoen mensen in het jaar 2000. Toen een aantal progres sieve beleidsinvloeden voorwaarden tot deelname aan de regering van de P.v.d.A. tot uitvoering zouden komen, werd het kabinet door de conservatieve krachten in de K.V.P. ten val gebracht (hervorming in de ondernemingen, gas- en oliekwestie, onteigening gronden, spe culatiewinstbelasting, enz.). De door de heer Schmelzer gezochte financiële 'be zwaren, waren niet de werkelijke oor zaken van de kabinetscrisis. Nu hebben we, aldus spreker, een min derheidskabinet met stérke A.R.-invloed. Maatregelen waar de K.V.P. in het Ka binet Cals sterk tegen is geweest (o.a. uitstel van de belastingverlaging) wor den nu door diezelfde K.V.P. gesteund. De onduidelijkheid wordt steeds gro ter. In de A.R. zegt Roolvink „lood om oud ijzer" tegen P.v.d.A. en V.V.D. Zijn voorzitter Dr Berghuis zegt „Christelijke politiek is radicaal vooruitstrevend". BESTRIJDING WERKLOOSHEID „Maar nu de toekomst en wat wil de P.v.d.A.?" In de eerste plaats de inrich ting van de samenleving voor de toe komst, aldus Mr. Vrolijk. Door de invloed van de gebeurtenissen van de laatste maanden is echter geble ken, dat ook grote aandacht moet wor den besteed aan de dingen van nü. Belangrijk zijn de bestrijding van de werkloosheid en de verbetering van de werknemersbelangen bij ontslag. Daar- Hoewel er aanvankelijk onvoldoende belangstelling bestond voo.r de door de M.A.C. „De Iiolterberg" te houden ver- keersavonden, die gepland waren op 9 en 16 januari, is er nu toch zoveel aandrang op het bestuur van de motorclub uitge oefend, dat besloten werd één avond te houden op maandag 23 januari. Een plaatselijke verkeersdeskundige heeft zijn medewerking toegezegd. Deze avond zal gehouden worden in het club lokaal, café Vruggink, en begint om 20 De Zaterdagmiddag voetbalclub „Blauw Wit '66" houdt het komende weekeinde (vrijdag 27 en zaterdag 28 januari) een grote bazar in feestzaal „Vosman". Een bazar met tal van attracties, als schieten, sjoelen, rad van avontuur enz. enz. Voor het schieten is als hoofdprijs be schikbaar gesteld een heren- of dames rijwiel. Zaterdagmiddag wordt een speciale kinderbazar gehouden met o.a. een grab belton vol leuke prijsjes. naast een doelbewust economisch beleid gericht op de werkgelegenheid. Spreker behandelde vervolgens ver schillende punten uit het P.v.d.A.-ver- kiezingsprogramma: hervorming van de onderneming, rechtvaardige verdeling van inkomens en vermogens, door het voeren van een inkomenspolitiek en niet uitsluitend een loonpolitiek, een straf prijsbeleid, invloed van de overheid op de kapitaalmarkt, versterking van het ontwikkelings- en saneringsfondsen voor landbouw en middenstand, de grootst mogelijke opbrengst van de bodemschat ten ten behoeve van de gehele gemeen schap. Welzij nspolitiek door aanpakking van het jeugdbeleid en aandacht voor de bejaarden in de samenleving door o.a. instelling van dienstverlenende centra. Verbetering van het onderwijs, met ge lijke ontwikkelingskansen voor iedereen. Dat alles kost veel geld, daarom is de financiële politiek, die de Partij van de Arbeid nastreeft, zo belangrijk, aldus eindigde spreker, tw. invoering van speculatiewinstbelasting, hogere op brengst bodemschatten en verhoging van de vermogenswinstbelasting. Na de pauze werden tal van vragen gesteld over de uitoefening van het ge zag, de oorlog in Vietnam, de eventuele regeringspartners, de bevolkingspolitiek, enz., welke uitvoerig door Mr. Vrolijk werden beantwoord en waarvoor de voorzitter hem aan het slot van de avond dank bracht. De ponyclub van de L.R.V. „De Sint Steffenruiters" uit Laren heeft het echt paar PI. J. Bosschers-Ebrecht, op het Erve „Janzes" in de Beuseberg, donderdag avond in verband met de geboorte van een dochtertje verrast met een gewel dige krentenwegge van 1.20 m. lang. De ponyclub logeert elke zomer, wan neer in de omgeving demonstraties wor den gegeven, op de boerderij van de fam. Bosschers. Dat verblijf is dan „pro Deo" en daarom had men gemeend iets terug te moeten doen. De krentenwegge werd, namens het bestuur, met een toepasselijk woord aangeboden door de voorzitter van de ponyclub, de heer Jolink. Het werd echt gezellig op „Janzes", toen het grote brood werd aangesneden en het glas werd geheven op de voorspoedige groei van het jonge wicht. Er bestaat vooral onder de „heren se nioren" zoveel belangstelling voor de lichamelijke oefening, dat de Sportvereni ging „Bato" besloten heeft voor deze af deling (groep van vrijdagavond 9.30 u.) een tijdelijke ledenstop in te stellen. Er is geen accommodatie genoeg om meer gymnasten toe te laten. Eventuele gegadigden kunnen zich ech ter wel op de wachtlijst laten plaatsen. 99® De Voetbalvereniging „Holten" hield het afgelopen weekend voor haar senior leden en a-junioren een feestelijke bij eenkomst in Amicitia, waarvan de or ganisatie berustte bij de Ontspannings- ciub van de Scheidsrechtersgroep „Al melo" en waarin de voorzitter van de afdeling Twente van de K.N.V.B., de heer H. ter Riet uit Enschede, in een vlotte inleiding een beroep deed op de sportieve mentaliteit van de aanwezige spelers. Wijzende op de huidige situatie in de afdeling 1 B van de T.V.B., verklaarde de heer Ter Riet, dat hierin gerede kan sen zitten voor het eerste elftal van Hol ten voor een kampioenschap, hetgeen zou betekenen, dat het automatisch promoveert naar de K.N.V.B. Daarop heeft men ai jaren zitten te popelen. Hij vond het een gelukkige situatie, dat het bestuur van „Holten" in de z.g. stille periode activiteiten ontplooit, die door slaggevend kunnen zijn voor de condi tie van de spelers. Jullie weet, aldus spreker, hoe moeilijk het is om uit die T.V.B. te komen. Via de trainer, Leo Halle, heeft het bestuur er alles voor over om de spelers te inspireren. Het is verheugend, dat de heer Halle die trai ning een paar jaar geleden op zich heeft genomen. Deze wil daarmede na tuurlijk ook gaarne successen voor de club behalen. De heer Ter Riet ging verder nog uitvoerig in op de mentale instelling, die iedere speler aan de dag moet leggen om in teamverband de no dige successen te kunnen behalen. De leiding berustte daarna bij de heer W. ter Horst, voorzitter van de scheids-, rechters-ontspanningsclub, die bijge staan door zijn collega met een ge slaagd kienspelmet prachtige prijzen en enkele andere spelen een prettige sfeer wist te scheppen. Een puzzle met het vormen van de namen van tien voetbalclubs werd gewonnen door de ploeg Van der Maat. De snelste beschui teneters waren J. A. Jansen en P. Zoet- brood. Een kleine verloting leverde voor de deelnemers tal van aantrekkelijke prijzen op. De voorzitter van „Holten" de heer H. Klein Velderman, die de avond met een kort woord opende, wees op de prettige verstandhouding, die er bestaat met het bestuur van de T.V.B. en met de seheids- rechtersvereniging. Hij sprak ook een woord van welkom tot het bestuur van de onlangs opgerichtte supportersvere niging, waar de vereniging eigenlijk niet Bij beschikking van de Kantonrechter te Almelo is aan de heer Dinant Pieffers, geboren 12 oktober 1947 en wonende te Holten, Beuseberg 4, beperkte handlich ting verjeend in de vorm van rechten van meerderjarigheid tot toetreding als ven noot tot de alhier gevestigde vennootschap onder de firma H. W. Pieffers en Zn., uitoefenende het expeditiebedrijf. Deze beperkte handlichting geeft hem de bevoegdheid tot het aangaan van alle verbintenissen tot genoemd bedrijf be trekkelijk, tot de gehele ontvangst en de uitgave van en beschikking over zijn in komsten. Zulks met de beperkende bepa ling van het 2e lid van artikel 484 van het Burgerlijk Wetboek. meer buiten kon en hoopte op een goe de samenwerking in het belang van de voetbalsport. Hij waardeerde in het bij zonder de aanwezigheid van trainer Leo Halle, die hij de vader van de voetbal club noemde. De heer Klein Velderman bedankte aan het slot van deze gezellige avond in het bijzonder de heer Ter Riet en de heren scheidsrechters voor hun medewerking. „De Olde Vechte", het voormalige va kantiecentrum in Ommen, dat voor een periode van 10 jaar is gehuurd door de Stichting voor provinciaal gereformeerd jeugdwerk in Overijssel, wordt geheel gemoderniseerd. De verbouwingswerk zaamheden, die ongeveer ƒ40.000,zul len kosten, zijn in volle gang en zullen in de loop van dit voorjaar voltooid zijn. De heer en mevr. Pasterkamp uit Em- meloord, die zorgdragen voor het beheer van dit jeugdcentrum, zijn hun werk zaamheden inmiddels begonnen, de heer M. G. v. d. Rovaart in Den Haag, die de benoeming tot direkteur aanvaardde, hoopt per 1 mei a.s. in dienst te treden. De Stichting Provinciaal Centrum voor Gereformeerde Jeugdwerk in Over ijssel, „De Olde Vechte" moet gezien worden als een werkplaats van de jeugd en voor de jeugd. Er wordt gewerkt door, met en voor de gereformeerde jeugd van Overijssel. Er zijn verschillende mogelijkheden: men kan plaatselijk een weekend aan vragen; regionaal bestaan er weekend mogelijkheden; vanuit het centrum zul len thema-weekenden worden georgani seerd, terwijl er rond de feestdagen „gasten-dagen" zullen worden gehouden. Naast het weekend-werk bestaat er de mogelijkheid tot het houden van vor- mingsweken. Verder zal „De Olde Vechte" geduren de de maanden juli en augustus dienst doen als kampeercentrum. Naast de eigen Overijsselse aktivitei- ten worden er, als daarvoor de mogelijk heid aanwezig is, ook landelijke en inter provinciale aktiviteiten gepland. Naast het landelijk orgaan heeft het provinciaal gereformeerd jeugdwerk in Overijssel een eigen kader- en informa tieblad in leven geroepen. Het verschijnt maandelijks onder de kop „Oog in Oog" en ziet er niet alleen bijzonder verzorgd uit (de vaste voorpa gina werd ontworpen door de Almelose graficus Jan Gierveld), de inhoud is bovendien zeer overzichtelijk en in- struktief. De redaktie-commissie wordt gevormd door: Mej. E. Monteban te Enter; de heer D. Spit te Enschede en de heer G. H. Tijink te Nijverdal, die de eindredaktie voert. Dat de inhoud op zeer hoog peil staat blijkt wel uit het feit dat verschillende landelijke voorlichtingsorganen verzoch ten gedeelten uit het blad te mogen over nemen. In de afgelopen week zijn de uit voerige folders en offerzakjes voor deze belangrijke collecte, die van wege de Hervormde Kerk langs de huizen gehouden wordt, over de post bezorgd. Naast een uitvoerig overzicht over de besteding van de vorig jaar ont vangen gelden geeft deze folder door enkele artikelen ook een in zicht in de nood, waardoor miljoe nen medemensen geteisterd wor den en in de hulp, die via het we- relddiaconaat der Kerken verleend wordt. Het is van groot belang, dat wij even de tijd nemen voor onze naas ten in de verte en daarom deze fol der goed lezen, opdat onze gave in het offerzakje geen fooi, maar echt een broederlijk helpende handrei king is in de nood. Tussen 22 januari en 5 februari a.s. zullen de vele enthousiaste me dewerkers van de gemeentelijke diaconale commissie voor interna tionale hulpverlening de gevulde offerzakjes bij u aan huis ophalen. Zij, die hun gave willen gigeren kunnen dat doen op gironr. 87 55 87 van de Raiffeisenbank te Holten ten gunste van „Werelddiaconaat". Vorig jaar heeft deze collecte in onze gemeente f 3.750,opgebracht. Wij hopen en verwachten, dat het dit jaar vooral niet minder zal zijn, omdat bekend is, dat wij daar allen gaarne, aan medewerken. WNWWAAWMWNWVVWW De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensociëteit zal gehouden worden op dinsdag 24 januari a.s. des namiddags 2.30 uur in het gebouw Irene. Het comité doet een beroep op alle bejaarden weer zoveel mogelijk aanwezig té willen zijn, want het belooft niet alleen een gezellige, maar ook een leerzame middag te worden. Men schrijft ons: Op a.s. zondag is er 's avonds om 7.15 uur in de Hervormde Kerk weer een Jeugddienst. De jeugdraad heeft voor deze dienst als voorganger uitgenodigd ds J. v. Beek uit Enschede. Hij koos als titel voor zijn toespraak „BEVEL TOT BLIJDSCHAP". Dit lijkt bepaald geen zwaarmoedige opdracht, waarvoor je de kerk maar liever voorbij zou lopen. Nee, je kunt, zo vermoeden wij, zondagavond de kerk met een opgewekt gezicht verlaten. We zingen in deze jeugddienst met begelei ding van orgel en trompet. Iedereen, maar in 't bijzonder de jeugd, van harte welkom! Gevonden 2 sleuteltjes aan touwtje; 1 kinder portemonnee met inh.; 1 linker dames handschoen; 1 paar kinder wanten; 1 doos met kleren o.a. ondergoed, broek e.d.; 1 wollen sjaal; 1 maandkaart O AD traj eet Holten-Rij ssén Verloren: 1 huissleutel (lange); 1 buskaart O AD Holten-Rij ssen; 1 bl. kinderwant met groen-rood geblokt. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Geboren: Adriana Hendrika, d.v. H. J. Bosschers en H. G. Ebrecht, Beuseberg 139. Marinus Johannes, z.v. G. H. Bosman en M. Vruggink, Deventerweg 13. Diederik Jan, z.v. G. J. Honcoop en G. J. Ulfman, Holterbroek 82. Overleden: Geen. Ondertrouwd: F. J. Hospers, 25 jr., Rheden en J. W. Pasop, 24 jr., Look 23. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: H. W. Dijkgraaf en gezin van Menaldumadeel naar Holterenk- straat 30. Vertrokken: C. G. Krekel van Gaar- denstraat 6 naar Eindhoven. H. J. Konijnenberg van Oranjestraat 19 naar Rheden Gld. M. C. M. Heck van Hol- terberg 25 naar Engeland. Zaterdag, 21 t/m zaterdag 28 januari: Dameskapsalon Mini Aaftink wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag, 22 januari tot zondag, 5 febru ari: Grote jaarlijkse huis aan huis collecte Internationale Hulpverlening. Maandag, 23 januari, van 3—10 uur: in zaal „Vosman": Show van „Isola" scharnierbare voorzetramen enz. (zie adv.). Dinsdag, 24 januari, 2.30 uur: Bejaar densociëteit in het gebouw Irene. Dinsdag, 24 januari, 19.45 uur: Jonge kerkbij eenkomst ten huize Familie Groen, Kozakkenstraat 13. Dinsdag, 24 januari, 's avonds om 8 uur: in gebouw „Bethanië": bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep. Vertoning Zendingsfilm door ds C. C. Addink. Belangstellenden hartelijk welkom. Woensdag, 25 januari: Verkeerscompe- titie van de K.N.M.V. in hotel Holter- man. Donderdag, 26 januari, 20.00 uur: Le denvergadering afd. N.B.V. in café Haverslag. Spreker de heer J. Tang, districtsbestuurder. Donderdag, 26 januari, 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep in Irene. Demonstratie Inventum-apparaten. Donderdag, 26 januari: Voorlichtingsdag Gemengde Bedrijven, Schouwburg Groenendaal, Almelo (zie ber.). Vrijdag, 27' januari, in feestzaalVos man: Grote bazar Z.V.V. „Blauw wit '66". Zaterdag, 28 januari, in feestzaal Vos man: Grote bazar Z.V.V. blauw wit '66". Zaterdag, 28 januari, 19.30 uur: Jaar feest C.J.V. „De Vriendenschaar" in Irene.. Toneelspel „Grote Kinderen" (zie adv.). Zaterdag, 28 januari, 's avonds half acht in gebouw „Irene": Jaarfeest C.J.V. „De Vriendenschaar", Beuse berg. Dinsdag, 31 januari, 20.00 uur: Jaarver gadering afd. Holten, Bond van Plat telandsvrouwen in hotel Holterman. Vrijdag, 3 februari en zaterdag, 4 febru ari, 20.00 uur: Uitvoering van de Es- pelose Toneelvereniging in „Het Tref punt" te Espelo met opvoering van het toneelspel „Waarom zweeg je zo lang". Vrijdag, 3 fébruari, 20.00 uur: Openbare Vergadering afdeling V.VD. in hotel Holterman. Spreker Dr K. van Dijk. Zaterdag, 4 februari: Dansen in het Bonte Paard te Dijkerhoek. Dinsdag, 7 februari, 19.30 uur: Open bare vergadering Chr. Hist. Kiesver eniging in 't Bonte Paard te Dijker- hoek. Spreker, de heer. H. Kikkert, lid 2e kamer der S.G. Dinsdag, 7 februari, 's avonds 8 uur: Openbare Verkiezingsbijeenkomst AD. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in Dorpshotel „Holterman". Vrijdag, 10 februari, 20.00 uur: Vrouwen wereldgebedsdag in het gebouw Irene. Donderdag, 16 februari, 20.00 uur: Le denvergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Spr. de heer H. J. Hiddink over „De Scholenge meenschap. Vrijdag, 17 februari, 19.30 uur: Feest avond N.V.V.-bestuurdersbónd in Ami citia voor alle N.V.V.-leden, met blij spel „Bakerpraatjes". Vrijdag, 17 februari, 's avonds 7 uur: Feestzaal „De Poppe": Stora-Combo met Gert en Hermien en Helen en Fred (zie adv.). Zondag 22 januari 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10-00 uur ds Addink. Collecte: Inwendige Zending. 19.15 uur ds van Beek van Enschede, Jeugddienst. Collecte voor de jeugddienst. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur Eerw. Heer Schelle vis. Geref. Kerk: 10.00 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 21 en zondag 22 januari: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. de kracht vaneen verkoudheid fomam bij Vader, Moeder en Kind.nH

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1