AGENDA AARDGAS... Centrale verwarming in woningwetwoningen SPORT ER CAMERA Boekenweek, Gala-avond en Boekenbal 1967 Scl,uif en wrijf Zilveren jubileum „O.A.D." Verkiezing leden TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL Deelnemen aan de stemming in een andere gemeente Stemmen bij volmacht Schaakuitslagen Loop der bevolking Geachte Sportvrienden Aktieve seniorspelers KIENAV OND Burgerlijke Stand Zangdienst in de Ned. Herv. Kerk KERKDIENSTEN Zaterdag 7 januari 1967 No. 1 Jaargasg 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0.12 In de maand november heeft het ge meentebestuur onder alle 286 bewoners van woningwetwoningen een enquête in gesteld of er bij hen behoefte en interes se bestaat in hun woningen een centrale verwarming te doen aanleggen. Het ge meentebestuur overweegt n.I. om in een nog nader te bepalen aantal van de 49 in het z.g. Kolplan-Oost (ten oosten van de Lageweg) te bouwen woningwetwonin gen tot een dergelijke aanleg over te gaan. Om hiervan een indruk te krijgen en na te gaan, welk aantal woningen even tueel van een centrale verwarmingsinstal latie zou kunnen worden voorzien, is aan de huurders van de bestaande woning wetwoningen een vragenlijstje toegezon den met het verzoek dit te willen beant woorden en daarna ter secretarie te wil len inleveren. Daarbij is o.a. de vraag ge steld, wie een duurdere vier slaap kamers tellende - - woning in het Kol plan-Oost zou willen betrekken. B. en w. hebben uitgerekend, dat de kosten van aanleg der centrale verwar mingsinstallatie, ingecalculeerd in de huur, ongeveer f4,— a f5,— per week zullen bedragen, waardoor de totale huur van de met name genoemde, nog te bouwen woningen, pl.m. f28,per week zal gaan bedragen. In dit bedrag per week zijn niet begre pen de kosten van het te verbruiken aardgas, die afzonderlijk betaald zullen moeten worden en welke verwarmings- kosten bij de huidige tarieven op ongeveer f350,per jaar geraamd wor den. Het aantal huurders, dat positief gerea geerd heeffr is nog niet groot. Dit kan een bepaalde oorzaak hebben. De heer Wansink heeft er in de jongste Door de Stichting ter bevordering van de Amateurfotografie wordt in samen werking met de Ned. Sport Federatie en de Ned. Vereniging van Fotojournalisten een nationale foto-, dia- en filmwedstrijd uitgeschreven onder het motto „Sport en Camera". Daaraan zijn mooie prijzen ver bonden in de vorm van een gratis reis en toegang tot internationale sportevenemen ten op topniveau. De voorwaarden voor deelname zijn de volgende: 1. Aan deze wedstrijd kan door ieder een worden deelgenomen. Uitgezonderd zijn vakfotografen en al degenen, die als beroep fotografische of cinematografische bezigheden verrichten. 2. De wedstrijd duurt tot en met maart 1967. Uiterlijk 31 maart 1967 moe ten de inzendingen in het bezit zijn van: Sport en Camera, Postbus 131, Amsterdam. 3. De wedstrijd (Sport en Camera) heeft betrekking op het onderwerp Sport in de meest ruime betekenis van het woord. Er zijn drie categorieën: foto's, dia's en films. Inzendingen worden ver wacht van alle takken van sport, welke in de wintermaanden worden beoefend, zoals de veldsporten voetbal, handbal, korfbal, hockey en rugby en de buiten sporten schaatsenrijden en skiën, verder de zaalsporten turnen, tafeltennis, bad minton, basketball, volleybal, microkorf bal, tennis, kegelen en zaalhandbal en voorts de binnensporten zwemmen, waterpolo, ijshockey, kunstrijden, judo, schermen, gewichtheffen, karate, biljar ten. boksen, worstelen enz. 4. In alle categorieën is een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar. Winnaars van een prijs mogen een keus doen uit de bij hun prijs omschre ven sportevenementen. Elke prijs houdt in gratis reis en toegang naar een be langrijk internationaal sportevenement. Wijzigingen in de prijzen worden voorbe houden. 5. De jury bestaat uit: C. G. M. Bossers, directeur Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografie Jan Cottaar, voorzitter Ned. Sportpers J. Dekker, Alg. Secr. N.O.V.A. J. A. Kleyn, Perschef Stichting ter Be vordering van de Amateurfotografie J. P. de Kreuk, Voorzitter Ned. Vei', van Fotojournalisten A. van Leeuwen, Alg. Sect. B.N.A.F.V. Ad. Versney, N.T.S. Sport L. de Wolff, Hoofd afd. Pucliciteit N.3.F. 6. De uitspraak van de jury is bin dend. Er wordt niet over gecorrespon deerd. Alle deelnemers ontvangen schrif telijk bericht omtrent de uitslag. De jury behoudt zich het recht voor niet alle prij zen toe te kennen, indien de deelname en/of de kwaliteit van liet ingezonden werk hiertoe aanleiding geeft. 7. Alle bekroonde foto's worden het eigendom van de organisatoren, die elk voor zich het recht hebben de foto's te publiceren of te exposeren zonder ver dere auteursrechten. Bekroonde dia's en films zullen worden geretourneerd. Alle niet bekroonde inzendingen zullen even eens worden geretourneerd. 8. In gevallen waarin de wedstrijd- voorwaarden niet voorzien, beslissen de organisatoren. 9. Door deelneming verklaat de inzen der de voorwaarden te kennen en hier mede akkoord te gaan. raadsvergadering n.I. op gewezen, dat bij de betrokken huurders geen duidelijk heid bestaat of het hier een z.g. blok-ver- warming, dan wel een individuele instal latie per woning betreft. Uit het antwoord van de burgemeester op enkele vragen is gebleken, dat het de bedoeling van b. en w. is, om in iedere woning een afzonderlijke aardgasverwar- mingsinstallatie aan te leggen, zodat iedere huurder, die hiervoor in aanmer king wenst te komen, zelf de tempera tuur in zijn of baar woning kan regelen. Men zal dus niet afhankelijk zijn van een op een centraal punt geregelde ver warming, zoals dat bij blok-verwarming meestal het geval is. Het staat wel vast, dat in het Kolplon- Oost tien woningen van centrale verwar ming van dit type zullen worden voor zien. De huurders kunnen zich alshog, zo werd ons meegedeeld, voor de aanleg van centrale verwarming in hun woning op geven. De Boekenweek 1967 zal gehouden worden van zaterdag 24 februari tot en met zaterdag 4 maart. De Gala-avond en het Boekenbal vin den plaats op vrijdag, 24 februari in het Internationaal Congrescentrum RAI te Amsterdam. Het programma voor de Gala-avond wordt samengesteld door en staat onder produktie van Jan Vrijman en Rinus Ferdinandusse. De versiering van het "Congrescentrum voor het Boekenbal wordt ditmaal ver zorgd door de twee ontwerpers, die tot nu toe het Boekenbal versierd hebben, namelijk Pieter Groot uit Westzaan, voor wie het in 1966 de eerste keer was, en Metten Koornstra uit Amsterdam, die alle daaraan voorafgaande Boeken bals heeft versierd. Op nieuwjaarsdag was het precies vijf en twintig jaar geleden, dat de Overijsselse Autobusdienst „O.A.D." n.v., werd opgericht. Drie buslijnen werden in het oorlogsjaar 1941 samengevoegd n.I. Holten-Hengelo, Rijssen-Deventer en Rijssen-Almelo. De ondernemers wa ren resp. de heren Ter Haar te Borne, J. G. P. Muller en Zoon te Holten en A. Hodes te Rijssen. Bij deze samenvoeging ging ook het personeel over, vandaar dat tijdens een intieme bijeenkomst in hotel Holterman op maandag, 2 januari j.l. de directie van de O.A.D. de volgende jubilarissen ontving en hen een gouden polshorloge offreerde t.w. de heren E. Muller te Deventer, A. Jalink, J. van Beek, G. L. Scholten, Joh. Lammers te Holten, J. Mulder en H. W. Siegerink te Rijssen. De directie van de O.A.D. heeft deze jubilea blijkbaar geheim willen houden, althans de plaatselijke pers zoals dat toch bij dergelijke gebeurtenissen ge bruikelijk is daarvan niet op de hoog te gesteld. Door toevallige omstandig heden, doordat een reportage-redacteur van het Dagblad van het Oosten, op het moment van de bijeenkomst voor andere doeleinden in hotel Holterman was, is er toch nog een verslagje en een foto de volgende dag in genoemde krant gekomen. Wij betreuren deze gang van zaken, omdat wij door deze geheimzinnigheid niet in de gelegenheid werden gesteld onze fotograaf een plaatje voor onze lezers te laten maken en een (ooggetui ge) verslag in ons blad op te nemen. Wij betreuren dit temeer, omdat wij de O.A.D. daar niet naar behandeld heb ben. Zolang wij het V.V.V.-vakantiepro- gramma in ons blad hebben gepubli ceerd, hebben wij daar in het bijzonder aandacht geschonken aan de dagtoch ten, die de O.A.D. elk seizoen organi seert. Dat deden wij natuurlijk in het belang van de vele zomergasten, die Holten elk jaar telt, maar de O.AJD. heeft daarvan ook profijt getrokken, gezien de talrijke deelnemers, die ieder jaar werden geboekt. Wij hopen, dat de Directie van de O.A.D. in het vervolg tegenover de plaatselijke pers, niet zo geheimzinnig meer zal doen en meer aandacht zal schenken aan haar „public relations". OFFICIËLE PUBLIKATIES 1. De burgemeester van Holten brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een kiezer op zijn verzoek kan worden toegestaan te zijner keuze aan de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de tweede kamer der staten-gene- raal deel te nemen, hetzij in de gemeen te, in welker kiesregister hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat verzoek aan te wijzen andere gemeente. 2. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij vol macht te stemmen. 3. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan ui terlijk op de veertiende dag vóór de dag der stemming (dus uiterlijk op 1 februari 1967) in persoon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of aan de door deze aan gewezen ambtenaar. H3ij geeft daarbij o.m. op de gemeente en het adres, waar hij de verklaring welke van de mede deling wordt opgemaakt, wenst te ontvangen. 4. De verklaring wordt door de kiezer en door de burgemeester of door de door deze aangewezen ambtenaar on dertekend. Een exemplaar van de verklaring wordt aan de kiezer ver strekt. Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeentesecretarie. 3 januari 1967, De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. De leden van de Schaakclub „De Pio niers" speelden donderdagavond in hun clublokaal, hotel Holterman, een zestal partijen voor de onderlinge clubcompe titie. De uitslag aan de borden was als volgt: A. Stukker - G. J. Hoeve yy. H. H. J. Stukker - A. J. C. Brands 0 H: Roelofs - F. Groenewoudt 01 G. Westera - B. van Beek 01 H. Westera - H. J. Hol-Groothof 0—1 F. J. Hol - J. Broere afgebr. 1. De burgemeester van Holten brengt ingevolge art. K3 der kieswet ter openbare kennis dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoek schriften om bij de a.s. verkiezingen van de leden van de tweede kamer der staten-generaal bij volmacht te stem men. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen vóór de dag der stenuning dooi de kiezer worden ingediend bij burge meester en wethouders der gemeente in welker kiezersregister hij op de dag van de kandidaatstelling is opgenomen. 3. Het verzoek om bij volmacht te stem men wordt niet ingewilligd wanneer de verzoeker is toegestaan in een andere gemeente aan de stemming deel te ne men. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opgeno men in een kiezersregister. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanne men. 6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. 7. Als gemachtigde kan slechts worden aangewezen de echtgenoot of echtge note, een der bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad, de echtgenoot van een schoonzuster of de echtgenote van een zwager, dan wel een der huisgenoten van de vol- machtgever. Onder huisgenoten wor den verstaan zij, die blijkens het kie- tzersregister hetzelfde adres hebben als de volmachtgever. 8. Het onder 7 genoemde is niet van toe passing op de kiezer, die door zijn be roep of werkzaamheden herhaaldelijk of gedurende het gedeelte van het jaar waarin de stemming valt buiten zijn woonplaats verblijft, zoals bijv. schip pers enz. Dit geldt ook voor zijn echt genote voorzover deze in de afwezig heid deelt. 9. Nadere inlichtingen worden ter meentesecretarie verstrekt. ge- 3 januari 1967, De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Het aantal inwoners is over het af gelopen jaar door een geboorte-over schot van 110 zielen en een migratie saldo van 88 zielen weer belangrijk toe genomen, waardoor het inwonertal op 31 december 1966 6717 bedroeg. De loop der bevolking was als volgt: Op 31 jan. 1966 bedroeg het aantal inwoners 3348 mannen en 3171 vrouwen, totaal 6519. Ingekomen 161 mannen en 167 vrouwen, vertrokken 112 mannen en 128 vrouwen of een toename van 49 mannen en 39 vrouwen, totaal 88 personen. Geboren werden 77 mannen en 85 vrouwen, er overleden 27 mannen en 25 vrouwen waardoor een geboorte-overschot werd geboekt van 50 mannen en 60 vrouwen of totaal 110 personen. Op 31 december 1966 bedroeg het aantal inwoners der halve 3447 mannen en 3270 of totaal 6717 personen. Er werden in het afge lopen jaar 58 huwelijken voltrokken. Allereerst wensen wij U een bijzonder voorspoedig en sportief 1967. Wij hopen met U dat het komende jaar ons eerste elftal voor een goede seizoenafsluiting zal zorgen! Een kam pioenschap zit er beslist in, als iedereen z'n best blijft doen en het geluk een beetje mee zit. Om na deze „vorstperiode" in elk ge val weer goed voor de dag te komen, wordt er o.a. voor a.s. zondag als trai ning een cross georganiseerd. Er is een prachtig parcours uitgezet, voor in de Holterberg. Iedereen kan meedoen en de start en finish in het Sportdal, aan vang half elf precies (8 januari). Op komst bijzonder gewenst, vooral voor de geselecteerde spelers als conditietraining zeer aanbevolen! Voor de eerstaanko- menden zijn enkele leuke prijzen be schikbaar. Er wordt gestart in twee groepen, van 6 en van 3 km. Wij adviseren iedere deelnemer voor warme kleding te zorgen na afloop van de wedstrijd en delen verder nog mee dat iedereen zijn eigen tempo kan loper.. Eventueel wordt na afloop een tech nische balvaardigheidsoefening gehou den. Er wordt onder alle weersomstandig heden gestart, uitgezonderd harde re gen. Mocht voor Holten I nu zondag eventueel nog een oefenwedstrijd wor den vastgesteld, dan gaat de cross niet door. Zie daarvoor het voetbalkastje of bel 1388 Fruittax of voor de cross 1850 ten Velde. Vrijdagavond 13 januari wordt een ge zellige kienavond met vele andere at tracties gehouden, in Hotel Holterman, aanvang kwart voor acht precies. De avond wordt verzorgd door de scheids rechtervereniging. Evenals voorgaande jaren belooft het weer een bijzonder leuke ontspanningsavond te worden. Het bestuur ziet graag dat iedere senioren speler aanwezig is. Houdt deze avond al vast vrij, er zijn tientallen mooie prijzen beschikbaar. Voetbalver. „HOLTEN" Donderdagavond trainingsavond voor spelers uit de lagere elftallen en voor de junioren en pupillen in het gymnastieklokaal aan de Boschkamp straat, voor de aanvangstijden zie het rooster in het voetbalkastje. O ja, nog een ding! Wordt lid van de supportersvereniging Geboren: Jan, z.v. J. Post en W. Schutmaat, Look 24. Harmina Jan- tina, d.v. H. Rietberg en J. G. Lubber-" sen, Holterbroek 73. Hendrik Jan, z.v. H. W. Koopman en G. Boode, Neerdorp 101. Overleden: G. Beldmau, 81 jr., Bor- keld 46. E. G. J. Kruiskamp, 8 jr., Borkeld 33. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: W. M. van der Graaf, 26 jr., Utrecht en E. J. Verwaal, 19 jr., Borkeld 13. BEVOLKING: Ingekomen: E. P. Delbeek en gezin naar Bergmanstraat 30. Vertrokken: W. G. van den Hurk van Holterberg 12 naar Enschede. J. Heij- erman-Stam van Look 61 naar Wisch. A. de Vries van Gaardenstraat 2 naar Rotterdam. G. J. Langenbarg van Oude Diepenveenseweg 9 naar Amstel veen. G. H. Rietberg van Beuseberg 131 naar Amersfoort. Naar wij vernemen zal de dienst, die a.s. zondagavond (8 januari dus) in de Ned. Herv. Kerk zal worden gehouden, een z.g. Zangdienst zijn. Dit betekent, dat het accent zal vallen op het kerklied. De dienst begint op de normale tijd, n.I. 19.00 uur. Vrijdag, 6 tot dinsdag 31 januari: Mo gelijkheid voor aanmelding donateurs schap Stichting Bedrijfsverzorging p/a G. J. Hulsman, Bessinkspasstraat 3. Zaterdag, 7 januari, 19.30 uur: Dansen in het Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Zaterdag, 7 januarii, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zondag, 8 januari, 10.30 uur: Cross voetbalvereniging „Holten" van het Sportdal (zie ber.). Maandag, 9 januari, 's avonds 7.30 uur: in café „De Waag" ruilavond Holtense Postzegelclub. Woensdag 11 Januari 's avond 8 uur in gebouw „Rehoboth": Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Woensdag, 11 januari: Gebr. Steunen berg, Schoenenhandel, Larenseweg, de gehele dag gesloten. Donderdag, 12 januari, 20.00 uur: Fo rum-avond N.V.V. in café ter Harm- sel, Boomkamp, te Rijssen voor leden in Holten en omstreken. Donderdag, 12 januari, 's avonds 8 uur in gebouw „Bethanië": bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Spreekster Mevr. Voordes, onderwerp: „Kleuter thuis en op school". Donderdag, 12 januari: Grote seizoen opruiming bij Schoenhandel Van Vor- den; Oolbekkink, Oranjestraat en Gebr. Steunenberg, Larenseweg, (zie adv.). Donderdag, 12 januari start cursus Duit se taal voor beginnelingen. Aanmel den bij de heer G. Hoefman, Vixse- boxsestraat 27 (zie adv.). Vrijdag, 13 januari, 19.45 uur (precies): Kienavond voor de senioren van de Voetbalvereniging Hoy ten in hotel Holterman (zie ber.). Zaterdag, 14 januari, 10.30 uur: Wer kersbij eenkomst van het NW in de Schouwburg te Deventer voor leden vakbondsafdelingen in Holten met hun dames. _s>._ Vlij Sag," 17 februari, 19.30 uur: Feest avond N.V.V.-bestuurdersbond voor alle N.V.V.-leden, met blijspel „Baker sprookjes". Dinsdag. 17 januari: Begin Balr^s-op- ruiming van alle textiel- en meubel zaken in Holten (zie adv.). Woensdag, 18 januari, 20.00 uur: Gecom bineerde vergaderingen P.J.G.O.-afde- lingen in hotel Holterman. Woensdag, 25 januari: Verkeerscompe- titie van de K.N.M.V. in hotel Holter man. Zondag, 22 januari tot zondag, 5 febru ari: Grote jaarlijkse huis aan huis collecte Internationale Hulpverlening. Vrijdag, 27 februari, in feestzaal Vos man: Grote bazar Z.V.V. „Blauw wit '66". Zaterdag, 28 januari, in feestzaal Vos man: Grote bazar Z.V.V. .Blauw wit '66". Vrijdag. 3 februari en zaterdag, 4 febru ari, 20.00 uur: Uitvoering van de Es- pelose Toneelvereniging in „Het Tref punt" te Espelo met opvoering van het toneelspel „Waarom zweeg je zo lang". Zondag 8 januari 1967 Holten Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds Westra van Hengelo; 19.00 uur Past. medew. A. Schellevis (zangdienst). 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur Past. medew. A. Schellevis. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds R. Ooster hof f (Bediening Heilig Avondmaal). In alle diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 7 en zondag 8 januari: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 1515. Gevonden: 1 Poppel sigaretten aansteker; 1 ge breide sjaal; 1 rode damesportemon- naie met inhoud; 1 anti-condensruit; 1 ring met vijf sleutels; 1 paraplu; 1 rijwielrek; 1 linker suède dames want (gevoerd); l kleine hond zwarte dek en bruine buik; 1 damesportemonnaie; 1 rechter herenglacé; 1 paar grolse wan ten. Verloren: 1 Verchroomde sierring van koplamp van Simca; 1 bruine nylon jas; 1 bruin gelig hondje, luistert naar de naam ..Trappel"; l lange sleutel; 1 linker mo- torwant kleur bruin; l OAD-maand- kaart traject Rijssen-Holten. 1 rose kindersjaal; 1 linker gebreide heren handschoen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1