i t Aarilge Mmsising wm werkstukken In auSa scholengemeenschap TELEURSTELLEND RIJ DE OVERGANG VAN JAAR TOT JAAR Onderlinge wedstrijd in manege Teun Misnai AGENDA KERKDIENSTEN De omvang van het toerisme in Holten JACOPO HEEFT DE TIJD: Boeiend avontuur met verrassende ontwikkelingen Geslaagd Saterdag 31 december 1966 No. 52 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05If83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer 0,12 In de aula van de openbare scholen gemeenschap werd maandag en dinsdag een tentoonstelling gehouden van werk stukken der leerlingen van de verschil lende onderwijsafdelingen, die deze scho lengemeenschap kent. Producten van de lessen in handenarbeid, maar voornamelijk toch wel tekeningen, die in het afgelopen jaar werden gemaakt onder leiding van de heer M. A. Alting, leraar in handen arbeid en tekenen. Wat de handenarbeid- producten betreft, lagen er heel eenvou dige werkstukjes geëxposeerd, maar was er o:a. ook boetseerwerk en pottenbak - kerswerk, dat de creativiteit der leerlin gen in uiteenlopende stadia uitbeeldde. Bij de tekeningen, die op tal van borden in de zaal waren opgehangen, was het niet anders. Er hingen eenvoudige crayon- en 'houts kooltekeningen, maar ook artistieke werk stukken, die door toepassing van be paalde technieken tot stand waren geko- De plaatselijke centrales van het N.V.V., C.N.V. en N.K.V. hebben aan de gemeenteraad het verzoek gericht een Commissie van Advies in te stellen op grond van de Algemene Bijstandswet. Een dergelijke commissie heeft tot taak om burgemeester en wethouders van advies te dienen over dealgemene as pecten van de bijstandsverlening. Deze commissie bemoeit zich dus niet met de aanvragen om bijstandsverlening, die bij het college worden ingediend, maar adviseert b.v. over de normen, die voor deze bijstandsverlening kunnen of moe ten worden aangelegd. Zij heeft derhal ve niets te maken met de aanvragen zelf, maar kan advies geven over de maatstaven waarnaar door het gemeen tebestuur kan worden gehandeld. Zo'n commissie van advies bestaat uit ten hoogste 15 en ten minste 5 leden en van deze leden moet ten minste drievijfde benoemd worden uit personen van wie een bijdrage tot de werkzaamheden van de commissie verwacht kan worden op grond van hun kennis van het werk der vak- en standsorganisaties, het maat schappelijk werk en de zorg voor de volksgezondheid of van andere vormen van bevordering van het maatschappe lijk welzijn. Dit kunnen dus b.v. vak bondsvertegenwoordigers zijn, leden van instellingen van liefdadigheid, maat schappelijk werksters enz. Het verzoek van de vakcentrales kwam in de jongste raadsvergadering aan de orde. Het werd afgewezen. Het is teleur stellend, dal de raad, gezien de discus sies, niet begrepen heeft, dat instelling van een dergelijke commissie de bedoe ling van de vakcentrales was en dat dit door het dagelijks bestuur ook niet dui delijk, is gesteld. Alleen de heer Brands heeft op dit algemeen aspect, dat dui delijk in de wet verankerd.ligt, gewezen. Het is ons bekend, dat het niet de be doeling van de vakcentrales is zich met de individuele gevallen van bijstands verlening te gaan bemoeien. Het gaat hen er echter wel om, de vaststelling van zo goed mogelijke normen en maatsta ven, die bij de uitvoering van de wet worden gehanteerd, te helpen bevorde ren, want daar mankeert in vele ge meenten nog wel het een en ander aan. Wij kennen de Divosa-normen" niet:, die de gemeente Holten hanteert, maar het zou best kunnen zijn, dat daaraan in het belang van de behoeftigen nog wel iets te verbeteren valt. Niet voor niets heeft de Staatssecretaris van So ciale Zaken de gemeentebesturen ge vraagd hun normen' bekend te maken. Bovendien, er is over het algemeen nog al wat onbehagen over de geringe in breng, die de burgers hebben bij het be stuur van stad en land. Waarom zou men de mensen niet méér betrekken in het werk van het ge meentebestuur als de mogelijkheid daar voor open staat? mën. De heer Alting 'had een twaalftal van deze technieken met nummers aange duid, zodat 'die bezoekers aan de hand van een omschrijving daarvan wat nader konden kennis nemen: schilderen met een breed stuk board, plakaatverf; tekenen en schlderen met ecoline en 'bleekwater; hierbij doet het bleekwater de kleuren van de inkt verdwijnen en ontstaan zacht gekleurde beelden, Krassen in vetkrijt, waardoor 'het mogelijk is de papierkleur weer mee te laten spreken. Monotypie, hierbij wordt een glasplaat met vette inkt beschilderd en daarop wordt dan een vel papier gewreven. Tekenen met 'een bran dende kaars en restjes kleurkrijt. Graf ito in gips. Hierbij worden verschillende ge kleurde laagjes over elkaar uitgegoten. Door meer of minder diep te krassen kan de kleur naar wens bloot komen. Tech nieken met O.I. inkt, linoleumsnede, dit waren enkele van de technieken, waar van de resultaten bijzonder leuk aandoen. De schoo'ïtentoonstelling werd de beide dagen druk bezocht en heeft vele ouders een beeld gegeven hoe de creativiteit van hun kinderen op deze scholengemeen schap wordt bevorderd en gestimuleerd. In de korte beschrijving vonden wij nog een aardige opmerking over de prijs van de werkstukken. „Deze is oneindig hoog. Immers deze leerlingen zullen nooit weer zó werken. Hun prestatie is uniek." Nog net voor de jaarwisseling is ver schenen de hotel- en pensionlijst van de V.V.V. „Holtens Belang". Het is een res pectabele opsomming geworden van de lo geer- en verblijfsaccommodatie, welke Holten de toerist te bieden heeft. De lijst vermeldt in de eerste plaats 3 hotels in het dorp en 5 op de Iiolterberg met 212 éénpersoons en 8 tweepersoons bedden, met veel geriefelijkheden en pensionprij- zen van 14-22 gulden per dag (5 dagen) en met prijzen voor logies en ontbijt va riërende van 8-15 gulden. Zij vermeldt 9 pensions, 3 woningen met pension en 6 woningen met gelegenheid voor overnach ting met 143 één-persoons en 16 twee persoonsbedden, 10 kamers met gebruik van keuken met re§p. 625 en 200 bedden, 5 kampeerhuisjes bij boerderijen met i-esp. 10 bedden, alsmede 9 campings en kampeerterreinen, 6 kampeerboerderijen, 3 café-restaurants, 3 café's en 2 cafetaria. Het totaal aantal bedden bedraagt resp. 1002 en 258. Hoeveel personen op de cam pings en de kampeerterreinen kunnen verblijven is niet vermeld. Voor de 6 "kampeerboerderijen geldt een maximum van 300. Cijfers 1966 Door deze accommodatie was het mo gelijk, dat het aantal vakantiegasten in 1966 weer met ruim tweeduizend toenam en 34.480 bedroeg (v.j. 32094) en ook het aantal overnachtingen weer aanzienlijk steeg' t.w. 237.900 tegen 223870 in 1965. Ondanks de natte zomer steeg ook het aantal kampeerders t.w. van 8200 in 1965 tot 8810 in het afgelopen jaai\ Alle be drijven kregen van deze toenemende be- langstellling hun aandeel mee, behalve de pensions en de kampeerboerderijen waar het aantal gasten in geringe mate daalde. Het aantal dagjesmensen is becijferd op 200.000, waarin het bezoek aan het museum „Piet Bos" op de Holterberg een zeer belangrijk aandeel had. Het natuurbad „Twenhaarsveld" werd bezocht door 95.000 zwemmers, tegen 85.000 in 1965, zo bleek verder uit de cij fers, die de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, in zijn oudejaarsrede opsomde, terwijl de opbrengsten stegen van f 33,575 in 1965 tot f 37.361,- ni het afgelopen seizoen. Toeristische gegevens Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat naast de hotel- en pensionlijst en ver schillende goed verzorgde folders (Over- Telkens weer, wanneer wij op het punt staan een nieuw jaar binnen te treden, overvalt ons het gevoel, dat de dagen onzer jaren in tomeloze vaart door de tijd snellen. Wij worden ook door zoveel in beslag genomen en wij willen ook zoveel tegelijk doen, dat wij het gevoel hebben voortgejaagd te worden op onze levensbaan. „Des Drijvers geweldige roede drijft rusteloos ons voort op ons pad". Wij gunnen ons nauwelijks de tijd om eens stil te staan en ons te bezinnen op de rijkdom en de waarde van ons leven. „Wij moéten voortnaar onbekende dingen „en naar een horizon, die immer wijkt" Zo zegt Melis Stoke het ergens en inderdaad door deze gedachten wordt ons leven van alle dag vaak beheerst en worden wij voortgezweept van dag tot dag en van uur tot uur. In de laatste dagen van het jaar, de dagen van kerstmis en de jaarwisseling is het ons of de tijd even zijn adem inhoudt en of ons levensritme in rustiger banen wordt geleid, of de gebeurtenissen in de wereld rondom ons minder overweldigend dp ons afkomen. Wij vinden tijd en gelegenheid om in de in tieme kring van ons gezin en ons huis ons te bezinnen op het jaar, dat achter ons ligt. Het is mij ieder jaar weer een voorrecht in de gelegenheid te mogen zijn om in de vertrouwde kring van de Holtense gemeenschap een persoonlijk woord te mogen richten tot U allen. Het einddoel van onze reis door het jaar 1966 en tegelijk ook het beginpunt van onze tocht door het nieuwe jaar is de klokslag van twaalf uur op de Oudejaarsavond. Een etappepunt op onze levensreis is dan bereikt, wij rusten even om daarna weer voort te gaan het nieuwe jaar tegemoet, gesterkt door de ervaring der herinneringen. Voor sommigen was de weg door het jaar moeilijk en vol zorgen, voor an deren glad geplaveid en omzoomd met geluk en voorspoed. Hoe dit, ook zij, wij bereikten tezamen het etappepunt 1967 en wij kijken nog even om, een ieder met zijn eigen gedachten. Men zou de tocht door het jaar misschien kunnen vergelijken met het be klimmen van een bergtop. De weg naar bov^n is moeizaam, men heeft uit houdingsvermogen nodig, en men moet doorzetten, ook als er zich eens moei lijkheden onderweg zouden voordoen, maar tenslotte komt men op de top, dankbaar- en voldaan. Voldaan over eigen prestaties? Ja zo ging het mij dit jaar, toen ik bij het bereiken van het gestelde doel uitriep, „Jetzt waren wir oben". Een duitse uitdrukkingswijze, Wanneer men zijn triomf over eigen kunnen tot uitdruk king wil brengen. Men zou het zo kunnen vertalen „hoera, dankzij mijn eigen kunnen ben ik boven gekomen". Een Tiroler bergbewoner strafte mijn zelfvoldaanheid af en verbeterde mij. U moet zeggen: „Gode zij gedankt, dat ik boven ben gekomen1'. Deze van ootmoed getuigende woorden van die Oostenrijkse bergbewoner zou ik willen transponeren op de situatie, waarin wij op de Oudejaarsavond verkeren. Ik dacht, dat wij op de oudejaarsavond tot de erkenning zouden kunnen komen, dat God ons het jaar door geleid heeft en dat wij met name met mijn Tii-oler vriend zouden moeten zeggen: Gode zij dank, wij zijn aan het einde van een jaar gekomen, een etappepunt op onze reis door het leven. Het jaar 1967 ligt voor ons als een onbeschreven bladzijde, wij rekenen vooruit en bepalen hoe het daarin gaan moet, maar wij weten tegelijkertijd, dat er niets;, zeker is en dat wij dit nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt, hebben te aanvaarden, zoals dat tot ons komt. De overtuiging, dat wij bij het vervullen van onze opdracht in het leven en bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor een goede vervulling van onze taak, in Gods hand zijn, moge U en mij in het nieuwe jaar tot steun zijn en voedsel geven aan ons vertrouwen, dat 1967 een goed jaar zal worden, „zo zij dan zonder vrees voor wat gaat komen, „die in de overgang van uur tot uur „zich toebetrouwt aan het Goddelijk bestuur, „waarin wat was en wordt is opgenomen" W. H. ENKLAAR, burgemeester van Holten In de grote manege van Teun Beldman aan de Markeloseweg werden door de eigenaar onderlinge wedstrijden georgani seerd voor amazones en ruiters die hier geregeld komen voor het nemen van rij les. De deelnemers kregen hun prestaties te paard met punten beloond, doch kon den tevens punten verdienen met het be antwoorden van een aantal schriftelijke vragen; uiteraard vragen op het terrein van de hippische sport. Deelnemers, die mogelijk in techniek tekort schoten of pech hadden kregen dus de kans om de „schade" te herstellen door de vragen goed te beantwoorden. Bij het vaststellen van de uitslagen bleek in enkele gevallen heel duidelijk, dat een ruiter die goed kan springen of een goed dressuurnummer kan brengen, in theorie fiks tekort kan schieten. De prijzen, die bestonden uit kunst voorwerpen en gebruiksartikelen (be schikbaar gesteld door de manege-eige naar), werden door de heer Beldman met assistentie van mevr. Beldman-Lande- weerd (aanbrengen van de rozetten) uit gereikt. Als juryleden fungeerden mej. Hettie Krekel en de heren H. Beldman en G. Beldman. De volledige uitslag luidt als volgt: Zware dressuur: 1 Hr. v. d. Berg, Raalte met „Ascot" 77% p. 2 Rita Vogelaar, Nijmegen met „Candy" 76% p. 3 exeqo B. J. Brouwers, Holten met „Zonnegravin" 75 p. en R. Vogelaar, Nijmegen met „Barry" 75% P- 4 mevr. Beldman-Landeweerd, Holten met „Canza" 75 p. 5 Mieke Krekel, Holten met Kartouche" 74 p. 6 José van VVinsum, Hengëlo met „Sherry" 73% p. Lichte dressuur: 1 Hr. Wichers, Deventer met „Noblesse" 83% p. ijssel-Heuvelrug-Holten) aan ieder die in lichtingen verzoekt nog wordt uitgereikt het z.g. normaalblad van de A.N.V.V., dat een keur van toeristische gegevens over Holten bevat. 2 mevr. Vogelaar, Nijmegen m. „Canza" 80 p. 3 Hr. M. Wessels, Rijssen met „Flamingo" 78% p. 4 Inez v. d. Berg, Raalte met „Poesta" 78 p. 5 exeqo Jolande v. d. Berg," Raalte -met „Blacky" 77% p. en Corien Vogelaar, Nijmegen met „Canza" 77% p. Springen klasse L: 1 Paula Keun te Nijverdal 2 Annelies van- Rooijen te Almelo 3 Janke ten Cate te Schiedam Springen klasse Z: 1 Pita Vogelaar, Nijmegen m. „Candy" 2 Herman Nijkamp, Rijssen met „White Pile" 3 Frans de Wit, Rotterdam met „Zonnegravin" 4 Hr. R. Vogelaar, Nijmegen m. „Barry" 5 Wim de Wit, Rotterdam met „Amigo II" Gevonden: 1 kindersjaal geel-rood-blauw; 1 gou den of double armband; 1 jongens zak mes met hoornen handvat; 1 portefeuille inh. diverse papieren; 1 kwartje. Verloren: 1 fietstas, inhoud: busje met geld; 1 dameshorloge, met bl. nylon armbandje; 1 meisjessjaal'groen en geel; 1 grijs ge breide kinderhandschoen; 1 regenbroek, blauw; 1 pr. bruine glacéhandschoenen; 1 rood-bruin hondje (rekel, langharig 1% jaar oud); 1 groene wollen hand schoen; 1 rode damesportemonnaie met knipsluiting met inh.; 1 zwarte heren- portemonnaie met ritssluiting met inh. -f 1 pasfoto 1 kalenderkaartje van 1967; 1 zwarte map met veldkaarten. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Zaterdag, 7 januari, 19.30 uur: Dansen in het Bonte Paard te Dijkerhoek. Maandag, 9 januari, 20.00 uur: Ver- keersavond van de M.A-C. „De Holter berg" in café Vruggink. Woensdag 11 Januari 's avond 8 uur in gebouw „Rehoboth": Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag, 14 januari, 10.30 uur: Wer kersbijeenkomst van het NVV in de Schouwburg te Deventer voor leden vakbondsafdelingen in Holten met hun dames. Maandag, 16 januari, 20.00 uur: Ver- keersavond van de M.A.C. „De Hol terberg" in café Vruggink Woensclag, 18 januari, 20.00 uur: Gecom bineerde vergaderingen ï^.J.G.O.-afde- lingen in hotel Holterman. Woensdag, 25 januari: Verkeerscompe- titie van de K.N.M.V. in hotel Holter man. Oud- en Nieuwjaarsdag Holten Ned. Herv. Kerk: Oudejaarsdag 19.30 uur ds Israël. Oudejaarsavondcollecte voor Algem. Kerkewerk. 1 januari 10.00 uur ds Addink (Bed. H. Doop). Dijkerhoek: Bethanië Oudejaarsdag 15.00 uur ds Addink. Oudejaarsavondcollecte voor Algem. Kerkewerk. 1 januari 10.00 uur ds Israël. Geref. Kerk: Oudejaarsdag 's middags 5 uur ds R. A. Hoogkamp. In deze dienst is het ene offer voor de evangelisatie in de noodgebieden. 1 januari 10.00 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp (Voorb. Heilig Avondmaal). In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 31 december en zondag 1 ja nuari: de heer J. Warrink, Noordenberg straat 19, telefoon 1803. Geboren: Martinus,z.v. J. A. Kers en A.' Kruger, Kozakkenstraat 3. Jenne- ken Alberta Hendrika, d.v. G. J. ten Dam en H. J. van de Maat, Pastoriestraat 41. Overleden: G. J. Prins e.v. Nikkels, 63 jr., Dijkerhoek 15. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: H. Heijerman, Wisch en J. Stam, Look 61. BEVOLKING Ingekomen: T. M. Kemper-Horenberg, van Raalte naar Espelo 9. G. Jansen en gezin van Hellendoorn naar Kozak kenstraat 22. Vertrokken: H. Vincent van Holter- broek 12 naar Hengelo O. W. Schippers is er in zijn in de AP- Jeugdserie verschenen boek JACOPO HEEFT DE TUD in geslaagd een opwin dend avontuur neer te schrijven aan de hand van een merkwaardig soort excur sie door de geschiedenis, een aaneen schakeling van even vreemde als boeien de gebeurtenissen in verre landen en tijden. De schrijver. W. Schippers, werd ge boren in Ambarawa en bracht een deel van zijn jeugd door in het voormalig Nederlands-Indië. Hij werkte ruim dertig jaar in het Verre Oosten, bij banken en oliemaatschappijen, en bracht vier jaar door in Japanse krijgsgevangenschap. Na zijn vestiging in Nederland was hij eerst werkzaam in een stichting die cul turele relaties tracht te onderhouden met Indonesië. Tenslotte kwam hij in een museum terecht maar zijn grote hobby reizen en het leren kennen van andere landen en volken. In zijn vrije tijd be gon hij te schrijven en te schilderen. Zijn eerste kinderverhalen schreef hij ove rigens al in de Jappenkampen. Hij deed dat voor zijn eigen zoon en hij illustreerde die verhalen óók zelf. Schippers is doorgegaan en een van de fraaiste resultaten van zijn schrijf drift is dit kleurrijke, in levendige stijl ge stelde boek, dat de fraaie illustraties meekreeg van Waldemar Post en voor slechts 4,90 te koop is in de' boekhandel. Voor abonnees op de AP-Jeugdserie kost het boek maar ƒ2,95! Leeftijd 10 jaar en ouder. Te Deventer zijn voor het Testimo nium tot het geven van bijbelonderwijs bij het lager onderwijs geslaagd de heren H. J. Hommes, Kolweg 13 en J. P, Poll- Jonker, Dorpsstraat 22.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1