Sungerlijkê AGENDA Gemeente schenkt Canadese Ambassade en buurgemeenten kerstbomen Kinderen genoten van film en traetatie Kersttijd Gevaarlijke tijd Kerstwandeltocht „De Trekkers" Kerstmiddag Bejaardensociëteit Kerstoratorium S.D.G. Altp een avond van hogs waarde Kwartje voor Bartje Ledenvergadering AJ. Kiesvereniging Oud-minister Smallenbroek op candidatenlijst Gezellige middag gepensioneerden Portemonnee met bijna f 200 lag op straat Teun Beldman eerste in Zuidlaren Verkeersavonden M.A.C. „De Holterberg" Bridgeclub Holten Prachtige opbrengst KERKDIENSTEN Zaterdag 17 december 1966 No. 50 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05Jf83 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contantS,Iedere mm. meer 0,12 Nu het Kerstfeest nadert zullen over een aantal dagen In tal van steden en dorpen en langs straten weer de kerst bomen prijken met hun, dikwijls sterk in de wind bewogen, electrische lampjes. De gemeente Holten zal in enkele gevallen de leverancier zijn van deze kerstbomen. In de gemeenteraad is onlangs de aan dacht van het dagelijks bestuur geves tigd op het feit, dat op het kruispunt Oude Deventerweg-Jeurlinksweg het uit zicht ernstig lebemmerd wordt door de aldaar, aan de achterzijde van de nieu we begraafplaats staande sparren. Aan gezien bij verkoop de opbrengst mini maal zal zijn, hebben burgemeester en wethouders besloten deze „kerstdennen" te schenken aan de nabuurgemeenten en o.a. een prachtige boom beschikbaar te stellen voor de residentie van de Cana dese Ambassadeur „Groot Haesebroek" te Wassenaar. De hoogste vertegenwoordiger van Ca nada in ons land, waarmede de gemeen te Holten zeer nauwe en prettige relaties onderhoudt, o.a. in verband met de her denkingen op het Canadese Kerkhof op de Holterberg heeft deze geste van het gemeentebestuur zeer op prijs gesteld. De boom is maandagmorgen in alle vroegte reeds door de fa. C. A. Muller Zn. naar Den Haag getransporteerd. De omliggende gemeenten zullen zelf voor transport moeten zorgen. Het be treft prachtige kerstdennen met een lengte variërend van 5 tot 1% meter. Be- Ruim honderd dertig kinderen van N.V.V.-leden hebben zaterdagmiddag in de zaal van café „De Waag", van de heer J. Haverslag, genoten van het filmprogramma, dat daar door de Be- stuurdersbond van het N.V.V. werd ge organiseerd. Na een kort toespraakje van voorzitter Koopman, werden door de heren H. Arendshorst en H. M. Maas, met het toestel van de Dorpsschool, een aantal leuke kinderfilms gedraaid, die de jeugdige schare talrijke kreten ont lokte, wanneer er op het witte doek zich spannende momenten dreigden voor te doen. „Dromen over het kerstfeest", „De ra zende kat", Chimp the Chump" en voor al de rolprent met Franky en het neger jongetje „Boekweit" vielen bij de jeugd zeer in de smaak. De kinderen werden getracteerd op limonade en een reep chocolade. Beide operateurs werd onder aanbieding van een presentje dank ge bracht voor hun medewerking. Uit de statistieken blijkt steeds weer dat er gedurende de kersttijd meer bran den voorkomen dan normaal gedurende de winterperiode het geval is. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? In vele gevallen is de kerstversiering en speciaal de kerstboom hieraan debet. Daar de kerstdagen weer voor de deur staan is het misschien raadzaam om enige wenken die het brandgevaar beperken hier te vermelden. Vanzelfsprekend is een kerstboom met echte kaarsjes uitgesproken gevaarlijk, daar er in een dergelijk geval maar wei nig behoeft te gebeuren of de zaak staat in brand. Zorg er daarom steeds voor dat de kaarsjes voldoende vrij staan van de takken en de versiering, want ook vele tegenwoordig toegepaste versierin gen branden uitermate gemakkelijk. Het verdient aanbeveling om de boom vochtig te houden door deze in een grote pot te zetten met zand en dit zand goed •nat te houden. Er zijn ook standers voor dit doel in de handel. Bij zo'n behande ling droogt de boom minder uit en zullen de naalden minder gauw vlam vatten. Laat een dergelijke kerstboom nooit al leen, doch blijf er gedurende de tijd dat de kaarsjes branden steeds bij. Laat kinderen er niet mee spelen, dit is zeer gevaarlijk. Zet in ieder geval een emmer water klaar of houdt enkele natte dwei len steeds bij de hand. Steeds meer worden tegenwoordig electrische „kaarsjes" toegepast. Het spreekt vanzelf dat dit veel minder brandgevaarlijk is, doch er zijn ook ge vallen bekend waarbij brand ontstaan is bij gebruik van dit soort kaarsjes. Laat ook in dit geval de lampjes eveneens vol doende vrij van de takken van de boom en zorg vooral voor een deugdelijke aan sluiting op het electrische net. Zorg er tenslotte nog voor dat U het alarmnummer van de brandweer bij de hand hebt, want mocht U toch in moei lijkheden komen, bel dan direct dit nummer (1352) want ook op feestdagen is de brandweer steeds paraat. Zij blijft echter liever in de huiselijke kring en als U bovenstaande voorzorgsmaatrege len in acht neemt, kunt U hiertoe veel bijdragen. T. Prak, Commandant Brandweer. halve, dat de gemeente zelf deze kerst bomen waarvan er twintig stuks be schikbaar zijn reeds heeft opgesteld, zullen ook de beide kerken in onze ge meente van dit genereus gebaar van het gemeentebestuur voor hun kerstfeest kunnen profiteren. Met het kappen der bomen wordt dus niet alleen de ver keersveiligheid gediend, maar wordt ook de goede nabuurschap met de omliggen de gemeenten en de kerkelijke instanties in eigen plaats bevorderd. Voor de Kerstwandeltocht, die de Wan delsportvereniging „De Trekkers" zater dagmiddag in de contreien van Holten organiseert hebben reeds meer dan twee honderd wandelaars ingeschreven o.a. uit de wandelsportcentra Deventer, Al melo, Zwolle ën Nijverdal. Ook de Hol tenaren zelf zijn van de partij. Mfen ver wacht nog een grotere deelname, omdat men nog voor de start, die om 2.30 uur plaats vindt vanaf café „De Waag" bij het station N.S., kan inschrijven. De tocht is plm. 8 km lang. Alle deelnemers ontvangen na afloop een kerstkrans. De bejaardensociëteit zal maandag, 19 december in het gebouw Irene een kerst- middag houden, die om 2.30 uur aan vangt. De bezoekers worden vriendelijk vrezocht een kaars mee te brengen. Komt U allen?, vraagt het comité. Een cultureel evenement van grote al lure vormt telkenjare weer de kerstora toriumuitvoering van de Chr. Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Deze uitvoering vindt zaterdagavond plaats in de Ned. Herv. Kerk onder leiding van de dirigent van „Soli" de heer J. Plomp te Nijverdal. Zowel vocaal als instru mentaal valt er ook deze keer weer veel te genieten. Uitgevoerd zal worden het Weihnachtsoratorium van Heinrich Barth, dat behalve door het koor ten gehore gebracht zal worden met solis tische medewerking van Riek Bolink- Landeweerd, sopraan Henk van Monsjou te Hilversum, bas, Wim Tuller, hobo, Henny Slettenhaar, piano, beiden uit Nij verdal, en Anton Koopman, Holten, kerkorgel. Het is een werk voor ge mengd koor, vrouwen- en mannenkoor, soli voor sopraan en bas en samenzang der bezoekers. Het is reeds de zeventien de keer dat „Soli" aan de vooravond van Kerstmis een oratoriumuitvoering geeft. De pastorale medewerker der Herv. Ge meente, de heer A. Schellevis, zal deze avond openen, terwijl een slotwoord zal worden gesproken door ds. Oosterhoff, geref. predikant, alhier. Er wordt een matige entrée geheven. De uitvoering begint om 8 uur precies, terwijl de plaat sen reeds kunnen worden ingenomen vanaf half acht. De collecte „Een kwartje voor Bartje" ten behoeve van het werk van het Chr. Instituut voor blinden en slechthorenden „Bartirneüs" te Zeist heeft het mooie be drag van ƒ635,— opgebracht. Een van de jongens der schooljeugd, die collec teerde, nam zelfs 70boekjes voor zijn rekening. Gevers en collectanten wordt hartelijk dank gebracht. De leden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwamen maan dagavond in gebouw „Rehoboth" in ver gadering bijeen onder leiding van de voorzitter de heer A. J. Nijkamp. Hij liet bij de aanvang zingen Psalm -05 vers 3, las vervolgens uit Romeinen 3 de eerste acht verzen en ging hierna voor in ge bed. Na een kort woord van welkom, waarin voorzitter Nijkamp z'n vreugde uitsprak over de goede belangstelling voor deze vergadering, las de secretaris, de heer J. Schuppert, de notulen die als gelezen zijnde werdengoedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was er een schrijven van het Partij bestuur (reactie op verzoek van de afd. Holten om met minder woorden het- .zelfde te zeggen) dat het ..Ontwerp- program 1967" in kleiner bestel zal ver schijnen. CANDIDATENLIJST Bij het opstellen van de candidaten lijst (aan de hand van een door het ver sterkt Centraal Comité gezonden advies) voor de komende 2e Kamerverkiezingen op 15 februari 1967 lieten enkele leden weten dat men op deze lijst zou willen zien oud-minister J. Smallenbroek. Eén der leden zou de heer Smallenbroek op de 3e of vierde plaats willen plaatsen, doch deze suggestie vond weinig steun. Teneinde de mogelijkheid te scheppen voor verkiezing met voorkeurstemmen werd besloten de heer Smallenbroek als no. 17 aan de lijst toe te voegen. Met algemene stemmen werd besloten de heer drs J. J. Knibbe te Zwolle, sec retaris Chr. Boeren en Tuindersbond (CBTB) als no. 3 op de lijst te plaatsen. Dat op de advieslijst van het Centraal Comité (37 namen) geen candidaat uit de provincie Overijssel werd geplaatst moet op z'n minst vreemd worden ge noemd. Na enige discussie werd de candidaten lijst als volgt: 1. Mr B. W, Biesheuver, Aerdenhout 2. B. Roolvink. Hilversum 3. Drs J. J. Knibbe, Zwolle 4. Mr W. Aantjes, Utrecht 5. Prof dr I. A. Diepenhorst, Zeist 6. G. A. Kieft, Utrecht 7. Drs J. Boersma, Zeist 8. Tj. Walburg, St. Anna Parochie 9. Dr N. G. Geelkerken, Leiden 10. J. A. van Bennekom, Middelburg 11. M. W. Schakel, Hoornaar 12. Mej. J. van Leeuwen, Rijswijk 13. Dr C. Boertien, Geldrop 14. Mr W. R. van der Sluis, Bilthoven 15. Drs R. Zijlstra, Voorschoten 16. Dr A. Veerman, Rijswijk 17. J. Smallenbroek, 's-Gravenhage 18. Dr C. Jansen Verplanke, 's-Graven- deel 19. Drs J. A. Bakker, Wassenaar 20. Mr J. H. Grosheide, 's-Gravenhage 21. Mr J. H. Prins, 's-Gravenhage 22. Ds A. J. Kret, Leiden 23. Mr W. de Kwaadsteniet, Rotterdam 24. J. Nieuwenhuis, Utrecht Na de pauze waarin koffie werd gepresenteerd schonk voorzitter Nij kamp in een „Politiek overzicht" vrij uitvoerig aandacht aan tal van belang rijke zaken in binnen- en buitenland. Hij stond in de eerste plaats stil bij het huwelijk van prinses Beatrix en de heer Claus van Amsberg. De A.R.-fractie heeft zich hierover indertijd zeer ernstig beraden alvorens ten opzichte van de toestemmingswet een standpunt te be palen. Afgaande op de woorden van Koningin Juliana, dat alles goed was, en op grond van de gedachte dat elke vorm van discriminatie verworpen dient te worden deed de A.R.-tfractie besluiten tot positief reageren bij het behandelen van de toestemmingswet in het parle ment. Na aandacht te hebben geschonken aan de relletjes in Amsterdam (erge vorm van gezags-ondermijning!de po litieke situatie in Indonesië, de verhou ding Rusland-China, de oorlog in Viët- nam besloot de heer Nijkamp zijn over zicht met een terugblik op de moeilijk heden (financiële en economische) in eigen land en de val van het kabinet- Cals. Na gehouden rondvraag werd de ver gadering door ds R. A. Hoogkamp met dankgebed gesloten. Voor Babyli£ POEDER - CREME - OLIE ZEEP Op initiatief van de NW-bestuurders- bond wordt zaterdagmiddag van 2.30 5.00 uur in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman een gezellige middag gehouden voor de gepensioneer den en hun echtgenoten, die lid zijn van de bij het NVV aangesloten vakbonden. Het betreft hier voornamelijk leden van de ABVA, ANB, de ANAB en de Alg. Bond van Vervoerspersoneel. Door de Bestuurdersbond is nu defini tief besloten niet mede te werken aan een feestavond te Goor met de omliggen de bestuurdersbonden, omdat men daar voor van de zijde der leden slechts een zeer geringe belangstelling verwacht. Men overweegt om midden of eind fe bruari zelf een feestavond te organise ren, waarvoor men het oog heeft laten vallen op een uitvoering van de Rede rijkerskamer te Hengelo' met het blij spel in 3 bedrijven „Bakersprookje" van de auteur Ronald Jeans. De onderhande lingen daarover zijn echter nog niet af gesloten. Dinsdag van de vorige week vond de 10-jarige Jo Helsdingen van de Kolweg in de Stationsstraat een portemonnee. Hij bracht het gevondene naar het poli tiebureau waar de inhoud werd vastge steld op ƒ190,50. De volgende dag kwam mevr. S. te Amsterdam (tijdelijk wonende in een bungalow op de Borkeld) aangifte doen van verlies en zij was zeer blij dat haar beurs bij de Rijkspolitie reeds stond in geschreven in het register „gevonden voorwerpen". Bergruiter Teun Beldman heeft op 't jaarlijkse Internationale indoorconcours in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren met „Dukaat" het springconcours klasse M gewonnen. In de barrage kwam hij met „Dukaat" foutloos rond in de tijd van 39 seconden. De tweede plaats was voor D. Nanning met „Lorito" van de L.R. „Rijden is kunst" te Zwolle (0 fouten - 40 sec.) ter wijl Gijs van Heteren van de Almelose Looleeruiters met „Parbleu" op de deR- de plaats eindigde (4 strafp. - 38,4 sec.). Er verschenen bij het M-springen 32 combinaties aan de start. Het springconcours L, waaraan door 51 landelijke ruiters en amazones werd deelgenomen werd gewonnen door Atie Douma uit de Noord Oostpolder. De tweede plaats was voor Wim Har- geerds met „Radjah" van de Markelose Rijvereniging. Bergruiter Herman Aan stoot leverde met „Barones" een zeer verdienstelijke prestatie door als zesde te eindigen. Hettie Krekel en Teun Beldman zullen op 5, 6 en 7 januari 1967 op uitnodiging deelnemen aan een groot internationaal concours te Veendam. De verkeerspolitie van de KNMV wordt dit jaar gehouden op woensdag, 25 jan. a.s. Aangezien er per 1 januari 1967 di verse nieuwe verkeersregels en ver keersborden gaan gelden heeft de MAC „De Holterberg" een tweetal verkeers avonden gepland, vóór dat deze ver- keerscompetitie wordt gehouden en wel op maandag, 9 januari en maandag, 16 januari des avonds acht uur in haar clublokaal café Vruggink. Deze verkeers- competitie, zegt de motorclub in een rondschrijven aan haar leden, is altijd een zeer leerzame avond en zou eigenlijk voor iedere weggebruiker verplicht moe ten worden gesteld. Zelf wil zij er, door de voorafgaande avonden, aan meewer ken de verkeerskennis weer op te fris sen en om de nieuwe verkeersvo or schrif ten tc leren kennen. Daartoe moet men zich vóór 1 januari schriftelijk opgeven bij het secretariaat van de club, Stati onsstraat 7, alhier. De motorclub organiseert hedenavond (vrijdag) een gezelligheidsevenement n.l. een dropping, waarvoor om half acht gestart wordt bij café Vruggink en waaraan iedereen kan meedoen. In hotel „Hoog Holten" werd vrijdag j.l, de tweede wedstrijd van het seizoen gehouden. De uitslag was: 1. Heer en Mevr. Hulshof 34 pnt. (53,97 2/3. Heren Keestra-Boonstra 33 y2 pnt. (53,17 2/3. Heer en Mevr. Eelveld 33^4 pnt. (53,17 4. Heer en Mevr. Leget 32 pnt. (50,79 5. Mevr. Heil en Heer Ter Horst 31^ pnt. (50 6. Heren v. d. Houwen- Hanenberg 31 pnt. (49,21 7. Heren Pante-Lukkien 29 pnt. (46,03 8. Heren Warrink-Dijkstra 27 y2 pnt. (43,65 Dankzij de medewerking van de directie van bovengenoemd hotel, kan de club in de toekomst over een uit stekend geoutilleerde zaalruimte be schikken. Was aanvankelijk de animo gering, thans konden enkele leden bij gebrek aan partner niet meespelen. Mochten zich nog enkele nieuwe leden aanmel den, dan overweegt het bestuur in ja nuari met twee groepen te gaan spelen. Telefonische inlichtingen worden gaarne gegeven op no. 1957. De collecte gehouden ten bate van het Christelijk Onderwijs in vijf werelddelen (Schoolslag-actie) heeft in Holten opge bracht ƒ2.100,—. Zaterdagavond, 17 december, 20.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk Kerstora torium. Uitvoering door de chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag, 17 december, 2.30 uur: Kerst wandeltocht van de W.S.V. „De Trek kers" vanaf café „De Waag". Zaterdag, 17 december, 2.305.00 uur: Samenkomst gepensioneerden met hun dames van de bij het N.V.V. aange sloten vakbonden in café Kalfsterman. Zaterdag, 17 december, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zondag, 18 december: Garage E.H.A.G. de gehele dag gesloten (zie adv.). Maandag, 19 december, 2.30 uur: Kerst middag bejaardensociëteit in het ge bouw Irene (zie adv.). Maandag, 19 december: Garage E.H.A.G. na 6 uur gesloten (zie adv.). Maandag, 19 december, 20.00 uur: Le denvergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in hotel Vosman. Dinsdag, 20 december 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": Kerstwijding Hervormde Vrouwengroepen Holten en Dijkerbroek. Woensdag, 21 december op Smidsbelt: Verkoop van kerstbomen, bakjes enz. door de fa. Johan Egbers te Neede (zie adv.). Woensdag," 21 december, 20.00 uur: Kerstavond afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amicitia. Donderdag 22 december, 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": Kerstwijdings- bijeenkomst Chr. Plattelandsvrouwen en Meisjes m.m.v. de Holtense Muziek vereniging. Dinsdag, 27 december, 19.30 uur: Raads vergadering. Maandag, 9 januari, 20.00 uur: Ver- keersavond van de M.A.C. „De Holter berg" in café Vruggink. Maandag, 16 januari, 20.00 uur: Ver- keersavond van de M.A.C. „De Hol terberg" in café Vruggink. Woensdag, 25 januari: Verkeerscompe- titie van de K.NM.V. in hotel Holter- Zondag 18 december 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur past. medew. Schellevis en 19.00 uur ds Wabeke van Enschede. Extra collecte vakopleiding meisjes in Kenya. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Ad- dink. Extra collecte vakopleiding meisjes in Kenya. Geref. Kerk: 10.00 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Ar beid (FAKA). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 17 en zondag 18 december de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 1803. Geboren: Gerritjen Hendrika, d.v. A. Aanstoot en D. Reterink, Hoffesstraat 23. Mannus Jan, z.v. G. W. Jansen en H. Mensink, Bergmanstraat 10. Overleden: J. Koopman, 86 jr., Dijker- hoek 74. Ondertrouwd: W. M. van der Graaf, 26 jr., Utrecht en E. J. Verwaal, 19 jr., Borkeld 3. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: Geen. Vertrokken: W. M. J. Wiehink-Kemper van Espelo 9 naar Hellendoorn. Gevonden: I Linker herenhandschoen; 1 kinder- portemonnaie met inhoud; 1 heren pols horloge; 1 pr. grolse wanten; 1 grijze kinderdas; 1 hl eierkolen. Verloren: II Gouden kettinkje met hangertje; 1 portemonnaie met inhoud; 1 gebreid kinderhandschoentje; 1 rechter kinder- want; 1 linker gebreide vuisthand schoen; 1 regenbroek; 1 O.A.D. maand- plus stmkaart; 2 OA..D. .maandkaarten; 1 pr. grijze gevoerde leren herenhand schoenen. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1