4 I kemerfó DamP® breekt Vrije veeheyders leveren melk aan coöperatie Bronchi letten PRIJZENAKT1E WINKELWEEK A&ENDA Melkstrijd na 18 jaar beslecht Kerstuitvoering „Soli Deo Gloria" Pot- en plankstoten Kindermiddag N.V.V. Oudermiddagen Lagere Landbouwschool Bathmen Mededeling Zondagsschool „Holten" w - V oetbalprogï a mma afgelast Leden van de Holtense Postzegelclub attentie Zaterdag 10 december 1966 No. 48 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05Jf83 - 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 De „melkoorlog", die in 1948 in alle hevigheid in onze gemeente ontbrandde, toen de goodwill van de zuivelfabriek „De Eendracht" door de firma Gebr. Wansink werd verkocht aan de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" en die de jaren door een lichte vore is blijven trek ken tussen de coöperatief gezinde vee houders en hen, die de vrije handel aan hangen, loopt over enkele dagen defini tief ten einde. De voorspelling, die wij toen reeds deden, dat er wel eens een moment kon komen, dat de vrije handel de pl.m. vier miljoen kilogram melk van de Holtense boeren niet meer zou willen accepteren, is na 18 jaar uitgekomen. Maandag a.s. levert men' de melk aan de coöperatie. In 1948 werd er hevige strijd gevóSrd om deze melk, waarbij „Sterovita", „Co- meco" en andere namen in het geding waren. De Verenigde Veluwse Melkfabrie ken (V.V.M.) wonnen het pleit en bouw den een melkontvangststation in de Look, dat aan het einde van 1948 begon te draai en. Enige jaren later werden de boeren en hun melk overgenomen door de N.V. „Omefa" te Rijssen, die het ontvangst station vergrootte en moderniseerde en het vorige jaar een tankwagen ii^gebruik stelde, die de gekoelde melk van de boer derij kwam halen; een systeem, waarmee de veehouders zeer ingenjomen blijken te zijn. De „Omefa" heeft haar leveranciers de vorige week echter een brief gezon den, dat zij o.m. in verband met de pro ductie van babyvoeding en andere melk producten geen ongereinigde melk meer wil verwerken en' de melk zal betrekken van de „Coberco" te Zutphen. Er komen in Rijssen binnenkort geen melkwagens meer voor de ontvangst. De leveranciers uit Bathmen, Holten^ Markelo, Hellen- doorn en Deldenerbroek zullen hun melk nu moeten leveren aan de coöperatieve fabrieken in deze plaatsen, die deze trouwens veel economischer kunnen ver werken. Reeds in 1948 hebben wij er op gewe zen, dat de Holtense boerenl veel verstan diger zouden doen hun melk aan „De Vrijheid" te leveren, omdat deze fabriek met een toenmalige melkontvangst van pl.m. 10 miljoen kg. bijkans zonder kos tenstijging de 4 miljoen kg. er bij zou kunnen verwerken. In een dinsdagavond in café Jansen ge houden vergadering met de Holtense melkleveranciers heeft een der directeu ren, de heer Eerdmans Jr., het beleid van de N.V. „Omefa" lees „Leo de Winter" N.V. verdedigd en de boeren zijn er mede accoord gegaan. In deze vergadering was ook de direc- Zaterdagavond 17 december a.s. zal door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" de jaarlijkse Kerstoratori um-uitvoering worden gegeven in de Ned. Herv. Kerk, waaraan medewerking zal worden verleend door Riek Bolink- Landeweerd, sopraan; Henk van Mons- jou, bas (NCRV Vocaal Ensemble); Wim Tuller, hobo; Henny Slettenhaar, piano en Anton Koopman, orgel. Uitgevoerd zal worden het Weihnachts- oratorium van Heinrich Barth. Het is 'n werk voor gemengdkoor, vrouwen en mannenkoor, solo's voor spraan en bas en gemecnt?r->n^ Het geheel staat onder leiding van de dirigent van „Soli Deo Gloria" de heer J. Plomp te Nijver Jal. Het is reeds voor de zeventiende ach tereenvolgende keer dat „Soli'" a..n de vooravond van het Kerstfeest een orato rium-uitvoering geeft en het is thans voor de veertiende keer dat het koorlid Riek Bolink-Landeweerd als sopraanso liste haar medewerking verleend. Het oratorium wordt besloten met het gezamenliijk zingen 'van gezang 10 (Daar is uit 'sweréld's duist're wolken). De Eerwaarde Heer A. Schellevis zal deze avond openen, terwijl een kort slot woord zal worden gesproken door ds. Oosterhoff. Mge het geheel een waardige voorbereiding worden van het Kerst feest 1966. Hoestdrank in tabletvorm. 95ct De biljartvei'eniging „V.O.P." houdt donderdagavond in haar clubcafé Kalf- sterman de jaarlijkse wedstrijd in pot en plankstoten een zeer leuke en attrac tieve vorm van ontspanning waarvoor evenals voorgaande jaren, zeker weer veel animo zal bestaan. Ook zij die van effect, lange en korte band etc. geen weet hebben, hebben de kans om een van de vele mooie prijzen te winnen, want „vrouwe Fortuna" spreekt bij dit .spel veelal een hoogstbelangrijke rol. teur van „De Vrijheid", de heer Broersma aanwezig, die o.m. verklaarde, dat voor de ontvangst .van de pl.m. 4% miljoen kg. melk van de vrije veehouders geen investeringen behoeven te wordenl ge daan. Voor „De Vrijheid", die momenteel tegen de 17 miljoen kg. melk per jaar- ontvangt, betekent deze nieuwe plas melk een flinke versteviging van het bedrijf en voor de leden en leveranciers kan dit o.i. slechts een verbetering van hun positie betekenenl Maandag is het dan zover, dat de „vrije veehouders" voor het eerst de melk aan de coöperatie zullen leveren. Zij behoe ven geen lid fe worden, wanneer zij dat niet willen. Als leverancier ontvangen zij het zelfde melkgeld. Maar ook als lid zijn zij niet ten eeuwige dage gebonden. Het is nu tijd om de strijdbijl te begraven en met elkaar de schouders onder het bedrijf te zetten. Dat kan alleen maar vruchten afwerpen. De N.V.V. Bestuurdersbond organiseert zaterdagmiddag om 2 uur in café „De Waag" een kindermiddag voor de kinde ren tot 14 jaar van de leden van bij het N.V.V. aangesloten vakbonden. Om teleurstelling - te voorkomen wordt er de aandacht op gevestigd, dat dus uit sluitend kinderen van de leden zullen worden toegelaten. Op 29 en 30 november werden in de Lagere Landbouwschool de gebruikelijke oudermiddagen gehouden. Ondanks het slechte weer was de be langstelling goed te noemen. Na het welkomstwoord van de voorzitter, ver telde de directeur, de heer Wisselink, het een en ander over de gang van zaken op school en meer in het algemeen, over het landbouwonderwijs in Overijssel. Er blijkt nogal wat verandering in de lucht te zitten, hoewel het examenprogram ma nauwelijks afwijkt van dat van vorig jaar. De geest op school en de werklust van de jongens gaven weinig reden tot klagen. Na hem kwam de heer Vis aan het woord, die een inleiding hield over het nut van de A.V.O. vakken op de land bouwschool. Daar de landbouw nauw verweven is in het maatschappelijk patroon,, is het noodzakelijk dat de werkers in de land bouw een bredere ondergrond hebben. De mogelijkheden in de moderne maat schappij zijn velerlei en zo ook in de landbouw. Een ruime basiskennis en een juiste werkwijze nodig voor het verkrij gen van meer kennis, achtte spreker van het grootste belang. Tijdens de pauze kon men, na het ge not van een kopje koffie of thee, een klas in het handvaardigheidslokaal in vol bedrijf zien. Tegelijkertijd kon men dan de diverse leraren even aanschieten om wat minder eenzijdige voorlichting over de vorderingen van de zoon te krij gen. Na de pauze gaf de heer De Boer een nadere uitleg over het verkeer en het onderwijs daarin. Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft gelden uit getrokken die het mogelijk maken dat op de Landbouwscholen als eerste school voor voortgezet onderwijs verkeersles gegeven kan worden, ter verkrijging van het noodzakelijk verkeersinzicht. Een verkeersquiz aan de hand van dia's ver duidelijkte het geheel. De middagen werden besloten met de rondvraag, waarbij vooral het examen programma en de waardering van de verschillende vakken onder de loep werd genomen. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer Groot Bronsvoort besloot ten slotte de middagen en wenste een ieder behouden thuiskomst. Het personeel van de Zondagsschool verzocht ons te willen mededelen dat in verband met devoorbereidingen Kerst feestviering 1966 de aanvangstijden van •de Zondagsschooldiensten op de zonda gen 11 en 18 december als volgt zijn ge wijzigd: De „kleinen" dus de klassen 1, 2, 3 en 4 worden 's morgens om 10.00 uur ver wacht en de „groten" dat zijn de klassen 4, 5, 6, 7 en 8 verwachten we om 11.30 uur. Daar wij met de kinderen in de kerk de kerstliederen gaan zingen, kunnen de ouders die dat wensen hun kinderen na afloop van de samenkomsten resp. om 12 uur en 12.30 uur aan de kerk kQmen af halen. Het Personeel van de Zondagsschool. Foto Max Koot H.K.H. Prinses Margriet en de heer Mr. P. van Vollenhoven die zaterdag 10 december aantekenen voor hun a.s huwelijk, op dinsdag 10 januari. le, 2e, 3e en 4e trekking 250,— 1213 - 8597 - 33030 100,— 2687 - 5250 - 25596 50,— 4571 7878 - 12520 - 17145 - 24719 - 31375 - 34995 - 34998 25,— 170 - 238 - 1465 - 2050 - 2107 - 4676 - 4753 - 5473 5678 - 6074 - 6353 - 6416 - 6748 - 6905 - 6984 - 7053 7424 - 7472 - 7527 - 8739 - 8797 - 9360 - 12§45 - 12338 13273 - 16396 - 16582 - 16947 - 17663 - 18780 - 18853 - 19284 20520 - 20708 - 21628 - 23357 - 23999 - 24401 - 24751 - 25017 26761 - 28806 - 29183 - 29848 - 30104 - 32128 - 32195 - 34115 34482 10,— 191 - 458 - 669 - 743 - 853 - 1358 - 1453 - 2308 2482 - 2594 - 2602 - 2823 - 2841 - 2910 - 3216 - 3623 3726 - 4018 - 4134 - 5518 - 5612 - 5758 - 7363 767.3 - 7815 - 7854 - 7921 - 7990 - 8061 - 8555 - 8751 8912 - 8984 - 8986 - 9492 - 9588 - 9681 - 12643 - 13679 14218 - 14562 - 14625 - 14854 - 15615 - 16365 - 16376 - 18294 18802 - 19725 - 19767 - 20010 - 20124 - 20315 - 20625 - 21091 21284 -21489 - 21716 - 23301 - 25130 - 25648 - 26725 - 26746 27079 - 27498 - 27905 - 28525 - 28715 - 29355 - 29374 - 29569 29573 - 30454 - 30460 - 30737 - 31106 - 32122 - 32138 - 32287 32593 - 32768 - 33218 - 33536 - 33759 -33889 - 33901 - 34144 34325 - 34378 - 34392 - 34627 - 34685 - 34832 - 34986 5,— 76 - 1065 - 1075 - 1185 - 1748 - 1805 - 1932 - 1975 2902 - 3339 - 3499 - 3680 - 3773 - 3909 - 3915 - 3945 3946 - 3964 - 4314 - 4370 - 4515 - 4624 - 4969 - 5044 5246 - 5321 - 5349 - 5516 - 5696 - 5850 - 6373 - 6485 6492 - 6534 - 6559 - 7445 - 8319 - 8534 - 8580 - 9666 12811 - 13790 - 14547 - 14881 - 15151 - 15751 - 16925 - 17087 17348 - 17591 - 17606 - 19285 - 19305 - 19732 - 20088 - 20173 20482 - 21013 - 21267 - 21773 - 21970 - 24053 - 24061 - 24069 25052 - 2516-3 - 25258 - 25273 - 25380 - 25545 - 25963 - 27061 27367 - 27907 - 28003 - 28411 - 29718 - 30141 - 30713 - 30775 30884 - 31239 - 31989 - 32129 - 32144 - 32154 - 32200 - 32258 32333 - 32S30 - 32934 - 33024 - 33026 - 33443 - 33479 - 33905 33918 - 33959 - 34001 - 34018 - 34215 - 34315 - 34541 - 34557 34564 - 34618 - 34812 - 34851 - 34904 De waardebonnen moeten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 31 december a.s worden afgehaald bij de boerenleenbank. Na die datum vervallen ze weer aan de winkeliersvereniging. Vóór die datum moeten ze ook worden ingewisseld bij de deelnemende winkeliers. Bestuur Holtense Handelsvereniging Alle voor zaterdag en zondag vastge stelde wedstrijden van de T.V.B. zijn in verband met de gesteldheid van de terrei nen' afgelast. Het bestuur van de afd. Twente heeft besloten de competitie voor de senioren stil te leggen na 18 december tot 4 resp. 5 februari 1967. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat er in januari 1967 een enkele wedstrijd zal worden vastgesteld om het programma recht te trekken. Maandag 12 december hopen we onze laatste ruilavond van dit jaar te houden in café „De Wjaag". We beginnen precies om, 8 uur. Op deze avond kunnen .de leden de nieuwe kinderpostzegels in ontvangst ne men en tevens de nieuwe F.D.C.'s. Het belooft een mooie avond te wor den, want het bestuur zal voor een ver rassing zorgen. Deze verrassing is echter alleen voor de leden die deze avond present zijn. Verder zullen er nog enkele belang rijke punten aan de orde komen i.v.m. het volgende seizoen. Nieuwe leden kunnen, z/h te allen tijde opgeven bij onze secretaresse, mevr. Jalink, Gaardenstraat 1. Aangevoerd Runderen 23 Varkens 675 Totaal 698 Prijzen: 14 koeien van 900,— tot 1-200,— per stuk. 4 pinken van 700,— tot 925,— per stuk. 5 kalveren van 450,— tot 600,— per stuk. 660 biggen van ƒ70,— tot ƒ86,— per stuk. 15 zeugen van ƒ400,— tot 475,— per stuk. Overzicht handel: Runderen: handel slepend, prijzen staande. Biggen: handel redelijk, prijzen staan de tot iets hoger. Aanvoer vooral van boerenzijde. Zeugen: handel kalm, prijzen staande. de kracht van een verkoudheid bij Vader, Moeder en KindMBM Zaterdag, 10 december, 's avonds 8 uur: Filmvoorstelling in gebouw „Reho- both". Zaterdag, 10 december, 14.00 uur: Kin dermiddag N.V.V.-bestuurdersbond in café „De Waag" uitsluitend voor kin deren van leden aangesloten bij vak bonden van het N.V.V. Zaterdag, 10 december, 19.30 uur: Sok- kenbal P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zaterdag, 10 december, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag, 12 december, 19.45 uur: Voor lichtingsavond afd. O.L.M., C.B.T.B. bedrijfsverenigingen Holten en Dijker- hoek. Sprekers de heren E. Habers en J. W. Lubbersen van de R.L.V.D. Maandag 12 december, 's avonds 8 uur: Ruilavond Holtense Postzegelclub in café „De Waag". Maandag, 12 december, 's avonds 8 uur: in gebouw Bethanië" te Dijkerhoek bijeenkomst Herv, Vrouwengroep. Woensdag, 14 december: Kledinghuis Beltman wegens huwelijk de gehele dag gesloten (zie adv.). Donderdag, 15 december: Kerstwijding Plattelandsvrouwen Dijkerhoek in de zaal van 't Bonte Paard. Vrijdag, 16 december, 19.30 uur: Drop ping M.A.C. „De Holterberg" vanaf clublokaal café Vruggink (zie adv.). Donderdag, 15 december, 's avonds 8 uur: in café KalfsJerman, Stationsstraat, Pot- en plankstoten, Biljartvereniging „V.O.P." (zie adv.). Zaterdagavond, 17 december: in de Ned. Hervormde Kerk Kerstoratorium. Uit voering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag, 17 december: Kerstwandel tocht van de W.S.V. „De Trekkers". Zaterdag, 17 december, 2.30—5.00 uur: Samenkomst gepensioneerden met hun dames van de bij het N.V.V. aange sloten vakbonden in café Kalfsterman. Woensdag, 21 december, 20.00 uur: Kerst avond afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Amicitia. Donderdag 22 december, 's avonds 8. uur in gebouw ,Rehoboth": Kerstwijdings- bijcenkomst Chr. Plattelandsvrouwen en Meisjes m.m.v. de Holtense Muziek vereniging. Zondag 11 december 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds Addink (Vier. en dankz. H.A.) en 19.00 uur ds Israël (Vier. en dankz. H.A.). 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10-00 uur ds Is raël (Vier. en dankz. H.A.) Geref. Kerk: 10.00 en 15.00 uur (Bevestiging ouder ling J. Stam) ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 10 en zondag 11 december a.s. de heer Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, telefoon 15 15. BURGERLIJKE STAND Geboren: Antonius Petrus Theodorus, z.v. T. J. G. Aafsen en J. J. Blommerde, Bergmanstraat 6. Tonia, d.v. E. Aan stoot en W. Harmsen, Diessenplasstraat 7. Hendrikje Janna Fredrika, d.v. G. W. Hogenkamp en F. A. Schuilenburg, Burg. v. d. Borchstraat 9. Overleden: Geen. Ondertrouwd: G. J. Zwoferink, 24 jr., Rijssen en J. Schuppert, 27 jr., Industrie straat JJO. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: J. Koelemaij en gezin van Heemskerk naar Oranjestraat 52. Vertrokken: M. Pasop van Look 23 naar Den Haag. T. G. Mud van Mr. G. Vixseboxsestraat 9 naar Schiedam. R. Berends, van Aalpolsweg 36 naar Schiedam. F. Claasen van Holterberg 32 naar Amsterdam. H. Krieger van Beuseberg 13 naar Gorssel. Verloren: Dameshorloge merk Indus; 1 linker nylonwant; l pr. wanten; herenhorloge merk Enicar. Gevonden Etui met sleutels; 1 doos inhoudende speelgoed; 1 kinderhandschoen; 1 ge breide want. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1