m K?"?DaitiP° deslaagds uitvoering van Hcltsns Gemengd Koor en Kinderkoor ZATERDAG KOMT SINTERKLAAS AG5ENDA Veel waardering voor jeugdorkest Goorse Muziekschool Collecte Nederlands Astma Fonds Beste middenstandsdiploma Vol verwachting klopt ons hart Opbrengst klaprcoscollecte H. J. Traanman, met pensioen, nam afscheid Uitslag verloting BATO Spreekuur Burgemeester Holtense ruiters boekten prachtige successen V oetbalpr ogramma Bus supportersvereniging naar Delden Uitvoering H.M.V. Zaterdag 26 november 1966 No. 46 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,JHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051+83 - 1231+ Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 In zaal „Amicitia" gaven de gemengde zangvereniging „H.G.K." en het Kinder koor van .H.G.K.'' resp. o.l.v. de heer J. K. Warmink te Goor en mevr. Spaan te Almelo vrijdagavond hun jaarlijkse uitvoering waarvoor goede belangstelling bestond. Koor en kinderkoor begonnen deze avond met een leuk openingslied „Goe denavond" van Meindert Boekei. Voor zitter D. Aaftink sprak hierna een kort openingswoord en richtte zich met een woord van welkom in 't bijzonder tot de afgevaardigden van verschillende ver enigingen, tot mevr. Warmink, tot pia nist Wim Jansen en tot de leden van het Jeugdorkest van de Goorse Muziek school. In zijn openingswoord maakte de heer Aaftink gewag van de moeilijkheden die ontstonden toen wegens overlijden van de dirigent, het bevriende koor „Cres cendo" te Diepenheim van medewer king aan deze avond moest afzien. De plaatselijke Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" waardeerde het verzoek om medewerking te verlenen zeer maar kon hieraan niet voldoen mede met het oog op het instuderen van het kerstoratorium dat op zaterdag 17 december zal worden uitgevoerd in de Ned. Herv. Kerk te Holten. Een woord van dank sprak voorzitter Aaftink tot het Jeugdorkest te Goor dat bereid was om deze avond voor aan vulling van het vocale programma te zorgen. AFWISSELEND Het programma dat deze avond werd gebracht mag zonder meer afwisselend worden genoemd, zowel wat het genre van de liederen betreft als de taal waar in werd gezongen. Nederlands. Latijns, Duits en Italiaans wisselden elkaar af. Het koor opende met het Zigeunerkoor uit II Trovatore van Verdi. Mooi en zui ver gezongen met een lichte aarzeling in de mannenstemmen mogelijk een ge volg van een te geringe bezetting. Een zeer gave vertolking kreeg ook Handels „Lascia ch'io pianga (Lied van de vrij- dirigent en pianist werd gebracht voor heid") en het spontane applaus dat koor, de vertolking van Verdi's Slavenkoor uit de opera „Nabucco" was zeer ver diend. Het koor zong verder nog „Sterren pracht uit „Die Fledermaus" van Johan Strauss en het Vil ja-lied van Franz Le- har. Ralph Benatzky's „lm Weissen Rossl" dat als slotnummer werd gezongen werd zeer gewaardeerd en bij verschillende overbekende liederen uit deze potpouri had het publiek soms behoefte om zacht mee te zingen of te neuriën. KINDERKOOR Het kinderkoor dat met pianobegelei ding van mevr. Spaan te Almelo een twaalftal leuke liedjes zong kreeg vele malen een ruim verdiend applaus. Hanneke Vukkink. Anneke Calkhoven en Jan Bruintjes kondigden de num mers aan en. ze deden dit op keurige wijze. De jongelui openden nun programma waarbij achtereenvolgens het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter de re vue passeerden met het vlotte liedje „Wandel met ons mee" en zongen ver der non-stop: „Dat leuke kleine kereltje" „Wikketie, wikketoe" „IJs met slagroom" (ijscoman Jan ter Harmsel „Krokodil in 't pierebad" (solist Jan Wegstapel) „Pluk de dag" „De regenbui" (solist Arend Jan Steen huis) „De heks van 't sierkonfleks" (Inge v. d. Harst, Jannie v. d. Steen en Hennie Vukkink solopartijen) „Onder moeders paraplui" (Mieke Vin cent en Fennie Ebrecht) „Schaatswedstrijd" (solozanger Jan Bruintjes) „Grootva gaat sprookjes vertellen" (ver- Het Nederlands Astma Fonds waarin alle instellingen van astmabestrijding sa menwerken, heeft zich weer ingezet om een grote groep Nederlanders te helpen. Zeker 800.000 Nederlanders lijden aan astmatische ziekten. Dit jaar is ook in Holten een collecte gehouden. Ondanks liet slechte weer waren vele dames en heren bereid, om zich voor deze collecte in te zetten.. De opbrengst van deze collecte, in Holten en Dijkerhoek, was ƒ869,45. Het plaatselijk comité zegt bij deze allen die dit prachtige werk hebben willen steu nen zeer hartelijk dank. teister Ansje Aaftink) en tot besluit, hoe kan het ook anders om deze tijd van het jaar „O, kom er eens kijken" een pot pouri van Sinterklaasversjes die door de zaal uit volle borst werden meegezogen. Als aanvulling van het vocale pro gramma speelden dirigent Warmink en pianist Wim Jansen op één piano een drietal bekende Walsen (Spaanse dan sen) van Moskowski. Het Jeugdorkest van de Muziekschool te Goor speelde onder directie van de heer Warmink „Divertimento" (5-delig) van W. A. Mo zart en een 3-delige Suite van Schnei der. Al met al een mooie en zeer ge slaagde avond. Aan het slot van de geslaagde avond sprak voorzitter Aaftink een hartelijk woord van dank tot dirigent Warmink, tot pianist Wim Jansen, tot mevr. Spaan en tot mevr. Warmink. Hij deed zijn woord van dank en waardering verge zeld gaan van een prachtige fruitschaal, een geschenk onder couvert en bloemen. De leerling van de 2e klas M.E.A.O. der openbare scholengemeenschap Hol ten, H. Lodeweges, Goorseweg 39 te Markelo, heeft van het Ministerie van Economische zaken bericht ontvangen, dat hij de beste geslaagde candidaat voor het middenstandsdiploma was, waarvan het examen deze zomer in De venter werd afgenomen. Hij zal van de Staatssecretaris van dit ministerie een boekwerk ontvangen. Sinterklaas brengt zaterdagmiddag zijn eerste bezoek aan Holten. Hij arriveert met zijn zwarte knechten met de trein van 14.57 uur aan liet station N.S., opge wacht door het bestuur van de Holtense Handelsvereniging, de muziekvereniging „H.M.V." en zeker door een grote schare kinderen met hun ouders, die de Sint komen begroeten. De ouders is verzocht reeds om half 3 met hun kinderen aanwezig te zijn, want dan zullen ruim duizend ballonnetjes aan de wachtende kinderen worden uitgereikt om daarmede de grijze kindervriend op feestelijke wijze een welkom te bereiden. Na dit welkom maakt Sint Nicolaas een rondgang op zijn witte schimmel, die al vooruit gekomen is, waarvan de route als volgt is bepaald: Stationsstraat, Dorpsstraat, Oranjestraat tot Slotman, terug tot hotel Vosman, Noordenberg straat, Kolweg, Kerkstraat, Haarstraat, Gaardenstraat, Dorpsstraat naar het Smidsplein. De komst van Sinterklaas betekent tevens de officiële inzet van de groots opgezette actie van de Holtense winke liers, die de kooplustigen enkele duizen den guldens aan waardebonnen willen laten verdienen als zij in hun zaken hun inkopen komen doen. Voor hen geldt het parool: „Koopt elders niet, wat eigen plaats U biedt". Tien in de winkels der deelnemende winkeliers afgegeven wisselbonnen geven recht op een deelnemerskaart en op deze deelnemerskaarten worden op zaterdag 26 november in zaal Vosman, op woensdag 30 november in zaal Maats en op dinsdag 6 december a.s., telkens om 7.30 uur 's avonds, de waardebonnen aan gewezen, die variëren van f 350,tot f5,—. Koopt men vroegtijdig, dan heeft men zelfs kans driemaal op dezelfde deel- De klaprooscollecte heeft afgezien van de giroactie, die nog niet afgesloten is 1.021,15 opgebracht. Vorig jaar was dit bedrag ƒ892,51. De collecte geschiedde door de leer lingen van de 3e klas huishoudschool en scholengemeenschap en nog enkele leer lingen van de 2e klas der openbare scholengemeenschap, alsmede met me dewerking van de heer J. Kroon te Dij kerhoek. De gevers en collectanten wor den door het Ned. Oorlogsgraven Comité zeer bedankt. In verband met vervroegde pensione ring heeft de heer H. J. Traanman, over wegwachter bij de N.S., het afgelopen weekend afscheid genomen van zijn chefs en collega's. Hij zal op 12 decem ber a.s. de dienst verlaten. In tegen woordigheid van afgevaardigden van het personeel van Holten en Rijssen en van de Ned. Bond van Vervoerperso neel, heeft de Stationschef van Rijssen, de heer L. J. Stegeman, de scheidende spoorwegman in zijn woning toegespro ken en hem namens dat personeel en de bond een polshorloge aangeboden, ter wijl aan mevr. Traanman bioemen wer den geoffreerd. De heer Stegeman wees daarbij op zijn uitstekende staat van dienst en wist verschillende voorvallen uit zijn loopbaan op te halen. Onder de genen die afscheid kwamen nemen was ook de vroegere chef van Holten, de heer C. O. N. Leg,et, thans stationschef te Wierden. 's Avonds kwamen behalve veel spoorwegmensen ook de naaste buren de familie Traanman een bezoek brengen. nemerskaart voor die aanwijzing in aan merking te komen. Het belooft een ware prijzenslag te worden. Bovendien kan men nog deelnemen aan een lintwedstrijd, waarvoor de bon nen uiterlijk maandag 5 december bij de deelnemende winkeliers moeten worden ingeleverd en waarvan de uitslag op 6 december in Amicitia wordt bekend ge maakt. Per gezin mag echter maar één bon worden ingeleverd. Van maandag 28 november tot en met zaterdag 3 december zullen alle winkels tot des avonds 9 uur geopend zijn. Dus ook de zaken, die anders op maandag ge sloten zijn. Maandag 5 december (Sinter klaasavond) gaan de winkels om 5 uur dicht Op woensdag 30 november komt Sin terklaas voor de tweede maal naar Hol ten. Hij brengt dan, vergezeld van H.M.V., vanaf 19.30 uur een bezoek aan Espelo en Dijkerhoek. Ook daar verwacht men een grote be langstelling voor het bezoek van de grijze bisschop. Zaterdag 19 november heeft in de Kol- school de trekking plaats gehad van de door Sportvereniging BATO georgani- seei'de loting. Zij geschiedde onder toe zicht van de waarnemend groepscom mandant de heer J. P. Poll Jonker. De uitslag volgt hieronder. De prijzen zijn/ worden door het bestuur van BATO per soonlijk thuis bezorgd. 1. electr. deken 498, G. Voordes, Oran jestraat 2. mixer 1368, Rietberg, B 131 3. tuinstoel 1413, Nekkers, Haarstraat 4. anthurium 937, Meyer, N 7 5. slaapkamerkleedje 1101, Gazan, Rö- rikstraat 4 ontbijtlaken 650, Eggink, Diessen- plasstraat 1 herensjaal 28, H. Wissink, Oranje straat 31 autoset 1148, Linde, Industriestr. 22 zoutvaatje 137, Kettelarij, Kokw. 28 tegeltje 315, Sprenkelink, A. J. Goldst.straat 2 shaker 1055, H. Keppert, BW 19, Markelo 12. zakdoeken 926, E. Krekel, Oude De- venteiweg 13. pollepels 96, Drcnth. Oranjestr. 18 14. koelkastset 238. SlijkhuN, Bessink- passtraat 35 15. hagelslagstrooiers 233. Ten Kampe, Bessinkpasstraat 15 16. stofdoeken 1009, Roelofs, Dorpsstr. 40 17. koelkastset 653, J. Wissink, Oranje straat 18. pollepels 360, J. W. Kevelam, Stati onsstraat 8 19. nylons 864, Paalman, Burg. v. d. Borchstraat 32 20. shaker 30, Pagrach. Oranjestraat 33 21. keukenzaagje 1400, Bijma. Haarstr. 6. 9. 10. 11. 23.- 24. 25. OFFICIëLE PUBLICATIE. De Burgemeester van Holten maakt bekend dat hij op maandag 28 november e.k. geen spreekuur zal kunnen houden. Holten, 25 november i966. De Burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Op het te Meppel door de Landelijke, rijvereniging „Meppel en Omstreken" georganiseerde Internationaal Indoorcon- cours Hippique hebben de Holtense rui ters prachtige successen behaald. Jan Müller won met „Johny" het jachtspringconcours Klasse „Zwaar", werd 3e in de kl. Z puissance (1.85 me ter) en eindigde bij het springen „Speel uw spel" op de eervolle 7de plaats. Hetty Krekel werd met „Kartoucne" negende in het Parijsspringconcours (M) en het Jachtspringconcours (M). Teun Beldman met „Ducaat" en Jan Jacob ter Horst met „Sonja" eindigden bij het Springen klasse M resp. op de 4e en 10e plaats. Aan het concours te Meppel namen bijna 70 combinaties deel uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en België. Jan Müller die werd uitgenodigd om deel te nemen aan concoursen in België en Zwitserland zal met z'n paarden „Johny" en „Jouen-Joux" uit komen op het grote internationale con cours in Zuidlarcn zal worden gehouden. ZATERDAG: RKSV a Holten a Haarl. Boys d Holten d - Holten e - Holten c GFC f Vesos c ZONDAG: Rood Zwart 1 Holten 1 GFC 3 Holten 3 Haarl. Boys 5 Holten 4 Holten 5 RV 3 2.30 uur 2.45 uur 2.00 uur 2.50 uur 2.30 uur 11.30 uur 12.00 uur 2.30 uur In verband met de uitwedstrijd van Holten 1 tegen Rood Zwart Delden heeft het bestuur van de supportersvereniging besloten in samenwerking met het be stuur van „Holten" een extra bus te la ten lopen. Het vertrek is bepaald op uiterlijk 13.30 uur vanaf de Smidsbelt. Leden van de supportersvereniging ge nieten reductie. Ten einde de vervoers behoefte te peilen is het wenselijk zich vooruit op te geven bij cafetaria „De Molenbelt". Het gaat overigens uitstekend met de belangstelling voor de supportersvereni ging. Er zijn reeds meer dan honderd leden ingeschreven, terwijl de ledenwer ving nog eigenlijk pas moet beginnen. Aanmelding kan geschieden bij de be stuursleden, die lidmaatschapskaarten in voorraad hebben. 22. eierprikker en opener 1336, H. Bek- kernens, B 97 theedoeken 1241, Roodink, Hoffestr. 19 keukenzaagje 1059, Nijland, Veen- weg 2, Markelo pollepels 492, E. Schuppert, Oranje straat 26. cocktaillepels 1293, Mej. v. Geemen, Monnickendam 27. eierlepels en clips 281, Rozendom - Rietmolenstraat 28. keukenzaagje 1142, Oolbekkink, Kolweg 29. hagelslagstrooiers en huishoudschep- je 375. Jansen. Bergmanstraat 10 30. pollepel 461, E. Veneklaas, Kozak- kenstraat 20 31. koelkastset 548, Schuppert, Dorps straat 2 32. washandjes 562, Pluygers, Oranje straat 6 33. invochter 786, M. Volkerink, Diepen- heimseweg 5. Weldam-Goor Vrijdag, 25 november 's avonds half acht: Jaarlijkse uitvoering Holtense Muziek vereniging met medewerking van HMV-jeugdorkest in zaal Amicitia. Vrijdag, 25 november: Verwerping van krentenbrood enz. in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate van dit gebouw. Vrijdag, 25 november, 15.00-22.00 uur: Expositie bouwmaterialen in zaal ach ter hotel Vosman. Zaterdag, 26 november, 14.57 uur: Aan komst St. Nicolaas aan het Station NS (zie spec, pagina). Zaterdag, 26 november, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag, 28 november, 19.45 uur: Le denvergadering afdeling Holten PvdA in hotel Holterman. Dinsdag, 29 november, 19.45 uur: Jaar vergadering afdeling Holten van de A.B.V.A. met de dames, in hotel Hol terman. Vrijdag, 2 december, 's avonds 8 uur: Jaarlijkse Ledenvergadering IJsclub ,De Noordpool" in café Vruggink (zie adv.). Donderdag, 8 december, 19.45 uur: Bij eenkomst Herv. vrouwengroep in Ire ne. Bestuursverkiezing. Vrijdag, 9 december, 's avonds kwart voor 8 in gebouw „Rehoboth": Leden vergadering A.R.-Kiesvereniging „Ne derland en Oranje". Zaterdag, 10 december, 14.00 uur: Kin dermiddag N.V.V.-bestuurdersbond in café „De Waag" uitsluitend voor kin deren van leden aangesloten bij vak bonden van het N.V.V. Zaterdag, 10 december, 19.30 uur: Sok- kenbal P.J.G.O.-afdelingen in zaal 't Bonte Paard. Zaterdagavond, 17 december: in de Ned. Hervormde Kerk Kerstoratorium. Uit voering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag, 17 december: Kerstwandel tocht van de W.S.V. „De Trekkers". Tuincentrum Holten: gesloten decem ber, januari en februari. Kwekerij G. J. Hanenveld, Laren (Gld.). Geboren: Christine, d.v. H. M. Maas en W. Schepers, Kozakkenstraat 5. Johanna Lammerdina, d.v. G. J. Rou- wenhorst en B. C. Elkink, Kozakken- straat 16. Overleden: H. Aanstoot, 78 jr., Look 65. D. H. Wegstapel-ten Velde, 70 jr., La- renseweg 61. H. J. Kappert, 83 jr., Sparrenweg 6 (overleden te Deventer). Ondertrouwd: H. D. Klaasses, 21 jr., Espelo 46 en G. H. A. Boode, 20 jr., Es pelo 73. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: A. Hofhuis en gezin van Woudenberg naar Larenseweg 18. J. E. Veldhuis, van Deventer naar Laren seweg 12. Vertrokken: G. Stam van Raalterweg 22 naar Krommenie. - T. G. Bronsvoord- Wegstapel van Dijkerhoek 2 naar Bath- men. Gevonden: Verzekeringsformulier van een brom fiets Armbandje Glacé handschoen Gebreide handschoen 1 paar dames glacé's Autoband met velg van vrachtauto. Verloren: Rechter herenglace Schooletui Gebreide handschoen Nylon handschoen Wollen handschoen Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Zondag 27 november 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 9.00 uur ds Addink en 10.30 uur ds Addink (Bed. H. Doop). Extra collecte vdbr de gezinszorg. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Ja cobs van Enter. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de Vluchtelingenhulp in Tibet. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 26 en zondag 27 november de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat .2, telefoon 15 15. De Holtense Muziekvereniging zal tij dens de op vrijdagavond 25 november in zaal „Amicitia" o.l.v. haar dirigent de heer H. J. Fransen een populair pro gramma ten gehore brengen. Na de pauze zal het H.M.V.-Jeugd orkest enkele nummertjes spelen en wacht de bezoekers een bijzondere ver rassing. Wat zal dat zijn? We mogen alleen zeggen dat er een or kestje zal optreden. Een primeur, die alleen Holten en H.M.V. kan bieden. De avond wordt besloten met het optreden van de Tiroler band van H.M.V. (in kle derdracht) waarbij de verschillende vrolijke wijsjes aan elkaar „gebreid" zullen worden door de conferencier Gert Jan uut Loarne.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1