AGENDA stuurde ons het volgende telegram Film en Forum O.LM.-afdeling oogstte veel lof bij haar 75-jarig jubileum Arbeid tot verheffing van de boerenstand Uitvoering „H.M.V." Kersttocht van de Trekkers Zaterdag 19 november 1966 No. 45 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal j Uitgave van de Stichting .Holtens NieuwsbladA - 1 1K fh f 1i3/1eTe> Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 te Holten. Telefoon 05^83 -123 Jf „Madrid, 18-11-1966. Stuur mij zo spoedig mogelijk een exemplaar van Uw courant waarin advertenties der Holtense winkeliers. Wil al mijn inkopen in Holten doen. St. Nicolaas" Aan deze wens van de grijze kindervriend kunnen U en wij ge makkelijk voldoen. H.H. WINKELIERS! ZENDT UW SINT NICOLAAS-ADVERTENTIE VOOR HET NUM MER VAN 26 NOVEMBER ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN EEN VAN DE BEKENDE ADRESSEN. Het devies blijft: KOOPT ELDERS NIET, WAT EIGEN PLAATS U BIEDT Vrijdag, 18 november, 's avonds half acht in zaal „Amicitia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor, Kinderkoor „H.G.K." en Diepenheims Gemengd Koor. Zaterdag, 19 november, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zaterdag, 19 november v.m. 10.30 uur (precies): Trekking Loterij Sportver eniging „Bato" in Kolschool aan de Dorpsstraat en Oliebollenactie. Dinsdag, 22 november, 's avonds van 7—8.30 uur: Afhalen toegangsbewij zen uitvoering „H.M.V. ten kantore van de Coöp. Aan- en Verkoopvereni ging „Holten" Stationsstraat (zie adv.). Dinsdag, 22 november, 20.00 uur: Ver gadering van de bij het NVV aange sloten afdelingen in café Jansen over het stakingsrecht. Spreker, de heer F. J. de Vries van de ANMB. Dinsdag, 22 november, 14.30 uur: Be jaardensociëteit in het gebouw Irene (zie bericht). Dinsdag, 22 november, 20.00 uur: Leden vergadering afdeling Holten vereni ging „Volksonderwijs" in hotel Holter- man (zie adv.). Dinsdag, 22 november, 20.00 uur in ge bouw Bethanië: Bijeenkomst Herv. vrouwengroep. Spreker: Eerw. Heer A. Schellevis. Onderwerp: Wat doe je zondags in de kerk. Woensdag, 23 november, 20.00 uur: Le denvergadering ver. Jong Holten afd. der PJGO in Hotel Muller. Woensdag, 23 november, 20.00 uur: Le denvergadering W.S.V. „De Trek kers" In het oude gymnastieklokaal Dorpsstraat. Donderdag, 24 november, 's avonds kwart over acht in het Kantoor van de Coöp, Aan- en Verkoopvereniging, Stationsstraat, vergadering afd. Hol ten Chr. Plattelandsvrouwen- en meis jes. Spreker de heer R.. Petter, oud groepscommandant Rijkspolitie. On derwerp: „Rechten en plichten in 't verkeer". Na de pauze: Verkeersquiz. Donderdag, 24 november, 19.45 uur: Bij eenkomst Herv. vrouwengroep in Ire ne. Donderdag 24 november: Familieavond van de Chr. Besturenbond in Rehoboth, aanvang 7.45 üur. Vrijdag, 25 november 's avonds half acht: Jaarlijkse uitvoering Holtense Muziek vereniging met medewerking van HMV-jeugdorkest in zaal Amicitia. Vrijdag, 25 november: Verwerping van krentenbrood enz. in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate van dit gebouw (zie adv.). Vrijdag, 25 november, 15.00-22.00 uur: Expositie bouwmaterialen in zaal ach ter hotel Vosman (zie adv.). Zaterdag, 26 november: Cross-country Landelijke Rijvereniging „Bergruiters" Parcours Markeloseweg achter het woonwagenkamp. Zaterdag, 26 november, 10.00-17.00 uur: Expositie bouwmaterialen in zaal ach ter hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag, 29 november, 20.00 uur: Jaar vergadering afdeling Holten van de A.B.V.A. met de dames, in hotel Hol- terman. Vrijdag, 2 december, 's avonds 8 uur in café Vruggink: jaarlijkse ledenverga dering. Donderdag, 8 december, 19.45 uur: Bij eenkomst Herv. vrouwengroep in Ire ne. Bestuursverkiezing. Zaterdagavond, 17 december: in de Ned. Hervormde Kerk Kerstoratorium. Uit voering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag, 17 december: Kerstwandel- tocht van de W.S.V. „De Trekkers". mvfcÉmmri ifilil&é^é6dsSLhÉéW Zondag 20 november 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 9.00 en 10.30 uur ds Israël. Extra collecte bouwfonds Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Ad- dink. Extra collecte bouwfonds Irene. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de evangelisatie in Noord-Brabant en Limburg. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 3.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 19 en zondag 20 november de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, telefoon 15 15. De Kynologenclub Deventer houdt op dinsdagavond in de bovenzaal van Hotel Royal aan de Brink een filmavond. De hoofdrolspeelster in deze film „Van hond tot hond", is de Hollandse herder teef Mirna van Trouwe Wacht. Na afloop van de film is er een forum. De bijeenkomst begint om 8 uur. Tijdens een receptie 's middags en 's avonds een feestelijke bijeenkomst in Amicitia herdacht de afdeling Holten van de Overijsselse Landbouw Maatschappij donderdag haar 75-jarig bestaan. Behalve het dagelijks bestuur der gemeente en een afvaardiging van de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente, waren het hoofd zakelijk afgevaardigden van landbouw organisaties en verenigingen, het land bouwonderwijs en een aantal vooraan staande zakenlieden, die de jubilerende afdeling him gelukwensen kwamen aan bieden. In hun toespraken hebben verschillen de sprekers een parallel getrokken tussen de minder rooskleurige toestand waarin de landbouw verkeerde ten tijde van de oprichting der afdeling op 17 oktober 1891 en de situatie zoals die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Toen zocht men naar middelen om vooral in de financiële toestand van de boeren verbetering te brengen, thans voltrekken zich belang rijke structuele veranderingen in de land bouw, die de basis moeten vormen voor de zich wijzigende omstandigheden. De voorzitter, de heer II. Stegeman, wees er in zijn welkomstwoord op, dat de eerste regels der notulen van genoemde datum vermelden, dat op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur enkele landbouwers en belangstellenden samen kwamen om de mogelijkheden te onder zoeken een landbouwvereniging op te richten. Zij voegden de daad bij 't woord en richtten nog diezelfde avond een ver eniging op met burgemeester J, Vincent als voorzitter. Hij sprak de wens uit, dat deze samenwerking ook met het huidige gemeentebestuur mag blijven bestaan, omdat er voor Holten en omstreken o.a. in verband met de ruilverkaveling grote veranderingen op het spel staan. Zo had de heer Stegeman voor alle ge nodigden een toepasselijk woord. Het was hem, zo verklaarde hij, ten enenmale on mogelijk alle activiteiten over de afgelo pen vijf en zeventig jaar op' te sommen en hij beperkte zich dan ook tot die din gen, waarin de afdeling thans een aandeel heeft als: landbouwonderwijs, streekver- betering, ruilverkaveling, O.- en S.-fonds, bedrijfsverzorging, verzekeringen, water schapsaangelegenheden, ziektekostenver zekering, wateroverlast en algemene bij standswet. Het stemt de afdeling zeer dankbaar, dat er in 1891 reeds mannen waren, die hebben ingezien, dat alleen door samenwerking wat was te bereiken tot verheffing van de boerenstand. TOESPRAAK BURGEMEESTER De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, die als eerste spreker het woord voerde, trok een vergelijking tussen de tijd van vijf en zeventig jaar geleden en nu. Toen was het nog: „Ieder voor zich en God voor ons allen". De jaren na de tweede wereldoorlog hebben de boeren geleerd zich als vakgenoten aanéén te sluiten. Velen menen nu, dat het wel anders kan, maar de burgemeester wees er op, dat de voorzitter heel duidelijk heeft doen uit komen wat men gezamenlijk kan berei ken. O.m. wijzende op het landbouwonder wijs herinnerde Mr. Enklaar er aan, dat de afdeling veel heeft gedaan voor de verheffing van de boerenstand. Hij vond het dan ook zeer terecht, dat een ere saluut wordt gebracht aan de oprichters. In de twintig jaar dat hij nu burge meester is verliepen de ontmoetingen zeer plezierig en samen zijn belangrijke din gen tot stand gebracht ten aanzien van het landbouw- en huishoudonderwijs en o.m. de ruilverkaveling, waarbij het hem bijzonder heeft gefrappeerd hoe eensge zind men met de C.B.T.B. samenwerkte. Spreker zei dan ook zeer dankbaar te zijn voor de wijze waarop de afdeling de be langen van de boerenstand voorstaat. Ook namens de V.V.V. sprak Mr. Enk laar woorden van gelukwens. Voor 75 jaar was er geen landbouwer, die zich over het vreemdelingenverkeer druk maakte. De vereniging deed toen wat aan de fietspaden; tegenwoordig wordt het contact over 'de recreatie steeds inten siever. OORDEEL HOOFDBESTUUR Het hoofdbestuurslid van de O.L.M., de heer G. ten Kate uit Balkbrug, was de volgende spreker, die een vergelijking trok tussen vroeger en nu. Vroeger was de begeleiding landbouw- technisch, thans bij het bedrijf als geheel en gericht op een algemene belangenbe hartiging. De afdeling heeït goed inge zien hoe de ontwikkeling in de landbouw zich voltrok. De ruilverkavelingsplannen zijn o.m. te danken aan de afdeling van de O.L.M. Het hoofdbestuur is bijzonder dankbaar voor de opvatting en vervulling van de taken door de afdeling. De basis ligt n.l. in de afdelingen. Spr. zag een groeien naar één gezamenlije landbouworganisa tie in Nederland. De heer J. H. Sprokkereef vertolkte de gelukwensen van de coöperatieve instel lingen in de gemeente, zuivelfabriek, aan koopvereniging en boerenleenbank. Toen het initiatief genomen werd tot oprich ting van de afdeling was dit bittere nood zaak. Ook de middenstand was daarbij betrokken. Spreker had er respect voor, dat er steeds weer mensen gevonden wor den om dit werk voort te zetten. Het aantal werkers in de landbouw wordt steeds kleiner, maar hun produc tie voor eigen volk wordt steeds groter en vormt een belangrijke factor in onze nationale export. De heer Sprokkereef overhandigde een enveloppe met inhoud als geschenk. MIDDENSTAND De heer D. J. Muller, veevoederhande laar, sprekende namens zijn zakenvrien den, noemde zich collega van de boeren. In 1891 ging het er om het landbouwbeleid in meer georganiseerde banen te leiden. Ook de middenstanders hebben daarin hun aandeel genomen. Samenwerking garandeert een goede welstand, aldus spreker, die eveneens een geschenk onder couvert aanbood. De directeur van de huishoudschool, de heer P. H. Cammeraat, sprak namens de lagere landbouwscholen te Bathmen en Markelo, de huishoudschool te Holten en de commissie van bijstand der huishoud school de gelukwensen uit. De heer Reilink uit Bathmen compli- menteerde met een toepasselijk woord namens de afdelingen der O.L.M. in Mar kelo en Bathmen. Mej. M. ter Borg sprak namens de Plat telandsvrouwen der afdelingen Dijker- hoek, Espelo en Holten en dc heer G. Landeweerd namens de afdeling van de C.B.T.B., de bedrijfsvoorlichtingsvereni gingen Holten en Dijkerhoek en de plaat selijke districtsraad van de landbouw. Namens de P.J.G.O.-afdelingen „Jong Holten" en de Plattelandsmeisjes sprak en Varkens- K.I.-verenigingen en de voor de heer J. A. Podt; namens de Runder- lopige ruilverkavelingscommissie voerde de heer G. Mensink uit Markelo 't woord en voor de controlevereniging en de fok- verenigingen M.R.IJ. en Fries-Hollands de heer J. W. Wesseldijk. De heer W. Rensen complimenteerde namens de varkensfokvereniging, de var kens- en rundveekernen en de afdeling van Cebeco (G.O.S.), terwijl als laatste spreker Ds C. C. Addink het woord voer de namens de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente en voor de vereniging voor de bedrijfsverzorging. Al deze sprekers lieten hun woorden vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud of een bloemstuk, dat reeds op de achtergrond prijkte. Voorzitter Stegeman heeft ten slotte OFFICIËLE PUBLIKATIE MACHTIGINGEN VUURWAPENWET 1919 Met het oog op de afloop van de gel digheidsduur van de aan belangstellen den verleende BIJZONDERE MACHTIGINGEN ingevolge de Vuurwapenwet 1919, ver zoek ik hen dringend deze machtigingen vóór donderdag, 1 december 1966 ter ge meentesecretarie in te leveren. Desgewenst kan de geldigheidsduur, indien daar overigens geen bezwaren te gen bestaan, worden verlengd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bij niet-tijdige verlenging der mach tiging een strafvervolging moet worden ingesteld, wegens het onbevoegd voor handen hebben van de betrokken vuur wapenen. Holten, 14 november 1966. Het Hoofd van de Plaatselijke Politie der gemeente Holten, W. H. ENKLAAR. De Holtense Muziekvereniging H.M.V. zal tijdens de op vrijdag 25 november in zaal „Amicitia" onder leiding van haar dirigent de heer H. J. Fransen te geven uitvoering de volgende nummers ten ge hore brengen: 1. Mars „De Optimisten" P. B. Bisselink 2. Ouverture „Man in the moon" Pi Scheffer 3. Ouverture „On the pier" Peter Yorke-Mellema 4. Suite „Pride of race" K. A. Wright 5. Selection „The student prince" S. Romberg-Mellema 6. Autumm Evensong Rimmer-Maas 7. Mars „Punjaub" Payne-Mol 8. Mars „Sans peur" m.m.v. drumband Jules Watelle De muzikanten hebben o.l.v. dirigent Fransen enkele maanden zeer intensief geoefend, om tijdens het jaarlijks con cert muziek te maken, een vaandelcorps waardig en zij verdienen onze belang stelling. Het is een z.g. populair pro gramma dat kenners en hen wiens mu zikale knobbel bescheiden van omvang is van begin tot het einde zal boeien. Na de pauze zal het H.M.V.-Jeugd- corps eveneens onder directie van de heer Fransen enkele nummertjes spe len en we zijn zeer benieuwd naar dit eerste optreden in het openbaar. De avond wordt besloten met het op treden van de Tirolerband van „H.M.V." De band zal zich presenteren in kleder dracht en tussen de vrolijke wijsjes door zal Gert Jan uut Loarne een gezellig praatje houden. Al met al een programma dat U niet mag missen. alle sprekers dank gebracht voor hun waarderende woorden en geschenken. FEESTAVOND In een tijdens het afgelopen weekend in Nijverdal gehouden vergadering van het district Almelo van de N.U.W. in on ze plaatsgenoot, de heer G. Voortman, voorzitter van de W.S.V. „De Trekkers" herkozen als bestuurslid van dit district, Bij het opstellen van het programma van het winterwandelseizoen kreeg de W.S.V. „De Trekkers" de Kersttocht toe gewezen te houden op zaterdag, 17 de cember a.s. BURGERLIJKE STAN® Geboren: Hermannus Hendrik, z.v. H. Lodeweges en G. A. Hendriksen. Yvette Leonora, d.v. P. C. N. Vos en T. M. Mulder, Haarstraat 4. Overleden: W. F. Tromop, 51 jr., Dij kerhoek 11 (overleden te Deventer). Ondertrouwd: H. Krieger, 22 jr., Beu- seberg 13 en A. Klumper, 18 jr., Laren (Gld.). H. J. Bolink, 23 jr., Look 66 en E. Haverslag, 22 jr., Espelo 63. Gehuwd: H. M. Kettelarij, 35 jr., Beu- seberg 172 en L. A. Lankhorst, 26 jr., Kolweg 19. BEVOLKING Ingekomen: P. C. Wilod Versprille en gezin van Den Haag naar Bessinkpasstr. 31. E. D. van de Weerd van Zeist naar Holterberg 37. H. Weijers-Grave van Diepenveen naar Holterbroek 71. W. J. Jansen en gezin van De Bilt naar Look 40. Vertrokken: R. H. G. Roerdink en ge zin van Hoffesstraat 23 naar Deventer. Verloren: dameshorloge, verchroomd; regenjas met capuchon; muntbiljet en linker jongens want. Gevonden: gebreide want; halsketting; 1 pr. gym nastiekschoenen; suède want; blouse; Baco-sleutel en 1 linker motorwant. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 8 en' 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. Tijdens de feestavond, die 's avonds in Amicitia werd gegeven voor de leden en genodigden, heeft de toneelgroep „Jong Lonneker" een blijspel in drie bedrijven voor het voetlicht gebracht, n.l. „De ver geten dochter", waarmede men veel bij val oogstte. Het was een leuk stuk, dat de lachspieren herhaaldelijk in beweging bracht en waarvan de bezoekers zeer heb ben genoten. Voorzitter Stegeman heeft de spelers aan het slot van de avond dank gebracht voor hun optreden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1