JgDampo AGENDA Holiense Hginstclsib nieuwsgierig naar de plannen van dokter Nagelhout Uitvoering Holtens Gemengd Koor Onderbreking electrische stroom Oudste inwoonster overleden Nieuwe aanwinsten Holten Bronchi letten kinderzegels Eerste dag-enveloppen AFSLUITING BIJBELACTIE Plattelandsmeisjes reisden per dia door Joegoslavië Prijswinnares W ereldtentoonstelling voor de televisie Schaken Gevonden voorwerpen Zaterdag 12 november 1966 No. 44 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ^Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^88 - 1231/ OFFICIËLE PUBLIKATIE Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) f 8,Iedere mm. meer f 0.12 Dokter Nagelhout, de „dictator" van de Holtense Kunstclub wiens boeken nog nooit zijn nageteld, zoals de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, vrij dagavond bij de opening van de 18e bij eenkomst van de club, wat ondeugend opmerkte, heeft nieuwe plannen met de kunst in Holten. Hij heeft ze echter, op deze druk bezochte bijeenkomst, die in Amicitia gehouden werd, nog niet ont huld, hoewel iedereen nieuwsgierig is welke initiatieven de dokter nu weer zal ontplooien, nu hij zich binnenkort wat uit zyn praktijk gaat terugtrekken. De bur gemeester constateerde, dat de dokter nog nooit zo'n volle zaal gehad heeft als deze avond en dat zijn werk voor de kunst nog steeds groeiende is. In de achttien jaar, die wel besteed waren en waarin de dokter zijn tijd noch zijn por- temonnaie heeft geteld, hebben de leden een verrijking ondergaan. Wij kunnen U blindelings volgen. Ons vertrouwen is ook na 18 jaar, niet geschokt, aldus Mr. Enklaar. De burgemeester toonde zich nieuwsgierig wat Holten te wachten staat als de dokter zich straks wat uit de praktijk terug gaat trekken. Dat kan niet anders dan de kunstclub zijn, meen de hy. Over zijn toekomstplannen liet dokter Nagelhout, zich bij de beantwoording van de burgemeester echter nog niet uit. Hij sprak een bijzonder woord van waarde ring tot mevrouw Numans uit Markelo, die daar de belangen van de club behar tigt en tot de heer De Jager uit Holten, die 17 nieuwe leden heeft aangebracht. Er zijn 434 loten verkocht, zodat de club, met inbegrip van de onkosten, over ruim duizend gulden de beschikking heeft voor de aankoop van kunstvoorwerpen. Zijn eigen portemonnaie behoeft er nu niet meer aan te pas te komen, verklaarde dokter Nagelhout. Het Inca-rijk De kunst werd deze avond verbeeld door een causerie van de Amsterdamse beeldende kunstenaar Dick Stolwijk, met een groot aantal kleurendia's over „De kunst der Inca's''. Deze bracht voortref felijke beelden van de Indiaanse culturen in Zuid-Amerika, door hem zelf opgeno men en warop hij deze avond een toelich ting gaf. Voordat de heer Stolwijk heel veel mooie plaatjes toonde over de ge schiedenis der Inca's en hun bewaard ge bleven beelden, kunstvoorwerpen en ruï nes van bouwwerken en steden, besprak hij eerst de voorlopers van deze Indianen, wier nakomelingen nog in Peru leven. Dat waren oa.. de Maya's, die duizenden jaar geleden uit Azië gekomen zouden zijn. Ook hiervan zijn de overblijfselen te vinden in Columbia, Ecuador en Bo livia. Hij liet prachtige plaatjes zien van de keramiek der Mochica uit Noord-Peru en kwam na de pauze spreken over het Incarijk, dat zich ten Westen van het An- desgebergte over een lengte van 4000 km en een breedte van 100 km o.m. over Pe ru uitstrekte. Met fraaie kleurendia's toonde hij de bezoekers aan, dat deze In dianenstam van een uitzonderlijke be schaving is geweest, die wel vergeleken wordt met die van het Romeinse Rijk. Er was een systeem van twee hoofdwe gen en vele zijwegen door het gehele rijk van verplichte diensten en organisatie. De komst van de Spaanse conquistadores in 1532 heeft door moord en vernietiging der steden en bouwwerken een einde ge maakt aan deze beschaving, waarvan de historische overblijfselen nog getuigen van een groot intellect. De Inca's zijn in twee jaar onder de voet gelopen, waarna de overlevenden in een apathie zijn ver vallen. De beschaving van de Inca-pe riode is waarschijnlijk afkomstig van het Titicacameer op bijna 4000 m hoogte ge legen op de grens van Peru en Bolivia, waar o.a. de ruïnen van Tiahuacano op een cultuurmiddelpunt wijzen. De heer Stolwijk heeft veel van deze ruïnes, ge legen in de onherbergzame gebieden van het Andesgebergte laten zien, maar ook tal van beelden van de huidige bevolking in haar kleurrijke klederdracht, die een pover bestaan leidt op de kale en schrale gronden tegen de helling der bergen. Zij hebben huisdieren als lama's en alpaca's Holtens Gemengd Koor (H.G.K.) geeft vrijdagavond 18 november in zaal „Ami citia" zijn jaarlijkse uitvoering met me dewerking van het Kinderkoor resp. on der leiding van de heer J. K. Warmink te Goor en mevr. Spaan te Almelo. Beide koren hebben de laatste maan den weer intensief gestudeerd en het ge- bodene zal zeker weer op goed peil staan. „H.G.K." heeft in het verleden meer malen bewezen dat een betrekkelijk klein koor tot grote prestaties kan komen. Het H.G.K.-kinderkoor dat momen teel 40 leden telt zal o.l.v. mevrouw Spaan een wat men noemt gevarieerd programma brengen. Koor en kinderkoor zullen op de piano worden begeleid door Wim Jansen. Al met al zal een program ma worden uitgevoerd dat de belang stelling van zeer velen verdient. om de wol en het vlees en als lastdieren. In de stad Cuzco is een universiteit en is nog Inca-architectuur in stand geble ven. In de pauze had de verloting plaats van een groot schilderij van J. J. Garde nier en van tekeningen en etsen van de ze schilder, Dick Stolwijk en Kees Stoop. Het ontstaan der club Om de nieuwe leden in te lichten wierp dokter Nagelhout in de pauze nog even een terugblik op het ontstaan van de kunstclub, waarvan wij hier het voor naamste in het kort laten volgen. Het is begonnen met zijn persoonlijke idee van de schildersuitwisseling met Frankrijk. •Na samenwerking met de N.R.V. en de Touringclub de France, is er zelfs een rijkscommissie geweest, waarvan ook spreker lid was. Maar het gevolg was, dat hij en zijn echtgenote zeven jaar kris en kras Frankrijk zijn rondgereisd, waardoor zeshonderd schilders konden worden uitgezonden. Pension in ruil voor een werkstuk in het naseizoen was de opzet. Om deze schilders van reisgeld te voorzien werd nu de Holtense Kunstclub opgericht en daarmede is goed werk ver richt. Het eerste jaar was er vijfhonderd gulden beschikbaar, nu bijna elfhonderd gulden. Die nu echter besteed worden voor een maandgeld, waarvoor werken o.a. van de Holtense kunstenaar Kees Stoop, konden worden aangeschaft. Aan alle aanwezigen werden werkjes over Kees Stoop en Gardenier uitgereikt van de hand van de publicist Charles Wentinck. Dokter Nagelhout dankte ten slotte de inleider voor de mooie avond en de heer B. H. Brouwer, die de dia- vertoning verzorgde en deelde mede, dat het volgend jaar een pottenbakker zal spreken en demonstreren. Spreekuur Directeur Gemeentewerken. De Directeur van Gemeentewerken maakt bekend, dat hij niet op dinsdag, 15 november a.s. maar op woensdagmor gen, 16 november spreekuur zal houden. Holten, 11 november 1966. De Directeur voornoemd, T. PRAK. In verband met werkzaamheden in het hoogspanningsontvangstation achter het gemeentehuis zal zondag a.s. van 's mor gens 7.00 uur tot 9.30 uur de electrische stroom in de gemeente Holten en te Nw. Heeten uitgeschakeld worden, met uit zondering van de verbruikers aangeslo ten vanuit de hoogspanningsruimten in de buurtschappen Dijkerhoek en Lich tenberg. De kuikenbroeders en -houders voor wie deze stroomonderbreking cata strofale gevolgen zou kunnen hebben zijn door het G.L.B. gewaarschuwd. De overige verbruikers wordt dit ter kennis gebracht door middel van een bekendma king in de dag- en nieuwsbladen. Op 95-jarige leeftijd is woensdag al hier overleden mevr. Ha. Vasters gebo ren Aanstoot, Borkeld 95. Zij was de oud ste inwoner. De begrafenis vindt zater dagmiddag om 2 uur plaats op de Nieu we begraafplaats te Holten. Door dit overlijden is nu de oudste inwoner ge worden mevr. Ha. Westerik-Kutterik - Kerkplein 4, die 28 oktober jl. 95 jaar geworden is. De Plattelandsbibliotheek hoek Pastoriestraat-Schoolstraat is weer verrijkt met een groot aantal boeken waarvan wij hieronder een overzicht la ten volgen: ROMANS Bergius - Zand in Gods molens, 2 delen; oorlogsroman. Canter - De ulekop; een oud zigeuner- verhaal. Freeman - Dokter Thorndyke en de pa tiënt; detectiveroman. Gann - De dood vloog mee; spannende tocht van een vliegtuig, dat boven de oceaan motorstoring krijgt. Gennari - Portret van een vrouw; pro blemen van een alleenstaande vrouw. Greene - De hinderlaag; na-oorlogse speurdersavonturen. Haasse - Een nieuwer testament; roman uit Rome; 5c eeuw. Innes - Rumoer om het koraaleiland; avonturenroman.. Krell - Kreeften en piraten; familiero man uit Toscane. Lansink - De duizendschoon; roman uit de Gelderse Achterhoek. MacDonald - Het lijk kwam terug; de tectiveroman. Michcner - Karavaan in Afghanistan; avonturenroman. Simenon - Voortvluchtig; detectivero man. Smith - Het gouden hart; een vrouw vecht voor haar gezin. Smolski - Het hart in de rugzak; ver zetsroman. Ho«stdrank in tabletvorm. 95ct Speelman - Kil is de nevel; boerenroman. Stewart - Avontuur in Karinthië; span nende thriller. Trovat - De wrede erfenis; psychologi sche roman. West - De ambassadeur; politieke ro man. STUDIEBOEKEN Alexander - Lugubere verhalen. Burland - Het leven der natuurvolken. Constandse - John F. Kennedy. Costa Andrade - Natuurkunde in de mo derne wereld. Dagerman - Natte sneeuw; verhalen. Dronkers - Ethiek van de film. Hemelrijk - Er is een weg naar de vrij heid; zeven maanden concentratie kamp. Hendrikse - Rusland in beweging; jour nalistiek verslag van een reis door de Sowjet-Unie. Herzberg - Amor fati; zeven opstellen over Bergen-Belsen. Kazemier - In de voorhof der poëzie; in leiding tot het Nederlandse vers. Koekoek - Filmen in kleur. Kunstgeschiedenis der Nederlanden, 12 delen. Lammer - Maak uw eigen sieraden; 25 eenvoudige modellen om zelf te ma ken. Mens, De, in de ruimte. Nijhoff - Lees maar, er staat niet wat er staat. Vroman - Almanak. Wat de wind fluistex't bij maneschijn; klassieke Chinese roman. Wolf-Catz Kastelen; hun personages, hun schatten. Wright - De kinderen van oom Tom; verhalen over het rassenvraagstuk. Wucher - Vanaf 5 uur 45 wordt terugge schoten; het voorspel van de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag 15 november zullen aan het postkantoor verkrijgbaar zijn de z.g. eerstedag-enveloppen ten bate van het Kinderpostzegelcomité a 15 ct. per stuk. Voor postzegelverzamelaars bm niet te vergeten. De deze week in een groot deel van de gemeente gehouden Bybelactie zal vrij dagavond 11 november (heden) worden afgesloten met een bijeenkomst in ge bouw „Irene". Aanvang acht uur. In deze bijeenkomst zal ds. van den Bent spreken over het onderwerp „Bij belgebruik, vroeger en nu". Na de pauze worden dia's vertoond. Het is te hopen dat velen in Holten deze byeenkomst bezoeken. Zowel oudere jeugd als volwassenen zijn zeer hartelyk welkom. Ook zal er deze avond gelegenheid zijn om de vele uitgaven van het Ned. Bijbel Genootschap (NBG) te bezichtigen en te kopen. _jL h^bij VERKOUDHEDEN VOOR VADER, MOEDER EN KIND Maandag 7 november j.l. hielden de Plattelandsmeisjes een ledenvergadering in hotel Holterman. De presidente mej. H. Pasop opende de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bizonder mevr. Hol-Groothoff uit Espelo. Na het huis houdelijke gedeelte werd het woord ge geven aan mevr. Hol. Zij had dia's mee gebracht van Joegoslavië. Eerst vertelde zij over de bijzonderheden van het land. Welke verschillende landschappen men daar aantreft, bergland en vlakland, en hoe de mensen daar leven. Hoe prachtig het land wel is, was op de vele dia's te zien, die de familie Hol op haar zeven vakantiereizen door Joego slavië gemaakt heeft. Nadat de presidente aan mevrouw Hol haar dank had betuigd, sloot zij de avond. Mevr. B. C. de Haas-Boekbinder alhier en de 4 overige landgenoten, die een prijs gewonnen hebben van de afdeling Ne derland van de Stichting Wereldtentoon stelling Montreal in Canada, bestaande uit een twaalfdaagse reis naar deze ten toonstelling en naar Amerika, in mei '67, komen vanavond (vrijdagavond) voor de televisie na het tweede journaal van 10.10 uur op Nederland 2. Het betreft hier o.m. de prijsuitreiking door Ir. S. H. Visser, commissaris-generaal der we reldtentoonstelling, die de vorige week woensdag op de band is opgenomen. De opkomst van de leden van de Schaakclub „De Pioniers", die donder dagavond hun schaakavond hadden in hun clublokaal, Hotel Holterman, was deze week niet groot. Er werden voor de onderlinge clubcompetitie maar drie par tijen gespeeld. De uitslagen waren als 'volgt: B. van Beek-F. J. Hol 10, J. Steenbergen-H. D. Grobben 01 en J. Broere-G. Westera 10. BURGERLIJKE STAND Geboren: Gerrit Jan, z.v. E. Stam en G. J. Stam, Waardenboi'chstraat 3. Iiendrika, d.v. D. W. Schuurman en H. G. Tiekink, Look 35. Overleden: D. Schöppers, 62 jr., Tuin- stx-aat 9. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: J. Gebraad en gezin van Norg naar Beuseberg 178. H. H. G. Vogt en gezin van Arkel naar Oranje straat 66. G. M. Pinkert-Bosschers en gezin vaxx Deventer naar Beuseberg 42. Vertrokken: J. Wevers en gezin van Dijkerhoek 51 naar Haaksbex'gen. Vrijdag. 11 november, 's avonds 8 uur in gebouw „Irene": lezing met dia's door ds van der Bent over het onderwerp „Het bijbelgebruik, vroeger en nu". Vrijdag, 11 november, 20.00 uur: Verga dering voor oprichting supportersver eniging voor de voetbalvereniging „Holten" in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag, 12 november, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag, 14 november, 7.30 uur: Ruil- avond Holtense Postzegelclub „H.P.C." in café „De Waag". Holtense Boekhandel: Maandag, 14 no vember, de gehele dag en dinsdag morgen 15 november gesloten. Dinsdag, 15 november, 15.00 uur: Her opening van de uitgebreide Holtense Boekhandel van de heer H. Heusink- veld (zie adv.). Woensdag, 16 november, 19.30 uur: Stichtingsvergadering afdeling van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (N.V.V.). Spreker de heer H. Volbeda, districtsbestuurder. De vergadering is toegankelijk voor N.V.V.-leden der A.B.C. en belangstel lende vakgenoten. Donderdag, 17 november, 19.45 uur: Feestavond afd. O.L.M. in Amicitia. Donderdag, 17 november, 13.45—16.30 uur: Receptie in verband met het 75- jarig bestaan van de afdeling Holten der O.L.M. in Amicitia (zie adv.). Donderdag, 17 november: Bijeenkomst Jonge Kerk ten huize van de familie van Bruggen, Neerdorp 11, vertrek vanaf Irene om 19.45 uur. Dondex-dag, 17 nov., 's avonds half acht in zaal „Amicitia": Uitvoering Holtens Gemengd" Koor, Kinderkoor „H.G.K." en Diepenheims Gemengd Koor. Dondex-dag, 17 november, 20.00 uur. Ver gadering van het N.V.V. in café „ter Harmsel" te Rijssen. Spreker de heer A. Kloos, voorzitter van het NVV. Vrijdag, 18 november, 's avonds half acht in zaal „Amicitia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor, Kinderkoor „H.G.K." en Diepenheims Gemengd Koor. Dinsdag, 22 november, 20.00 uur: Ver gadering van de bij het NVV aange sloten afdelingen in café Jansen over het stakingsrecht. Spreker, de heer F. J. de Vries van de ANMB. Woensdag, 23 november, 20.00 uxxr: Le denvergadering ver. Jong Holten afd. der PJGO in Hotel Mxxller. Vrijdag, 25 november 's avonds half acht: Jaarlijkse uitvoering Holtense Muziek vereniging met medewerking van HM V-jeugd orkest in zaal Amicitia. Vrijdag, 25 november: Verwerping van krentenbrood enz. in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate van dit gebouw. Zaterdagavond, 17 december: in de Ned. Hervormde Kerk Kerstoratorium. Uit voering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Zondag 13 november 1966 Holten Ned. Herv. Kerk: 9.00 en 10.30 uur ds H. Binnekamp. Extra collecte voor Varende Gemeexite. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur past. medew. Schellevis. Extra collecte voor Varende Gemeente. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds J. W. Dragt van Haaren (Gr.), vroeger predikant te Holten. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 10 en zondag 11 november de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03. Verloren: cadeauset van California (doos); he renhorloge (zwarte band)linker lederen herenhandschoen, kleur bruin; kinder handschoen, kleur blauw gebreid; zwarte nappa damestas, inhoudende x'ode pox'te- monnaie met inhoud en zwart-wit ge ruite toilettas; kinderbril, donker mon tuur; wollen deken, verpakt in plastic, waar omheen een kax'tonnen doos; kin- dex'handschoen, kleur rood met figuux*- tjes, gebreid; meisjesbril (bruine mon tuur). Gevondeix: 1 paar motorhandschoenen met kap pen, kleur bruin; kentekenplaat HE 79- 75; 1 paar herenglacé's, kleur bx'uin; zil veren halsketting met bedeltjes; rode portemonnaie met inhoud; pop, gekleed in gebreide kleertjes; leren heren hand schoen, kleur bruin; jas, inhoudende lompen; 1 paar handschoenen, zwart van kleur, wit gevoerd; stoffen dameshand schoen, kleur bx'uin; herensjaal, kleur donker grijs; zwarte hond (reu), witte poten en baax-d; vuisthandschoen (rech ter). Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1