AGENDA Winkeliersvereniging stelde plannen op voor grootscheepse winkelactie Bronchi lette n Afscheid bij Chr. Kleuteronderwijs Hoofdleidster benoemd Geen vcorraBg verleend Bejaardensociëteit Schaakuitslagen Afdeling Holten van de Partij van de Arbeid in het algemeen accoord met verkiezingsprogram Schadevergoedings verordening Zitting woora vimte-commissie Burgemeester voor de televisie Voor het Prinses Beatrix Fonds Voor de Tibetaanse vluchtelingen KERKDIENSTEN Zaterdag 29 oktober 1966 No. 42 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,fRoltems Nieuwsblad' te HoltenTelefoon 05483 123j1 4di -prijs 1-15 mm. a contantd. t'der* mm. meer j 0.12 De Holtense Handelsvereniging gaat in verband met het komende Sinterklaas feest in de periode van 22 november tot en met maandag, 5 december weer een grootscheepse winkelactie opzetten, zoals dat het vorige jaar ook geschiedde en waarmede men toen een groot succes heeft geoogst. De plannen voor deze actie werden in de donderdagavond in café „De Waag" gehouden ledenvergadering in grote lijnen vastgesteld. Deze vergadering, die onder leiding stond van de voorzitter, de heer W. ten Berge, was niet zo druk bezocht, maar men heeft wel direct spijkers met koppen geslagen en een datumschema vastgesteld voor de verschillende activiteiten. Voordat de winkelweekactie aan de orde kwam wees de heer ten Berge er in zijn openingswoord op, dat blijkens de offi ciële statistieken in verschillende bran ches van de detailhandel, met name in de voedings- en genotmiddelensector, de op heffing van het aantal verkoopplaatsen weer aanzienlijk is gestegen. Ten aanzien van het ambacht valt echter een toename te constateren. Hij wees er op, dat men van overheidswege bezig is om de mid denstand tegemoet te komen, waarbij vooral gelet wordt op het behoud van de zelfstandigheid. De overheid doet nogal wat, maar de middenstand zelf moet niet bij de pakken neerzitten. Spreker be treurde het, dat zo weinig leden op de ver gaderingen komen om eventuele proble men te bespreken. De zakenman moet daarvoor meer belangstelling tonen. Uit de notulen bleek, dat de vereniging een bedrag van 500,had uitgetrokken voor een kinderpi-ogramma met Swieber- tje tijdens de braderie. Wegens de hoge kosten van twee voorstellingen heeft de braderiecommissie van het optreden van dit gezelschap moeten afzien. Het ver vangende programma werd als aangebo den door de winkeliersvereniging aange kondigd, terwijl de gelden daarvoor eigen lijk niet beschikbaar waren gesteld. In verband met het tekort, dat de Braderie commissie de laatste jaren heeft geboekt, werd het bestuur gemachtigd zo nodig als nog een financiële bijdrage voor deze kin dervoorstelling'beschikbaar te stellen. Een voorstel om een boete in te voeren wegens het zonder geldige redenen niet bezoeken van de ledenvergaderingen werd niet in behandeling genomen. Wel werd besloten dit punt op de agenda van de voorjaarsvergadering te plaatsen. WINKELWEEKACTIE De winkelweekactie zal op dinsdag, 22 november beginnen en op maandag, 5 de cember om 5 uur eindigen. Er zullen weer Ho«stdrank in tabletvorm. 95ct In het schoolgebouw aan de School straat 'hebben woensdagavond de ouders van leerlingen van de Chr. Kleuterschool afscheid genomen van mevr. L. T. van der Meulen-Hoogkamp, hoofdleidster der school, bij de kleuters nog steeds juf frouw Betty. De waarnemend voorzitter van de Schoolvereniging de heer G. Stam Jzn. sprak een woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de heer en mevrouw van der Meulen. Hierna werd een film vertoond van het huwelijk van juffrouw Betty en de heer ir. H. A. v. d. Meulen op woensdag 14 sept. j.l. Leuke opnamen van de erehaag die de kleuters vormden voor het ge meentehuis en de kleuterreceptie in Dorpshotel „Holterman". Na de filmvertoning sprak de hr. Stam namens de ouders een hartelijk woord van dank tot hoofdleidster Betty die en kele jaren met grote liefde en toewijding haar beste krachten aan het christelijk kleuteronderwijs heeft willen geven. De heer Stam die zijn woorden van dank vergezeld deed gaan van een boe- kenbon dankte verder de heer en me vrouw van der Meulen voor het vertonen van de leuke film en voor de vervesingen etc. die op deze afscheidsavond werden aangeboden. Mevr. v. d. Meulen dankte met enkele woorden voor het aangeboden geschenk en voor de medewerking die zij eerst als leidster en daarna als hoofdleidster van velen mocht ondervinden. Het waren goede jaren waarop zij steeds met dank baarheid zal blijven terugzien. Tot hoofdleidster der Christelijke Kleu terschool aan de Schoolstraat is met in gang van 1 januari a.s. benoemd mej. B. Ligtenberg te Rijssen. Gedurende de maanden november en december zal deze functie worden waar genomen door mevrouw Voordes-Hallink te Holten. een groot aantal waardebonnen worden uitgegeven bij de aankoop van goederen in deze periode ter waarde van o.m. f 25, tot f 250,De aanwijzing daarvan zal ge schieden op 26 nov., 30 nov. en 6 decem ber, in nader bekend te maken lokalitei ten. Het bezoek van St. Nicolaas wordt ver wacht op zaterdag, 26 november in het Dorp en op woensdag, 30 november in Es- pelo en Dijkerhoek, waarbij de medewer king van de muziekvereniging „H.M.V." zal w.orden gevraagd om de grijze bis schop op luisterrijke wijze te kunnen ont vangen. Aan de kinderen zullen ballonne tjes worden uitgereikt. Het bestuur zal nog een gratis attractie ontwerpen voor een wedstrijd vanuit de etalages der winkeliers waaraan prijzen zullen z:jn verbonden. In totaal zullen en kele duizenden guldens aan prijzen in de vorm van waardebonnen beschikbaar worden gesteld. In antwoord op een vraag van één dei- leden tijdens de rondvraag omtrent de stand van zaken met het kolplan, deelde de voorzitter mede, dat hieraan door de planoloog der gemeente gewerkt wordt en dat het in een vergevorderd stadium ver keert. Dit plan beoogt in de kom van het dorp een winkelcentrum te stichten. Het bestuur hoopt dit plan zodra het ter visie wordt gelegd met de leden te kunnen be spreken. Op de kruising van de Stationsstraat en de Dorpsstraat had zondagmiddag omstreeks kwart voor vijf een botsing tussen twee personenauto's plaats, door dat mevr. J. O. uit Holten, die uit de Stationsstraat kwam geen voorrang ver leende aan de heer J. E. uit Oldenzaal, die uit de richting Deventer kwam aan gereden. Een inzittende van laatstge noemde wagen, waar ook enkele kinde ren inzaten, brak haar rechter duim en moest zich onder medische behandeling stellen. De beide auto's, maar vooral die van mevr. O., waren flink beschadigd. Dinsdag 1 november a.s. zal de ,bejaar- densocieteit weer gehouden worden in gebouw „Irene" om 2.30 uur des namid dags. Ieder die komen wil wordt vriendelijk verzocht een schaar mee te brengen. De leden van de Schaakclub „De Pio niers" speelden donderdag in hun club lokaal, hotel Holterman de 2e ronde van de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen waren als volgt: H. H. J. StukkerF. J. Hol 1-0; H. StukkerB. van Beek 0-1; J. BroereC. van Geerestein %-%; P. H. van DoornG. Westera 1-0; H. D. Grob- benF. J. Groenewoudt 1-0. De afdeling Holten van de Partij van de Arbeid kan zich in het algemeen wel verenigen met de grondslagen voor het verkiezingsprogram van de partij, zoals dat aan de leden is toegezonden. Een uitvoerige bespreking van deze grond slagen had plaats in de tijdens het weekend in Hotel Holterman onder lei ding van de 2e voorzitter, de heer A. Jansen gehouden ledenvergadering, die goed bezocht was. Voordat men tot deze bespreking over ging gaf de secretaris, de heer W. Beijers een overzicht van de huidige politieke situatie in verband met de kabinets crisis. Deze wees op de dubbelhartige en onverantwoordelijke houding van het grootste deel van de KVP-fractie, die door indiening- van de motie Schmelzer, het land in grote moeilijkheden en de democratie in gevaar heeft gebracht. Men kan zich, gezien het voorafgaand beraad in het partijbestuur en de weten schap, dat een aantal leden voor de mo tie Toxopeus zouden stemmen, niet aan de indruk onttrekken, aldus spreker, dat andere dan de opgegeven motieven in het spel waren en dat de verhouding van de KVP-fractie ten aanzien van het kabinet Cals reeds bij voorbaat vast stond. Opvallend noemde spreker hoe verschillende katholieke bladen de hou ding van de heer Schmelzer en zijn par tijgenoten in meerderheid afkeuren, al thans niet onderschrijven. De heer Beij ers somde een groot aantal maatrege len op, die door de val van het Kabinet Cals waarschijnlijk achterwege zullen blijven en die voor de toekomst van ons volk van grote betekenis zijn. Naar zijn opvatting gaf de miljoenen nota een duidelijk beeld van de dekking der uitgaven over 1967 en de belasting maatregelen voor 1968. Hij noemde het dan ook ten zeerste te veroordelen, dat de KVP zich niet aan de destijds ge maakte afspraken heeft gehouden. Zij bestempelt zich zelf daarmede als on betrouwbaar. Hoewel nog niet valt in te zien hoe de heer Schmelzer met zijn ka binetsformatie zal slagen, sprak hij de hoop uit, dat de leden van het huidige kabinet solidair zullen blijven. De vraag of het kabinet en ook de PvdA anders hadden kunnen handelen beantwoordde hij ontkennend. Zij die zich nu nog niet bij een politieke partij hebben laten in schrijven. maar het op de toekomst ge richte beleid van het Kabinet Cals on derschrijven wilde spreker adviseren zich zo spoedig mogelijk bij zijn partij aan te sluiten. Aan de discussie die hierna ontstond werd door een groot aantal leden deel genomen. GRONDSLAGEN VEKIEZINGSPROGRAM Bij de bespreking van de grondslagen van het verkiezingsprogram sprak dé vergadering zich o.m. uit voor vrijheid van demonstratie en betogen zonder voorafgaande vergunning maar wel overeenkomstig een voorafgaande me dedeling aan het hoofd van politie. Over de verlaging van de kiesgerechtigde leef tijd tot 18 jaar waren de meningen ver deeld. Men zou dit nog wel kunnen aan vaarden zodra een betere staatsburger lijke vorming in en buiten schoolverband tot stand is gekomen. Tal van leden za gen in het huidige onderwijsbestel een bevoordeling van het bijzonder onderwijs boven het openbaar onderwijs. Ontwik kelingshulp moet niet in de eerste plaats in geld maar in de vorm van goederen en geschieden. Hoewel het loonpolitieke systeem niet met name in het programma genoemd wordt waren de meeste leden van oor deel, dat met procentuele loonsverho-' gingen niet kan worden volstaan, maar dat in elk geval de minimum lonen door hogere bedragen moeten worden opge trokken. Ook t.a.v. de vakantietoeslag moet in dit verband een betere regeling komen. Over een heel ander punt n.l. de er kenning van communistisch China wa ren de meningen verdeeld, terwijl men een nadere omschrijving van Israël in de E.E.G. in het program miste. Ook zouden sommige leden bepalingen op genomen willen zien omtrent politieke afspraken na verkiezingen door het stel len van minimum eisen en afwijzing van het samengaan met partijen wier democratische gezindheid niet boven elke twijfel verheven is. Als afgevaardigde en plaatsvervan gend afgevaarigde naar het buitenge woon (verkiezings) congres op 11 en 12 november te Rotterdam werden aange wezen de heer L. Kaan, die inmiddels de leiding van de vergadering op zich had genomen en de heer J. H. van dei- Harst. Verschillende kamerleden zullen de vergadering op 29 oktober in het Cul tureel Centrum te Almelo bezoeken, die aan een voorbespreking, in gewestelijk verband, van het program gewijd wordt. In verband met het vertrek van de heer Sem Kajoj, die de contributie op haalde, zal in een bestuursvergadering een nieuwe incasseerder worden aange wezen. In een uitvoerig voorstel hebben bur gemeester en wethouders aan de raad een procedureverordening voorgelegd ten behoeve van de vergoeding van scha de welke voortvloeit uit de vaststelling van bestemmingsplannen. In de oude woningwet van 1901 ont brak een wettelijke regeling omtrent de vergoeding van schade voortvloeiende uit de vaststelling van rooilijnen en uit breidingsplannen. Op grond van het ontbreken van dergelijke wettelijke be palingen hebben verschillende gemeen ten, waaronder ook de gemeente Holten, een schadevergoedingsverordening vast gesteld. Dit gescheidde op 20 januari 1949, Ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de toekenning van schade vergoeding niet meer afhankelijk van een gemeentelijke verordening maar iis dit recht in de wet verankerd. In artikel 49 van laatstgenoemde wet is namelijk bepaald, dat indien en voorzover blijkt, dat een belanghebbende tengevolge van de bepalingen van een bestemmingsplan (het vroegere uitbreidingsplan red.) schade lijdt of zal lijden, welke rede lijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekent, hetzij in geld of op andere wijze. Tegen een weigering staat belanghebbende beroep open bij de Kroon. hei verlenen van hulp door deskundigen Hoewel de gemeentebesturen derhalve OFFICIËLE PUBLIKATIE De voorzitter van de woonruimte-com missie maakt bekend dat de zitting der commissie in verband met dankdag niet op woensdag 2 november 1966, maar op woensdag 9 november d.a.v. zal worden gehouden. Holten, 28 oktober 1966. De voorzitter voornoemd, J. KROON. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, zal hedenavond (vrijdag) op Nederland 1 in het programma „Voor de vuist weg", dat om 9.35 uur begint, een gesprek heb ben met Willem Duys. Waar het over gaat? Dat moet U zelf maar bekijken en beluisteren. De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds, gehouden in de gehele gemeente, heeft f 532,76 opgebracht. Vorig jaar, toen de collecte alleen in het dorp Holten plaats vond, was deze opbrengst f223,03. Het plaatselijk comité is zeer blij met dit resultaat. Het bedankt alle gevers en geefsters en eveneens alle collectanten, die zo enthousiast hun werk deden, zeer hartelijk. De onder leiding van de heer F. Groe newoudt, leraar aan de scholengemeen schap, alhier, door dertig leerlingen van de 3e en 4e klas der openbare ulo ge houden geldinzameling voor de Tibe taanse vluchtelingen, heeft in deze ge meente ƒ2.007,75 opgebracht. De betrokken leerlingen hebben elk plm. dertig enveloppen uitgezet en op gehaald waardoor ruim negenhonderd van de plm. veertienhonderd gezinnen zijn bestreken. De gegeven korte tijd i van voorbereiding liet geen andere mo gelijkheid open. Deze jongelui hebben hun uiterste best gedaan, maar het is te betreuren, dat de betrokken autori teiten niet vroeger zijn opgetreden om tot een meer uitgebreide actie over te gaan. Wanneer men de diverse plaatse lijke verenigingen had ingeschakeld, had men ook alle bewoners van de buurt schappen kunnen bereiken. Bijdragen kunnen natuurlijk nog altijd worden in geleverd, maar bovendien bestaat ook de mogelijkheid van storting op girore kening 999, ten name van: Vluchtelin- genactie, Amsterdam. thans niet meer verplicht zijn voor schriften vast te stellen met betrekking tot de schadevergoeding, menen B. en W., dat het toch aanbeveling verdient aanvullende regels vast te stellen door middel van zgn. procedurevoorschriften. De Wet op de ruimtelijke ordening geeft geen enkele norm voor wat als schade moet worden beschouwd. Wel staat vast, dat volgens een bepaalde procedure de te verlenen schadevergoe ding zal worden vastgesteld en dat die vergoeding dan ook zal worden uitge keerd. B. en W. vonden de vaststelling van een procedureverordening wenselijk boven incidentele behandeling van ver- zoeken om schadevergoeding. Het college hoopt, dat een dergelijke verordening niet regelmatig behoeft te worden gehanteerd. Ook de in 1949 vastgestelde verordening behoefde tot op heden nimmer te worden toegepast. Het zal deze lijn trachten door te trek ken en proberen dit te bereiken door het voeren van een actieve grondpolitiek, waardoor zoveel mogelijk zal worden ge tracht de eigendomsrechten en gebruiks rechten in bestemmingsplannen in der minne te verkrijgen danwel doormiddel van onteigening. Omdat het recht op schadevergoeding thans is neergelegd in de Wet op de ruimtelijke ordening is er in de gemeen telijke verordening geen plaats meer voor een opsomming van schadeoorzaken, danwel hoever planschade redelijker wijze voor rekening van de betrokkene behoort te blijven. In de verordening wordt ook niet nader omschreven wat onder de bepalingen van een bestem mingsplan is te verstaan. De jurispru dentie van de Kroon zal hierop een ant woord moeten geven. De overgelegde ontwerp-verordening is mede ontworpen aan de hand van de uitkomsten van een door het Ned. Insti tuut voor Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening ingestelde studiecommis sie, die de vaststelling van een gemeen telijke procedureverordening dan ook aanbeveelt. De raad heeft de verordening woens dagavond vastgesteld. Vrijdag, 28 oktober en vervolgens elke vrijdagmiddag: Tuincentrum Haneveld geopend. Zaterdag, 29 oktober, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zondag, 30 oktober, 's avonds 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag, 31 oktober: Laatste dag opga ve cursus bedrijfseconomie voor de boer bij G. Kolkman e.a., Beuseberg 58. Maandag, 31 oktober: Opruiming van alle planten in Marjo's bloemenhal (zie advertentie). Dinsdag, 1 november, 19.45 uur: Bijeen komst Jonge Kerk ten huize van ds. Israël. Dinsdag, 1 november, 14.30 uur: Bejaar densociëteit in gebouw Irene (zie ber.). Vrijdag, 4 november, 19.45 uur: Bijeen komst Holtense Kunstclub in Amicitia. Zaterdag, 5 november, 19.00 uur: Dansen in het Bonte Paard. Maandag, 7 november, 20.00 uur: Leden vergadering Plattelandsmeisjes in Ho tel Holterman. Maandag, 7 november, 20.00 uur in café „Kalfsterman"Prijsuitreiking fokvee- dag met film over machinaal melken en oogstwerkzaamheden voor 50 jaar. Dinsdag, 8 november, 20.00 uur: Bestu- renvergadering N.V.V. Bestuurders- bond in café Kalfsterman. Vrijdag, 17 november, 's avonds half acht in zaal „Amicitia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor, Kinderkoor „H.G.K." en Diepenheims Gemengd Koor. .Vrijdag, 25 november 's avonds half acht: Jaarlijkse uitvoering Holtense Muziekvereniging met medewerking van PIMV-jeugdorkest in zaal Amicitia. Zondag 30 oktober 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8-30 uur ds Israël en 10.15 uur ds Israël (Bed. H. Doop). Extra collecte voor Tibetaanse en Viet namese vluchtelingen. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Woensdag 2 november (Dankdag voor het gewas en arbeid). 10-00 en 19.00 uur ds Addink. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Ad dink. Extra collecte voor Tibetaanse en Viet namese vluchtelingen. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw''. Woensdag, 2 november (Dankdag voor het gewas en arbeid). 19.30 uur ds R. Oosterhoff. In deze dienst is het ene offer bestemd voor de kerk. R.K. Kerkdienst: Dinsdag, 1 november (Aller Heiligen): 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 29 en zondag 30 oktober a.s. de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03. BURGERLIJKE STAND Geboren: Gerrit Hendrik, z.v. G. Stam en G. Dijkink, Dijkerhoek 34. Ineke Marjan, d.v. J. Jansen Manenschijn en G. H. Nijenhuis, Beuseberg 106. Jan Henk, z.v. H. J. G. Brinks en H. Wegsta- pel, Oude Diepenveenseweg 3 (geboren te Deventer) Overleden: J. A. Wegstapel, 63 jaar, Larenseweg 28 (overleden te Rijssen). Ondertrouwd: H. M. Kettelarij, 35 jr., Beuseberg 172 en L. A. Lankhorst, 26 jr., Kolweg 19. Gehuwd: G. H. Kromdijk, 24 jr., Bor- keld 1 en G. J. Hoogeboom, 24 jr., Raal- te. H. L. Brandes, 26 jr., Oranjestraat 67 en M. H. ten Velde, 21 jr., Oranje straat 67. BEVOLKING: Ingekomen: H. A. Poortman van Rijs sen naar Dorpsstraat 58a. H. Fechner van Duitsland naar Oranjestraat 38. G. Gerrits en gezin van Ommen naar Dijkerhoek 66. G. Scharp van Lochem naar Industriestraat 32. G. J. Krom- dijk-Hoogeboom van Raalte naar Kolweg 67. G. G. Elbersen-Hammers van Mar- kelo naar Lichtenberg 11. Vertrokken: M. Sluiter-Aaltink van Es- pelo 48 naar Deventer. H. L. Brandes en gezin van Oranjestraat 67 naar Delf zijl. A. H. Feberwee van Holterberg 15 naar Borne. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEVONDEN: 2 verzekeringsplaatjes bromfiets; 1 stel snelbinders; 1 dekkleed en Duitse invoer- bescheiden. VERLOREN: 1 aktetas met boeken. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. Holten. 27 oktober 1966. De opperwachtmeester, J. P, POLL JONKER.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1