AGENDA .The Sensafi@n Rackets" bestaan jaar Optreden in Dronfeii Bouwlift vie! van vrachtauto Europese ïluchtelingenactie 1966 Bergruiters en Manége Heiman oross-country Gemeente-avond Raadsvergadering Voor Baby tl Zaterdag 22 oktober 1966 No. 41 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,flolt&ns Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0J.2 „The Sensation Rockets" zijn „in". Deze band van zes Holtense jongelui, die elke zaterdagavond om de veertien dagen in Amicitia speelt, is zeer populair bij de vele danslustige jonge mensen, die van alle kanten naar Holten komen. In hun rode beatjasjes vormen zij een prachtig sextet, dat een dansrithme weet te produ ceren waarop de tegenwoordige jeugd bij zonder gesteld is. Voor veel ouderen zijn sommige moder ne dansen maar een raar vermaak, maar de beide sexen genieten er zo'n avond met volle teugen van. Het lijkt vaak op een rithmisch samenspel van beide part ners. Dat de Sensation Rockets heel popu lair zijn, bleek ons onlangs nog eens dui delijk toen wij enkele meisjes, die met de trein van half twaalf naar hun woon plaats Wierden terug gingen, vroegen of zij de volgende week weer kwamen. „Nee", was hun ontkennend antwoord, „want de Sensation Rockets komen za terdag bij ons". De Sensation Rockets herdenken zater dag hun vijfjarig bestaan. Zij vieren hun eerste lustrum met een optreden in Dronten in Oost-Flevoland. Een grote schare supporters zal hen vergezellen. Het is nu al bekend, dat er drie volks wagenbusjes meegaan. Ontstaan als een bandje, dat in 1961 op een feestavond van de uloschool als „The Silver Stars" voor het eerst voor het voetlicht trad, hebben deze amateurs zich een uitstekende reputatie opgebouwd. Zij spelen thans iedere zaterdag- en zondag avond behalve in Holten ook in andere plaatsen in de omgeving en zijn o.a. op getreden in Nordhorn in Duitsland, waar zij deze winter waarschijnlijk ook weer zullen spelen. Sedert het optreden op de ulo-avond zijn er enkele mutaties geweest. Herman Gazan, Henk Littink, Herman Stukker, Arie Jansen en Ansje Beumer uit Rijssen zijn er sinds langere of kortere tijd mee opgehouden. De band bestaat nu uit Tonny Brands, die de muzikale leider is; Jan Sluiter en Herman Oolbekkink, guitaar; Frits Oos terkamp, drummer; Henk Broekmaat en Frits Dollekamp, zang. De laatste, die uit Markelo komt, bespeelt het electronisch orgel en componeert ook wel nummers. Het is niet Speciaal beat-muziek, die ge bracht wordt, maar ook Engelse, Duitse en Franse chansons en top-hits. Van links naar rechts: staande Frits Oosterkamp, Hei-man Oolbekkink, Jan Sluiter, Tonny Brands en zittend Henk Broekmaat en Frits Dollekamp. Dansende paren in Amicitia. Woensdagmorgen omstreeks kwart voor twaalf reed een vrachtauto be stuurd door J. G. G. uit Geesteren ge laden met een z.g. bouwlift, die te hoog was om te kunnen passeren met donde rend geraas tegen de grote spoorwegvia duct op. De laadklep werd van de wagen I neergedrukt en dc bouwlift schoof van de wagen en kwam op straat terecht met de wielen naar boven. Een achter cie vrachtwagen rijdende personenauto, beiden kwamen uit de richting Almelo, kon nog juist stoppen. Gelukkig kwam van de richting Deventer geen verkeer, zodat het ongeluk nog goed afliep. Dooi de zijde van de N.S. werd een onderzoek ingesteld of de viaduct en de rails ont zet waren, maar dit bleek niet het geval- Oorspronkelijk bediende zij zich van gehuurde versterkers. In 1963 werd voor f 500,de eerste versterker gekocht. Nu hebben de jongelui bij hun optreden aan electrische guitaren, versterkers, drums, electrisch orgel en verdere apparatuur voor 27.000,op het toneel staan, als zij optreden. Dat optreden is een aaneenschakeling van prettige herinneringen: Dansavonden van de ulo, in 1962 Rock and Roll, de Twistkampioenschappen, een teenager show in Dalfsen, waar een 2e prijs werd behaald, op 14 augustus 1965 een auditie voor de K.R.O. en op 22 september 1965 een opname in de K.R.O.-studio, die op 2 oktober d.a.v. werd uitgezonden. Oorspronkelijk heeft de club zich toe gelegd op show-muziek. Zij had geen er varing als dansorkest, omdat men niet op elkaar ingespeeld was. Later kreeg men de smaak beet met dansmuziek. Nu j - moet er tweemaal per week intensief ge studeerd en gerepeteerd worden om bij te blijven. Dat gebeurt in de garage van j de familie Aaftink in de Oranjestraat. 1 Tonny grands en zijn gezelcshap zijn reeds driemaal tijdens het St. Nicolaas- feest opgetreden voor de patiënten in het sanatorium te Almen. Verder bewaren zij leuke herinneringen aan de instuif in Lutten en aan het optreden in de eerste jaren met de Kettely-Sisters de meis jes Kettelarij van De Wippert, halfweg j Laren. Er heerst altijd een prettige sfeer waar de Sensation Rockets optreden, want zij weten de dansende jongelui in de ban van hun muziek en zang te brengen en daarom zijn deze amateurs bij hen dan ook zo bijzonder gewild. Een eerste lustrum is bepaald geen jubileum om zoveel aandacht aan te schenken, maar een zilveren of gouden jubileum zal dit amateur-dansorkest be slist niet halen en daarom is het goed, dat het nu even in het zonnetje wordt gezet. In de gang van ons dagelijks leven worden wij slechts zelden er bij bepaald, dat er in de wereld een schrijnend vluch telingenvraagstuk is. Wij merken daar zo weinig van, omdat wij in een hoek van de wereld leven, waar de grenzen sporadisch worden gepasseerd door hen, die om der geloofs of gewetens- wille niet langer kunnen leven in het land, waar zij geboren en getogen zijn. Als wij echter denken aan de jaren 1940- 1945,. dan kunnen wij het ons echter maar al te goed indenken, dat er regeringssys temen zijn, welke het de vrije mens on mogelijk maken om nog langer te blijven leven in het land, waar hij thuis behoort en dat hij lief heeft. Overal in de wereld zijn er ook nu nog mensen, die het wanhopige besluit moes ten nemen om te vluchten en te trachten een nieuw bestaan op te bouwen in an dere landen, waar wel vrijheid bestaat. In Europa, in Afrika en in Azië zijn er zo tallozen die een veilig heenkomen heb ben trachten te vinden in naburige staten. Deze staten, levend uit de erkenning van het asielrecht, hebben deze vluchtelingen wel in hun land opgenomen, ofschoon zij de financiële lasten daarvan eigenlijk in het geheel niet konden dragen, ofschoon zij ook de mogelijkheden misten om aan deze vluchtelingen de kans op een nieuw en zinvol bestaan te bieden. Overal in de wereld verkeren deze vluchtelingen in de meest erbarmelijke omstandigheden, die geen enkel perspec tief bieden voor een redelijk bestaan in de naaste of verdere toekomst. Het is ook niet redelijk, dat de lasten, welke deze grote groepen vluchtelingen voor het land, dat hen uit humanitaire overwegingen toeliet, alleen door dit land wordt gedragen. Ik dacht, dat het een plicht is van ons allen, om ons het lot van de in ellendige toestand verkerende vluchtelingen aan te trekken en om ons te zamen aan'te gor den om enige verlichting te brengen in hun lot. Men zou kunnen zeggen, dat het onze plicht van Christelijke naastenliefde is, men zou zich ook kunnen herinneren, dat wij onzes broeders hoeder zijn, om onze naaste, die zich waar ook ter wereld in perspectiefloze omstandigheden verkeert, de helpende hand te bieden. De vluchtelingen actie 1966, welke in 15 Europese landen zal worden gevoerd, wil ons wakker roepen voor de grote nood, welke er onder de vluchtelingen in de wereld bestaat. Ik dacht, dat het een plicht is van ons gaan aan het appèl, dat op ons wordt ge daan, om te doen, wat onze hand vindt om te doen, d.w.z. helpen! Maandagavond 24 oktober e.k. zal er aan Uw deur worden geklopt door jonge mensen, die hun tijd willen geven om Uw gave voor de vluchtelingen in te zamelen. Wilt, wanneer U de collectebus wordt voorgehouden, bedenken onder welke bevoorrechte omstandigheden gij leeft en hoe talrijke vluchtelingen geestelijk, mo reel en materieel ten onder gaan in de kampen. Wanneer wij allen in het vrije Europa bij deze vluchtelingenactie doen wat van ons verwacht mag worden, dan is het mogelijk, dat het vraagstuk voor de Tibe taanse vluchtelingen, waarop met name de Nederlandse vluchtelingenactie is ge richt, in één maal kan worden opgelost. Ik roep U dan ook gaarne op om maan dag geen half werk te doen. De Burgemeester van Hoiten W. H. ENKLAAR. Met een grote déelname en onder ideale weersomstandigheden werd zaterdag, na bij het recreatiecentrum „De Haspel" in de Beuseberg de onderlinge cross-eoun- try van de L.R.V. „De Bergruiters" geor ganiseerd in samenwerking met Manége Bcldman, die voor haar ruiters en ama zones een beker beschikbaar had gesteld. Het werd een sportieve ontmoeting met een gezonde rivaliteit, waarbij enkele ruiters en amazones ongewild kennis maakten met het „zachte mos" in de Beuseberg. Van de Bergruiters was de snelste T. Beldman Jr. op „Ducaat" in een tijd van 3.44.1. De snelste manége- ruiter was de heer H. Nijkamp uit Rijs sen in een tijd van 4.46.7. Hij won de be schikbaar gestelde beker. De jongste deelneemster, Karin ter Hoeven, won een glas van café „De Poppe" en de poedel prijs was voor Betsie Haas, die deze mid dag de meeste pech had. De oudste deelnemer en nog lid van de Bergruiters was de heer T. Beldman Sr. (67 jaar), die nog vele jongeren te snel af was. Door de voorzitter van de Bergruiters, de heer J. Warrink, dierenarts, alhier, werden in café „De Poppe" na afloop de prijzen uitgereikt, waarbij hij in het bijzonder dank bracht aan de grondeige naren, die hun terreinen afstonden en aan de controleurs, die hun vrije tijd be schikbaar stelden. De volledige uitslag was: Bergruiters, met ervaring in het cross-rijden: 1. T. Beldman Jr. op „Ducaat" 3 min. 44,1; 2. G. Beldman op „Asco.t" 3.53.5; 3. H. Aan stoot op „Baronesse" I. 4. W. Aal- tink op „Zonnetje" 4.08.9 f 5. T. Beldman Sr. op „Fury" 4.22; 6. G. Bolink op „Het ty" 4.31.2; 7. H. Beldman op „Noblesse" 436.2; 8. Mej. P. Vogelaar op „Candy" 442.9; 9. Mevr. N. Brouwers-Vosman op „Zonnegravin" 449.5; 10. B. J. Brouwers op „Marshall" 502.7; 11. Mej. J. Muller op „Mona" 5.24; 12. R. Vogelaar op „Barry". 6.21.8 en mej. T. Landeweerd op „Lida" 7.15.2. Men verzoekt ons opname van het volgende: De Kerkeraad der Herv. Gemeente heeft besloten op woensdag, 26 oktober a.s. te 19.45 uur in Irene een gemeente avond te organiseren. Spreker zal zijn ds Pienter, directeur van de Alerdinck. Het onderwerp is: Conflicten tussen de generaties in onze tijd. Het is duidelijk, dat dit onderwerp jongeren en ouderen aangaat. De Ker keraad verwacht dan ook, dat velen van hun belangstelling zullen blijk geven. Ds Pienter zal eerst spreken. Daarna is er pauze. Men kan dan een kopje koffie drinken. Vervolgens zal een fo rum ingaan op de vragen, die gesteld worden. Oudere jeugd en volwassenen, komt op 26 oktober a.s. in Irene! De Kerkeraad. Ruiters manége Beldman: 1. Herman Nijkamp, Rijssen 4.46.7; 2. Paul Steunen berg 5.03; 3. v. d. Meer, Arnhem 5.17.9; 4. Wout Steunenberg, Haarlem, 5.25; 5. C. H. Rietdijk 6.00.4; 6. Jos.ien Enklaar 6.05.7; 7. Annelien Rip, Hengelo (Ov.) 7.40.5; 8. Ileleen Rietdijk 7.45.3; 9. W. F. Steunenberg, Haarlem 7.50.5; 10. Herman Kleijnsma, Almelo; 11. Karin ten Hoe ven; 12. Betsie Haas, Raai te (met straf- punten); 13. ex equo José van Winsum, Hengelo (Ov.)Jill Hagemeijer, Raalte; Hr. van IJsselmuiden, Goor. Waar niet genoemd zijn de deelnemers in Holten woonachtig. De Gemeenteraad komt woensdag, 26 oktober a.s. des avonds 7.30 uur bijeen voor de behandeling van de navolgende AGENDA: 1. Notulen van de openbare vergade ringen van 30 augustus 1966, 6 sep tember en 16 september 1966. 2. a- Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot wijziging van huren van verschillende woningen in verband met aangebrachte wijzigingen. 4. Voorstel tot verkoop van-grond aan: a. Metalu Holten N.V.; b. Fa. E. Schipper en Zonen, alhier. 5. Voorstel tot verhoging van de deel neming in het aandelenkapitaal van de N.V. Bouwfonds Ned. Ge meenten. 6. Voorstel tot vaststelling van het crediet in rekening-courant voor het jaar 1967. 7.- Voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten te 's-Graven- hage. 8. Voorstel tot 'vaststelling van een procedureverordening planschade vergoeding. 9. Voorstel tot het benoemen van een hoofdleidster aan de openbare kleu terschool in de Kol. Voorgedragen wordt Mevr. E. A. Wittenberg-Geers thans tijd. hoofd leidster aan deze school. 10. Voorstel tot het verlenen van me dewerking ingevolge art. 72 der La ger onderwijswet 1920 aan het Be stuur van de School met de Bijbel voor uitbreiding van de school met één lokaal. 11. Voorstel tot het benoemen van een leraar aan de openbare scholenge meenschap. Voorgedragen wordt de heer H. Bak ker, onderwijzer aan de openbare ulo-school te Diever. 12. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1966 (crediet schoolbibliothéek). 13. Rondvraag. Vrijdag, 21 oktober, 20.00 uur: Leden vergadering van de afdeling Holten van de PvdA in Hotel Holterman. Zaterdag, 22 oktober 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zaterdag, 22 oktober, fa. J. W. Dolle kamp en Zn. des namiddags gesloten (zie adv.). Zondag, 23 oktober, 7.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag, 24 oktober, 19.00-21.15 uur: Bloedplasma-actie Ned. Roode Kruis in Maandag, 24 oktober, 19.45 uur: Leden vergadering afdeling O.L.M. in het Stationskoffiehuis van de 'heer M. Kalfsterman. Spreker de heer A. W. Kreulen over „Ons boerenbedrijf in de huidige structuurverandering". Parkgebouw te Rijssen. Dinsdag, 25 oktober: Laatste dag inlich tingen Melkvervoer „De Vrijheid". Dinsdag, 25 oktober om 8 uur in ge bouw „Bethanië" bijeenkomst Her vormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Woensdag, 26 oktober, 19.45 uur: Ge meente-avond Ned. Herv. Kerk in het gebouw Irene. Spreker ds Pienter over „Conflicten tussen de generaties in onze tijd". Vrijdag, 28 oktober en vervolgens elke vrijdagmiddag: Tuincentrum Haneveld geopend. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP Zondag 23 oktober 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Addink (vier. en dankz. II. A.) en 19.15 uur dhr. Schel- levis, Jeugddienst onderwerp: „Had ik maar iemand Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Is raël (vier. en dankz. H. H.). Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor het Evangelisatiewerk in de classis Deventer. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 22 en zondag 23 oktober a.s. de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03. Geboren: Dike, d.v. G. H. Schooien en A. Tuitert, Vianenweg 136. Geurtje Wilhelma, d.v. G. Bulsink en W. Bak ker, Kolweg 76. Hendrik Jan, z.v. W. Aalpol en J. G. Stevens, Beuseberg 113. Dirk Hendrik, z.v. H. J. Roelvink en H. J. Brinkman, Holterbroek 61. Mar tina Petronella, d.v. F. M. Pluijgers en H. P. Snoek, Oranjestraat 6. Jan, z.v. K. van Bruggen en J. M. Traanman, Kerkstraat 10. Overleden: H. Hakkert echtgen. van Potman, 75 jr., Beuseberg 43. A. Beldman wed. van Boodè, 78 jr., Espelo 73. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: J. A. ïllbersen, 27 jr., Lich tenberg 11 en G. G. Hammers, 23 jr., Markelo. BEVOLKING: Ingekomen: J. M. ten Bos van Nijme gen naar Holterberg 61. Vertrokken: H. J. Hulsman van Dij kerhoek 84 naar Apeldoorn. A. van de Bovenkamp van Molenbelterweg 17 raar Ede Gid. A. Kuipers en gezin van Look 91 naar Wieringermeer. Verloren: 1 verzekeringsplaatje bromfiets en 1 kinderstep. Aan komen lopen: 1 grijze poes en 1 soort jachthond. Gevonden 2 bankbiljetten; 1 sleutelring met 3 sleutels; 1 portemonnaie met inhoud en een halve hl eierkolen. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14,00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1