SE HUIDIGE SITUATIE II DE LANDBOUW Volleybal -competitie SBiljjess't-com petitie Zaterdag 15 oktober 1966 HOLTENS NIEUWSBLAD De voorzitter van het Landbouwschap, de heer drs. R. Zijlstra, heelt bij de aan vang van de openbare bestuursvergade ring op woensdag 5 oktober 1966 een be langrijke rede gehouden, die wij vooral vooronze boerenstand van een zodanig groot belang achten, dat wij haar hier in extenso afdrukken. De heer Zijlstra, die voorzitter is van de C.B.T.B., zei het vol gende: „Gaarne wil ik deze bestuursvergade ring van het Landbouwschap openen met een korte beschouwing over de positie van onze agrarische bedrijfstak, de pro blemen waarmee wij hebben te maken en de aanpak hiervan. Ik doe dit om drie redenen. In de eerste plaats, omdat dit de eerste keer is dat ik aan onze bestuursvergadering leiding mag geven ter gelegenheid waarvan een dergelijke inleidende beschouwing wel past. In de tweede plaats omdat enkele we ken geleden onze regering opnieuw haar miljoenennota aan de Staten-Generaal heeft voorgelegd, waaruit blijkt hoe zij de situatie ziet, ook hoe zij de situatie in de land- en tuinbouw ziet en welke maat regelen zij denkt te zulljjn nemen. En in de derde plaats omdat het naar ik meen van belang is, wanneer wij als bestuur van het Landbouwschap op een dergelijk moment een kritische analyse van de toestand trachten te geven om op grond daarvan aan te geven welk beleid zal dienen te worden gevoerd. Dit laatste kan ook wat minder inge wikkeld worden gezegd door te zeggen, dat het noodzakelijk is dat men weet wat het bestuur van het Landbouwschap wil. Gaarne wil ik echter, voordat ik aan deze analyse begin, namens u allen onze dank en grote waardering tot uitdruk king brengen voor datgene wat S. van der Ploeg als waarnemend voorzitter van het Landbouwschap heeft gepresteerd. Toen de heer Biewenga wegens ziekte en later na zijn aftreden niet meer als voor zitter optrad, heeft de heer Van der Ploeg toenmaals vice-voorzitter zijnde, de ver antwoordelijkheid met grote vanzelfspre kendheid op zich genomen en dezé gedu rende negen maanden op de hem eigen wijze met grote zelfverzekerdheid en doortastendheid gedragen. Wij hebben dit allen gedurende die tijd in het bestuur meegemaakt en voor zover lid van het dagelijks bestuur er varen in de maandelijkse besprekingen met de minister van Landbouw. Het melkp'rijsbeleid was ook vorig jaar geen eenvoudige zaak, het uitbreken van de mond- en klauwzeer stelde onze veehou derij voor grote moeilijkheden, om maar een greep te doen uit de veelheid van za ken. In deze en soortgelijke zaken heeft Sake van der Ploeg op bekwame wijze leiding gegeven aan de besprekingen. En mocht een kritisch gestemde geest opmerken dat hij de indruk had, dat een ietwat minder breedvoerige formulering de duidelijkheid ten goede gekomen zou zijn, zo zal de heer Van der Ploeg de eer ste zijn om genoemde kritische geest bij te vallen, maar er is immers geen koe zo wit of er zit wel een vlekje aan. En daar om wil ik besluiten met namens het be stuur van het Landbouwschap onze grote erkentelijkheid en onze warme dank te brengen voor datgene wat de heer Van der Ploeg ook in deze positie van onze bedrijfstak betekend heeft. Terugkerend tot de positie van onze agrarische bedrijfstak, is het ons allen wel duidelijk dat wij deze niet als een ge- isoleerde grootheid kunnen beschouwen. Wij vormen een integraal deel, een essen tieel onderdeel van onze gehele economie en zijn hiermee volledig vervlochten. De sociaale verzekeringswetgeving, de loon politiek, de financiële toestand van ons land, de fiscale politiek en de positie van de betalingsbalans, de prijsstabilisatie- politiek of de politiek op het terrein van de ruimtelijke ordening, het zijn even zo vele zaken of maatregelen die natuurlijk ook onze positie rechtstreeks beïnvloeden. BETEKENIS VAN DE LANDBOUW Ik heb weieens de indruk alsof de be langen van land- en tuinbouw niet altijd voldoende zwaar worden gewogen, van uit de opvatting dat de werkelijke beteke nis van land- en tuinbouw in dit geheel lang niet meer in overeenstemming is met de krachtige geluiden die wij in georgani seerd verband plegen voort te brengen. I-Iet lijkt mij daarom goed om deze be tekenis aan de hand van enkele globale cijfex^s nogeens te schetsen. Het is bekend dat jaarlijks velen weg trekken uit de land- en tuinbouw om een bestaan elders te vinden. Jaarlijks is dit een procent of drie en deze uittocht gaat nog steeds door. In 1956 maakte de agra rische beroepsbevolking nog 15 uit, in 1965 nog 9 Het aantal bedrijven nam in die periode met 30 af, waarbij na tuurlijk deze teruggang met name bij de kleine bedrijven valt te constateren. WAARDE PRODUKTIE Niettemin steeg door het toepassen van allerlei verbeteringen en moderniserin gen de waarde van, de produktie van de land- en tuinbouw van ongeveer 5 miljard in 1956 tot bijna 9 miljard gulden in 1953. Ik kan het ook nog iets anders zeggen. Met een kwart minder mensen is cle pro duktie bijna vexxlubbeld gedurende deze periode. Wat gebeurt er nu met deze produktie? In de eerste plaats verschaft onze be drijfstak hiermee dagelijks het kostelijk voedsel in allerlei vorm voor de gehele bevolking. Tevens zijn wij hiermee gror cl- stofleverancier voor ,onze gehele levens middelenindustrie. Zuivelfabrieken, con serven-, suiker- en vleesverwerkende in dustrieën, aardappelmeel- en strocarh n- en mengvoederindustrie verschaffen am honderdduizenden gezinnen een bestaan, terwijl scheepvaart en ander vervoer veel al letterlijk ook hun graantje meepikken. Maar niet alleen dit voedselvoorzie ningsaspect is belangrijk. Van die land en tuinbouwproduktie ter waarde van bijna 9 miljard gulden gaat voor ruim 4 miljard over onze grenzen, daarmee nog altijd meer dan 25 procent van onze to tale export uitmakend. Ook voor onze be talingsbalans is de land- en tuinbouwpro duktie dus van essentiële betekenis. Geachte medeleden van het bestuur, ik heb natuurlijk deze schets niet behoeven te geven om u deze zaken duidelijk te maken u kent deze allen beter dan ik maar wel vanuit de behoefte om deze nog weer eens samen te vatten en te om lijnen en als onderstreping van de cen trale plaats die de agrarische bedrijfstak in het Nederlandse economische bestel inneemt. In de tweede plaats omdat de land- en tuinbouw in haar totaliteit gezien, bezig is aan een enorme krachttoer; een krachttoer, die hierin bestaat, dat vrijwel het gehele produktieapparaat gemoderni seerd wordt, waarbij intensivering en specialisering, met name in de verede- lingslandbouw, naar voren komen, ter wijl bij aan de grond gebonden produktie, met name de vergroting van bedrijven naar voren komt. In de derde plaats omdat deze aanpas sing gepaard gaat met een belangrijke verschuiving van arbeidsintensieve naar kapitaalintensieve bedrijven met de daar bij behorende afneming van het aantal in de landbouw werkzame personen. De tuinbouw is wat de kapitaalintensiteit be treft, wel eén heel sprekend voorbeeld. Het blijkt, dat voor onverwarmd glas rond f 200.000,per ha nodig is aan in vestering, voor verwarmd glas f375.000. In de vierde plaats omdat de aanpas- sing, die al bereikt is, tot de opmerkelijk ste prestatie van de naoorlogse Neder landse land- en tuinbouw gerekend kan worden en als bewijs gezien mag wordén dat de boeren en tuinders, ook als onder nemers in de zin van het steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden, hun taak terdege hebben verstaan. Wij moeten echter bij het vaststellen van al deze globale resultaten goed in het oog houden dat deze het resultaat zijn van veelal harde arbeid op die 185.000 bedrijven, die wij in 1965 nog over had den. Deze ondernemers nemen de beslis singen; zij dragen het risico en de zorgen en het zijn deze belangen die primair aan ons als landbouworganisaties en Land bouwschap zijn toevertrouwd. Het zijn deze ondernemers en werkne mers en hun gezinnen die een verlichting- van hun zware taak mefxten kunnen vin den middels een aktieve landbouwpoli tiek, daardoor een stukje bescherming mogen verkrijgen in een economiscli en politiek bestel dat gebaseerd is op be scherming van de economisch en maat schappelijk kwetsbare en zwakke. Het is ten behoeve hiervan, dat wij door middel ook van deze samenwerking in het Landbouwschap deze moeilijkheden mee dragen en mede zoeken naar oplossingen en onze opvattingen hierover binnen onze eigen kring en waar nodig bij re gering en parlement verdedigen. En dat wil ik nogeens duidelijk formu leren voor een aantal belangrijke zaken welke politiek ons hierbij voor ogen staat. REDELIJK BESTAAN NOODZAKELIJK In de eerste plaats zal de prijspolitiek ook in de EEG zodapig gevoerd moeten worden, dat op de goede bedrijven een redelijk bestaan mogelijk is. Helaas ont breekt op dit moment nog een goede maatstaf voor de beoordeling van wat redelijk is. Men heeft in Brussel bij de be slissingen over het Europees prijspeil een soort politiek gemiddelde genomen, maar het is duidelijk dat wanneer er een ge meenschappelijke prijs tot stand is geko men deze telkenjare op grond onder meer van de kostenontwikkeling zal moeten worden vastgesteld. Wij kunnen namelijk niet accepteren dat er bij de inflatoire ont wikkeling zoals die niet alleen in ons land maar overal elders te zien .is, de land- bouwprijzen worden bevroren. Zo zijn in de land- en tuinbouw in drie jaar de kosten met 21 gestegen, terwijl ook, en hierfnee natuurlijk samenhan gend, een sterke waardevermindering van de gulden te constateren valt, namelijk over deze zelfde periode met gemiddeld 5 Voor de andere EEG-landen was dit als volgt: België 31/. Westduitsland 3 Frankrijk 4 Italië 6 Voor tarwe en suiker bijvoorbeeld heb ben wij nu al drie jaar hetzelfde prijsni veau en dit zal volgens de Brusselse over eenkomsten nog tot en met oogst 1967, respectievelijk oogst 1968, blijven gelden. De melkprijs heeft nog een bescheiden uitloop naar boven, maar zal dan tot 1 april '1969 niet hoger komen dan tot 35,3 cent. Hierbij komt nog dat de onderhande lingen over de zogenaamde Kennedy- j ronde via een zeer ingewikkelde construc tie het gevaar in zich bergt dat het prijs niveau voor de basisprodukten voor een verdere drie jaar zou worden vastgelegd. Bij al deze en andere produkten die aan de Europese markt- en prijspolitiek zijn j onderworpen, zal ons uitgangspunt moe- ten zijn dat ook middels deze prijzen een redelijke rentabiliteit te verkrijgen is. Ik j neem aan dat dit een zo voor de hand lig- gende stelling is, dat deze geen verdere i toelichting behoeft. Trouwens ook minis- ter Biesheuvel wijst in zijn memorie van j toelichting op het belangrijke verband j tussen prijzen en rentabiliteit als hij, wij- zend op de moeilijke positie van de land bouw in 1963 stelt dat toentertijd door een aanmerkelijke verhoging van de produ centenprijzen op korte termijn verbete ring kan worden gebracht in de rentabili teit van de agrarische produktie. Ook met betrekking tot het structuur- belei groeien wij, zij het in veel lang zamer tempo, naar een gemeenschappe lijke politiek. Hierbij staat het Landbouw schap op het standpunt, dat er, evenals bij j de markt- en prijspolitiek, een gezamen- i lijk, een gemeenschappelijk beleid moet worden gevonden. Een eerste begin is hiermee in Brussel gemaakt, maar wan neer wij dit bekijken kan geen andere j conclusie worden gevonden dan dat men op dit moment weinig kans ziet in deze zeer ingewikkelde zaak een gemeenschap pelijke ordening te treffen. Toch zal dit probleem, sterker gaan spreken naarmate de prijzen meer geharmoniseerd zijn. Wel iswaar wordt in de .memorie van antwoord bij de begroting van Landbouw terecht opgemerkt, dat een vergelijking van onze agrarische bevolking met die uit onze partnerlanden voor ons niet ongunstig uitvalt, maar het is ook zaak om deze voorsprong te behouden en dat zal niet kunnen wanneer men de ene ondernemer wel en de andere geen belangrijke inves teringsfaciliteiten geeft. DE FISCUS Ook op fiscaal terrein zijn onze boeren en tuinders vaak in een nadelige positie vergeleken met onze collega's in de an dere EEG-landen, Het betreft hier een zeer ingewikkelde-zaak, maar toch zal zo snel mogelijk tot een gelijkgerichte fiscale politiek ten behoeve van de land- en tuin bouw moeten worden gekomen. Het betreft hier natuurlijk maar een greep; ruimtelijke ordening, planologie, loon- en prijspolitiek in het algemeen en sociale politiek, zij raken ik heb het reeds gezegd vaak ieder van ons af zonderlijk en de groep als geheel middels wetgevingen, verordeningen of afspraken. Gezamenlijk hebben wij vanuit een vaste overtuiging, en als daad van vrije wil, gesteund op een wettelijke basis dit orgaan van samenwerking, het Land bouwschap, gesticht, omdat wij de over tuiging hadden dat met deze vorm van bundeling van krachten de belangen van de agrarische werkgever en werknemer het meest effectief behartigd zouden kun nen worden. Wij zitten hier niet als vreemde, schimmige, onpersoonlijke re presentanten van een anonieme bureau cratie, maar als mensen die, ieder vanuit j zijn positie, de praktijk kennen en als ver- trouwensmannen in vrijheid zijn gekozen. Wij werken met een staf die bereid is zich enthousiast voor deze mooie taak in te spannen. Dit Landbouwschap is bereid en in staat voor een gerechte plaats van onze agra- rische bedrijfstak op te komen en echt niet alleèn voor degenen die lid zijn van i een staxidsorganisatie of agrarische be- drijfsbond. Trouwens dit besef is in veel sterkere mate aanwezig dan men uit de kritiek wel eens meent te moeten afleiden. Een aanwijzing daarvoor acht ik het feit, dat j de heffing die het Landbouwschap over 1965 heeft opgelegd voor 96 procent zon der enig dwangbevel is betaald geworden. Kritiek zal er zeker wel blijven, ook kritiek die terecht is en die wij ter harte zullen moeten nemen. Onwaardige kritiek j zal ons niet moeten deren. Meestal weer- J legt die zichzelf trouwens wel. Zo is ons weieens verweten, dat het Landbouwschap een overblijfsel uit het fascistische tijd- i perk zou zijn. Ik geloof, dat de invloeden j van het fascisme zich bij onze bestrijders duidelijker manifesteren dan bij de bestre- den instelling zelf. Ik hoop dat wij gezamenlijk in dit be- j stuur op deze opbouwende manier kritisch begeleid middels een defensieve houding een wapen verschaffen in de handen van de boer en tuinder, van de ondernemer en werknemer, dat effectief zal blijken te zijn voor het bereiken van een gezonde structuur van onze bedrijven, die ook uit zicht biedt op een goede toekomst." ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder Met een knipoog naar 't koude jaargetijde is dit weekmenn samengesteld: Bouillon nasi-göreng spiegelei pruimenmoes Bieten aardappelen baklap yoghurt vla Tomatensoep spruitjes aai'dap- pèlpuree lever Zuurkoolschotel zoete, gevulde flensjes Groentesoep koolraap met peter seliesaus -aax'dappelen saucijsjes Gemengde sla aardappelen ge bakken vis chocoladepuddiixg met vanillesaus Erwtensoep bruin- of roggebrood koffie. Recepten voor 4 pex'sonen. Nasi-goreng 400 a 500 g rijst 1 kg gaar), 2 uien, 2 teentjes knoflook. 250 g vlees of kip- pevlees* 3 theelepels sambal oelek met trasi, 2 rode paprika's, 1 komkommer, 4 eiei~en middelgroot)olie ketjap, zout. De komkommer dun schillen en in smalle, langwerpige stukjes snijden. De rijst met water en het zout gaar- en drookoken 25 a 30 minuten). De rijst korrels met een houten lepel of met een, vork losroeren en laten uitdampen. De papxnka's schoonmaken, wassen en fijnsnipperen. De uien en het knoflook schoonmakeji, fijnsnipperen en ze in een bodem olie met de sambal fruiten. De papxikasnippers even meebakken. Het gesneden vlees of kippevlees toe voegen en alles laten doorbakken 5 minuten) Bij gedeelten de gekookte vijst erdoor scheppen en onder geregeld omscheppen even laten bakken. De eieren breken en met iets zout los kloppen. Van de eieren een dunne omelet bak ken en deze in smalle reepjes snijden. Dé nasi-goreng heet opdoen en garneren met NIJVERDAL De derde volleybalcom petitie-avond van de NeVoBo at'd. Ni,j verdal was er een met een aantal spec taculaire hoogtepunten Vooral de hoofd schotel van de avond, de ontmoeting in overgangsklasse dames tussen VBO WVC en Vredestein werd een wedstrijd met alles er in en er om. Het maximale aan tal sets en een maximum aan spel. sen satie en spanning deed de volleybalhar- ten in het Nijverdalse gebouw voor chr. belangen sneller kloppen. De Nijverdalse dames begonnen iris van de lever een serie fikse aanvallen en hadden al een 8-3 voorsprong toen Vredestein haar eerste time-out" aan vroeg. De tweede time-out" was voor VBOWVC toen Vredestein terugkwam tot 8-6 en het werd zelfs 8-8. toen begon Martha de Jonge c.s. echter een nieuwe opmars en 14-8 was het resultaat. De Nijverdalse dames hadden de over winning voor het grijpen. Het liep echter geheel anders af dan men verwacht had. Vredestein vocht dapper terug en wist zelfs de 14-8 achterstand om te zetten in een 16-14 overwinning, „time-out" van VBOWVC ten spijt- De tweede set werd van meet af aan een Nijverdalse aangelegenheid. De Vredestein-dames kwamen niet meer aan de bal en VBOWVC won onbedreigd met 15-6. De derde set was weer voor Vredestein dat met dezelfde cijfers 15-6 revanche nam. Spanning genoeg in de vierde set dus. VBOWVC nam een 4-0 voorsprong bij 6-2 vroeg Vredestein haar eerste ,time' out" aan. Men kwam terug tot 6-5 en „time out" voor VBOWVC het werd 6 gelijk en 7 gelijk waarna VBOWVC weer uitbouwde tot 13-8. Bij deze stand werd maar liefst 6 x van opslag gewis seld. doch de deze avond in uitstekende vorm stekende Anke Dennekamp maakte aan alle onzekei'heid een einde en wipte met een listig balletje 14-8 over het net. een keurige smash 15-8. De vijfde set was geboren. Tot 6-6 gingen de partijen goed tegen elkaar op in deze laatste en beslissende set. Van vermoeidheid was er bij de beide damesteams geen sprake, er werd hard gevochten om de puntjes dat het een lust was om naar te kijken. VBOWVC trok uiteindelijk aan het langste eind en het team bouwde langzaam maar zeker aan haar overwinning. De goede verdediging der Nijverdallers belette Vredestein om ook nog maar een enkel puntje te sco ren. terwijl Martha de Jonge de goede set ups afrondde met keiharde en rake smashes, waarvan Vredestein niet terug had. Het werd een 15-6 eindzege voor de Nijverdalse dames die weer eens een goed staaltje volleybal weggaven. NIJVERDAL De biljartcompetitie 1966-1967, van de Biljartbond Ons Ge noegen te Nijverdal en omstx-eken is weer van start gegaan, In de eerste klasse zegevierde de kampioen van het vorige jaar, VIOS uit Rijssen met 6-2 over KOT 1 uit Nijverdal, al kreeg de thuisclub de punten niet cadeau. Een bij zonder interessante ontmoeting in deze wedstrijd was de partij van E. Gijsbers tegen R. Poelakker. Laatstgenoemde won tenslotte met 125 tegen 124 caramboles. De gi-ootste verrassing kwam onge twijfeld uit Hellendoorn waar HBC op eigen terrein het eex-ste viertal van Boi- scher uit Enter mei 6-2 klopte. NBC 2, vorig jaar kampioen van de tweede klas se maakte geen slecht debuut in de eer ste klasse hetgeen de 6-2 overwinning die men in Rijssen op Spekhorst 1 behaalde duidelijk weergeeft Ook het eerste vier tal van De Tonne uit Hellendooxm, ves tigde in deze eerste week al weer de aan dacht op zich, dooi- de lastige uitwed strijd tegen NBC 1 in Nijverdal met 6-2 te winnen. Alleen F. Webbink moest zijn meerdei'e erkennen in de NBC-er J. Woertman. Bij de ontmoeting MKV 1 (Raaite) tegen Kaifstei-man 1 (Holten) was ook weer voldoende spanning en met de 4-4 eindstand zullen ongetwijfeld beide ploegen tevreden zijn. De beste partij in de eerste klasse kwam op naam van A. ten Broëke, Bol- scher 1, die zijn partij van 125 carambo les volmaakte in slechts 16 beurten. Ook de hoogste serie (34) kwam op naam van dezelfde speler. In de tweede klasse had het vorig jaar gepromoveerde viertal van De Ster 1 een bijzonder goede start, want hun eerste thuiswedstrijd tegen De Poppe 1 uit Nijverdal leverde hen een 6-2 over winning op. Het eerste viertal van VOP uit Holten ondervond grote tegenstand van het Nijverdalse Hofstee 1, maar men slaagde er toch in met een 6-2 over winning uit Nijverdal weg te komen. De grootste' overwinning in de twee de klasse behaalde het de;de viertal van Spekhorst 2 uit Rijssen. Een goede pres tatie leverden ook de viertallen van Kalf- sterman 2 uit Holten en De Tonne 2 uit Hellendoorn die beide hun ontmoeting met 6-2 wonnen van resp. VIOS 2 uit Rijssen en MKV 2 uit Raaite. De wed strijd KOT 2 - HBC 2 eindigde in een 4-4 gelijk spel, In de tweede klasse kwam de beste partij op naam van de heer G. Scholten, De Ster 1, die zijn partij van 100 caram boles in de 22e beurt beëindigde. Topscorer werd de heer J. ter Eist van dezelfde vereniging met eexi serie van 22. de reepjes omelet en stukjes komkom mer. Zuurkoolschotel IV2 kg aardappelen, 2 dl melk, 500 g zuurkool, 250 g rookworst 1 ui, 40 g (3 eetlepels) boter of margarine, 3 eet lepels tomatenpuree, paneermeel, zout. De aai'dappelen schillen, gaarkoken en met de melk, zout cn de tomatenpuree tot een gekleurde aardappelpuree ver werken. De ui schoonmaken, fijnsnijden en in 25 g boter of margarine uithakken. De rookworst in kleine blokjes snijden en toevoegen. De zuurkool op 't laatst even meebakken. Een vuurvaste schotel laag om laag vullen met aardappelpuree en zuurkoolmengsel. De bovenste laag moet uit aardappelpuree bestaan. De schotel afwerken met paneermeel en de rest van de boter of margarine en middenin een matig hete oven een bruin korstje laten krijgen 30 a 45 minu ten). Koolraap met peterseliesaus 1 middelmatig grote koolraap, 2M> dl groentenat 212 dl melk, 40 g (3 eetlepels) boter of margarine 40 g (6 eetlepels) bloem, peterselie, zout. De koolraap in plakken snijden, schil len, wassen, in blokjes of x'eepjes snijden en gaarkoken. Reglementaire winst In de dames 2e klasse liet Bato 2 uit Holten een lelijke steek vallen doör in de eerste wedstrijd tegen SVVN 2 maar met 5 meisjes te verschijnen, waardoor SVVN reglementair won, terwijl men de 2e wedstrijd van Levo 2 met twee keer 15-8 verloor. Bij de heren II werd Rex- alco een gemakkelijke prooi voor Levo 2 dat met 15-4 en 15-6 over de mannen van Smits en co. zegevierde. Het sluitstuk van de avond was de ontmoeting in de heren le klasse tussen VBOWVC l en 2 Het werd een schit terende oefenpartij voor VBOWVC 1. In de eerste plaats om dat er vier sets ge speeld werden en in de tweede plaats omdat VBOWVC 2 een dusdanig verzet gaf. dat om letterlijk ieder puntje ge knokt moest worden. De eerste set werd zelfs een zege voor de reserves die ook in de volgende drie sets blijk gaven over uithouding?- en doorzettingsvermogen te beschikken. Een goed reserveteam. waar in de eerste klasse degelijk reke ning mee gehouden moet worden. De uitslagen waren: Dames overgangs klasse: VBOWVC - Vredestein 3-2 (14- 16, 15-6. 6-15, 15-8, 15-6); Heren le klas se: VBOWVC 1 - VBOWVC 2 3-1 (13- 15, 15-5, 15-9. 15-11). Dames 2e klasse: SVVN 2 - Bato 2 2-0 (Bato niet opgekj; Levo 2 - Bato 2 2-0 (15-8. 15-8). Heren 2e klasse: Levo 2 - Rexalco 1 2-0 (15- 4, 15-6). De stand na drie weken ziet er als volgt uit: Heren le klasse: VBOWVC 1 2-4; Levo 1 0-0; Nijverdal 2 0-0: Nijverdal 1 1-0; VBOWVC 2 1-0; Dames le klasse: Levo 1 2-4; Nijverdal 1 0-0; Nijverdal 2 0-0; OKK 1 1-0: SWN 1 1-0. Hpren 2e klasse: Helyoke 1 2-4; OKK 1 1-2: Levo 2 1-2: Bato 2 0-0: Bato 3 0-0: R ito 1 2-0; Rexalco 1 2-0 Dames 2e klasse VBOWVC 2 2-4 Levo 2 3-4: Bato 1 1-2: SVVN 2 4-2: Bato 2 2-0 Het progi'amma voor de komende week is als volgt: Maandag 17 okt Te Nijverdal. 7 uur: Levo 1-OKK 1 dames le kl.; 7.45 uur: Nijverdal '2-SVVN 1 dame? le kl.: 8 30 uur: Holyoke-OKK Heren 2e kl.; 9 uur: Nijverdal 2-OKK 1 dames le kl.: 9-45 uur: Holyeke 1-Levo 2 Heren 2e kl.: 10-15 uur: Rexalco 1-OKK 1 Heren 2e kl. Te Holten: 8 uur: Bato 1-SVVN 2 Da mes 2e kl.; 8.30 uur: Bato 1-Bato 2 Da mes 2e kl 9 uur: Bato 2-SVVN 2 Da mes 2e kl. Hoopgevend Het debuut van de biljartver. Jansen in de clerde klasse is hoopgevend want in de thuiswedstrijd tegen Kalfsterman 3, eveneens uit Holten behaalde men een 8-0 overwinning. Het eerste viertal van OBK uit Nijverdal deed het niet. zo best want men kreeg in Rijssen een 6-2 ne derlaag te incasseren van VIOS 3. De Maan 1 uit Hellendoorn dat dit jaar voor het eerst aan de competitie deelneemt, evenals Dreyerink 1 (Enter) en Dennen oord (Nijverdal) speelde haar eerste wed strijd met 4-4 gelijk tegen het derde viertal van De Tonne uit Hellendoorn, evenals de twee overige debutanten die tegen elkaar uitkwamen in Enter. In de wedstrijd De Poppe 2 - Bolscher 2 won het viertal uit Nijverdal verdiend met 6-2- De beste partij in de derde klas se werd gespeeld door W. Heupink, De Maan 1, nl. 75 caramboles in 22 beurten. Voor de hoogste serie kwamen deze week in aanmerking G. Voort (De Poppe 2) en F. G. Brink (Jansen 1) beiden scoorden een serie van 18. In de vierde klasse had het tweede vier tal van Hofstee de grootste moeite met MKV 3 in Raaite, het werd tenslotte een 4-4 gelijk spel. evenals de ontmoeting De Tonne 4 - Jansen 2. In deze klasse bracht A. Keizer van Hofstee 2 de beste partij op zijn naam, nl. 75 caramboles in 31 beurten. De eer van de hoogste serie meest hij delen met H. Bekkernens van Spekhorst. 3 (14). le klasse NBC 1—De Tonne 1 2-6 HBC 1—Bolscher 1 6-2 MKV —Kalfsterman 1 4-4 VIOS 1—KOT 1 6-2 Spekhorst 1—NBC 2 2-6 Ten Berge was vrij. 2e klasse Hofstee 1—VOP 1 2-6 De Ster 1De Poppe 1 6-2 NBC 3Spekhorst 2 8-0 Kalfsterman 2—VIOS 2 6-2 KOT 2—HBC 2 4-4 De Tonne 2—MKV 2 6-2 3e klasse Jansen 1Kalfsterman 3 8-0 VIOS 3—OBK 1 6-2 Mensink 1Het Anker 1 uitgest. De Maan 1De Tonne 3 4-4 Rreijerink 1Denneoord 1 4-4 De Poppe 2Bolscher 2 6-2 4e klasse Spekhorst 3De Poppe 3 6-2 Bolscher 3—KOT 3 6-2 De Tonne 4Jansen 2 4-4 Oudelaar 1Jansen 3 6-2 MKV 3—Hofstee 2 4-4 VOP 2—Mensink 2 5-3 De peterselie goed wassen en fijnsnij den. De boter of margarine smelten, de bloem toevoegen en zolang roeren tot een gladde massa ontstaat, die van de wand van de pan loslaat. Het groentenat in gedeelten toevoegen en telkens alles goed laten doorkoken en gladroeren. Op het laatst de fijngesnip perde peterselie toevoegen, de saus op smaak afmaken en met de koolraap ver mengen. Gemengde rauwkostsla 250 g witte of savooiekool, 250 g wortel, 100 g prei, ui, slaolie, azijn, zout, peper (petei'selie). (Bij gebruik van peterselie deze wassen en fijnsnijdexx.) Een slasausje maken van olie, azijn, ui, zout en peper. De ui fijn- snijden en met de slasaus vei'mengen. De prei wassen, in dunne schijfjes snijden, in ruim kokend water blancheren en la ten uitlekken op een vergiet. De wortel schaven en meteen door de slasaus roe ren. De witte of savooiekool schaven of héél fijn snijden en met. de prei en de slasaus vermengen. De saus even laten intrekken. Voor het opdoen eventueel wat fijnge sneden peterselie over de sla strooien. In plaats van prei kan een rauw geraspte I appel worden genomen, die vlak na het x'aspexi met de slasaus wordt vermengd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 5