i DE VERBOUWING Mil IRENE BEGONNEN Agenda BiwjfeWUie ijfi> Sfanb Twaalfjarige Jongen aangereden op de Deventerweg Bouwput door omrastering afgezet Volleybaltournooi Scholengemeenschap Bloedtransfusie in liet parkgebouw Uitloting en rentebetaling obligatielening 1951 Collecte voor Beatrixfonds Bijeenkomst Plattelandsmeisjes Schietwedstrijden „De Eendracht" Propaganda-avond E.H.B.O. Voorlichting over electriciteitsgebruik Honden-bespreking Zaterdag 15 oktober 1966 No. 40 Jaargang 18 HOLTEMS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" r!i /e>/W Betaling via de Ooöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 te Holten. Telefoon 051,83 - 12SJ,Adv.-pnjs 1-15 mm. (a contant) f S,—. Iedere Na enkele jaren van sparen, twee jaar van voorbereiding der plannen en het wachten op de rijksgoedkeuring is men thans begonnen met de verbouwing en uitbreiding van het gebouw Irene aan de Boschkampstraat. De financiële actie voor het jeugdgebouw, die half mei is gestart heeft ruim 25.000,opgebracht. Door de activiteiten van de verenigingen, die regelmatig van Irene gebruik maken, was reeds een aardige reserve gevormd en voorts mag een bijdrage uit de „kerk- bouwactie" verwacht worden, zodat de helft van de bouwkosten nu bijeen is en de rest op een gezonde basis gefinan cierd kan worden. De aanbesteding on der de Holtense hervormde aannemers heeft tot resultaat gehad, dat het. metsel en timmerwerk is opgedragen aan de heër J. W. Nijland te Espelo, het schil derwerk aan de heer H. II. J. Stukker, het loodgieterswerk aan de fa. H. Stok kers en H. Klein Velderman en de aan leg van de electrische installatie met toebehoren aan de Fa. J. van Bruggen Zonen. De totale aannemingssom be draagt 85.199,maar daar komt nog een flink bedrag bij voor de aanschaf fing van het meubilair en de inrichting van het interieur van de uitbreiding die aan de noordzijde van de bestaande zaal zal verrijzen. Het grondwerk wordt gedaan door de jongens van de C.J.V.-groepen uit de Beuseberg en uit het Dorp, maar daar behoeft niet zoveel voor t}e gebeuren, want de Firma Krekel, bekend van de wegenbouw, heeft aangeboden gratis de zwarte aarde machinaal uit de bouwput te graven, wat inmiddels dan ook reeds geschied is. Oorspronkelijk was Irene bedoeld als verenigingsgebouw waarvan de initia tiefnemers wijlen ds J. Jebbink en de godsdienstonderwijzer, de heer H. Stok kers, op 25 juni 1934, met een eenvoudige plechtigheid, de eerste steen gelegd heb ben. Maar in de loop van de na-oorlogse jaren is het gebouw allengs uitgegroeid tot dienstgebouw der Ned. Herv. Kerk. Vanuit het gebouw worden steeds meer Zaterdag werd in het gymnastieklo kaal aan de Maarstraat een Onderling Volleybaltournooi Scholengemeenschap gehouden. Er werd gespeeld in 2 poules. Elke wedstrijd was verdeeld in 2 sets van 10 punten. De uitslagen waren: 3B-4A 119, 2 10; 4 C-II MEAO 1 2—10, 2—10; 3B-4C 10—6, 11—9; 4 A-II MEAO 1 0—10, 7—10; 3 B-II MEAO 1 2—1.0, 8—10; 4A-4C 11— 9, 10—2; 3D-4B 5—10, 0—10; IMEAO-II MEAO 2 10—3, 10—1; 3 D-I MEAO 6—10, 310; 4 B-II MEAO 2 10—1, 10—7; 3D- 11 MEAO 2 4—10, 10—2; 4 B-I MEAO 10—6, 2—10. Uitslag halve finale: II MEAO 14 B 10—6, 10—1; 4 A-I MEAO 10—2, 10—8. FINALE: II MEAO 1-4 A 10—8, 10—6. De wisselbeker werd na afloop door de directeur der school de heer Hiddink uit gereikt aan het le team van MEAO 2. Er werd ook nog een wedstrijd tussen de meisjesklassen van 3 en 4 gespeeld. begrafenissen gehouden, het wordt ge bruikt door tal van jongens en meisjes clubs voor hun wekelijkse bijeenkomsten, voor de vele catechisaties, kerkdiensten, bijeenkomsten van de vrouwengroep, de sociëteit der bejaarden en nog tal van andere activiteiten. Het gebouw voldoet ook wat b.v. de garderobe en de toiletten betreft bij lange na niet meer aan de eisen, die aan een dergelijke veel gebruikte plaats van samenkomsten mogen worden gesteld. Door het inmiddels alweer wat vereen voudigde plan van de architect, de heer L. C. van de Bovenkamp, dat nu in uit voering is genomen, hoopt men binnen niet al te lange tijd van al die misère verlost te zijn. Dat wel echter niet zeg gen dat de talloze verenigingen, instan ties en particulieren niet dankbaar zou den zijn, dat zij zovele jaren van het gebouw Irene gebruik hebben kunnen maken. Zij zullen aan die dankbaarheid straks ongetwijfeld vorm willen geven door een of ander nuttig geschenk als het herbouwde en vernieuwde Irene over enige tijd officieel in gebruik zal worden genomen. De Bloedtransfusiedienst van het Ne- derlandsche Roode Kruis is een der best geoutilleerde ter wereld. Het hangt van het Nederlandse volk af of deze dienst die veel landen ten voorbeeld is geweest ook in de toekomst zijn grote reputa tie zal kunnen behouden. Want de be langrijkste pijlers waarop zijn arbeid steunt, worden gevormd door de vrijwil lige bloedgevers. Gelukkig is het Nederlandse volk van nature bereid tot hulp. Wij ervaren steeds weer hoe een ieder bereid is mede te hel pen om nood te lenigen en leed te ver zachten. Duizenden donores hebben reeds het bewijs geleverd, dat zij gaarne willen meehelpen om doodsgevaar af' te wenden. Zij hebben bemerkt, dat deze vorm van hulpverlening van zo ontzaglijk groot belang voor de ontvanger voor de ge ver zeer eenvoudig is. Eigenlijk wordt slechts een zeer kleine opoffering van hem gevraagd. Want als een gezond mens een halve liter bloed afstaat, dan vult zijn lichaam dit verlies direct weer aan. Voor een zieke of gewonde daarente gen betekent deze halve liter bloed dik wijls het behoud van zijn leven. Het is niet moeilijk te bepalen wie er beter aan toe is: een gezonde of een zie ke. Toch verkeert een patiënt, die een bloedtransfusie ontvangt, eigenlijk in een zeer benijdenswaardige positie. Zijn le ven, dat in groot gevaar is, wordt als door een wonder gered. Dat wonder ver vult de geredde met dankbaarheid en vreugde tegenover zijn onbekende red der. De donor kan tevreden zijn: hij heeft veel gegeven en hij heeft niets verloren. De bloedtransfusie wordt gehouden op 17 en 24 oktober 's avonds van 7 tot 9.15 uur in het parkgebouw te Rijssen. iZe verder de aankondiging in dit num mer. OFFICIËLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat in een openbare vergadering van hun college op 6 oktober 1966 zijn uitgeloot de obligatie-nummers 10, 60 en 75 van de obligatielening 1951, oorspronkelijk groot ƒ85.000, Het bedrag dezer obligaties is op 1 no vember a.s. betaalbaar bij de gemeente ontvanger tegen inwisseling van de uit gelote obligaties. De rente van deze lening is op 31 ok tober a.s. betaalbaar tegen inwisseling van rente-coupon nummer 15. Holten, 6 oktober 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Volgende week van 17-23 oktober houdt het Prinses Beatrixfonds, in Holten weer har jaarlijkse collecte. In september j.i. herdacht het Prinses Beatrixfonds haar 10-jarig bestaan. Hoewel de kinderverlamming terrein verliest weet een ieder dat deze ziekte toch steeds nieuwe slachtoffers eist. Be halve aan polio-patiënten, wil het Prin ses Beatrixfonds ook uitgebreide steun verlenen aan patiënten met aangeboren spastische aandoeningen, aan lijders aan multipele sclerose en aan patiënten met een spina bilida (aangeboren „open rug"). Ook een inwoonster van Holten, ont ving in het afgelopen jaar steun van het Prinses Beatrixfonds, in de vorm van een invalidewagen. Wij hopen dat dit voor ons, inwoners van Holten, een aansporing te meer zal zijn onze vrijgevigheid te tonen voor de ze collecte. De gevaarlijke verkeerssituatie bij de grote viaduct is zaterdagmiddag weer aanleiding geworden tot een verkeers ongeluk. Het ongeval is gelukkig nogal meegevallen. De 12-jarige Gerritjan H. Struik uit Espelo, die in het dorp bood schappen moest doen, is bij het over steken van de Deventerweg tegen een personenauto opgereden en wel zes me ter weggeslingerd. Hij is met een bloe dende hoofdwonde en een gebroken schouderblad of sleutelbeen dat heeft men in verband met een bloeduitstorting in de schouder in het ziekenhuis ook nu nog niet kunnen vaststellen naar het St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer overgebracht. Daar bleken de verwondingen gezien de ernst van de botsing nog wel mee te vallen. De jongen stond in de Burge meester van der Borchstraat op het rij wielpad te wachten om de weg over te gaan. Parallel met hem stond aan de zelfde zijde een bestelwagen. Toen deze linksaf het dorp inreed, meende Gerrit jan ook de weg over te kunnen steken. Maar uit het dorp kwam vlak achter de overstekende bestelwagen langs een per sonenauto bestuurd door de heer G. A. van D. uit Enter. Deze zag de botsing aankomen en probeerde nog naar links uit te wijken, maar de jonge wielrijder raakte met. een flinke klap de rechter zijde van diens auto met het gevolg, dat hij met hevige pijn in de schouders op de weg bleef liggen. De heren H. Koop man en Jalink van de E.H.B.O. verleen- Donderdag hielden de Plattelandsmeis jes een ledenvergadering in café „De Waag". De presidente, mej. H. Pasop heette allen hartelijk welkom, in het bij zonder mej. M. Harmelink uit Bathmen, die was uitgenodigd om de meisjes voor te lichten over de a.s. handwerkwedstrijd, die provinciaal wordt georganiseerd. Na de pauze werd er nog een spel gedaan in groepsverband, waarbij vooral eigen ideeën naar voren moesten komen. Met een wel thuis besloot de presidente deze goed bezochte vergadering. De schietvereniging „De Eendracht" hield vrijdag 1.1. haar eerste schietwed strijden in het nieuwe seizoen in het clublokaal Zaal Vosman. De uitslag van de onderlinge luchtbuks-competitie was: 1. A. Schuppert 131 pnt. 2. G. Tuitert 125 pnt. 3. A. Paalman 121 pnt. 4. A. Bieleman 120 pnt. Nieuwe leden kunnen zich nog opge ven vrijdagsavonds in Zaal Vosman van 19.3022.00 uur. Dinsdagavond hield de E.H.B.O.-vereni- ging een propaganda-avond in hotel Vos man. Helaas was er weinig belangstelling, voor dit belangrijke werk. Na opening door de 2e voorzitter, de heer P. Viet, die allen welkom heette, in 't bijzonder de filmdienst van de O.L. Dorpsschool, die het toestel beschikbaar had gesteld voor het vertonen van en kele films. De 2 films lieten enige voorbeelden zien van het drukke stadsverkeer, met de daarmee voorkomende ongevallen, verder een voorbeeld uit de huishouding; een stoel op tafel om zodoende de boel schoon te maken. Mevrouw stapt mis met het gevolg een beenbreuk met fikse wond. Duidelijk liet men verder zien wat er wel en wat niet mag gebeuren. Niet alle maal om een patiënt gaan staan en maar niets doen, geen vuile zakdoek om de beenwond, lang zoeken naar het tele- j foonnummer van de dokter enz. In de pauze werd een consumptie aan- geboden en werd door de secretaris, de heer Rozendom enige toelichting gege ven aangaande de lessen, lesgeld en duur van deze cursus. Na de pauze werd een film vertoond over de kunstmatige adem haling en wel de mond-op-mond beade ming, als is dit misschien wat onhy giënisch, zij wordt op heden als de beste methode beschouwd. Na afloop dankte de heer Rozendom allen voor hun komst, in 't bijzonder de filmdienst, en deelde verder mede, dat 5 personen zich hadden gemeld voor de nieuwe cursus, verder dat allen worden verwacht a.s. doinsdagavond in het Groe ne Kruisgebouw. Dokter Sijtsema was deze avond ook aanwezig en zal verder als docent de cur sussen leiden. Nieuwe leden kunnen zich alsnog mel den voor deze cursus en wel a.s. dins dagavond om 19.45 uur in het wijkge- bouw van het Groene Kruis. den de eerste hulp, totdat dokter Riet dijk ter plaatse kwam, die het knaapje met de Holtense ziekenauto naar De venter liet overbrengen. De jongen ver toeft nog altijd in het ziekenhuis in af wachting van zijn herstel. Zijn toestand is overigens vooruitgaande. De Dijkerhoekse plattelandsvrouwen hielden donderdagavond in café „Het Bonte Paard" een druk bezochte verga dering, waarin zij voorlichting ontvingen over het gebruik van electriciteit in ge zin en bedrijf. De presidente mevr. J. Reilink-Reijlink kon ook een aantal da mes welkom heten, die nog geen lid van de afdeling zijn, maar waaromtrent zij de hoop uitsprak, dat zij zich spoedig daarbij zouden aansluiten. De heer Nauta van de N.V. IJsselcen- trale te Hengelo gaf, alvorens zich tot het gebruik van de electrische huishou delijke apparatuur te bepalen, een uit eenzetting van het ontstaan van de elec trische stroom. Hij wees op de gevaren, die daaraan verbonden kunnen zijn en op hetgeen men moet doen, door ge bruik van de juiste hulpmiddelen, om dit gevaar tegen te gaan. Na de pauze werd een film gedraaid over het gebruik van de electricische boiler in het gezin om doormiddel o.a. van nachtstroom voortdurend over warm water te kunnen beschikken. Zijn collega wees er verder op, dat men in het voorlichtingsgebouw van de centrale te Hengelo alle inlichtingen kan krijgen over het gebruik van grotere huis houdelijke apparaten, die daar dan te vens gedemonstreerd worden. Bij de vragen welke werden gesteld kwamen ook aan de orde de infra-warm- testralen welke voor het opkweken van jonge biggen en kuikens worden ge bruikt. De dames werden daarbij ver trouwd gemaakt met de behandeling van aardvoltschakelaars, wanneer deze uitvallen. Na de beide sprekers dank te hebben gebracht stelde de presidente de klusjes cursus aan de orde, waarvoor zich een aantal leden opgaven. De heer S. Franzen, keurmeester te Brummen voor de Kynologen Club „De venter" houdt op donderdag 20 oktober a.s. een besprekings-avond van aanwezi ge honden in H.U.Z. aan de Diepenveen- seweg 76, Deventer. Iedereen is hier wel kom, het liefst met zijn hond. Voor hon denliefhebbers belooft dit een leerzame en interessante avond te worden. De toe gang is vrij. De bespreking begint om 20 uur. Zaterdag, 15 oktober 8 uur: Feestavond met prijsuitreiking van de Veren. „Holbatheo" in zaal 't Bonte Paard. Zaterdag, 15 oktober 19.30 uur: Puzzle- wandeltocht P.J.G.O.-afdelingen, vanaf café „De Waag". Zaterdag, 15 oktober, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv. Maandag, 17 oktober, 19.30 uur: Verga dering afdeling Holten van de G.O.S. in hotel Holterman. Maandag, 17 oktober v.m, 10.00 uur: De monstratie mengmesttank op het Erve „Naoberhuus" van de heer J. W. Huls man, B. 136 (zie adv.). Maandag, 17 t.m. 23 oktober: Collecte voor het Prinses Beatrixfonds (zie ber. en adv.). Maandag, 17 oktober, 19.00-21.15 uur: Bloedplasma-actie Ned. Roode Kruis. Parkgebouw te Rijssen vertrek extra bus 19.30 uur vanaf Smidsbelt (zie adv.). Donderdag, 20 oktober 20 uur: Leden vergadering P.J.G.O.-afdeling „Jong Holten" in café „De Waag" van de heer J. Haverslag. Donderdag, 20 oktober, 19.45 uur: Bij eenkomst Herv. vrouwengroep in Ire ne. Vrijdag, 21 oktober en vervolgens elke vrijdagmiddag: Tuincentrum Haneveld geopend. Maandag, 24 oktober, 19.00-21.15 uur: Bloedplasma-actie Ned. Roode Kruis in Parkgebouw te Rijssen. Dinsdag, 25 oktober: Laatste dag inlich tingen Melk vervoer „De Vrijheid" (zie adv.). Zaterdag, 29 oktober 's avonds 8 uur: in de Ned. Herv. Kerk Zangavond van de Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen. Zondag 16 oktober 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds Israël en 10.15 uur ds Is raël met medewerking van het Herv. Kerkkoor. Extra collecte: Raad voor Kerk en gezin. 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur past. medew. hr. Schellevis. Extra collecte: Raad voor Kerk en gezin. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor Algemeen Christelijke doeleinden. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 15 en zondag 16 oktober a.s. de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2 telefoon 15 15. Geboren: HendrikaMaria d.v. H. W. Jansen en J. Haverslag, Bessinkpas- straat 4. Egbert, z.v. H. J. Kappert en H. Gerritsen, Kozakkenstraat 72. Her- mina, d.v. L. Haverslag en H. Paalman, Dijkerhoek 35. Overleden: H. Tempelman, 75 jr., Bor- keld 51, (overleden te Deventer). Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: J. C. W. van Dijke en ge zin van Ruurlo naar Kozakkenstraat 4. H. Bouwhuis van Soest naar Neerdorp 78. J. Spijker en gezin van Grams- bergen naar Diessenplasstraat 15. Vertrokken: E. Flierman-Haverslag van Dijkerhoek 21 naar Diepenveen. K. R. Verdouw en gezin van Holterberg 26 naar Deventer. J. Kolkman en ge zin van Gaardenstraat 28 naar Vorden. Gevonden: 1 Nijlon regenmuts. Verloren: 1 Gouden hangertje; 1 Grijze regen jas; 1 Bedelarmbandje; 1 Damespolshor loge. Aankomen lopen: 1 Zwart witte hond. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1