Zestig Canadese gasten op graf bezoek in Holten Agenda KERKDIENSTEN Canadezen brachten bloemen "op de graven van hun dierbare verwanten Ontvangst door het gemeentebestuur Indrukwekkende plechtigheid op het Canadese kerkhof Nationale Reclasseringsdag 1966 Rotterdamse bejaarden op vakantie in Holten Burgerlijke Stand Zaterdag 24 september 1966 No. 37 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 128 Jj Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0J.2 ZIJ VOELEN ZICH HIER AL HELEMAAL THUIS Vermoeid van de lange reis vanuit hun vaderland en misschien wel met het onbestemd gevoel „waar zullen we terecht komen" arriveerden dinsdagmiddag in een overigens opgewekte stemming de zestig'Canadese gasten, die gedurende een week gastvrij onderdak zullen vinden in Holtense gezinnen. Zij maken deel uit van een groep van 150 grafbezoekers, waarvan er zestig in Nijmegen en dertig in Groesbeek zijn ondergebracht. In het restaurant „De wijde wereld" op Schiphol, werd het gezeischap met een hartelijke toespraak verwelkomd door de voorzitter van het Ned. Oorlogsgraven Comité, de heer H. Götzen en werden zij toegesproken door mevr. Lovink, de echt genote van de Nederlandse ambassadeur in Canada, die o.a. inhaakte op Prinsjes dag en wees op de historische betekenis van een veel vroegere bevrijding van ons land. Behalve leden van de oorlogsgra ven comité's van Nijmegen en Holten, waren bij deze ontvangst aanwezig een vertegenwoordiger van de minister van buitenlandse zaken, de heer Ter Horst, en van de Canadese ambassaderaad, de heer Sherwood, alsmede de directrice van het N.O.C., mevr. A. Blom-de Recht, met haar assistentes, die een belangrijk aan deel heeft in de voorbereidingen van deze pelgrimages en daarbij wordt bijgestaan door de heer G. H. Kennedy. Een speciaal woord van welkom gold de 1000ste bezoekster Mrs. Isabel Davis uit Amherst (Nova Scotia), moeder van de luitenant-vlieger W. G. Davis van de Royal Canadian Airforce, die begraven ligt op het Canadese Kerkhof in Holten. Bij het verlaten van het vliegtuig was haar door de K.L.M. een boeket rozen aangeboden. De heer Götzen overhan digde haar als herinnering aan deze reis een bord van Makkumer aardewerk en een zilveren souvenir. De gasten voor Holten arriveerden des middags met een tweetal touringcars van de O.A.D. in Hotel Holtermap. Na de lunch had in Amicitia de kennismaking met de gastheren en gastvrouwen plaats. Bij die gelegenheid boden Martha Ooi- bekkink en Dick Meuleman, leerlingen van de beide dorpsscholen, in ouderwetse boeren klerendracht de 79-jarige Mrs. Froud uit Cochrane (Ontario) als oudste van het gezelschap, een boeket bloemen aan. Ook Mrs. Davis kreeg hier van het plaatselijk comité bloemen aangeboden. De Canadese televisie maakte bij deze ge legenheid een groot aantal opnamen. De burgemeester Mr. W. H. Enklaar, heette de Canadese gasten, namens het plaatselijk oorlogsgraven comité, van har te welkom, terwijl de secretaris, de heer Kroon en de heer Kennedy, de kennisma king tot stand brachten. Later op de avond aan het diner in ho tel Holterman heerste een prettige sfeer. Mensen uit alle delen van Canada samen gekomen voor dit grafbezoek voelden zich reeds één grote familie. De kennismaking met de Holtense gezinnen was goed be vallen Het ijs was gebroken. Men voelde zich reeds thuis in het land, dat voor zijn bevrijding zoveel aan de Canadezen te danken heeft. Martha Oolbekkink en Dick Meuleman hebben Mrs. Froud, de oudste Canadese gast, die 79 jaar is, bloemen aangeboden. Zij komt uit Cockrane (Ontario) en lo geert bij de familie Israël. Op de tweede dag van hun verblijf in Nederland hebben de meeste Canadezen, die in Holten zijn gelogeerd, woensdag morgen een bezoek gebracht aan de mi litaire begraafplaats op de Holterberg om in alle eenvoud bloemen te leggen op de graven van bun gesneuvelde verwan ten. Een andere groep, wier familieleden in Bergen op Zoom een laatste rustplaats hebben gevonden, vertrokken al vroeg naar de begraafplaats, aldaar, met het zelfde doel. Op het Canadese kerkhof in Holten hield ds. R. A. Hoogkamp, geref. predi kant, in de landstaal der gasten een een voudige herdenking. In Nederland hou den wij de herinnering levendig aan de gevallen geallieerde soldaten. In Holten herdenken wij in het bijzonder de Cana dese gevallenen, zei ds. Hoogkamp. Hij besloot zijn toespraak met het „Onze Va der". Het was een ontroerend moment, deze Canadese vaders en moeders, vrou wen, broers of zusters op de, zo goed ver zorgde, dodenakker bijeen te zien om het graf van hun dierbare verwanten op te zoeken, waarvan zij voor meer dan twin tig jaar in de bloei van hun leven af scheid namen. De Canadese gasten waren zeer getrof fen door de prachtige aanleg van deze be graafplaats en de grote zorg, die aan de laatste rustplaats van de gesneuvelde mi litairen wordt besteed. De op deze mor gen door de zon overgoten dodenakker heeft een diepe indruk op hen gemaakt. Na liet bezoek aan de graven werd door allen het, in een van de pagodes aanwe zige bezoekersregister, getekend. In Bergen op Zoom' werden de graf- bezockers op de begraafplaats verwel komd door Mr. Asselberg, de voorzitter van het oorlogsgravencomité, aldaar, en had eveneens een korte plechtigheid. Ook zij waren bijzonder voldaan over de zorg, die aan de graven besteed wordt. Op de terugweg werd hen in Vught de thee aangeboden. De Holtense gi'oep maakte 's middags een trip naar het kasteel „De Cannen- burgh" in Vaassen, de vroegere burcht van de roofridder Maarten van Rossum, die naar late 17e eeuwse of vroege 18e eeuwse stijl is ingericht. In Deventer werd het oude Waaggebouw met de ko peren ketel, waarin een valse munter le vend verbrand werd, bezichtigd en in Apeldoorn werden foto's gemaakt van het aflossen van de wacht voor het Paleis „Het Loo". Tijdens do ontvangst van dé Canadese grafbezoekers door het gemeentebestuur in de fraai met bloemen versierde hal van de o.l. Dorpsschool heeft de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, de dank uitge sproken voor wat hun landgenoten heb ben gedaan voor de bevrijding van Ne derland. Wij Nederlanders, aldus de bur gemeester, hebben onze harten geopend voor U, omdat wij het gevoel hebben, dat Wij U nog heel veel verschuldigd zijn. Wij zijn blij, dat U de kans geeft om U iets te laten merken van ons warm gevoel jegens hen die grote lasten hebben te dragen. De burgemeester herinnerde er aan, dat de volken van de westelijke we reld moeten begrijpen, dat zij bij elkaar horen en de vriendschapsbanden in stand moeten houden die tijdens de laatste we reldoorlog zijn ontstaan. Het oorlogsgra- venwerk is niet alleen de plicht van dank baarheid, en om de stem van ons hart te volgen, maar ook om onze vriendschaps banden nauwer aan te halen. Tijdens deze ontvangst waarbij de be zoekers kennismaakten met de beide wet houders, de heren Rietberg en Klein Vel- derman en de gemeentesecretaris, de heer Langenarg, heeft Mr. Wakelin de gevoelens van dankbaarheid vertolkt van de Canadezen voor de wijze waarop zij door de Holtense bevolking ontvangen zijn. De burgemeester bood de duizendste bezoekster, Mrs. Davis, tijdens deze re ceptie een tweetal popjes in boerenkle- derdracht aan, hetgeen aan de Canadese gasten een spontaan applaus ontlokte. I-Iet was een bijzonder hartelijke onb vangst, gedurende welke veel foto's ge maakte werden. De 1000e Canadese grafbezoekster Mrs. Isabel Davis wordt hier op Schiphol be groet door de heer H. Götzen, voorzitter van het Ned. Oorlogsgraven Comité. De plechtige herdenking, die donder dagmiddag op de militaire begraafplaats op de- Holterberg plaats vond, is onge twijfeld een van de hoogtepunten gewor den voor de zestig Canadese gasten tij dens hun achtdaags verblijf in Holten. Een ander belangrijk moment vormde de ontvangst door het gemeentebestuur in de hal van de Dorpsschool, die op deze plechtigheid volgde. Voor deze herdenking nas als verte genwoordiger van d*£ Canadese Ambassa deur naar Holten gekomen de militaire attaché der ambassade kapitein ter zee Saxon. De dienst op het kerkhof werd ge leid door ds. R. C. A. van Voorst Vader, predikant der Kon. Mil. Academie te Bre da. De Hoïtense Muziekvereniging „H.M.V." onder leiding van haar dirigent de heer H. J. Fransen, zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl schoolkinde ren bloemen legden op de graven. Voorafgegaan door Capt. Saxon, burge meester Mr. W. H. Enklaar, Mr. Norman Shannon, vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion, de leden van het gemeentebestuur en van het plaatselijk oorlogsgravencomité, betraden de Cana dese bezoekers de begraafplaats, waar zich reeds vele belangstellenden verza meld hadden. Na het spelen van het Canadese Volks lied „O, Canada", opende ds. van Voorst Vader de samenkomst met gebed en zon gen alle aanwezigen „O God, Our Help IN Ages Past". De predikant, had als tekst voor zijn toespraak gekozen 2 Corinthen 6 de ver zen 410. Hij herinnerde aan de vele Canadezen, die voor onze vrijheid geval len zijn. Als onbekenden en nochtans be kend. als stervenden en zie, zij leven en zijn niet gedood, aldus het bijbelwoord. Onder de tonen van de koraalmuziek werden vervolgens kransen gelegd aan de voet van het kruis door Capt. Raxon, voor de Canadese Ambassade, door Mr. Enklaar, namens het gemeentebestuur, door Mr. Wakelin, namens de Canadese bezoekers, door de heer Shannon, voor de Royal Canadian Legion en door de heer W. Beijers, namens de afdeling Hol ten van het Ned. Oorlogsgraven Comité. In een toespraak tot de jongens en meisjes die de bloemen op de graven leg den herinnerde de burgemeester, Mr. Enklaar, er aan dat er een tijd geweest is, waarin wij niet mochten en niet kon den leven zoals wij dat thans mogen doen. Wij mochten niet zeggen wat wij dachten, wij mochten niet geloven wat wij wilden. Wij moesten doen, ook tegen onze wil wat de bezetter van ons ver langde. Wie dit niet deed werd gevangen genomen of doodgeschoten, met name on ze joodse landgenoten werden vermoord. Zo was het leven zonder vrijheid. Mr. Enklaar herinnerde er aan, dat, om die vrijheid weer terug te krijgen, een oor log moest worden gevoerd. Velen van ons eigen volk vochten mede en vonden de dood. Canadezen, Engelsen, Amerikanen en anderen hebben gevochten voor onze vrijheid en zeer velen sneuvelden daarbij. Hier op dit kerkhof liggen 1300 Canadese soldaten, die voor onze vrijheid hun leven verloren. Op dit kerkhof staan vandaag de vaders en moeders, de vrouwen en kinderen van soldaten, die hier begraven zijn. De burgemeester herinnerde er aan, dat die vrijheid duur betaald is en dat wij ons samen moeten inspannen, om deze vrijheid nooit meer te verliezen door er voor te zorgen, dat er nooit meer oorlog gevoerd behoeft te worden. „Leg dan nu jullie bloemen, aldus de burgemeester, en denk aart hen die hier begraven zijn." Het Werd een van de aangrijpendste momenten van deze herdenking toen de schoolkinderen de bloemen op de graven legden en even daarna Egbert Voordes onder doodse stilte de „Last Post" blies en na het „We will remember them" van alle aanwezigen, de reveille. De herdenking werd besloten met het zingen van het bekende avondlied „Abide with me" en het spelen van de Engelse en Nederlandse volksliederen. Het 1 as een plechtige eïr stijlvolle herdenking Uie bij de aanwezigen een diepe indruk heeft achtergelaten. Capt. Saxon dankte de heer Fransen met een handdruk voor de wijze waarop H.M.V. deze plechtigheid had begeleid. Reclassering is een nuchtere zaak, het zo goed mogelijk helpen van mensen, die geholpen moeten wor den en het anders niet worden; een nuchtere zaak, die met veel ver stand, weinig emotie en zonder enig ethisch pathos moet worden ver richt. Overgenomen uit het jaarver slag 1965 van de afdeling Arnhem van het Nederlands Genootschap tot Reclassering. Voor dit werk is veel geld nodig. Steunt dit werk door Uw bijdrage in de periode van 19 september t/m 2 oktober a.s., Giro 160150 t.n.v. Na tionale Reclasseringsdag 's Graven- hage. Het eerste contingent van Rotterdam se bejaarden, dat hier een week vakantie komt houden in de camping „De Haspel" van de heer E. Oostendorp en het vakan tieoord „De Borkeld" van de heer H.»B. Bos, arriveerde zaterdagmiddag om half een in hotel Holterman, .waar het gezel schap werd ontvangen door Mr. W. H. Enklaar, voorzitter en de heer G. Weijl, bestuurslid van de V.V.V. en de beide gastheren en hun echtgenoten. Zoals wij reeds gemeld hebben wordt het verblijf in de bungalows hen door deze exploitan ten aangeboden. Zaterdag komt er weer een nieuwe groep, die is samengesteld door de Sociale Raad van Rotterdam uit bejaarden, die praktisch nog nooit met vakantie zijn geweest. In hotel Holterman had de eerste kennismaking plaats en sprak Holtens burgervader als woord voerder van de V.V.V. een welkomst woord en werd hen door de hotelhouder, de heer W. ten Berge, koffie met een broodje aangeboden. Een Rotterdamse bus, die deze groep zaterdag komt opha len en de andere weer meebrengt bracht hen vervolgens naar hun respectievelijke zomerverblijven. Het is te hopen, dat zij met mooi herfstweer een week kunnen genieten van geheel buiten zijn. Vrijdag, 23 september na 5 uur en zater dag 24 september de gehele dag ge sloten (fa. ten Brinke Goor). Zaterdag, 24 september 19.30 uur: Grote Dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zaterdag, 24 september 8 uur: Openbare uitvoering Dijkerhoekse revue door D.A.T. in 't Bonte Paard (zie adv.). Maandag, 26 september t/m zaterdag 1 oktober: Supermarkt Gebr. Dikkers N.V. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag, 27 september 's avonds 8 uur: in Gebouw Bethanië bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek. Woensdag, 28 september voormiddags 10 uur: Heropening vergrote en geheel gemoderniseerde zaak fa. E. Voordes, H. J. Wansinkstraat 17. (zie adv). Donderdag, 29 september 7.45 uur: Bij eenkomst Herv. vrouwenvereniging in het gebouw Irene. Donderdag 29 september in „Kalfster- manweide": Jaarlijkse Fokveedag. Donderdag, 29 september 20 uur: Leden vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Donderdag, 29 september v.m. 9.30 uur: Fokveedag M.R.IJ. en Fries-Hollands in Kalfstermansweide. Vrijdag, 30 september 19.45 uur: Drop ping Espelose plattelandsvrouwen met echtgenoten vanaf „Het Trefpunt". Opgave bij een der bestuursleden. Zaterdag, 1 oktober 8 uur: Derde opvoe ring van de Dijkerhoekse revue in het Bonte Paard (zie adv.). Woensdag, 5 oktober 10.0012.00 uur: Zitdag afdeling O.L.M. in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zondag 25 september 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds Israël en 10.15 uur ds Israël Bed. H. doop). Extra collecte „De Alerdinek". 10.30 uur Oecumenische kerkdienst in Irene in de Engelse taal voor de Cana dese gasten. Voorganger ds C. C. Ad- dink, m.m.v. het Kerkkoor. Collecte internationale hulpverlening. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur past. medew. Sehellevis. Geref. Kerk: 9.30 uur ds R. A. Hoogkamp en 15.00 uur ds W- G. Bovendorp van Wijhe. In beide diensten is het ene offer voor Bijzondere Evangelisatieterreinen. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag, 24 september de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03 en zondag 25 september de heer Th. A. Oostenbrug, Dissenplasstraat 2, tele foon 15 15. HOLTEN Geboren: Engelbert, zv. J. W. Paalman en J. Diepenbroek, Beuseberg 60 Hen- drikus, zv. H. G. E. Grootherder en H. J. Pongers, Kozakkenstraat 24. Overleden: F. W. C. Frederiks, 65 jr., echtg. van Bos, Holterberg 68 (overleden te Deventer). Ondertrouwd: H. H. Wichink, 30 jr., Raalte en W. M. J. Kemper, 27 jr., Espe- lo 9 H. L. Brandes, 26 jr., Oranjestraat 67 en M. H. ten Velde, 21 jr., Oranjestr. 67 G. H. Kromdijk, 24 jr., Borkeld 1 en G. J. Hoogeboom, 24 jr., Raalte. Gehuwd: A. Schagen, 24 jr., Zwoller kerspel en J. W. Krekel, 23 jr., Oude De- ven terweg 13 M. den Heijer, 21 jr., Oranjestraat 34 en A. Nijkamp, 17 jr., Rijssen. BEVOLKING Ingekomen: F. Voskes en gezin van Hellendoorn naar Beuseberg 20 R. Oos- terhoff en gezin van Sliedrecht naar Bergmanstraat 1 J. D. A. Fuchs van Voorburg naar Kerkstraat 10 H. L. Brandes van Hongkong naar Oranje straat 67. Vertrokken: L. T. van der Meulen- Hoogkamp van Holterberg 1 naar Har derwijk J. H. Kruit van Molenbelter- weg 20 naar Arnhem B. A. J. Knijff van Holterberg 16 naar Utrecht D. J. Zomer van Lichtenberg 14 naar Hellen doorn G. J. Grotenhuis en gezin van Neerdorp 23 naar Ommen T. Meester- berends-Horsman van Neerdorp 23 naar Ommen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 Paar dameshandschoenen; 1 Bedrag bestaande uit bankbiljetten enz.; 1 Bankbiljet; 1 Damessjaal; 1 Winterjas. Aan komen lopen: 1 Hond. Verloren: 1 Vulpen en sweater; 2 Portemon- naie's (met inhoud). Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1