lenslen Inzending advertenties en berichten AGENDA bHI'< ierlj/ke Mtanb Bedrijfsleven betracht wcorachtÊgheid bij aanwerving arbeidskrachten Hoofdleidster trad in het huwelijk Opera-abonnementen seizoen 1966-1867 Kynologische tentoonstellingssuccessen Dia-avond voor Hondenliefhebbers Jonggeborene kreeg "krentewegge" Raadsvergadering Manila administratie Zaterdag 17 september 1.966 No. 36 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbanlc Holtengiro nr. 875581 Uitgave van de Stickling ,flolt&ns Nieuwsblad Ie Hollen. Telefoon 051f83 - 1231/ Adv,-prijs 1-15 mm. (d contant) f S,Iedere mm. meer 0,12 Onder grote belangstelling werd woens dagmorgen ten gemeentehuize, het huwe lijk voltrokken tussen mej. Betty Hoog kamp en de heer ir. H. A. v. d. Meulen te Ede. De bruid is hoofdleidster van de Chr. Kleuterschool aan de Schoolstraat en het was woensdag dus feest voor de kleuters van deze school. Toen het bruidspaar het gemeentehuis verliet waar burgemeester mr. W. H. Enklaar de huwelijksvoltrek king had verricht, vormden de feestelijk uitgedoste kleuters een erehaag. De kerkelijke bevestiging van het hu welijk had plaats in de geref. kerk door de vader van de bruid ds. R. A. Hoog kamp die een predikatie hield over het schriftwoord „De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen" (Deut. 33:27a). De tekst voor deze pre dikatie werd gekozen door de vader van de bruidegom ds. K. v. d. Meulen, em. pred. te Ede. Door de kinderen van de kleuterschool werd in deze dienst gezongen het eerste vers van gezang 86: Wat de toekomst brengen moge. Het Opera Gezelschap Forum uit En schede geeft in de Deventer Schouwburg het komend seizoen een vijftal voorstel lingen waarop men een abonnement kan nemen. Op het repertoire staan vier ope ra's, t.w. „Cosi fan tutte" van W. A. Mo zart. „Die Meistersinger von Nürnberg" van Richard Wagner, „De Barbier van Sevilla" van Rossini en „Der Frerschutz" van C. M. von Weber. De vijfde voorstel ling is een musical, waarvan de voorlo pige Nederlandse titel luidt: „Iets geks rond het „Forum" (Romanum)". De data der uitvoeringen zijn 25 okt., 29 nov. 1966, 24 jan., 7 maart en 2 mei 1967. De juiste volgorde, waarin de voor stellingen worden gebracht, wordt op de abonnementskaart aangegeven. De in schrijving voor deze abonnementskaar ten sluit op 24 september. Men kan deze aanvragen bij de Deventer Schouwburg. Voor abonnees buiten Deventer zal, bij voldoende deelname, extra busvervoer worden georganiseerd naar de schouw burg en terug. Forum geeft bovendien nog een reductie van f 0,50 op de retour- prijs. Nadere inlichtingen worden o.m. verstrekt op het V.V.V.-kantoor door de administrateur de heer Kers (met vakan tie afwezig van 17 sept. t.m. 1 okt. a.s.). De aanvang van de voorstelling „Die Meistersinger von Nürnberg" is in.ver band met de duur gesteld op 19.30 uur. Voor de andere voorstellingen geldt de normale aanvangstijd 20.00 uur. Als solisten zullen optreden: Anneke van der Graaf, Patricia Hyde-Thomas, Cora van Doesburg, Henriëtte Klautz, Anke Brokstra, Mia Kroes, Joke Knaap, Gerda Averink, Harry France, Peter van Zon, Johan van Haagen, Carel Swager- man, Norbert Orth, Antoon I-Iuijsman, Gerard Groot, Anton Eldering, Bert van Delden, Max van Weegberg, Gerard Rückert, Frans Boek, Bert Bijnen. Bruidspaar Van der Meulen-Hoogkanip Tijdens een aparte receptie in Dorps hotel „Holterman" werden de kleuters getracteerd en boden zijn hun cadeau, een electrisch strijkijzer, aan. Ook de kinde ren die enkele maanden geleden een over stapje maakten van de kleuterschool naar de „grote" school waren op de receptie present en ook zij boden een geschenk aan. Aan de internationale hondententoon stelling te Barneveld, die zaterdag j.l. werd gehouden, namen 1010 honden deel. De organisatie was zeer goed. Hier vol gen enkele successen. Engelse Bulldog Porky Casa Canis (reu) werd reserve kampioen met 2 Uit muntend. Een succes voor de eigenaar J. v. d. Berg te Holten. Boxers: Bas van de Stöppelhaene (reu) behaalde ZG in de open klas. Eig. A. J. Derksen te Raalte. De teef Brigitta van de Stöppelhaene kreeg G. Eig. G. H. Eg berts te Holten. Er was een behoorlijke concurrentie van 51 boxers. Op 19 en 20 november a.s. wordt in het RAI-gebouw te Amsterdam de grote ten toonstelling Winner 1966 gehouden, waar voor bij de Holtense hondenliefhebbers zeker grote belangstelling zal bestaan. Het aanbod van de mannelijke ar beidskrachten eind augustus bij het ge westelijk arbeidsbureau te Deventer is ten opzichte van de voorgaande maand weinig veranderd. De bedrijfsklassen, waar thans nog het grootste aantal werkzoekenden staan geregistreerd zijn de bouwnijverheid, de metaalnijverheid en de administratieve en commerciële beroepen, terwijl de categorie minder- geschikte arbeidskrachten 45 van het totale aanbod uitmaakt. De vraag naar aabeidskrachten is sterk gedaald. Ener zijds een gevolg van de toetreding tot het arbeidsproces van de jonge mensen, die de school verlieten, anderzijds is een tendens merkbaar in vrijwel elke be drijfstak om ten aanzien van het aan trekken van nieuwe arbeidskrachten enige voorzichtigheid te betrachten. De personeelsstop bij de overheidsbedrijven heeft de hoogte van de vraag ook nade lig beïnvloed. Het bovenstaande geldt ook voor het aanbod en de vraag naar vrouwelijke arbeidskrachten, hoewel de schaarste van vrouwelijke werknemers groter is dan bij mannen. Vraag en aanbod werden op 31 augus tus als volgt geregistreerd: Aanbod: bouwvakarbeiders 27 (v.j. 26), metaalbewerkers 43 (49), Textielarbei ders 11 (0), voedings- en genotmiddelen- bereiders 7 (4), kantoorpersoneel 25 (17), personeel in alg. dienst (incl. losse ar beiders) 22 (14), minder geschikten 145 (127). Vraag: Bouwvakarbeiders 50 (v.j. 129), metaalbewerkers 171 (224), textielarbei ders 26 (79), voedings- en genotmidde lenarbeiders 126 (73) kantoorpersoneel 51 (62), personeel in alg. dienst (incl. losse arbeiders) 72 (69). Verdeeld over de gemeenten in het gewest bedroeg de geregistreerde ar beidsreserve: Deventer 263 (v.j. 198), Bathmen 4 (5), Diepenveen 11 (17), Hol- ten 14 (11), Olst 15 (9), Raalte 36 (30), totaal 343 (270). Per 1000 loontrekkenden was dit aan- Aangezien de posteditie van ons blad in het vervolg vrijdags om uiterlijk 14.00 uur ten postkantore bezorgd moet zijn, dient men er rekening mede te houden dat advertenties en berichten een dag vroeger in ons bezit moeten zijn. Wij zul len deze dan ook bij voorkeur reeds woensdagavonds in het bezit moeten hebben. Gaarne roepen wij aller mede werking in om tot een vervroegde af levering van onze krant te komen. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad Op dinsdag 20 september a.s., aanvang 8 uur, houdt de heer Fr. Kramer een dia avond in hotel „Royal" aan de Brink te Deventer. De heer Kramer, is de bekende kynoloog uit Laren (N.H.), die overal volle zalen trekt. Aan de hand van dia's bespreekt hij 200 rassen en variëteiten op een bizonder prettige wijze. De toegang is vrij voor iedere hondenliefhebber. tal: Deventer 17 (13), Bathmen 10 (14), Diepenveen 7 (11), Holten 16 (13), Olst 9 (5), Raalte 14 (13), v. h. gewest 15 (12), van de provincie 14 (10) en van het rijk 10 (8). OFFICIËLE PUBLIKATIE De geboorte van hun dochter „Githa" dinsdag j.l. is voor het echtpaar J. Hof en E. A. Hof Vrielink, Kozakkenstraat 19, wel een bijzondere verrassing ge worden. De heer Hof is de jongste keur meester aan het gemeentelijk slacht huis, alhier, en dat was voor de direc teur, collega's keurmeesters en het ove rige personeel, aanleiding om deze eerst geborene, naar Twents gebruik, te ver rassen met een enorm krentenbrood van meer dan anderhalve meter. De bezor ging van deze „krentenwegge" ging ge paard met een muzikale omlijsting, ver zorgd door de „eenmansband" in de per- soon van de heer van Laar uit Almelo, Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat het zwembad „Twenhaarsveld" met ingang van maan dag 19 september a.s. zal worden geslo ten. Holten, 17 september 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Lêmgenbarg, secretaris. De gemeenteraad komt vrijdag, 16 september a.s. des avonds 7.30 uur in openbare vergadering bijeen ter behan deling van de volgende Agendapunten: j 1. Ingekomen stukken; 2. Voorstel tot het aangaan van een geldlening; 3. Voorstel tot vaststelling van een ge- meenschappelijke regeling inzake de stichting en exploitatie van een re gionaal woonwagenkamp ter ver vanging van de bestaande gemeen- schappelijke regeling: 4. Voorstel tot wijziging van de gemeen te begroting 1966 (verlaging crediet brandweermaterialen) 5- Rondvraag. De familie Kers is van zaterdag 17 september tot en met zaterdag 1 oktober a.s. wegens vakantie afwezig. De werk zaamheden worden waargenomen door de heer W. Beijers, (tel. 12 34), eventueel de heer J. Wiggers (tel. 13 56). Gevonden 1 Regenbroek; 1 Pocketboek; 1 Porte- monnaie (met inhoud); 1 Herensport- fiets; 1 Bromfietsplaatje; 1 Damespols horloge. Verloren: 1 Gouden broche; 1 Schooltas; 1 Lees boek; 1 Schrift; 1 Colbertjasje (met rij bewijs); 1 Damespolshorloge; 1 Porte- monnaie (met inhoud). Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. uitgerust met een harmonica, trom en schellen op zijn hoofddeksel. Vanaf de Centrale bakkerij „De Halm", waar .dit presentje was gebakken, trok men woensdagavond onder veel bekijks en enthousiasme van de jeugd naar de Ko zakkenstraat, waar ook alles uitliep om dit schouwspel gade te slaan. De jong geborene was er zich nog niet van be wust hoeveel drukte er om haar gemaakt werd. Zaterdag 17 september 9.30 uur: Paar- denfokdag „Holbatheo" te Dijkerhoek. Zondag, 18 september 14.00 uur: Attrac tieve puzzlerit M.A-C. „De Holterberg" vanaf café Vruggink (zie adv.). Maandag 19 september, 's avonds 20.00 uur in zaal „Het Bonte Paard" presen tatie van de revue „Van alles wat" door de Dijkerhoekse Amateur Toneel club „D.A.T." (zie adv.). Maandag 19 t/m zaterdag 24 september; Kledinghuis Beltman wegens vakantie gesloten. Maandag, 19 september 8 uur: Vergade ring comité motorcross in café Kalf- sterman. Dinsdag, 20 september 8 uur: Ledenver gadering plattelandsmeisjes in hotel Holterman. Woensdag, 21 september 13.45 uur: Uit stapje afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen naar Staphorst vanaf de O.A.D. Donderdag, 22 september 8 uur: Jaar vergadering P.J.G.O., afd. Jong Hol ten in café 't Bonte Paard te Dijker- hoek. Donderdag, 22 september 19.45 uur: in de bovenzaal van de Coöp. Aan- en Ver koopvereniging „Holten" (Stations straat) vergadering afd. Holten van de Chr. Plattelandsvrouwen- en meis- jesbond. Spreekster mej. M. M. Wilkes te Deventer. Zaterdag, 24 september 8 uur: Openbare uitvoering Dijkerhoekse revue door D.A.T. in 't Bonte Paard (zie adv.). Donderdag 29 september in „Kalfster- manweide": Jaarlijkse Fokveedag. Donderdag, 29 september 20 uur: Leden vergadering afd. Hólten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Donderdag, 29 september v.m. 9.30 uur: Fokveedag M.R.IJ. en Fries-Hollands in Kalfstermansweide. Vrijdag, 30 september 19.45 uur: Drop ping Espelose plattelandsvrouwen met echtgenoten vanaf „Het Trefpunt". Opgave bij een der bestuursleden. Zondag 18 september 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Simoons van Wier den. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Extra collecte plaatselijke zondags scholen. 19.15 uur Open Deur-dienst Spr. dhr. Schellevis. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Ad- dink. Extra collecte voor de plaatselijke zon dagsscholen. Geref. Kerk: 9.30 uur ds R. A. Hoogkamp en 15.00 uur ds H. Brinkman van Rijssen. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Ar beid. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 17 en zondag 18 september de heer F. H. A. Oostenbrug, Dierenplas- straat 2, telefoon 15 15. J l Geboren: Hendrik Willem, z.v. W. Poesse en J. B. Krieger, Beuseberg 13. Githa, d.v. J. Hof en E. A. Vrielink, Ko zakkenstraat 19. Wilhelmina Johanna d.v. R. W. J. Groen en A. C. Groebe, We versstraat 17. Hendrik Jan Bert, z.v. G. Slotman en G. Post, Oranjestraat 75a. Overleden: S. Braunius, 66 jr., Holter berg 65. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: a. Mulder, 27 jr., te Apel doorn en H. J. Wissink, 30 jr., Oranje straat 56. H. A. van der Meulen, 26 jr., Ede en L. T. Hoogkamp, 22 jr., Holter berg 1. BEVOLKING: Ingekomen: T. Sluis van Amsterdam naar Molenbelterweg 24. J. H. Sche perboer van Markelo naar Holterberg 66. E. J. Aaftink van Arnhem naar Oranjestraat 43. W. J. H. Wansink van Haarlem naar Dorpsstraat 17. J. H. ter Brugge-Morsink van Epe naar Kozakkenstraat 8. A. J. Nijland van Raalte naar Dijkerhoek 99. A. van de Bovenkamp van Utrecht naar Molenbel terweg 17. J. Steenbergen van Mar kelo naar Pastoriestraat 12. Vertrokken: F. Korwa van Diessen- plasstraat la naar Arnhem. A. H. Wansink van Dorpsstraat 39 naar Al melo. F. de Haan en gezin van Ko zakkenstraat 58 naar Norg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1