Pm Een gouden paar AGENDA Seschenk Ssereiieeibaik veer de liter Dlfman Vijf miljard in chocola Raiffeisenorganisatie f5 miljard gepasseerd Inzending advertenties en berichten Tweede assistent aan de boterfabriek benoemd Weinig belangstelling voor goede concertavonden Weer gratis vakantie voor bejaarde Rotterdammers KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Zaterdag 10 september 1966 No. 35 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementspidjs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875,587 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 128 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 8,Iedere mm. meer 0J.2 Dat ruim twee miljoen spaarders bij de Raiffeisenbank in Nederland een dezer dagen de vijf miljard vol maakten, was voor deze organisatie een reden om even pas op de plaats te maken, waarbij aan de besturen van de 667 banken met ruim 1300 vestigingen de suggestie werd ge daan om aan de spaarder die op dinsdag 6 september 1966 de eerste storting kwam doen een geschenk aan te bieden in de vorm van het getal 5000.000.000 in choco lade. De eerste klant die dinsdagmorgen het bankgebouw aan de Gaardenstraat bin nenstapte was de heer J. Ulfman uit de Burg. v. d. Borchstraat. Nadat hij door mevr. Wessels-Dannenberg een bedrag op het boekje had laten bijschrijven verzocht de directeur van de bank, de heer H. J. Oolbekkink, hem om tegen elf uur met zijn vrouw in de bestuurskamer van de bank te komen. Op de vraag waarom deze uitnodiging werd gedaan liet men de heer Ulfman in hét onzekere. De directeur stelde hem ge rust met de mededeling, dat het allemaal wel mee zou vallen. De heer Oolbekkink had hiermee niets te veel gezegd, want het geschenk dat de heer Ulfman van de voorzitter der bank, de heer J. H. Sprokkereef, ontving was echt een meevallertje, beter gezegd een zoet meevallertje, want de vijf miljard De Raiffeisenorganisatie in Nederland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: het totaal spaartegoed van de ruim 2 miljoen spaarders is de ƒ5 miljard ge passeerd. Deze belangrijke gebeurtenis in de spaarbankwereld hier te lande be schouwt men in de Raiffeisenorganisatie niet alleen als een blijk van vertrouwen, maar tevens als een mijlpaal waaraan een meer algemene betekenis kan wor den toegekend. Sparen is in de hedendaagse samen leving een absolute voorwaarde voor het behoud van welvaart en economische groei. Het wordt verheugend geacht, dat de spaarzin van de Nederlandse bevol king bij de gestegen welvaart en de ver betering van de sociale voorzieningen in stand is gebleven. Dit verschaft de moge lijkheid tot verdere verbetering van het leef- en werkklimaat in ons land. Uit het verloop van de miljarden mijlpalen bij de Raiffeisenorganisatie valt af te leiden, dat het sparen in ons land een grote vlucht heeft genomen. Het tegoed van ƒ1 miljard werd in 1950 bereikt, ruim een halve eeuw na de oprichting van de organisatie. Het be drag van 2 miljard werd bij de aan vang van 1959 bereikt. Drie jaar later overschreed het inleggerstegoed de 3 miljard. Medio 1964 werd de 4 miljard gepasseerd en thans twee jaar later, de 5 miljard. Het aantal vestigingen van de Raif- feisenbanken bedraagt 1.300. Zowel in de steden als op het platteland mogen de Raiffeisenbanken zich in het ver trouwen van de spaarders verheugen. Zo droegen steden en platteland in ge lijke mate bij tot het spaaroverschot van ƒ68,4 miljoen in juli. Gezien de mate waarin door de spaar ders van de overige bankdiensten ge bruik wordt gemaakt, heeft het feit dat bij de Raiffeisenbanken alle voorkomen de bankzaken kunnen worden verricht tot deze sterke ontwikkeling bijgedragen. werden hem overhandigd, in de vorm van tien cijfers in chocolade (één vijf en negen nullen). Cijfers van pl.m. 20 cm. omtrek en een breedte en dikte van ruim 1 cm. Aan mevr. Ulfman werden bloemen aangeboden. HOLTENSE BEVOLKING SPAARDE FLINK De eenvoudige plechtigheid waarbij ook aanwezig waren de sercretaris van de bank, de heer G. J. Rietberg, en de direc teur, de heer H. J. Oolbekkink was voor bankvoorzitter Sprokkereef een wel kome aanleiding om even stil te staan bij de ontwikkeling van de boerenleenbank in Holten. Een ontwikkeling, die voor een belangrijk deel is te danken aan de spaar zin die de Holtenaren eigen is. Op 4 jan. 1961 bedroeg het saldo aan spaargeld tien miljoen gulden; het was op 2 november van datzelfde jaar al gestegen tot 11 mil joen. Bij de ingebruikneming van het nieuwe bankgebouw (14 september 1962) was het tegoed van de spaarders opgelo pen tot f 11.603.503,30 en dit tegoed is thans gestegen tot bijna 18 miljoen gul den. Het bankbestuur had gehoopt ge zien de inleg van de laatste maanden dat het bedrag van 18 miljoen zou zijn gehaald gelijk met de landelijke vijf mil jard, maar dat lukte juist niet. Aan het slot van zijn korte toespraak wees de heer Sprokkereef op de grote be tekenis van het sparen voor het behoud van welvaart, gezonde economie en econo mische groei. Aangezien de posteditie van ons blad in liet vervolg vrijdags om uiterlijk 14.06 uur ten postkantore bezorgd moet zijn, dient men er rekening mede te houden, dat advertenties en berichten een dag vroeger in ons bezit moeten zijn. Wij zul len deze dan ook bij voorkeur reeds woensdagavonds in het bezit moeten heb ben. Gaarne roepen wij aller medewer king in om tot een vervroegde aflevering van onze krant te komen. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad f:4 SPAARGELDEN. De spaargelden zijn thah's" voor 55 afkomstig van spaarders buiten de land bouw. De ontwikkeling van het spaar geldverloop bij de Raiffeisenorganisa tie kan dan ook niet langer alleen ver klaard worden uit de gang van zaken op agrarisch gebied. Uit deze gegevens moge blijken, dat de Raiffeisenbanken naast het gespeciali seerd zijn in het landbouwkrediet, thans een meer algemene bankfunctie ten be hoeve van de eigen kring binnen de plaatselijke samenleving uitoefenen. Door de toeneming van spaargelden en rekening-courantgelden is het moge lijk geworden aan deze algemene func tie een reële inhoud te geven. Dat de activiteiten daarbij gericht zijn op de ondersteuning van plaatselijke belan gen, is kenmerkend voor het werk, dat F. W. Raiffeisen in 1864 begon vanuit het principe; Kracht door samenwerking. Tot 2e assistent-directeur bij de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" is benoemd de heer H. Bruintjes te Holten, als be- j drijfsieider werkzaam aan het voorma lig melkontvangststation, alhier, van de N.V. Omefa te Rijssen. Op donderdag, 15 september a.s. hoopt het echtpaar D. J. Leemkuil en L. Leem- kuil-Bannink, Holterbroek 52 zijn 50-ja- rige echtvereniging te herdenken. De heer Leemkuil is 70 jaar en zijn echtge note 71 jaar. Beiden zijn nog zeer kras en mogen zich in een goede gezondheid verheugen. Mevr. Leemkuil gaat elke morgen en avond nog mee om te mel ken. Het echtpaar heeft 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het zal hen op deze heuglijke dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Ei- viel vrijdagavond veel te genieten in het gebouw Irene, zoals de aankondi ging voor het festival van de muziek- kring Lochem voorspelde, maar de Hol tenaren hebben er niet in grote getale van geprofiteerd. Twee korpsen uit de vaandelafdeling harmonie „Kunstmin" Gorssel en „Advendo", Lochem, één korps uit de vaandelafdeling fanfare, de plaatselijke muziekvereniging „H.M.V. en „Excelsior" uit Gelselaar uit de twee de afdeling harmonie, concerteerden er en het werd een prachtige avond maar met te weinig bezoekers. De Taptoe Delft hield velen waarschijnlijk aan hun tele visietoestel gekluisterd, maar zij misten in eigen plaats een excellent concert. Toch was het optreden van deze korpsen uit de hoogste regionen niet tevergeefs, want de muzikanten zelf hebben zicht baar genoten van het optreden van hun broeders in de kunst. „Excelsior", Gelselaar, opende de avond met een drietal nummers op verdienste lijke wijze, onder leiding van haar diri gent, de heer J. W. Kremers uit Diepen- heim, ten gehore gebracht. De 4-delige suite „Happy Time" van G. H. Boedijn, was een echt Boedijn-nummer met con trasterende klanken tot cén geheel ge vormd. Onze plaatsgenoot de heer H. J. Fran sen trad met twee korpsen voor het voet licht „H.M.V." en „Kunstmin" en bracht daarmee een aantal fraaie nummers ten gehore. H.M.V. speelde o.a. „Robert le Diable" (ballet) van Meijerbeer-Mol en „Ön the Pier" een ouverture van York- Mellema, waarin de soli van ait-saxopho- nist, J. Schippers, de pistonsolo van Broekmaat en de tuba's op de achter grond, die telkens dezelfde melodie over namen, bijzonder opvielen. Zeer gevoelig klonk de 4-delige suite „Cephale en Procris" van A. Gretrij en volumineus de „Slavische Dans no. 8" van A. Dvorak (arr. Stalmeijer), die Kunstmin ten gehore bracht. Zij leverden een spontaan applaus op. Pietzelfde geschiedde met „Advendo" uit Lochem, dat onder leiding van de heer W. Dollokamp, die wegens vakantie en ziekte van de Lochemse dirigenten Kotter en Beumkes, als waarnemend di rigent optrad, een populah programma uitvoerde. „Showboat" van Jerome Kern (arr. Mellema) was kennelijk ontleend aan „negro-spirituals" en in „The man in the moon" van Pi Scheffer, werden prachtige jazz-fragmenten ten gehore ge bracht. Advendo besloot de avond met een leuke mars „Man of music" van King-Walters., Een woord van lof voor de heer Dollekamp, die deze nummers, omdat Advendo pas op het laatste mo ment besloot aan het festival mee te doen, slechts twee keer met het korps doorgenomen had. De voorzitter van H.M.V., de heer A. Westerik, die namens kringvoorzitter' Kremers, de aVond opende, was ver heugd, dat de deelnemende verenigingen en dirigenten, zo vlak na de vakantie, kans hadden gezien een goed program ma te brengen en de heer Kremers dank te aan het slot in het bijzonder Advendo dat het toch nog had willen deelnemen. Zaterdagavond was de belangstelling voor het festival vrij wat groter. Vijf korpsen brachten een select programma uit hun repertoire; „De Harmonie" uit Diepenheim onder de leiding van de heer A. Span uit Almelo, „De Fanfare" uit Markelo met als dirigent de heer H. H. Savelkoel uit Deventer, „Excelsior", Warnsveld met de heer J. v. d. Bos uit Deventer als dirigent, „Soli Dëo Gloria" uit Harfsen geleid door de heer D. Veld huis uit Dieren en „Juliana", Almen, met als dirigent de heer H. F. M. Span uit Brummen. Vooral de beide laatste korp sen, uitkomende resp. in de afdeling uit muntendheid (fanfare) en in de ere-af- deling (harmonie), wisten het publiek met hun prachtige nummers zeer te boeien. Kringvoorzitter Kremers sprak aan het slot de wens uit, dat alle vereni gingen zich het volgend jaar weer zou den presenteren op een nog nader te be palen plaats in de kring. Uit cultureel oogpunt gezien waren het een paar ge slaagde avonden. In de week van 1724 september en van 24 september tot 1 oktober zullen weer tweemaal dertien bejaarde Rotter damse echtparen een gratis vakantie komen doorbrengen in Holten Er wordt hen gratis een zomerhuisje beschikbaar gesteld in het recreatiecentrum „De Haspel" van de heer E. Oostendorp en in het vakantieoord „De Borkeld" van de heer H. B. Bos. Ze worden ook gratis per touringcar gebracht en weer opge haald. Voor hun proviandering moeten zij zelf zorgen. Het zijn bejaarden bo ven de 65 jaar die weinig of nooit met vakantie geweest zijn en financieel niet draagkrachtig zijn. De' aanwijzing ge schiedt vanwege de Sociale Raad van Rotterdam. Tijdens hun verblijf in Hol ten wordt o.m. een bustochtje georgani seerd o.a. over de Holterberg en omge ving en verder krijgen zij een film- en dia-avond om op deze wijze iets te zien van het natuurschoon van Twente en Salland. Het initiatief voor deze gratis vakantietrips is destijds uitgegaan van de ledenvergadering van de plaatselijke V.V.V. Dit is de derde keer, dat er Rot terdamse gezinnen naar Holten komen. OFFICIëLE PUBLICATIE: De directeur Gemeentewerken zal a.s. week zijn spreekuur niet houden op dins dagmorgen zoals gebruikelijk doch op woensdagmorgen van 9-12 uur. De directeur, T. Prak. Zaterdag, 10 september 19-30 uur; Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zondag, 11 september aanvang 7.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 12 tot en met zaterdag 17 sep tember; Zelfbediening Van Zon wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 12 september, 's avonds 7.30 uur: in café „De Waag" ruilavond Holtense Postzegelclub (H.P.O.). Dinsdag, 13 september 2.10 uur nam.: Bejaardensociëteit vertrek vanaf Ire ne. Dinsdag, 13 september 19.00 uur: Nog mogelijkheid aanmelding midden standscursus ulo-school (zie adv.). Woensdag 14 september, 9.30 uur: Fok- veedag te Espelo. Vrijdagavond, 16 september diploma- zwemmen in natuurbad „Twenhaars- veld". Vrijdag, 16 en zaterdag, 17 september: Showauto leefwarmte door kolen par- keersplaats voormalige ulo-school (zie adv.). Zaterdag 17 september 9.30 uur: Paar- denfokdag „Holbatheo" te Dijkerhoek. Zondag, 18 september 14.00 uur: Attrac tieve puzzlerit M.A.C. „De Holterberg" vanaf café Vruggink. Maandag 19 september, 's avonds 20.00 uur in zaal „Het Bonte Paard" presen tatie van de revue „Van alles wat" door de Dijkerhoekse Amateur Toneel club „D.A.T.". Donderdag, 22 september 8 uur: Jaar vergadering P.J.G.O., afd. Jong Hol ten in café 't Bonte Paard te Dijker- hoek. Zondag 11 september 1966 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur dhr Schellevis. Geen jongerendienst in Irene. Extra collecte voor het Kerkkoor. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Is raël. Extra collecte voor het Kerkkoor. De jongerendiensten in het gebouw Irene beginnen niet zoals in Herv. Holten vermeld op 11 september a.s. maar op 18 september d.a.v. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp (Bevestiging ambtsdragers). In beide diensten is het ene offer voor het Eigen Jeugdwerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". B.K, Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 10 en zondag 11 september de Heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03. Geboren: Hendrika Maria, ,d.v. A. van Duiven en F. J. Zwoferink, Hoffesstraat 17. Hendrika Johanna, d.v. G. Dijkink en J. Bolink, Beuseberg 37. René, z.v. J. Brands en H. Vruggink, Gaarden straat 25. Helga Wilma, d.v. R. Nij- meijer en A. Scholman, Kozakkenstraat 30. Overleden: J. W. Rensen, wedn. van J. Sluiter 80 jr., Espelo 54. OndertrouwdH. Heijerman, Wisch en J. Stam, Look 61. J. van der Neut, 25 jr., Maartensdijk en B. Schuppert, 21 jr., Stationsstraat 5. Gehuwd: Geen. BEVOLKING: Ingekomen: Geen. Vertrokken: H. Beldman van Borkeld 46 naar Zwijndrecht. J. W. Jansen van Neerdorp 77 naar Almelo. H. Schuppert van Tuinstraat 11 naar Eind hoven. A. Koopman van Gaarden straat 12 naar Delft. Gevonden 1 Zonnebril; 1 Schakelarmband; 1 Boodschappentas; 1 Tube scheercreme; 1 Kinderbril; 1 Bankbiljet. Verloren: 1 Zelf binder; 1 Jongensvest; 1 Regen cape; 3 Herenpolshorloges; 1 Rubber laars. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.00--14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1