PKINS CLAUS 40 AGENDA KERKDIENSTEN Prettige uitwisseling Plattelandsjongeren Spauuenende zwemwedstrijden Z.C. „TWENHAARSVELD" Kerkelijke verkiezing Gereformeerde kerk Gestrand op een konijn Raadsvergadering Botsingen liepen vrij goed af Geslaagd Gouden echtpaar Burgerlijke Stand Zaterdag 3 september 1966 No. 34 Jaargang 18 HOLTEHS NIEUWSBLAD Be abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens NieuwsbladAr}.. 1 1t- rh n r Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 te Holten. Telefoon 051/83 - 1281/. Adv.-prijs ï-iö mm. (a contant) 3, Iedere OP DINSDAG 6 september a.s. hoopt prins Claus zijn veertigste verjaardag te gedenken, voor het eerst als wettige echtgenoot van onze kroonprinses en prins der Nederlanden. Het is jammer dal z.k.h. nog geen ge legenheid heeft gekregen meer delen des lands te bezoeken en zich tot in alle uit hoeken tc doen kennen,, want nu heer sen er hier en daar nog onprettige ge voelens. Deze zullen moeten slijten en dat kan, als de prins bewijst dat hij de juiste man is voor de verantwoordelijke taak die nu op zijn schouders is gelegd. Ge lukkig werkt hij reeds aan de voorbe reiding van een dienende functie, die gelijk prins Bernhard inmiddels heeft Toen de gasten zaterdagmiddag in 't Bonte Paard te Dijkerhoek arriveerden, werden zij verwelkomd door de heer M. Rietberg, voorzitter van „Jong Holten" en hield de Holtense kunstschilder Kees Stoop een causerie over zijn schilder- en tekenkunst en droeg hij enkele gedich ten voor. Na de kennismaking met de gastheren en gastvrouwen waar de be zoeker logeerden, werd in 't Bonte Paard een gezellige avond gehouden, waar de toneelclub uit de Holtense jongeren on der regie van de heer P. H. Cammeraat een schetsje opvoerden ,,Popey als dag hitje". Verder gaf een volksdansgroep, in speciaal costuum, een demonstratie van Griekse, Amerikaanse en Turkse volks dansen, ingestudeerd onder leiding van mej. Savelkoel uit Deventer. Deze de monstratie viel bijzonder in de smaak bij de jongelui, die zich met een gezellig bal bijzonder amuseerden. Van de vrije zondagmorgen maakten sommige Overschieërs gebruik om ter kerke te gaan, terwijl anderen de omge ving verkenden en o.m. een bezoek brachten aan het ravijn in Nijverdal en de Koperen Smorre te Markelo. 's Middags kwam men samen in café „De Waag" van de heer J. Haverslag en werd na een korte wandeling een bezoek gebracht aan het nat. hist, museum „Piet Bos" en aan de Canadese begraaf plaats op de Holterberg. Hoewel het in het museum bijzonder druk was, had Kees Bos nog even gele genheid om de bezoekers bij het herten diorama nog iets te vertellen over het verschil tussen herten en reeën, waar over bij velen nogal wat misverstand be staat. Men had grote bewondering voor de keurige verzorging van de laatste rustplaats van onze Canadese bevrijders. Bijzonder gezellig was tenslotte de sa menkomst in café „De Waag" waar mej. Hennie Pasop, namens de Holtense P.J.G.O-ers een afscheidswoord sprak en de voorzitter van de afdeling Overschie de dank vertolkte van de jongelui uit het bewezen zoveel diepere inhoud kan worden gegeven. Als afgestudeerd jurist en -ervaren di plomaat kan hij in de komende jaren een grote steun zijn voor prinses Beatrix. Wij hopen, dat hij ook een rol kan ver vullen als „goodwill-ambassadeur" voor ons land en als bereidwillige „ombuds man" voor ons volk. Voor deze sportieve figuur betekenden de gemengde gevoe lens van welkom bij zijn komst in ons land in elk geval een directe uitdaging en deze man, die in zoveel landen heeft gewerkt en de ups en downs van het le ven wel leerde kennen, zal beslist niet schromen om te werken voor zijn er kenning. westen, die het hier zeer naar hun zin hadden gehad. Het werd dan ook een bijzonder hartelijk afscheid. Tijdens de zondagmorgen na de kerk dienst in gebouw „Rehoboth" gehouden stemming zijn tot ouderlingen gekozen de heren Joh. Bosschers en J. Stam, Look 61. Tevens waren door de kerkeraad can- didaat gesteld de heren G. H. Aanstoot Hzn. en Hm. Landeweerd. Aftredend zijn de heren W. Beldman Hszn. en G. W. Rietman. Uit het dubbeltal M. Scholman en H. Schuppert D.Jzn. werd eerstge noemde als diaken gekozen in de vaca ture (wegens aftreden) van de heer G. J. Ekkelkamp. De bevestiging zal plaats hebben op zondag 11 september. Twee Duitse jongelui, die per brom fiets van de Harskamp op weg waren naar Nijverdal, zijn donderdagmiddag op de toeristenweg op de Holterberg ge strand op een konijn. Deze plotseling de weg overstekende viervoeter kwam de 22-jarige PI. D. K. uit Iserlohn voor het voorwiel, waardoor zijn stuur omsloeg en hij en zijn veloofde onzacht met het weg dek in aanraking kwamen. K. had schaafwonden aan de knie en een diepe snijwond aan een bovenbeen. Plij moest zich onder behandeling van dokter Rietdijk stellen, die enkele hechten moest leggen. 1-Iet meisje had schaafwon den aan beide benen. Zij zijn per taxi naar de Harskamp terug gegaan, waar hun familie verblijft. De firma Geb. Wansink zal de beschadigde bromfiets vrijdag per vrachtauto terug brengen. OFFICIËLE PUBLIKATIES SLUITING GEMEENTEDIENSTEN EN BEDRIJVEN Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend.dat alle gemeente- dientsen en -bedrijven op 8 september a s. gedurende de gehele dag gesloten 7. "Hen zijn. Van 10.00 tot 11.00 uur zal de secretarie geopend zijn, UITSLUITEND voor het doen van aangiften, betrekking hebbende op de burgerlijke stand. Holten, 2 september 1966. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARGsecretaris. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat^ gedurende drie maanden ter secretarie voor een ieder ter lezing is neergelegd een besluit van de raad dezer gemeente d.d. 25 mei 1966, nr. 1868 tot vaotste'ling van een veror dening tot aanvulling van de bouwveror dening voor de gemeente Plolten welk besluit door gedeputeerde staten dezer provincie is goedgekeurd bij hun besluit van 25 juli 1966, 4p afd. nr. 66347. Holten, 31 augustus 1966. Burgemeester cn wethouders van Plolten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. De gemeenteraad komt dinsdag, 6 sep tember, des avonds 7.30 uur bijeen. Het is de wettelijk voorgeschreven vergade ring waarin de leden worden beëdigd en de wethouders worden gekozen. Voorts heeft de benoeming plaats van de leden van de commissies van bijstand in het beheer van het elektriciteits- en gasbe drijf van het keui*ings-, waag- en slacht- huisbedrijf, van de wegencommissie en vindt de aanwijzing plaats van de ver tegenwoordigers in de commissie voor georganiseerd overleg. De zwemclub „Twenhaarsveld" hield woensdagavond in het 'natuurbad van die naam aan de Rijssenseweg voor 't eerst sedert haar oprichting aan het begin van dit seizoen zwemwedstrijden om het club kampioenschap. Voorzitter PI. Arends horst verwelkomde om half zèvcen een talrijk publiek en bracht dank aan het gemeentebestuur voor zijn bereidheid om iedere woensdagavond het bad voor de zwemclub beschikbaar te stellen. Daar door werd het mogelijk o.a. deze wedstrij den te organiseren. De wedstrijden zelf ontketenden een enorm enthousiasme, vooral bij de jeugd, die haar favorieten luide aanmoedigde. De toeschouwers en deelnemers hebben dan ook zeer genoten van het vuur, waar mee gestreden werd. Zowel oud als jong deed zin best om er een sportief feest van te maken. Er waren ruim 60 deel nemers en de uitslagen waren: Meisjes t.m. 10 jaar 25 m. schoolslag: 1 Karin ter Hoeven 22.5 sec.; 2 Lammie Sloffer 23 sec.; 3 Ansje Aaftink 23.3 sec.; 4 Ansje Bos 24.4 sec. Jongens t.m. 10 jaar. 25 m. schoolslag: 1 Dick Meuleman 23.1 sec.; 2 Jan Plar- bers 23.5 sec.; 3 Rinus Nieuwenhuis 26 sec.; 4 Wïm Dollekamp 27 sec. Meisjes 1112 jaar 25 m. schoolslag: 1 Johanna Tuller 22 sec.; 2 Gerrie Len- sink 23.5 sec.; 3 Anke Hiddink 26.2 sec.; 4 Marietje Loman 26.9 sec. Jongens 1012 jaar 25 m. schoolslag: 1 Henk Achterkamp 24 sec.; 2 Egb. Ro- zendom 24.4 sec.; 3 Gery den Bouwmees ter 24.9 sec.; 4 Wim Schippers 25 sec. Jongens tot 12 jaar 25 m. vrije slag: 1 Dick Meuleman 19.9 sec.; 2 Gery den Bouwmeester 20.5 sec.; 3 Evert Jan Mol 21.2 sec.; 4 Harm ten Bos 21.6 sec. Meisjes .13 t.m. "16 jaar 50 meter school slag: 1 Willemien Tuller 47.7 sec.; 2 Gra- da Willems 49 sec.; 3 Ria Rozendom 50.5 sec.; 4 Plannie Krikkink 58.5 sec. De heer J. van Dijk, loondorser alhier, die woensdagavond om ruim 8 uur met zijn trartor op weg naar huis was, werd op de Rijssenseweg, even voorbij de boer derij van de fam. Wansink, aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer PI. B. uit Wierden. Deze heeft de trartor, die van goede arhterlichten was voorzien, waarschijnlijk door de regen te laat opgemerkt. Toen hij de tractor trachtte te ontwijken is de auto waar schijnlijk in een slip geraakt en ontstond een botsing, waarbij het grote linkerwiel van de tractor werd afgereden. De perso nenauto kwam dwars over de weg te staan en werd in de flank gereden door een van het zwembad „Twenhaarsveld" komende personenauto, bestuurd door de j heer K. K. uit Monnikendam. De tractorbestuurder werd van zijn voertuig geworpen en kreeg een hoofd wonde. De inzittenden van de auto uit Wierden, een Canadees en twee liftende meisjes, bleven ongedeerd ondanks het feit, dat de wagen flink beschadigd was. De inzittenden van de Monnikendamse auto waren wel erg geschrokken, maar kregen toch geen noemenswaardig letsel. Het wiel van de tractor werd in de bermsloot terug gevonden. Te Utrecht is voor het patroonsdiploma gasfittersbedrijf geslaagd de heer W. Schalk, Waardenborchstraat. Op woensdag, 7 september, a.s. hoopt het echtpaar H. J. Vrugteveen en H. Vrugteveen-Paalman, zijn 50-jarig hu welijksfeest te herdenken. De heer Vrug teveen is 74 jaar en zijn echtgenote 69 jaar en beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Zij bewoon den het erve „De Panne"- op de Borkeld, dat tijdsen de Duitse bezetting door een VI werd verwoest, waarbij zij er heelhuids doorheen gekomen zijn. De boerderij ging geheel door brand verloren. Het i echtpaar heeft 2 kinderen en 3 klein kinderen. Het zal hen op deze dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Jongens 13 t.m. 16 jr. 50 meter school slag: 1 Dirk Wolters 49.4 sec. 2 Gerard ter Harmsel 52.4 sec.; 3 Paul Wansink 55.5 sec.; 4 Wim Mol 57 sec. Meisjes 13 t.m. 16 jaar 25 m. rugslag: 1 Willemien Tuller 22.3 sec.; 2 Grada Wil lems 23.7 sec.; 3 Ria Rozendom 26.7 sëc. Jongens 13 t.m. 16 jaar 25 m. rugslag: 1 Gerard ter Harmsel 23.9 sec.; 2 Hans Nijhuis 24.4 sec.; 3 Paul Wansink 30 sec. Meisjes 13 t.m. 16 jaar 25 m. vrije slag: 1 Willemien Tuller 17.3 sec.; 2 Grada Wil lems 21.5 sec.; 3 Hannie Krikkink 22.9 sec. Jongens 13 t.m. 16 jaar 25 m. vrije slag: 1 Gerard ter Harmsel 16.5 sec.; 2 Dirk Wolters 18.9 sec.; 3 Hans Nijhuis 22.5 sec. Dames 17 jaar en ouder 50 m. school slag: 1 A. Meinsma 50 sec.; 2 H. Lensink 51.2 £ec.; 3 C. Bosma 55.4 sec. Heren 17 jaar en ouder 50 m. school slag: 1 E. Voordes 41.5 sec.; 2 G. Slotman 43 sec.; 3 B. Groeneweg 43.6 sec. Dames 25 meter rugslag: 1 A. Meinsma 20.8 sec.; 2 H. Lensink 25.7 sec.; 3 C. Bosma 34 sec. Heren 25 meter rugslag: 1 E. Voordes 20 sec.; 2 S. Huisman 20 sec.; 3 H. Arendshorst 22.4 sec. Dames 25 meter vrije slag: 1 A. Mein sma 17 sec.; 2 C. Bosman 21.8 sec. 3 H. Lensink 23.4 sec. Heren 50 meter vrije slag: 1 H. Arends horst 34.6 sec.; 2 E. Voordes 34.8 sec. 3 S. Huisman 35.1 sec. Na afloop van de wedstrijden reikte de vice-voorzitter, de heer C. Karmelk, de prijzen uit. Badmeester Van Lemel had voor iedere leeftijdsgroep een extra prijs uitgeloofd. In zijn slotwood dankte voorzitter Arendshorst alle medewerkenden, ook buiten de club, en reikte hij aan de jong ste deelnemer, de 7-jarige Albrecht Bul- sink, een verzilverd speldje uit als aan moedigingsprijs. Vrijdag 2 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne". Zaterdag 3 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne". Zaterdag, 3 september: Reisje naar Tec kelenburg e.o. georganiseerd door de Kring Holten van de P.J.G.O. Maandag 5 september tot en met 17 sep tember: Cafetaria „De Molenbelt" we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 5 tot en met 10 september: Fr. H. J. Bouwhuis Zn. wegens* vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 6 september 's avonds 19.30 uur in hotel „Vosman": aanvang danseur- sus Dansschool „Reiners". Dinsdag 6 september, 14.00-19.00 uur: Be langrijke verkoping gereedschappen in Amiciti^ (zie adv.). Dinsdag 6 september, 10.12 en 13.00-15.15 uur: Winkelauto wolfederatie komt in Holten bij de coöperatie (zie adv.). Dinsdag 6 september, 19.30 uur: Raads vergadering. Donderdag 8 .september 's avonds 19.30 uur in „Het Bonte Paard": aanvang danscursus Dansschool „Reiners". Donderdag 8 september: Winkelauto wolfederatie komt van 11.30-12.00 uur in Espelo bij Krikkink E 34 en van 13.15-14.15 uur bij de coöperatie te Dij kerhoek (zie adv.). Vrijdag 9 september 13.00 uur: Officiële opening nieuwe K.I.-stal coöp. var kens k.i.-vereniging „Zuidwest" Over ijssel in het Holterbroek. Maandag 12 tot en met zaterdag 17 sep tember: Zelfbediening Van Zon wegens vakantie gesloten (zie adv.). Woensdag 14 september, 9.30 uur: Fok- veedag te Espelo. Zaterdag 17 september: Paardenfokdag „Holbatheo" te Dijkerhoek. Maandag 19 september, 's avonds 20.00 uur in zaal „Het Bonte Paard" presen tatie van de revue „Van alles wat" door de Dijkerhoekse Amateur Toneel club „D.A.T.". Zondag 4 september 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten 8.30 en 10.15 uur ds Irraël. Extra kollekte: Opleiding predikanten. 19.15 uur ds Addink: Opening winter werk. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur: ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek: Ned. Herv. Kerk 9.30 uur ds Addink (bed. H. doop). Extra kollekte: Opleiding predikanten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 3 en zondag 4 september: de heer Th. A. Oostenburg, Diessenplas- straat 2, telefoon 1515. Geboren: Johan Gerald, z.v. J. Bolink en H. B. Kevelam, Borkeld 79. Ype Pieter, z.v. J. F. Sijtsema en C. M. Tesch, Voorsboersstraat 3. Karin, d.v. J. Schintz en H. Aaftink, Smidsstraat 6. Ondertrouwd: A. Mulder, 27 jr., Apel doorn, en H. J. Wissink, 30 jr., Oranje straat 56. M. den Heijer, 21 jaar, Oran jestraat 34 en A. Nijkamp, 17 jr., Rijssen. Gehuwd: W. F. Kamerling, 27 jr., Den Haag, en E. Ot, 25 jr., Holterberg 72. J. Wegstapel, 25 jr., Dijkerhoek 60 en W. A. Aaltink, 23 jr., Holterbroek 64. Overleden: G. Stam e.v. D. Hulsman, 69 jr., Look 63. BEVOLKING Ingekomen: W- Hulsman-Brugge en gezin van Rijssen naar Bergmanstraat 28. H. G. A. Jansen en gezin van En schede naar Kozakkenstraat 6. Vertrokken: C. P. Louws en gezin van Bergmanstraat 6 naar Meerkerk. J. Brinks en gezin van Espelo 85 naar Rijs sen. A. C. Leget van Stationsstraat 14 naar Amsterdam. E. Kamerling-Ot van Holterberg 72 naar Den Haag. F. W. A. Hage.ns en gezin van Jeurlinks- weg 4 naar Doorn. H. H. Paalman van Neerdorp 54 naar Almelo. J. Paalman van Pastoriestraat 14 naar Hilversum. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 Regenpak; 1 Moersleutel; 1 Horloge (met sleutelring); 1 Herenpolshorloge; 1 Plastic-regenjas. Verloren: 1 Zilveren lepeltje in doosje; 1 Speel goed-autootje; 1 Damespolshorloge. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur. Leden van.de afdeling Overschie van de Bond van Zuid-Hollandse plattelands- jongeren brachten zaterdag en zondag e?n tegenbezoek aan de P.J.G-O.-afdeling „Jong Holten" en de „Plattelandsmeisjes". Vorig jaar september had n.l. een uit wisseling plaats naar Overschie en omstreken. Het werden een paar gezellige da gen voor de jongelui, die ook van culture betekenis waren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1