V.V.V.-VAKANTIEPROGRAMMA GESLAAGD SCHOOL- EN VOLKSFEEST II 0IJKERH0EK AGENDA KERKDIENSTEN Raad moet beslissen Doorstroming wan goedkopere naar duurdere woningen niet zo'n eenvoudige zaak Mr. W. H. Enklaar voorzitter V.N.G. afdeling Overijssel f§ Burgerlijke Stand Zaterdag 27 augustus 1966 No. 33 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05Jf83 - 123% Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 In de vergadering van de gemeenteraad de laatste in de oude samenstelling die dinsdagavond om half acht wordt gehouden komt een probleem aan de orde, dat de geesten al vele jaren bezig houdt, n.l. de doorstroming van huurders van goedkope maar duurdere woningen. B. en W. bieden de raad een verordening ter vaststelling aan, waarin de mogelijk heid geregeld wordt van bijdragen ineens voor ingezetenen die naar een duurdere woning willen verhuizen. Deze verordening is gebaseerd op een koninklijk besluit van 22 dec. 1965 (Stbl. 589) len de beschikking van de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening waarbij aan de gemeenten geldelijke steun wordt toegezegd indien zij deze doorstroming gaan bevorderen. Het college is over het welslagen van deze maatregelen nog niet al te optimistisch gestemd, menen wij uit de toelichting te mogen afleiden. B. en W. zeggen n.l.: „of bedoelde beschikking aan haar doel zal beantwoorden is thans nog moeilijk te zeggen". Belangrijker is de uitspraak, dat het college het volledig eens is met de ziens wijze van de minister, maar dat de fi nanciële positie van de gemeente thans niet toelaat", de raad voor te stellen om ook van de zijde der gemeente éen bij drage in het in te stellen doorstromings fonds te storten. Minister Bogaers heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat het hun vrij staat voor de doelein den, waartoe het doorstromingsfonds strekt, ook uit eigen middelen gelden be schikbaar te stellen. De gemeente zal voor de eerste keer een uitkering van ruim 6.450,uit 's Rijks kas ontvan gen, maar zelf zit zij op zwart zaad, zo dat daar niet wat uit de gemeentekas bij gedaan kan worden, zoals uit het voren staande blijft. Twijfel spreekt ook uitde 'opmerking, dat, nu het verschil in huur van oudere en nieuwere woningen vaak niet zozeer schuilt in het verschil van woongerief, maar vooral te wijten is aan andere fac toren, waarvan volgens het college de kostprijs wel de belangrijkste is, het de vraag is of een dergelijke maatregel in derdaad een betere woningverdeling in betekenende mate zal bevorderen. Alleen dan wanneer een duurdere woning aan wijsbaar meer voordelen of comfort biedt dan een goedkopere woning en het huur- verschil dit grotere comfort in de juiste verhouding weergeeft, zal, naar het oor deel van b. en w. met een doorstromings regeling als hiervoren bedoeld, het ge wenste resultaat kunnen worden bereikt. In deze gevallen zal een tegmoetkomings- regeling de bezwaren tegen een verhui zing Juinen wegnemen. B. en w. willen toch met eenvoudige regelen aan de uitvoering van de rijksregeling mee werken. Aan het stellen van een inko mensgrens wordt geen behoefte gevoeld, daar het. effect van dc regeling daardoor hun inziens voor een deel verloren zou gaan. Bij de samenstelling van de verorde ning is uitgegaan van de gedachte dat de gemeente alleen belang heeft bij een verhuizing als het huurverschil ten min ste 25% hoger is met een minimum van ƒ15,per maand. Het doel is het verkrijgen van goed- kopere woningen voor financieel minder draagkrachtige gezinnen. De verordening zal ook dienen te worden toegepast op z.g. koopwoningen, waarbij het college denkt uit te gaan van de door hem aan vaardbaar geachte huur of huurwaarde. Bovendien wil men de toekenning van de vergoeding niet beperken tot degenen, die een woningwetwoning vrij maken, maar haar ook verlenen aan degenen, die een particuliere woning vrijmaken. Volgens artikel 2 van de concept-ver ordening dient de tegemoetkoming in de verhuis- en wederinrichtingskosten te worden aangevraagd voor de verhuizing heeft plaats gevonden en bestaat zij uit een bijdrage ineens van ten hoogste ƒ1.000,-- indien de z.g. kale huurprijs van de woning, welke wordt verlaten tenmin ste 40,per maand en ten hoogste 90,per maand bedraagt of een bijdra ge ineens van 500,indien de z.g. kale huurprijs van de woning welke wordt verlaten meer dan 90,per maand en ten hoogste 135,- per maand bedraagt. De woning welke wordt verlaten, moet beschikbaar komen voor bewoning door een door b. en w. aan te wijzen woning zoekende. Het college wil het recht aan zich hou den in bijzondere gevallen tegemoetko mingen tog te kennen in afwijking van de regelen, die in de artikelen 1 en 2 der verordening in casu de gewone maat staven zijn gesteld. In de donderdag gehouden bestuursver gadering van de afdeling Overijssel van de Vereniging van Ned. Gemeenten is de burgemeester van Holten Mr. W. H. Enklaar, in verband met het vertrek van Mr. J. M. Ravesloot, burgemeester van Almelo naar Delft, tot voorzitter gekozen. Mr. Enklaar was reeds vice-voorzitter van de afdeling en heeft de voorzitters functie reeds sedert de benoeming van Mr. Ravesloot tot burgemeester van Delft, waargenomen. De vakanties zitten er weer bijna op. Dit is het laatste programma dat wij dit seizoen publiceren. Vakantiegangers, die nog in onze gemeente vertoeven of hier binnenkort zullen neerstrijken heten; wij van harte wèlkom. Hun aandacht wordt gevestigd op de navolgende evenementen in het V.V.V.-vakantieprogrammma. Wij hopen, dat zij hier prettige dagen in de vrije natuur mogen doorbrengen en dat heerlijk zomer weer hun deel mag worden. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. DANSEN Zaterdag, 27 augustus, 19.30 uur. Grote dans- en showavond in Amicitia. Zaterdag, 27 augustus organiseert de Wandelsportvereniging „De Trekkers" een heide-wandeltocht door de bossen en langs de bloeiende heidevelden van de Borkeld en de Friezenberg. Senioren 40 en 25 km, junioren 15 km en adspiranten 10 km. De start, vanaf het gebouw Irene, is voor de 40 km-wandelaars om 11 uur en voor de overige deel nemers om 14.30'uur. De heide is dan in volle bloei. De kans bestaat de Markelose schaapsherder met zijn kudde te ontmoeten. VVV -HOLTERBERGRIT Woensdag, 31 augustus, 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV- autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg Nijverdalseberg en Hellendoornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op. de Hellendoornse berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen f 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau",tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. ZWEMWEDSTRIJDEN Woensdag, 31 augustus, 18.30 uur organiseert de Zwemclub „Twienhaarsveld" in het natuurbad van die naam aan de Rijssenseweg, zwemwedstrijden om het club kampioenschap van Holten. Het is de moeite waard om met dit prachtige natuurbad kennis te maken en deze wedstrijden bij te wonen. EXPOSITIE De Holtense Kunstschilder Kees Stoop exposeert tot begin september a.s. een groot aantal van zijn tekeningen in de zalen van het dorpshotel Holterman. Het is de moeite waard eens een kijkje te komen nemen. KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit het vorige jaar gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven,gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. Dijkerhoek heeft dinsdag, begunstigd door droog, maar wat koel zomerweer, prettig en ongedwongen zijn school- en volksfeest gevierd. Van de molen wapper de onze nationale driekleur en ook het terrein bij 't Bonte Paard, waar de gebrui kelijke draaimolen en schiettent, enz. stonden opgesteld, had men eveneens een feestelijk aanzien gegeven. Pluvius liet bijna de gehele dag verstek gaan en dat kwam de feestelijkheden zeer ten goede, doordat velen een kijkje kwamen nemen op het feestterrein en de volksspelen, waarvoor een grote deelname bestond, daardoor vlot konden worden afgewerkt. De bromfietsrace en het touwtrekken door vier ploegen brachten de nodige spanning en het kuipsteken voor jongens en meisjes veroorzaakte vaak grote hilariteit, omdat tal van deelnemers er niet zonder nat pak afkwamen, vooral toen men in de gaten had hoe de lange stok moest worden vastgehouden. Er werden 's middags nog tal van an dere volksspelen gehouden als ringsteken in versierde karretjes, ringsteken op het losse paard, ringsteken op de fiets voor dames en heren en niet te vergetenstoe lendans. Ook werd er druk geschoten op de personele en vrije baan. De heer E. J. Kers zorgde er met zijn geluidsinstallatie voor, dat de organisatie vlot verliep. 's Avonds was het druk in 't Bonte Paard en werd er zeer gezellig gedanst. Ook de schooljeugd is volop aan haar trekken gekomen. De dag begon met het kinderfeest. Begeleid door H.M.V. trok ken de kinderen, door de schoolfeestcom missie op feestelijke wijze voorzien van hoedjes, vlaggetjes en toeters, naar het feestterrein. Enkele kinderen hadden zich oudergewoonte nog wat feestelijk uitge dost. Onder leiding van het hoofd der school de heer J. W. Kroon en mej. Muys van de Moer, die geassisteerd werden door de leden van de schoolfeestcommis sie, werden de spelletjes gehouden. Tus sen de kinderspelen door, mochten de kinderen vrij draaien in de draaimolen, die 's middags werd omgebouwd tot zweefmolen. In de zaal van 't Bonte Paard trad een goochelaar op, waarbij ook de moeders met kleuters mee kon den genieten. Tussen de bedrijven door werd de jeugd volop getracteerd. Boven dien kregen allen nog een cadeautje. De schoolfeestcommissie had zich echt inge spannen om de kinderen een vreugdevol le dag te bezorgen. Plet kinderfeest werd besloten met een gezamenlijke brood maaltijd. UITVOERING De opening van het feest had maan dagavond plaats in de zaal van 't Bonte Paard, waar de burgemeester en mevr. Enklaar en de gemeentesecretaris, de hr. G. J. Langenbarg, tot de gasten behoor den. De voorzitter van de Volksfeestcom missie, de heer B. J. Paalman, moest tot zijn spijt verklaren, dat de Dijkerhoekse Toneelvereniging „D.A.T.", door ziekte van enkele leden, niet in staat was de aangekondigde Dijkerhoekse revue op de planken te brengen. Men had echter een toneelgroep uit Gelselaar bereid gevon den deze avond te verzorgen. Met het blijspel in drie bedrijven „Geeft ze de ruimte" is dit gezelschap daar bijzonder goed in geslaagd. Het ontving telkens een gul applaus van de volle zaal. De kaarten voor de revue blijven geldig tot de ko mende uitvoering, werd nog medegedeeld. Met een geslaagde verloting waarbij voorzitter B. J. Paalman met veel humor voor de gezellige sfeer zorgde, werd de avond besloten. De uitslagen van de volksspelen, waar van de prijzen bestonden uit waardebon nen, waren als volgt: Versierde karretjes: 1. J. G. Tuitert en Janny Wegstapel E.d., 2. D. Jansen en Rikie Brons voort, 3. D. J. A. Podt en Dini Reijlink. Ringsteken met karretjes: 1. D. J. A. Podt en Dini Reijlink, 2. W. Scheperman en Dika Krikkink, 3. J. en G. Reijlink, 4. D. Jansen en Rikie Bronsvoort, 5. J. G. Tuitert en Janny Wegstapel E.d. Ringsteken losse paard: 1. D. J. A. Podt, 2. H. Geltink, 3. E. Veneklaas, Ringsteken op de fiets voor dames: 1. mevr. B. Markvoort-Markvoort, 2. Willy Wegstapel, 3. mevr. M. Sluit er-Aaltink. Zaklopen dames: 1. Ali Nijland, 2. Jo- ha. Ulfman, 3. E. v. d. Worp, 4. Janny Wegstapel E.d., 5. Dini Reijlink. Steltenlopen heren: 1. G. H. Rensen, 2. G. Kloosterboer, 3. B. Rensen, 4. D. Jan sen. Steltenlopen dames: 1. M. Sluiter, 2. D. Nijland H.J.d., 3. B. Paalman, 4. D. Ren sen H.J.d. Bromfietsrace: 1. W. Pluzen, 2. J. Rei- link Wzn., 3. G. Pinkert, 4. H. Wansink (Look), 5. H. Wagenvoort Jzn., 6. G. Vlogtman. Stoelendans dames: 1. mevr. M. Mars man-Paalman, 2. mej, R. Brons voort, 3. Dini Kloosterboer (Bathmen), 4. mevr. M. Stevens-De Grote, 5. Henny Haver slag (Espelo), 6. Ali Stevens, 7. Bertie Paalman BJd. Kuipsteken: 1. Herrm Sluiter FJzn., 2. H. Wansink (Look), 3. G. Bieleman, 4. J. Wilmerink FJzn. Touwtrekken: 1. Groep: H. Klaasses, met o.m. B. Rensen, J. Reilink, G. J. Belt man en Js. Boode, 2. Groep: D. J. A. Podt met om. G. Paalman, E. Haverslag, W. Stevens, G. J. Paalman, 3. Groep: Roeterink en 4. Groep: J. G. Tuitert. Schieten, personele baan: 1. G. J. Paal man Mzn.,. 2. W. Smale, 3. H. Sluiter Jsz., 4. J. Sluiter Hzn., 5. J. Wegstapel Azn., 6. H. Klaasses, 7. W. Scheperman, 8. G. J. Broekhuis 9. B. J. Paalman, 10. H. Koopman. Vrije baan: 1. H. Koopman, 2. J. Slui ter Hzn., 3. B. Nijland Jzn., 4. J. Pinkert PIJzn., 5. G. J. A. Klein Teeselink, 6. W. Wissink, 7. J. H. Bosschers. (Geldprij zen) 1 De uitslagen van het schoolfeest wa ren: ie klas: Vlaggetjes steken: Jongens: I. Wim Stevens, 2. Marinus Haverslag, 3. Henk Klein Teeselink, 4. Dirk Luggcn- horst. Meisjes: 1. Hennie Baltus, 2. Mailetje Aaftink, 3. Dini Nijland, Ineke Plaver- slag. 2e klas: Blokjes rapen, jongens en meisjes: 1. Herman Sluiter, 2. Wim Ket- telarij, 3. Willy Wagenvoort, 4. Wim Wilmerink. 3e en 4e klas: Hindernisbaan niet o.a. mandlopen enz.: 1. Rikie Rensen, 2. Rikie Meuleman, 3. Jennie Koopman, 4. Henk v. d. Brink, 5. Jan Sluiter, 6. Gerrit Klein Teeselink, 7. Jan v. d; Worp, 8. PI. Nik- kels. 5e en 6e klas, koekkappen en zaklopen: 1. Bert Aaftink, 2. Gerrie Huzen, 3. Sinnie Teeselink, 4. Jannie Tuitert, 5. Evert Jan Pinkert. OFFICIËLE PUBLIKATIE LAATSTE WAARSCHUWING Aangifte Hondenbelasting Burgemeseter en Wethouders van Hol ten brengen ter kennis van de houders van honden, welke in gebreke zijn geble- ven hiervan aangifte te doen, dat zij nog tot 1 september a.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld dit verzuim te her stellen. Na deze datum zal artikel 17 van de verordening op de heffing en invordering van een hondenbelasting in deze gemeen te worden toegepast, wat tot gevolg heeft dat tot strafvervolging kan worden over gegaan. Plolten, 25 augustus 1966. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Zaterdag, 27 augustus: Laatste dag op gave voor de avondcursus van de Huis houdschool. Zaterdag 27 en zondag 28 augustus: P.J.G.O.-uitwisseling met Overschie. Zaterdag 27 augustus, 11.00 en 14.30 uur: Heidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers. Zaterdag 27 augustus 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag 29 augustus t/m woensdag 31 augustus: Modecentrum Wonnink we gens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 30 augustus 14.00 uur: Raads vergadering (zie agenda). Dinsdag 30 augustus 's avonds van 19.00- 20.00 uur in hotel „Vosman": Opgave voor deelname danscursus Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). Woensdag 31 augustus, 18.30 uur: Zwem wedstrijden om het clubkampioenschap van de Z.C. „Twenhaarsveld" in het natuurbad van die naam. Donderdag 1 september 's avonds van 19.30-20.30 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek: Opgave voor deelname Danscursus Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). Donderdag, 1 september, 19.00 uur: Aan vang eerste les middenstandsavond school in de Ulo-school (zie adv.). Vrijdag 2 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne" (zie adv.). Zaterdag 3 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne" (zie adv.). Zaterdag, 3 september: Reisje naar Tec kelenburg e.o. georganiseerd door de Kring Holten van de P.J.G.O. Dinsdag 6 september 's avonds 19.30 uur in hotel „Vosman": aanvang danscur sus Dansschool „Reiners" (zie adv.). Donderdag 8 september 's avonds 19.30 uur in „Het Bonte Paard": aanvang danscursus Dansschool „Reiners" (zie adv.). Vrijdag 9 september 13.00 uur: Officiële opening nieuwe K.I.-stal coöp. var kens k.i--vereniging „Zuidwest" Over ijssel" in het Holterbroek (zie ber.). Zondag, 28 augustus 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten 8.30 uur ds Addink en 10.15 uur ds Addink (Bed. H. Doop). Extra kollekte: Inwendige zending. Geref. Kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds Hoogkamp. R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek: Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds Israël. Extra kollekte: Inwendige zending. Zondagsdienst Dierenartsen Zaterdag 27 en zondag 28 augustus a.s. de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03.. Geboren: Johanna Antoinette, d.v. A. Koopman en J. H. Bouwhuis. Burg. v. d. Borchstraat 47. Jolanda Gerarda, d.v. G. Stam en J. H. Aanstoot, Look 61. Overleden: D. Aaltink, w.v. H. J. Lug- genhorst, 79 jr., Holterbroek 60. Ondertrouwd: H. A. van der Meulen, 26 jr.. Ede en L. T. Hooogkamp, 22 jr., Holterberg 1. Gehuwd: D. W. Schuurman, 23 jr., Oranjestraat 34 en H. G. Tiekink, 20 jr., Look 35. BEVOLKING: Ingekomen: A. G. Wiersma en gezin, van Delft naar Dijkerhoek 41. F. van Doorn, van Wierden naar H. J. Wan- sinkstraat 10. D. Braspenning, van Enschede naar Schoolstraat 9. J. L. Heida, van Enschede naar Schoolstraat 9. Vertrokken: G. Vosman, van Oranje straat 36 naar Gorssel. B. W. Groene- wold, van Kozakkenstraat 17 naar Zwol lerkerspel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1