-r|l AGENDA I Matuur-historisch museum „Piet Bos" I trekpleister ®p de Holterherg 8 W0SM INTERNATIONAAL MUZIEKFESTIJN IN WIERDEN Grandioos succes voor Drumband H.M.V. V.V.V.-VAKANTIEPROGRAMMA KERKDIENSTEN Zaterdag 20 augustus 1966 No. 32 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f%,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05)83 - 128 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 -v. .Ét M Buriend edelhert (uitdaging' van zijn mannelijke rivalen) Elke vrijdagavond gedurende het vrecmdclingenseizocn houdt Kees Bos, de eigenaar van het natuur-historisch museum op de Holterberg, een rondleiding door het museum, welke ongeveer anderhalf uur duurt en waarbij hij de bezoekers zeer veel interessants vertelt over de brok natuur, die in dit museum is ondergebracht. Het natuur-historisch mu seum „Piet Bos" vormt met het natuurschoon, de hotel-restaurants en de midget-golfbaan, ongetwijfeld een van de belangrijkste trekpleisters van de Holterberg. Samen vormen zij ,o.m. voor duizenden dagjesmen sen, reisgezelschappen, scholen en zomergasten een aantrekkelijke pleis terplaats. Wat het aantal bezoekers betreft neemt het museum een belangrijke plaats in. Het van buiten wat onogelijk aandoend gebouw bevat van binnen een grote, interressante en leerzame collectie vogels en dieren, die - behalve het tropische gedeelte - de fauna van onze bos gebieden vertegenwoordigt. Door middel van een groot aantal diorama's wordt de dierenwereld hier aanschouwelijk aan de bezoekers voorge steld. Maar buiten deze diorama's zijn er honderden geprepareerde die ren van de meest uiteenlopende aard. Interressant voor iedere liefheb ber van de natuur; en wie zou dat niet zijn? Leerzaam voor de vele scholen, die het museum dan ook in groten getale bezoeken. De naam „Piet Bos" zegt reeds wie de stichter van dit museum was. Piet Bos, die hier veertig jaar gewoond en gewerkt heeft en in 1962 is overleden, was een bekend jager en preparateur, maar bovenal een kenner van de natuur, die zijn grote liefde voor de natuur in geheel deze unieke collectie heeft weten te leggen. Toen in 1929 de Holterberg door het toerisme steeds meer in opkomst kwam, stichtte hij op de plaats waar al eerder het bekende hotel-restau rant ,,'t Lösse Hoes" was verrezen, in een eenvoudig gebouwtje zijn natuur-historisch museum, met o.a. de prachtige diorama's met reeën, korhoenders, vossen, fazanten en patrijzen. Door de unieke verzame ling en de gunstige ligging kreeg het museum al spoedig grote bekend heid. Piet Bos was, naast een uiterst bekwaam vakman, bovendien een prettig en boeiend causeur, die, vergezeld van een grote kist met ge prepareerde dieren, overal in den lande lezingen hield en zo aandoen lijk wist te vertellen, dat menig geharde jager of natuurvriend soms zelfs een traan wegpinkte. In 1947 kwam de eerste uitbreiding van het museum tot stand met hel z.g. Palthe-diorama, dat het jachtslot van die naam op de westelijke helling van de Plolterberg onder Haarle tot achtergrond had, met op de voorgrond een aantal stuks reewild. De Holtense kunstschilder en tegen woordige architect, Herman Berends, schilderde evenals hij dat bij de vorige diorama's gedaan had de achtergrond en deed dat met zo'ii machtig perspectief, dat men het wild in de vrije natuur waant. In 1954 kwam een tweede uitbreiding tot stand met de z.g. doorsnede van de Holterberg, waarin. Piet Bos'zulke staaltjes van mimicryhet zich onzichtbaar maken door hun schutkleur van het wild wist te leggen, dat menig bezoeker de verborgen dieren slechts na veel zoeken weet te vinden. Bij de derde verbouwing en uitbreiding in 1958 kwam in het beneden gedeelte het tropisch diorama t'ot stand, waarin o.a. de kleurrijke tro pische vogels een bijzonder contrast vormen met de kleurloze, maar toch wel mooie inheemse vogels. Ten slotte werd in 1961 het hertendiorama gebouwd met o.a. de fraai gebouwde edelherten en wilde zwijnen uit het Kroondomein op de Veluwe. De leek spreekt altijd van herten of hertjes, wanneer reeën worden bedoeld. Piet Bos heeft met dit diorama het publiek duidelijk willen maken wat herten zijn. Hij heeft de tot standkoming, dooor zijn zoon Kees Bos, die nu de eigenaar van het mu seum is, nog juist mogen meemaken. Zijn levenswerk was hiermede ver vult. Hij heeft een prachtig bezit voor Holten nagelaten, waarvan nog duizenden zullen kunnen genieten. Kees Bos zal vrijdag (19 augustus) de laatste avondrondleiding hou den, omdat het avondbezoek niet zo groot meer is. Men heeft echter de gehele week door, volop de gelegenheid het museum te bezoeken. Enkele dagen geleden was de belangstelling nog zo groot, dat de men sen in de rij stonden om toegelaten te worden. Niet de Sandhofer Fanfarenzug uit Mannheim (40 leden), niet de Musikzug des Schützenvereins „Wilhelm Teil" uit Hünfeld (Did.) met 50 leden, niet het Tamboer- en Trompetterkorps „Actief" uit Steenwijk (37 'leden), niet het Tam boerkorps „Harmonie" te Vroomshoop (30 leden) maar de Drumband van de Holten- Geboren: Tonia, d.v. H. Manenschijn en J. H. Oplaat, Holterbroek 36. Erik, z.v. W. C. van de Weerthof en IJ. Bouma, Voorsboersstraat 2 (geboren te Deven ter). Ondertrouwd: J. Wegstapel, 25 jr., Dij- kerhoek 60 en W. A. Aaltink, 23 jr., Hol terbroek. 64. A. Sch'agen, 24 jr., Zwol lerkerspel en J, W. Krekel, 23 jr., Oude Deventerweg 13. Gehuwd: H. W. Rietberg, 24 jr., Beuse- berg 89 en J. G. Marktvoort, 22 jr., Burg. v. d. Borchstraat 13. H. J. Wansink, 23 jr., Look 27 en C. Bekkernens, 21 jr., Espelo 70. Overleden: Geen. BEVOLKING Ingekomen: D. J. Schreurs van Marke- lo naar Look 2. T. M. Hoek van Goor naar Dorpsstraat 4. H. Klein Nulent en gezin van Laren (Gld.) naar Kozak- kenstraat 26. Vertrokken: A. J. Podt en gezin van Dorpsstraat 56 naar Arnhem. D. J. Fri;ck-Tuller van Deventerweg 7 naar Hengelo (O). E. R. Tuitert van Neer dorp 76 naar Diepenveen, -p- D. H. Voogt- Willems van Burg. v. d. Borchstraat 1 naar Delft. J. J. Scholten van Deven terweg 61 naar Wierden. H. E. Sche perman van Aalpoisweg 6 naar Hellen- 'tiöorn. C. G. J. Lahgeland van Burg. v. d. Borchstraat 4 naar Coevorden. se Muziekvereniging „H.M.V." - met 11 le den de kleinste van de 26, die aan het door. de Sint Jansharmonie te Wierden op zaterdag 15 augustus georganiseerde Internationaal Muziekfestijn deelnamen, kwam in het bezit van de prachtige wis selbeker, die beschikbaar was gesteld voor het ensemble, dat met het hoogste aantal punten uit de jury-bus kwam. De jongelui trommelden onder leiding van commandant-tamboer-maïtre Lieuwe Meinsma rustig de punten bijeen, die no dig waren voor een succes, dat later op de avond het beste van het hele festijn bleek te zijn; een succes, waarmee het „elftal", commandant Meinsma en in structeur Van Wakeren door zeer velen werd geluk gewenst. Van een muzikale hulde en een mars door net dorp moest worden afgezien, aangezien „H.M.V." en de drumband dezelfde avond om half acht moesten aantreden in Bathmen om mede werking te verlenen aan het Zomeravond- feest. Waardering. De jury, die bestond uit de heren Boer, Camminga en Plerr Limm (Did.), kwam tot de volgende waardering: Staande mars: klankgehalte 9 - 9 - 9 tempo 9% - 9% - 9% techniek 9 - 9 - 9 correctheid 9 - 9 - 9 Lopende mars: klankgehalte 9 - 9 - 8 tempo 9V2 - 8V2 - 8% techniek 9 - 8V2 - 8V2 ordelijk en gericht marcheren 9 - 9 - 8 De vakantiegangers, die in onze gemeente vertoeven of hier binnenkort zullen neerstrijken heten wij van harte welkom. Hun aandacht wordt gevestigd op de navolgende evenementen in het V.V.V.-vakantieprogrammma. Wij hopen, dat zij hier prettige dagen in de vrije natuur mogen doorbrengen en dat heerlijk zomer weer hun deel mag worden. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan- dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. DANSEN Zaterdag, 20 augustus, 19.30 uur. Grote dans- en showavond in Amicitia m.m.v. „The Sensation Rockets". Dinsdag, 23 augustus worden in Dijkerhoek (5 km van Holten) de jaarlijkse school- ien volksfeesten gehouden bij de uitspanning ,,'t Bonte Paard". 's Morgens is er kinderfeest en om 12.30 uur begint het volksfeest met karretjes rijden, kuipsteken, touwtrekken, ringsteken, zaklopen, stoelendans, bromfietsrace, enz. 's Avonds is er dansen in 't Bonte Paard. Het is een echt buurtschapsfeest met een draaimolen, enz. BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag, 23 augustus tussen 19.00 ien 20.00 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving ien de bewoners zullen daarover ien over hun verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorwegviaduct men zich vóór dinsdagmiddag 12.30 uur voor deelname moet opgeven, telef. 1533. De kosten bedragen f 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vo^m van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. VV V-HOL TERBERGRIT Woensdag, ,24 augustus, 14.00 uur, wordt bij voldoiende deelname de bekende VVV- autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg Nijverdalseberg ien Hellendoornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoornse berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen f2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau ,tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. Zaterdag, 27 augustus organiseert de Wandelsportvereniging „De Trekkers" een heide-wandeltocht door de bossen ien langs de bloeiende heidevelden van de Borkeld ien de Friezenberg. Senioren 40 en 25 km, junioren 15 km en adspiranten 10 km. De start, vanaf het gebouw Irene, is voor de 40 km-wandelaars om 11 uur en voor de overige deel- nemers om 14.30 uur. De heide is dan in volle bloei. De kans bestaat de Markelose schaapsherder met zijn kudde te ontmoeten. EXPOSITIE De Holliense Kunstschilder Kees Stoop exposeert tot begin september a.s. een groot aantal van zijn tekeningen in de zalen van het dorpshotel Holterman. Het is de moeite waard eens een kijkje te komen nemen. TOURINGCARTOCHTEN De O.A.D. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen en Valken burg, ien naar Duitsland als Sauerland, Kënigswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dagkaarten op de dienstlijmen. Inlichtingen hierover worden' gaarne verstrekt door het bureau van de V.V.V. (telef. 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telef. 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit het vorige jaar gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene'een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. Zaterdag, 20 augustus 19.30 uur; Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Zaterdag, 20 augustus. 14.0015.00 uur: Inschrijving leerlingen muziekschool Rijssen-Holten in het gebouw Reho- both (zie adv-). Zaterdag 20 t.m. zaterdag 27 augustus: Winkel fa. Aanstoot, Larenseweg, we gens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 20 augustus 's avonds na half acht in café „Het Bonte Paard": Afha len van kaarten (alleen voor lijstteke- naars) voor de revue op maandag avond. 22 aug. tevens opgave voor deel name aan volksspelen. Zondag, 21 augustus 19.15 uur: Jeugd dienst in de Ned. Herv. Kerk. Voor ganger ds H. J. van Achterberg (zie adv. Maandag 22 augustus 's avonds 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijker- hoek in zaal „Plet Bonte Paard". Maandag 22 t.m. maandag 29 augustus: Kapsalon Johan van Geenhuizen we gens vakantie gesloten. Maandag, 22 augustus t/rn zaterdag 27 augustus: levensmiddelenbedrijf J. G. P. Muller, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 23 augustus: School- en Volks feesten in Dijkerhoek. Dinsdag 23 augustus, 19.00-20.00 uur: Aanmelding voor de middenstands avondschool in de ulo-school (zie adv.). Zaterdag, 27 augustus: Laatste dag op gave voor de avondcursus van de Huis houdschool (zie adv.). Zaterdag 27 en zondag 28 augustus: P.J.G.O.-uitwisseling met Overschie. Zaterdag 27 augustus, 11.00 en 14.30 uur: Pleidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers" (zie ber.). Dinsdag 30 augustus 's avonds van 19.00- 20.00 uur in hotel „Vosman": Opgave voor deelname danscursus Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). Woensdag 31 augustus, 18.30 uur: Zwem wedstrijden om het clubkampioenschap van de Z.C. „Twenhaarsveld" in het natuurbad van die naam. Donderdag 1 september 's avonds van 19.30-20.30 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek: Opgave voor deelname Danscursus Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). Donderdag, 1 september, 19.00 uur: Aan vang eerste les middenstandsavond school in de Ulo-school. Vrijdag 2 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfarcgczelschappen in gebouw „Ire ne". - Zaterdag 3 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van' Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne". Zaterdag, 3 september: Reisje naar Tec kelenburg e.o. georganiseerd door de Kring Holten van de P.J.G.O. Dinsdag 6 september 's avonds 19.30 uur in hotel „Vosman": aanvang danscur sus. Dansschool „Reiners" (zie adv.). Donderdag 8 september 's avonds 19.30 uur in „Het Bonte Paard": aanvang danscursus Dansschool „Reiners" (zie adv.). Zondag 21 augustus 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur ds Israël (Viering H.A.) en 19.15 uur ds van Achterberg van Leiden, Jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds B. Mintjes van Halfweg. In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek: Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds Addink. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 20 en zondag 21 augustus de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, telefoon 1515. Gevonden: 1 Kindermandje (met inhoud); 1 Tafel mes; 1 Sleutel; 2 Standaards voor soep pakjes. Aan komen lopen: 1 Hond (Schotse collie). Verloren: 6 IJzeren stangen (van landbouwtrac- tor); 1 Gouden damesarmbandhorloge; 1 Gouden schakelarmband; 1 Trui; 1 Sleutel; 2 Zwembroeken; 1 Portemon- naie (met inhoud); 1 Belastingkaart en kentekenbewijs van auto. Weggevlogen: i Parkiet. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1