s: De vierde openbare lagere school „De ICoSscSieoi" in noodlokaliteiien begonnen Vakantie Redactie KERKDIENSTEN Boerderij van L J. Krikkisik m Dijkerhoek door brand verwoest Geldmiddelen ontbreken Oorzaak nog niet bekend Burgerlijke Stand Benoemd tot zuiveldirecteur Diploma-zwemmen Zaterdag 13 augustus 1966 No. 31 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnemeyitsprijs van dit blad bedraagt f 2.50 ver kwartaal 77-1 I 7T~T~ Betaling via de Coóy. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 8755871-15 mm. (d contant) f S,-. ledere Uitgave van de Stichting Jloltens Nieuwsblad, te Holten. Telefoon 05483 - 1231/ Zonder officieel vertoon, maai' voor de schoolbevolking van de o.l. Dorpsschool met onopvallend, is dinsdag de vierde openbare lagere school in deze gemeente begonnen. Het is de „Kolschool", waarvoor in het Kolcomplex de fundamenten voor een noodschoot liggen, maar die niet verder afgebouwd kan worden omdat m verband met de eredietbeperking door het Rijk de gemeente de nodige finan- cxelo middelen ontbreken om met de bouw verder te gaan. De leerlingen van de toekomstige Kolschool zijn jm voorlopig ondergebracht in het Volksonderwijs gebouw tje en het voormalige gymnastieklokaal op de achtergrond van de par keerplaats bij het politiebureau in de Dorpsstraat. Zij is voorlopig begonnen als dnemansschool met slechts drie klassen en als leerkrachten mevr. B Broere- Bos, mej. J. H. Wolters en de heer H. Wilpshaar, als hoofd. Beide laatsten zijn atkomstig van de o.l. dorpsschool, waarvan de Kolschool een afsplitsing vormt. liet was dan ook niet vreemd, dat de leerlingen van de dorpsschool met hun onderwijzend personeel, onder leiding van liet hoofd, de heer B. H. Brouwer hun vriendjes en vriendinnetjes in de noodlokalen kwamen installeren want de af splitsing is een feit geworden, maar vergeten zullen ze elkaar nog niet. Zij brach ten bij dit nieuwe begin een sympathieke bloemenhulde door op de eerste dag een paar honderd jampotjes met bloemen mee te brengen. Enige ouders, die gehoord hadden van deze bloemenhulde waren getuige van de ontmoeting op deze voor de Kolschool en de Dorpsschool historische dag na de grote vakantie. Adv.-jrrijs 1-15 mm. (a contant) f 5,—. Iedere m.m. meer f 0,12 HISTORIE VAN HET ONDERWIJS Hoe lang het geleden is dat de eerste school is opgericht in Holten is niet be kend. Vast staat echter dat de Dorps school al meer dan 300 jaar bestaat. In archiefstukken van 1615 wordt reeds iets vermeld over „die schoelmeester". Zon der een school is een dergelijke functio naris niet denkbaar. Eeuwenlang is de Dorpsschool de enige onderwijsinrichting- geweest in de Marke van Holten, doch in 't laatst van de achttiende eeuw nam boer Hakkert in de buurtschap Dijker- hoek het initiatief om aldaar een school gebouw te timmeren en onderwijs te gaan geven. De Dorpsschool stond inder tijd naast de Hervormde kerk onder de huidige hoge kastanjebomen, op het „Bergschild" dus. Het onderwijs werd oudtijds door de kerk verzorgd, doch werd later tevens een aangelegenheid van de marke. In de notulen van 3 okto ber 1793 lezen we iets over het doel van het onderwijs, namelijk, dat „de pligt der- geene, aan welke eenig bewind of direc tie over marken en gemeenschappen is aanbevoolen, vooral vorderd om zorge te dragen, dat de jeugd niet als woeste en onredelijke dieren opwassen, maar gele genheid erlangen om in leezen, schrijven en gronden der Godsdienst na behooren te worden onderwezen, ten eynde tot nut tige leeden der maatschappij geformeerd* te worden". Hier volgen nog enige re gels opgesteld op 5 april 1666 door de Landdag te Zwolle ten einde een indruk te krijgen van de geheel andere tijd. Art. 7. (De schoolmeester moest) School houden des somers sowel als des winters, al hadde hij maer drie discipulen, ingevolge van de plac- caten daertoe sijnde; ende die gesette schooltijdt en uyren selfs vlytigh waernemen. Art. 8. Den schooldienst noyt anders dan met den gebede beginnen nog eyndigen, 't welck opdat met ordre en stichtinge geschiede, de scholieren bij beurten de ge- woontlijcke morgen- ende avondt- gcbcdcn, ende die voor ende na den eeton. een yegelijck op sijn behoorlijcke tijdt, met alle ze- digheyt ende eerbiedigheijt doen spreecken. Art. 9. Sich beneerstigen, dat de kinde ren wel leeren lesen de letteren eerst pertinent ende met onder- scheyt kennen, daerna deselve wel weten tesamen te setten, tot het lesen niet te komen, tensy de fondamenen van spelden gelecht sijn, dan sy oock distinct lesen, ende lesende soowel de sillaben als de woorden onderscheidden. Art. 10. Die kinderen doen sitten in be- quame ordre, de jongens over 10 jaren van de meysjes af gé sonder t, end ie die selfs in ordre verhooren. Art. 22. De ongeregelde en wederspan- nige bestraffen, oock anderen ten exempel straffen na den eysch van de misdaet. (Voor de overige zeer interessante artike len zie men de blz. 90, 91, 92, 93 en 94 „Uit het archief der marke van Holten"). DE BRAND Bij de brand van 1829 ging ook de school met de kerk in vlammen op. De Dorpsschool werd herbouwd op de plaats waar ze kortgeleden werd afgebroken en waar nu een parkeerplaats is gekomen. Zeldzaam lang is Hannen Hendrik Rörik hoofd geweest, t.w. van 1840 tot 1890, een halve eeuw dus. Op 78-jarige leeftijd is hij ontslagen onder dank voor de vele en gewichtige diensten Holten bewezen. Hij heeft daarna nog 3 jaar geleefd. Ruim een tiental jaren geleden werd er een straatje naar deze man genoemd in Hol ten, het straatje waaraan het schoolhuis, bewoond door het tegenwoordige hoofd staat. MEER SCHOLEN In de buurtschap Espelo begon men ook naar een eigen school te verlangen, want de afstand naar het dorp was nogal een bezwaar voor de schoolkinderen. In 1903 werd de openbare school geopend in de bossen langs de weg naar Heeten. In 1907 onderging de Dorpsschool weer een aderlating. Er werd een bijzondere school opgericht in het dox*p, omdat een deel der ouders ander onderwijs verlangde dan gegeven werd. Deze afscheiding veroor zaakte vanzelfsprekend heel wat deining in de dorpsgémeenschap. De School met de Bijbel indertijd gebouwd aan de Sta tionsstraat heeft inmiddels ook al weer een onderdak gekregen op een rustige plaats in het Boschkampcomplex.- De Dorpsschool zelf was reeds daarheen ver plaatst. Verschillende jaren al had de Dorpsschool voor 9 leerkrachten slechts 7 lokalen. De inmiddels opgerichte Ulo kreeg er 3 lokalen in, waardoor 6 Dorps schoolklassen in noodruimten als raads zaal, consistoriekamer, Irene enz. waren ondergebracht. Het nieuwe gebouw met 9 lokalen is al weer te klein gebleken. Het vorige jaar telde de school 11 leer krachten en moest er buiten het school gebouw worden gezocht naar onderwijs ruimte. VIERDE OPENBARE LAGERE SCHOOL Het gemeentebestuur reserveerde ruim te voor de bouw van een gemeentelijke school in het Kolcomplex, in verband met de uitbreiding van het dorp aldaar en mede in verband met de drukke verkeers ader door het dorp. De grondslagen wer den gelegd voor een 5-klassige school, maar door tijdsomstandigheden ligt de bouw voorlopig stil. Gehoopt wordt, dat er een verandering ten goede zal komen. De Dorpsschool telt na deze aderlating nog 10 leerkrachten. De nieuwe Kolschool heeft het karakter van een groeiende school, zal het volgend jaar dus ook een vierde klas hebben enz. tot er 6 leerjaren ondergebracht zijn. Hoewel de plannen Onze redacteur, de heer .1. Wiggers, zal van 15 tot en met 26 aug- a.s. wegens vakantie afwezig zijn. Zjjn redactionele arbeid wordt waargenomen door onze hoofdredacteur: de heer W. Bcijers, tel. 1234; de advertentie-afdeling door de heer G. Kers, Gaardenstr. 17, tel. 1533, waar men tevens familiedrukwerk kan bestellen. aanvankelijk anders waren, moet de nieu we school voorlopig bijna alles meenemen van de moederschool, namelijk meubilair, leer- en leesboeken. Hierdoor ontstaan weer complicaties. Er zijn banken, tafels en stoeltjes meegegeven, zodat er soms maar 1 a 2 zitplaatsen meer over zijn in een Dorpsschoolklas. Straks i—,1 een klas van de Zondagsschool bijvoorbeeld 48 kinderen moeten laten zitten in een lokaal met 39 zitplaatsen Waren er 75 rekenboekjes van een bepaald deeltje en zijn er 85 nodig, dan moeten nieuwere drukken worden bijgekocht. Kortom, had de Kolschool nieuwe meubels en nieuwe leerboeken gekregen, dan had de Dorps school nog een ruime reserve voor ver dere groei, want de bouw van woningen gaat nog doorDe Kolschool is zoals reeds gezegd voorlopig ondergebracht in het Volksonderwijsgebouwtje en het oude gymnastieklokaal naast de parkeerplaats bij het politiebureau. De klasjes zijn klein gehouden. Dat is voor het onderwijs zeer gunstig Als begrenzing van de nieuwe school heeft het gemeentebestuur voorlo pig gesteld: het Kolcomplex tussen de Stationsstraat en de Rijssenseweg, ten noorden van de Oranjestraat en een ge deelte van de Dorpsstraat. Verder de Hol- terweg, voorzover de kinderen langs het Beukenlaantje binnenkomen, de Lichten berg en Look voorzover de kinderen via de Rijssenseweg binnenkomen. De op richting van de Kolschool in het Kolcom plex was voor vele ouders i.v.m. het druk ke verkeer een probleem minder geweest. Jammer genoeg waren er geen noodloka len te vinden ten noorden van de ver keersader, zodat men zich eerst moet red den met lokaliteiten over de straat! Zondag 14 augustus 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur cand. L. Doorn uit Huizen (Voorb. H. Av.). Extra collecte voor Jeugdwerk. Geref. Kerk: S.30 en 10 uur en 19 uur Ds Hoog kamp. In alle diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Ned. Herv. Kerk: Dijkerhoek 9.30 uur Ds Coenraad van Den Haag. Extra collecte voor Jeugdwerk. Maandag 15 aug. (Maria. Hemelvaart) Holten: R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur I-I. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen Zaterdag 13 en zondag 14 augustus de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, telefoon 1515. In de nacht van zaterdag op zondag is de kapitale boerderij van de heer L. J. Krikkink aan de Zegendijk te Dijkerhoek bijna geheel door brand verloren ge gaan. De bewoners het gezin Krikkink en het gezin Aaftink, dochter en schoon zoon van de heer Krikkink met twee kinderen konden zich bij tijds in veiligheid stellen. Behalve een paard, was er geen levende have in de boerderij. Het paard heeft men met veel moeite uit de stal kunnen krijgen toen de boerderij reeds als een fakkel brandde. Bijna de gehele hooioogst van de beste kwaliteit, ongeveer dertig voer, aan balen geperst, ging verloren, evenals twee voer rogge die op de deel stonden en daags juist waren binnengehaald. Kleding en huisraad werd door tal van hulpvaardige handen uit de brandende boerderij gehaald, o.a. door jonge- lui, die gedanst hadden in 't Bonte Paard te Dijkerhoek, dat in de onmiddellijke nabijheid ligt en op weg naar huis waren. Een deel van de inboedel ging ver loren. Door hot optreden van de brandweer en de gunstige windrichting er was overigens maar weinig wind bleef het woonhuis, dat men bezig is vooraan de boerderij te bouwen, geheel behouden. Ook een groot bedrijfsgebouw aan de zuid- zijde van de boerderij bleef op enkele door de hitte gesprongen ruiten na geheel in tact. Doordat de brandweer wat op zich liet wachten heeft men nog wel de varkens uit de landbouwschuur gedreven, maar die konden later weer in de hokken teruggevoerd worden. Ondanks het nachtelijk uur trok de brand nog grote belangstelling. Om tien minuten over één ging in Holten de alarmsirene. De brandweerlieden spoed den zich toen echter reeds naar de brand weergarage en rukten met het beschik bare materiaal uit. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, was ook reeds spoedig op het terrein van de brand aanwezig. De oorzaak van de brand is niet be kend. Het vuur is het eerst geconstateerd in de westelijke nok van de met riet ge dekte boerderij. Men denkt aan kortslui ting. Hooibroei hoewel niet waarschijn lijk geacht, omdat men enkele dagen te voren de volgestouwde zolders nog con troleerde moet echter niet worden uit gesloten. Het gehele gezin had zich te ruste begeven. De zoon des huizes, de heer Jan Krikkink, werd gewekt zo als hij ons vertelde door een knette rend geluid alsof een paasvuur opvlam de. Hij constateerde, dat het dak in brand stond en waarschuwde onmiddellijk zijn vader en moeder en de overige gezinsle den, die nog net de tijd hadden om wat klex*en aan te trekken en wat lijfgoed mee te pakken. Ook belde hij de politie voor brandalarm. Aangezien het politie- bux*eau niet bezet was, dx-aaide er een bandje, met de mededeing welk nummer men moest draaien voor politiezaken en welk nummer voor het alarmex*en van de brandweer. Dat is door de plotselinge spanning door de heer Krikkink niet be grepen. De familie Reijlink, de bux'en aan de overkant, waar het getroffen gezin een tijdelijk onderdak heeft gevonden, namen de taak van de alarmering over. Zij alarmeerde de commandant van de Geboi-en: Monique Maria Antonia, dv. A. J. G. Veldkamp en M. W. Herder, Es pelo 17 Jan, zv. H. J. Plekkenpol en H. G. Greutink, salonwagen Beusebex*g Hendrik Jan, zv. J. A. Bouwhuis en M. J. Jacobs, Oranjestx*aat 29 (geboren te De venter). Ondertrouwd: D. W. Schuurman, 23 jr., Oranjestraat 34 en H. G. Tiekink, 20 jr., Look 35. Gehuwd: S. O. W. Frick, 30 jr., Henge lo (O.) en D. J. Tuller, 27 jr., Deventer- weg 7 E. R. Tuitert, 23 jr., Neerdorp 76 en H. Klein Lankhorst, 22 jr.. Diepen veen B. Voogt, 21 jr., Delft en D. H. Willems, 21 jr., Burg. v. d. Borchstr. 25. BEVOLKING Ingekomen: V. R. Koekerits en gezin van Indonesië naar Holterbex-g 26 J. Nijland en gezin van Losser naar Kozak- kenstraat 28 B. Bx*eukink van Deven ter naar Ox*anjestraat 65 B. Groot Ob- bink en gezin van Deventer naar Kozak- kenstraat 2 M. E. Rietberg-Marsman van Raalte naar Beuseberg 131 J. G. ter Brugge van Epe naar Kozakkenstr. 8. Vertrokken: M. M. Hupkes van Dorps straat 52 naar Rheden (Gld.) II. Lub berden van Waagweg '1 naar Hellendoox*n O. M. L. Waney en gezin van Holter- berg 26 naar Capelle aan den IJssel G. H. Nijkamp-Rensen van Espelo 79 naar Diepenveen. bx*andweer, de heer T. Px*ak. Inmiddels had de echtgenote van wachtmeester We vers te Dijkerhoek de rijkspolitie in Hol ten reeds gewaarschuwd en was de brandweer al in actie gekomen. Aan het behoud van de boerderij viel niet meer te denken, die vormde één grote vuur poel, maar de belendende gebouwen konden natgehouden worden, waardoor het landbouwbedrijf voort kan gaan en men spoedig in het bijna gereedgekomen voorhuis kan trekken. De boerderij zal nog wel niet herbouwd zijn als het vee op stal moet, maar men verwacht echter van alle zijden grote medewerking. De redding van het paard heeft nog wel enige hachelijke momenten opgele verd. Toen de heer Aaftink binnendoor naar de stal ging stond de gehele deel al in lichterlaaie. Het nerveus geworden paard sloeg wild in het rond, vooral toen men van de buitenzijde een gat in de deur sloeg om aan de binnenzijde de grendel weg te kunnen schuiven. Toen de deur open ging liet het zich echter gewillig meevoeren. De schade kan geraamd worden op 60.000,a 65.000,-- De families Krik kink en Aaftink zijn tegen brandschade vei*zekerd. De heer J. W. Hielkema, assistent-di recteur^ van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" alhier, is met ingang van een nader te bepalen datum benoemd tot directeur van de Coöp. Zuivelfabriek „Terschelling" te Formerum, op het eiland Terschelling. De heer Hielkema was hier ruim drie en een half jaar werk zaam. Hij doorliep de H.B.S. en de Hogere Zuivelschool te Bolsward. In het natuurbad „Twenhaarsveld" werd vrijdagavond voor de derde keer in dit seizoen diploma-zwemmen afge nomen door de chef-zwemmeester de heer G. van Lemel. Als vertegenwoor diger van de Kring Twente-IJsselstreek van de Koninklijke Nederlandse Zwem- bond (KNZB) was aanwezig de heer J. Hageraats te Almelo. De geslaagden zijn: DIPLOMA I (meisjes) H. Vukkink en J. Paalman beide te Holten. DIPLOMA I (jongens) B. Bulsink, J. H. Moleman en A. T. Bulsink allen te Holten en M. Schep pink te Den Haag. DIPLOMA II (meisjes) D. E. Mol te Holten en G. B. Bulsink te Holten. DIPLOMA II (jongens) T. Hoorntje te Dedemsvaart en A. A. Koning te Wageningen. DIPLOMA III (meisjes) R. Rozendom te Holten. DIPLOMA IV (meisjes) H. G. Willems te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1