V.V.V.-VAKANTIEPROGRAMMA DEVENTERKOEK BOM BE EEUWEN HEEN AGENDA KERKDIENSTEN Zondagsschoolonderwijzer A. Volkers overleden V oetbalprogramma Laatste Bezinningsbijeen komst werd druk bezocht Oefenwedstrijd Blauw Wit '66 Verloting H.G.K. Ballonnetje daalde bij Nienburg Burgerlijke Stand Gevonden en verloren Laatste interkerkelijke dienst in recreatietent Zaterdag 6 augustus 1966 No. 30 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Halter Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05j88 - 12S1 Adv -prijs 1-15 mm. (acontanl) fS lede,e mm. meer 0,12 In de leeftijd van 56 jaar is in de nacht van zondag op maandag plotseling over leden de heer Albert Volkers, wonende aan de Joncheerelaan te Nijverdal. Naast zijn werkzaamheden in de rij wielzaak heeft de heer Volkers tijd kun nen vinden om vooral op kerkelijk terrein belangrijk werk te verrichten. Zo was hij vele jaren lid en penningmeester van de Zendingscommissie der Geref. Kerk en had hij, evenals zijn vader, de heer Jan Völkers, een bijzondere liefde voor het zendingswerk van de Geref. Kerken op Soemba. De overledene was 35 jaar onderwijzer aan de zondagsschool in de Heihuizen; de school die in 1913 mede door zijn vader werd opgericht. De teraardebestelling heeft donderdag middag onder grote belangstelling plaats gehad op de Alg. Begraafplaats te Hellen- doorn na een rouwdienst, die gehouden werd in het gebouw „Bethel". Op de begraafplaats sprak o.a. namens de kerkeraad der Hervormde Gemeente en de zondagsschool Heihuizen de eerw. heer A. Schellevis. Namens de kerkeraad sprekend-merkte hij op, dat met verslagenheid kennis werd genomen van liet plotseling heengaan van de heer Völkers. Hij vertolkte de dankbaarheid, die er leefde in de kringen van kerkeraad en gemeente voor alles wat de overledene had gedaan op het grondgebied van de Herv. Gemeente van Holten. In de zondagsschoolarbeid door hem verricht in de buurtschap Espelo- Helhuizen is hij voor velen tot zegen ge weest. Sprekend namens de zondagsschool Heihuizen gewaagde de heer Schellevis van zijn grote toewijding en ijver, waar door hij voor de anderen een stimulans is geweest. „Hij was wel niet de voorzit ter van de zondagsschool, maar misschien wel de voorganger. De zondagsschool Heihuizen, waaraan door de historie van cle school de naam Völkers verbonden zal blijven, is dankbaar voor de hulp en steun die zij van de heer Völkers mocht ont vangen. Boven alles zijn wij dankbaar voor zijn heerlijk getuigenis van de lief de voor zijn Heiland", zo besloot de heer Schellevis. Namens de zondagsschool werd een krans gelegd, terwijl door de 24 leerlingen van de school bij het graf een witte anjer werd gelegd. Holten I neemt zondag deel aan het wisselsehildtournooi, georganiceerd dooi de v.v. „Nijverdal". Het speelt om 4 uur tegen Enter I (4e kl. K.N.V.B. Het 2e elftal zal zondag deelnemen aan de seriewedstrijden van Hector in Goor. Hier staat om 9.45 uur v.m. de wed strijd Holten II-Diepenheim II op het programma. Zaterdagmiddag spelen de beide pupil len-elftallen oefenwedstrijden in het Sportdal. 10.00 uur: Holten d-Excelsior d 10.45 uur: Holten e-Excelsior e Bekendmaking opstellingen Men verzoekt ons er nog eens de aan dacht op te vestigen, dat de spelers geen aanschrijvingen meer ontvangen omtrent hun eventuele opstelling, maar dat deze opstellingen worden aangeplakt in de kastjes aan het oude Aaltinkshuis naast het gemeentehuis. Hun wordt derhalve aangeraden zich tijdig op de hoogte te stellen in welk elftal zij zullen moeten uitkomen, Dit geldt voor alle elftallen. De vakantiegangers, die in onze gemeente vertoeven of hier binnenkort zullen neerstrijken heten wij van harte welkom. Hun aandacht wordt gevestigd op de navolgende evenementen in het V.V.V.-vakantieprogrammma. Wij hopen, dat zij hier prettige dagen in de vrije natuur mogen doorbrengen en dat heerlijk zomer weer hun deel mag worden. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt oen groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau dcsverlangd een exemplaar komen afhalen. DANSEN Zaterdag, 6 augustus, 19.30 uur. Grote dans- en showavond in Amicitia m.m.v. „The Sensation Rockets". Zaterdag, 6 augustus 19.30 uur. Groot Bal in café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek man.v. het „Madigo Combo". BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag, 9 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving len de bewoners zullen daarover en over hun verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorweg iaduct men zich vóór dinsdagmiddag 12 30 urn- voor deelname moet opgeven, telef. 1533. De kosten bedragen f 1,— per persoon ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. VVV-HOLTERBERGRIT Woensdag, 10 augustus, 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV- autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg Nijverdalseberg en Hcllcndoornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoornse- berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen f2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau ,tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. PUZZLE-WANDELTOCHT Woensdag, 10 augustus, 19.00 uur organiseert de Wandelsportvei-eniging „De Trek kers een puzzlewandeltocht langs de mooiste plekjes in onze omgeving. T?uStart vindt Plaats bÜ café „De Waag" nabij het N.S.-station Opgave bij het startbureau vanaf 18.45 uur. Deelname voor iedereen. Er zijn aan deze wandeltocht enkele leuke prijsjes verbonden. OCHTENDWANDELING Donderdag 11 augustus, v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. jfren Werd deze wandelinS echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild .De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans. dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen f 1,—. Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar Opgave voor woensdagavond bij het VVV-bureau. De tocht gaat alleen door bii voldoende deelname en droog weer. v NATUURHISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Visdag, 12 augustus en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur-IHstonsch Museum „Piet Bes" op de Holterberg een rondleiding ge houden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van dc Holterberg en omgeving. Het museum is van een bijzondere bekoring. De plaatselijke verengingen, welke bereid rijn iels te organiseren in liet kader Ji.7,i«/Tranl?a ™racn verzoch' daarvan mededeling te doen aan onze redactie, tel. 1234, of aan dc heer Kers, tel. 1533. EXPOSITIE „JJf, ®oIJeJ*sc Kunstschilder Kees Stoop exposeert tot begin september a.s. een groot aantal van zijn tekeningen in dc zalen van het dorpshotel Holterman. Hel is de moeite waard eens een kijkje te komen nemen. tv a-v touringcartochten üc O.AJ). organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen ui ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Etnmcn ,en Valkcn- "j, S"1? als Sauel',anl1. Königswinter, Tccklcnburg, Ead-Rothenfcld enz. Ook goedkope dagkaarten op de dienstlijmen. i, lfïCii^e'\h~ worden gaarne verstrekt door het bureau van de V.V V (telef. 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telef. 1241). Pwnfl, kopje koffie na de kerkdienst Evenals dit het vorige jaar gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was zal vCwmergal dC lW0Gde kerk<Jienst in de Herv. Kerk gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om lO.lo uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. In een ordonnantie van 1417 werden van overheidswege bepalingen in het le ven geroepen om de belangen van de koekebakkers en van de consument te dienen. Als „zeemer", „menger" en „bac ker" moest men van toen af beëdigd worden. Dat gebeurde alleen als men zijn vak voldoende verstond. Dat kwaliteits- produkt van „toen" is tot ,nu" bewaard gebleven. Wie aan Deventerkoek denkt, zal zich echter zelden realiseren, dat al in 1593 de grondslag is gelegd voor een bedrijf dat nu niet alleen nog bestaat, maar een grote bloei beleeft en het be grip „Deventerkoek" alle eer aandoet. Dat heeft Jacob Bussink beslist niet durven dromen toen hij in 1593 zijn klei ne bakkerij opende, die de naam droeg „De van Oudsher Gekroonde Allémans- gading". Dit oorspronkelijke huis is he laas al in het begin van de 18e eeuw door brand verwoest. Maar de sfeer van die dagen van weleer kan men nog onder gaan in de koffie- en theeschenkerij op de Brink, die geheel in oude stijl is inge richt en waar men kan proeven van de verschillende soorten Kruidkoek, Elle- koek en zoal meer. Al export in 1694 Blijkens officiële opgaven uit het ge meente-archief kende Deventer al in 1694 een uitvoer van 714.500 koeken. Iedereen in dc stad deed er aan mee de koeken populair te houden. Als koningen in deze veste van paarden verwisselden bood de burgemeester een „Drieguldenskoek" aan. Zelfs Lodewijk Napoleon kreeg er een toen hij voorbij reed. Het „geheim" van de bakker De Deventerkoek wordt nog steeds met de hand en volgens recept van 1593 ^ge bakken. De samenstelling van het meng sel van de gebruikte kruiden is een goed bewaard geheim gebleven, evenals de melange van de honing, want zoveel soor ten bloem er zijn, zoveel soorten honing zijn er ook. Er wordt dan ook geen zoet- middel gebruikt, doch uitsluitend honing. Tenslotte worden van Italiaanse en Spaanse sinaasappelen de snippers ge- confijt, die aan de Deventerkoek weer extra geurigheid verlenen. Nu modern Het recept mag dan oud zijn, de berei ding geschiedt in een moderne fabriek, die gebruik maakt van moderne midde len. Door bijvoorbeeld een aluminium verpakking blijft de koek maandenlang mals en geurig. Op dit moderne verpak kingsmateriaal staat nog altijd de naam „De van Oudsher Gekroonde Allemans gading", met het daarbij behorende han delsmerk, dat een boer en een edelman toont die onderhandelen over een zak graan. Links en rechts twee grote Deven ter Koeken; erboven zweeft de kroon van de gekroonde Allemansgading. In de fabriek vindt een voortdurende controle van de grondstoffen op hun zuiverheid plaats en op het juiste afbakken bij de ovens. De koek heeft zich in Deventer op prachtige wijze gehandhaafd. Het oudste van de produktiebedrijven in deze stad kan optimistische geluiden laten horen. Zijn omzet is in de afgelopen vier jaar meer dan verdrievoudigd. Specialisatie spreekt hier een woordje mee, vakman schap en kwaliteit, die ook buiten onze grenzen, met name in W.-Duitsland, ho gelijk worden gewaardeerd. Het doet goed te ervaren dat er in het Deventer bedrijfsleven, dat de laatste maanden wat somber werd afgetekend, ook lichtpunten zijn. Onder het motto „Drie avonden van bezinning" werden ook dit jaar, uitgaan de van de kerkeraden der Hervormde en de Geref. Kerk, in het vakantieseizoen weer bezinningsavonden gehouden in de grote tent in „Kalfstermansweide" die daar in verband met de jaarlijkse Bra derie werd geplaatst. Vrijdagavond sprak in de tweede bij eenkomst, die maar matig was bezocht, ds. G. Lugtigheid, geref. predikant te Maarn over het onderwerp „Tegenwoor dig wil niemand meer naar de hemel". De leiding van deze avond - waaraan medewerking werd verleend door de T-Tol- tense Muziekvereniging „HMV" be rustte bij de heer G. W. Rietman. In dc slotbijeenkomst van zondag avond, die door plm. 500 belangstellenden werd bijgewoond sprak de eerw. heer A. Schellevis te Holten over liet onderwerp „Kerkgangers met uitgestreken gezich ten". Het Hervormd Kerkkoor zong on der leiding van de heer J. op den Dries enkele liederen. De heer A. J. Nijkamp die deze avond de leiding had dankte namens de com missie uit de beide kerkeraden het Kerk koor, de lieer D. J. Schuppert die alle drie avonden op het electronisch orgel de samenzang begeleidde, de fa. G. ter Harmsel en de heer Reterink voor de geluidsversterkingsinstallatie en cle Bra deriecommissie voor het beschikbaar stellen van de prachtige tent. De ZW Blauw Wit '66" speelt zater dagmiddag om half drie op het terrein bij café „De Poppe" een oefenwedstrijd tegen DOS II uit Vriezenveen. Er werd de laatste weken door een vrij groot aan tal leden flink getraind en we zien met belangstelling de wedstrijd tegen de Vriezenveners tegemoet. De wekelijkse training zal in 't vervolg plaats hebben op donderdagavond om half acht. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het: be stuur. op de trainingsavond en zaterdags op het terrein. Door de commandant van de Rijkspoli tie, adjudant E. Kruit, heeft woensdag avond de trekking plaats - gehad van de door Holtens Gemengd Koor gehouden verloting. De prijzen (eeste tot en met een en veertigste) vielen op de nummers: 897, 977, 84, 600, 220, 1245, 503, 308, 629, 991. 116, 216, 1231, 1403, 1331. 200. 197. 1156, 907, 1447, 146, 605, 1154, 1393, 587. 979, 244, 33, 467, 612, 981, 1343, 591, 445, 574, 653, 879, 1050, 826, 761, 1138. De prijzen kunnen op vertoon van het prijsbepalende lot worden afgehaald bij de heer D. J. Aaftink, Oranjestraat 24. Prijzen die vóór 1 oktober a.s. niet zijn afgehaald vervallen aan de vereniging. Lieber Annelies. Noch am selben Tage da Sie den Bal lon abgeschiekt hatten. ging er bei mis nieder. Er was 15 Uhr nachmittags. Hof- fentlich hab ich jetzt alles richtig ge- macht und Ihnen damit geholfen. Het ballonnetje van Annelies Eenhoorn te Den Haag (tijdens de Braderie met vakantie in Holten) dat ter gelegenheid van de twaalfde Braderie met vele hon derden in „Kalfstermansweide" dc lucht inging, neergekomen bij Buehhorst een klein stadje vlak bij de stad Nienburg aan de autobahn Bremen-Hannover. Annelies kreeg dezer dagen het aan het ballonnetje bevestigde kaartje terug met een vriendelijk briefje (zie bovenL Verschillende ballonnetjes kwamen te recht in de omgeving van Osnabrück ter wijl het ballonnetje van Gerard Schalk uit de Waardenborchstraat „landde" bij het plaatsje Behringen op de Lunenbur- gerheide. Jongelui die kaartjes hebben terug ge kregen of nog terug zullen krijgen kun nen deze tot en met zaterdag 3 september a.s. inleveren bij de heer J. Wiggers, Kol weg 14. Er zijn door de Braderiecommissie weer enkele prijzen beschikbaar gesteld voor de ballonnetjes die de grootste al- stand hebben afgelegd. Maandag 1 tot en met dinsdag 9 aug.: Winkel Metalu, Kolweg 76 wegens va kantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 6 augustus, 19.30 uur: dansen in het Bonte Paard. Zaterdag 6 augustus, 19.30 uur: Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.;. Zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 aug.: Firma G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag 7 tot en met zaterdag 13 aug.: Holtense Veevoeder-, gas- en oliehan del wegens vakantie gesloten. Voor af halen van gas geopend. Maandag 22 augustus 's avonds 20.00 uur: Feestavond Schoolkring Dijker- hoek in zaal „Het Bonte Paard". Dinsdag 23 augustus: School- en Volks feesten in Dijkerhoek. Vrijdag 2 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire ne". Zaterdag 3 september 's avonds 8 uur: Festival Kring Lochem van de Konink lijke Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in gebouw „Ire- Zondag 7 augustus 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 uur en 10.15 uur ds Coenraad van 's-Gravenhage. Extra collecte voor noodlijdende ker ken en personen. Geref. Kerk: 8.30 uur, 10 en 19 uur ds Hoogkamp. In alle diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij cle uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Interk. Kampdienst. 10.45 uur in tent hoek Borkeldsweg- Landuwerweg. Ned. Hen. Kerk: Dijkerhoek: Bethanië: 9 30 uur de heer Schellevis. Extra ..collecte •yooivnoodlijdende -^ker ken en personen. r. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 6 en zondag 7 augustus de heer Th. A. Oostenburg, Diesscnplasstraat 2, telefoon 1515. Geboren: Erik Martin, z.v. F. M. Mees ter en T. H. Nijland, Waardenborchstraat 10. Johan, z.v. J. Vincent en A. J. Ulf- man, Deventerweg 5. Jan Hendrik, z.v. A. G. Vukkink en G. Stegeman, Neer dorp 26. Overleden: geen. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: G. J. Beldman, 22 jr., Rörik- straat 10 en J. Ekkelkamp, 20 jr., Beuse berg 6. BEVOLKING Ingekomen: J. A. Meesters van Breda naar Kozakkenstraat 21. G. H. Paule en gezin van Winterswijk naar Voor- boersstraat 8. Vertrokken: A. Westerik en gezin van Pastoriestraat 47 naar Hengelo (O.). E. Beldman van Bessinkpasstraat 13 naar Rotterdam. - - M. Jansen van Neerdorp 107 naar Raalte. M. J. Verhoeven- Boonstra van Molenbelterweg 24 naar Oss. Gevonden 1 rood etui zonder inhoud; 1 nylon re- genvest: 1 handdoek; 1 heren polshor loge; 1 sleutelhanger met 3 sleutels; 1 damesvest; 1 damesrijwiel: 1 padvinders- riem; 1 combinatietang; 1 tube balsem. Verloren: diverse portemonnaie's met of zonder inhoud; 1 geel kindervest; 1 damespols- horloge; 1 herenportemonnaie met inh.; 1 plastic damesbeurs met inh.; 1 leesbril. Inlichtingen dagelijks (doch niet tus sen 12 en 14 uur) aan het groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Holten, telefoon 1352. Het interkerkelijke recreatie-werk in de tent aan de Borkeldsweg zal a.s. zondag worden besloten met een Kampdienst, die zoals gebruikelijk aanvangt om 10.45 u. Voorganger is de Eerwaarde Heer A. Schellevis, pastoraal medewerker van de Hervormde gemeente alhier. Ook na de ze laatste dienst zal aan de bezoekers weer gratis koffie worden aangeboden. Graag vestigen wij de aandacht van de vakantiegasten van nabij gelegen centra Twenhaarsveld, Zomerhuisjesterrein en de Haspel) op deze laatste dienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1