alle zakenlieden een feestverlichting 1 aan linn winkels aan te brengen KERKDIENSTEN AGENDA ¥®or de twaalfde keer Braderie Tal van evenementen Vee! gezelligheid Universal kampioen bedrijfsvoetbal BEZOEKT »E TWAALFDE Holtense üraderie PROGRAMMA Ook 1 bent hartelijk welkom in feestvierend Heffen Geslaagd MlllllllllllllllBlininiBliilllllllllIllllllllllllilllllllllllHIIIIIDIlllllllllllMllilllllllll DE BRADERIE-COMMISSIE Burgerlijke Stand Verloting Markelo Gevonden en verloren Zaterdag 23 juli 1966 No. 29 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051^83 - 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Holten zal in de komende week weer geheel in het teken van de Braderie staan, een gezellig festijn, dat deze zo mer reeds voor het 12e achtereenvol gende jaar. wordt gehouden, een festijn dat elk jaar weer duizenden op de bgen brengt. Maandagavond zal de Braderieko ningin 1966 worden gekozen door een jury uit de zomergasten, doch voordat dit gebeurd maakt „HMV" met de drum band een rondgang door het dorp en treden op het podium in „Kalfstermans- weide" op de Boerendansgroep „De La- rense Sohotsers" en de Kindergroep van de Boerendansers uit Markelo. Deze eerste dag wordt besloten met een groot Koninginnebal in de feesttent o.l.v. „The Rocking Drifters". OFFICIëLE OPENING BRADERIE Nadat op dinsdag 26 juli om 14.00 uur de officiële opening van de Braderie heeft plaats gehad zal de Braderieko ningin met haar gevolg een rondgang maken over het terrein. 's Avonds wordt het groot feest in de de tent op „Kalfstermansweide" bij het huwelijk van Derk Jan Helderman en Janna Vöskes, met een ouderwetse boe renbruiloft, waarbij alle bezoekers brui- lofstgasten zullen zijn. Burgemeester Berend Willem Dapper zal het huwelijk voltrekken. Hij bereidt zich nu reeds voor op zijn toespraak tot het jonge paar. dat van zuiver Holtense origine is. Het zal niet alleen een ouderwetse, maar ook een bijzondere bruiloft wor den want het jonge paar zal behalve van de buren en familie, bezoek krijgen van de Larense Boerendansers en de Boerenkapel „De Hooiplukkers" te Lo- chem. Het: jonge paar verwacht zeker 500 a 600 gasten en het zal dan ook de grootste bruiloft worden sinds jaren en zeker zullen er heel wat foto- en film toestellen bij te pas komen om dit fol kloristisch evenement waarop de „broedskoo" en de „broedswagens" niet zullen ontbreken vast te leggen. De bruidsstoet vertrekt om plm. 19.00 uur van het erve „Hoffes" aan de Rijssen- sëweg en neemt dezelfde route als de bruidskoe begeleid door de buren die om plm. 18.30 uur van het erve „Hoffes" zullen vertrekken. De route die hierbij gevolgd wordt is voor de boerenkapel „De Hooiplukkers", de koe en de bruids stoet Rijssenseweg, Oranjestraat, Dorpsstraat, Stationsstraat Kalfstermansweide. De koe wordt aangehouden bij hotel „Vos man" op Smidsbelt en bij de zuivelfa briek in de Stationsstraat terwijl even eens op deze punten het „meuten" van de „broedswagens" zal plaats hebben. MIDDAG VOOR DE JEUGD Woensdag 27 juli heeft de jeugd het voor het zeggen. Om 14.00 uur wordt begonnen met dej verkoop van labels voor de ballonwedstrijd en om plm. 14.30 uur zullen duizend ballonnen de lucht ingaan. Door de Braderiecommissiè zijn weer een aantal geldprijzen beschikbaar ge steld voor de grootste afstanden. Na de ballonoplating verzameld de jeugd zich in de grote tent voor de Va riétévoorstelling door het Groot Jeugd- circus met de bekende clowns Pepino en Tonio. KONIN GSSCHIETEN De laatste Braderiedag (28 juli) opent het programma om 13.30 uur met Ko- ningsschieten op het terrein hoek Rijs- senseweg-Markeloseweg. Om 15.30 uur zal door de Ponyclub van de Landelijke Rijver. „Sint Steffenrijders" te Laren (Gld) een demonstratie worden gegeven in „Kalfstermansweide" terwijl om 19.15 uur de Schutterskoning 1966 vanaf hotel „Vosman" met „H.M.V." en Drumband een rijtoer door het dorp zal maken. De Braderie 1966 wordt om 21.00 uur besloten met de traditionele Jennekes- markt rond de Dorpstoren. Universal is vorige week vrijdagavond, na een dikwijls spannende en vaak zelfs sensationele wedstrijd, kampioen ge worden van afdeling A van de Holtense bedrijfsvoetbalcompetitie door de laat- op maandag 25 juli, dinsdag 26 juli, woensdag 27 juli en donderdag 28 juli 1966. (Wijzigingen voorbehouden) ZATERDAG 23 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in de grote tent in Muziek „The Rocking Drifters". MAANDAG 25 JULI: 18.45 uur: Rondgang Muziekvereniging en Drumband .Kalfstermansweide". 19.45 uur: 20.00 uur: 20.30 uur: „H.M.V.". Optreden van de kindergroep Boerendansers te Markelo op podium in „Kalfstermansweide". Optreden boerendansgroep „Larense Schotsers". Verkiezing Braderiekoningin 1966. Groot Koninginnebal in de tent o.l.v. „The Rocking Drifters". DINSDAG 26 JULI: 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie. 14.30 uur: Rondgang Braderiekoningin met haar gevolg over het Bra derieterrein. 19.30 uur: Ouderwetse Boerenbruiloft in de grote tent m.m.v. Boeren kapel en Boerendansgroep „Larense Schotsers". WOENSDAG 27 JULI: 14.00 uur: Verkoop labels voor de ball on wedstrijd voor kinderen. Prijs 15 cent per stuk. 14.30 uur: Oplaten van de ballonnen in „Kalfstermansweide". 15.00 uur: Groot Jeugdcircus. Variétévoorstelling met de bekende clowns Pepino en Tonic in de grote tent. DONDERDAG 28 JULI: 13.30 uur: Koningsschieten. 15.30 uur: Optreden Ponyclub van de Land. Rijver. „St. Steffenrijders" te Laren in „Kalfstermansweide". 19.15 uur: Rondgang Schutterskoning 1966 vanaf hotel „Vosman" m.m.v. „H.M.V. en Drumband". 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de Dorpstoren. ZATERDAG 30 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in do tent in „Kalfstermansweide". Mu- ziek „The Rocking Drifters". Het alom bekende Braderie-treintje rijdt alle dagen weer de normale route. GROOT AMUSEMENT- EN KRAMENPARK IN DE DORPSKERN FEESTELIJKE VERLICHTING ste wedstrijd tegen Udema 1 op het ter rein van café „De Poppe" in een gelijk spel te doen eindigen- Beide partijen ga ven elkaar geen duimbreed toe. Aan beide kanten gingen prachtige kansen om te doelpunten verloren. Universal, dat genoeg had aan een gelijkspel legde zich van het begin af aan voornamelijk toe op de verdediging, zodat er voor Udema, dat steeds met goede combina ties. aanviel, geen doorkomen aan was. Na de pauze kwamen er ook goede aan vallen van Universal maar gescoord werd er niet, zodat de wedstrijd met een blanke stand eindigde. Toen scheids rechter H. Agteresch het eindsignaal floot steeg er een luid gejuich op uit het publiek, dat in grote getale de wedstrijd volgde. Het was een sportieve ontmoe ting met wisselende kansen. Het werd echt feest bij „De Poppe", waar de voorzitter van het bedrijfsvoet- balbestuur, de heer D. ten Hove, de prij zen uitreikte. Hij bracht dank aan de heer Elzinga van de Twentse Scheids- rechtersvereniging, de heren Agteresch, Van der Maat en Aalderink, welke beide laatsten als grensrechters fungeerden en aan de heer A. Drent, die de leiding had van deze competitie. Met zijn ge lukwensen reikte hij aan de aanvoerder van Universal, de heer W. Brinks, de prachtige wisselbeker uit, alsmede een fraaie- herinneringsbeker en aan de elf spelers een draagmedaille. Ook Udema I, dat de beker aan Universal moest af staan, ontving in handen van aanvoer der Willy Kaiser een herinneringsbeker. Arie Landeweerd mocht als aanvoerder van Gebr. Wansink, dat kampioen werd van afdeling B eveneens een beker in ontvangst nemen en ook deze spelers kregen een draagmedaille. De aanvoer ders van de overige elftallen ontvingen een trofee. Na de prijsuitreiking werd er nog geruime tijd gezellig gedanst door de spelers en hun dames waartussen zich óok gasten van het kampeerterrein „De Poppe" mengden. De eindstand van afdeling A is nu ge worden Universal Udema I De Vrijheid Ter Horst Co. 23— 5 21— 6 16—21 6—34 Ter Horst Co, dat als laatste eindig de gaat het volgend jaar over naar afde ling B, terwijl Gebr. Wansink, dat kam pioen werd van afdeling B overgaat naar afdeling A. Op deze wijze hoopt men het bedrijfsvoetbal, dat velen de af gelopen weken een prettige ontspanning bracht en dat door de afdeling Twente van de K.N.V.B. en de Twentse Scheids- rechtersvereniging officieel gesteund wordt, een goede stimulans te geven. Te Hengelo (O.) is voor het diploma „Uitgebreid Bemetel" geslaagd de heer H. Stam, Haarstraat 2. doet een dringend beroep op om daarmede het dorp een feestelijk aanzien te geven en Hf om hun volle medewerking te verlenen aan de komende Ui braderie-week. OFFICIËLE PUBLIKATIE HUISVUILOPHAALDIENST Burgemeester en wethouders van Hol ten wijzen de bewoners der percelen, vanwaar wekelijks hetj huisvuil wordt opgehaald, er op, dat grof afval, dat niet in een normale vuilnisemmer kan wor den geborgen, gebundeld dient te wor den aangeboden in niet te grote afme tingen 50x50x100) en tot een zo danig gewicht, dat het door één per soon gemakkelijk kan worden gedragen en geheven. Grof afval, hetwelk hieraan niet vol doet zal in het vervolg niet meer worden meegenomen door de vuilnisophaal dienst. Holten, 22 juli 1966. Burgemeester en wethouders van Holten, B. J. Veneklaas Slots, loco-burgemeester. J. Vuuregge,, wnd. secretaris. Zondag 24 juli 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur Past. medew. Schel- levis. Extra collecte medische zending. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur hulppr. J. Kraima uit Den Haag. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds Joh. C. Baumfalk van Groningen. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerk" bouw. R.K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Interk. Kampdienst. 10.45 uur in tent hoek Borkeldsweg- Landuwerweg. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 23 en zondag 24 juli: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tele foon 18 03. Geboren: Jan, zv. H. Wansink en H. Diepenbroek, Look 22. Ondertrouwd: H. J. Wansink, 23 jr., Holten en C. Bekkernens, 21 jr., Holten H. W. Rietberg, 24 jr., Holten en J. G. Markvoort, 21 jr., Holten. Gehuwd: H. Rietberg, 22 jr., Holten en M. G. Marsman, 23 jr., Raalte. VertrokkenG. Joukema van Holter- berg 46 naar Nijmegen, Middachten- straat 66. Ingekomen: A. J. Leef tink van Marke lo naar Borkeld 50 H. Kosterbok en gezin van Hellendoorn naar Kozakken- straat 40 H. J. Paalman en gezin van Almelo naar Kolweg 56a. Alle prijzen zijn nog niet afgehaald, welke gevallen zijn bij de verloting in Markelo ten bate van de aanschaf van een filmapparaat voor het Dienstgebouw aldaar. Deze prijzen zijn nog een week na ontvangst van dit t}lad te krijgen bij de heer F. Slomp, Kerkplein te Markelo. Op lot no. 360 viel prijs no. 24, op 419 29, 480 8, 815 16, 891 3, 1036 40, 1357 10, 1533 51, 2578 14, 3379 32, 3757 1, 3849 35, 3915 7, 4242 39, 4564 19, 4823 31, 4859 21, 5332 27, 5521 44, 6300 6, 6319 52, 6901 45, 7228 15, 7617 55, 7629 42, 7940 26, 8070 49, 8084 41, 8935 53. Vrijdag 15 t.m. 31 juli: Fa. Broekhuis en Zoon, Dijkerhoek, wegens vakantie ge sloten. Zaterdag 16 t.m. 31 juli: Smederij Nij- land, Espelo, wegens vakantie gesloten. Vrijdag 22 juli, 8 uur: Ledenvergadering voetbalvereniging „Holten" in café Jansen. Zaterdag 23 juli: Groot teenagersbal in de grote tent in Kalfstermansweide, als opening van de jaarlijkse braderie. Zondag 24 juli 20.00 uur: Interkerkelijke samenkomst in de grote tent in „Kalf stermansweide". Maandag 25 juli t.m. 30 juli: Coöperatie te Dijkerhoek wegens vakantie ge sloten. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juli: B. Maats „De Spar" en Levensmiddelen- bedrijf A. Paalman, Raalterweg, we gens vakantie gesloten. Maandag 25 juli, 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin, na rondgang H.M.V. en optreden folkloristische groepen (zie programma) Maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli: Afd. Molen en filiaal Dijkerhoek Gebr. Dikkers wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli: Gebr. Mulder, Kolweg wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 juli 19.30 uur: grote dans- en show avond in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 26 juli, 14.00 uur: Officiële ope ning van de Braderie; 14.30 uur: Rond gang braderiekoningin; 19.30 uur: Ouderwetse boerenbruiloft in de tent op Kalfstermansweide. Woensdag 27 juli, 14.00 uur:. Ballonwed- strijd voor kinderen op Kalfstermans weide; 15.00 uur: Groot Jeugdcircus in de grote tent, aldaar. Donderdag 28 juli, 14.00 uur: Konings schieten; 15.30 uur: Optreden Pony club Laren in Kalfstermansweide; 19.15 uur: Rondgang Schutterskoning 1966; 21.00 uur: Jennekensmarkt rond de Dorpstoren. Vrijdag 28 juli 20.00 uur: Interkerkelijke samenkomst in de grote tent in „Kalf stermansweide". Zaterdag 30 juli, 19.30 uur: Groot Teen agersbal in de tent op Kalfstermans weide. Zaterdag 30 juli tot dinsdag 9 augustus: Fa. J. W. Dollekamp en Zn. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag 30 juli 20.00 uur: Interkerkelijke samenkomst in de grote tent in „Kalf stermansweide' Woensdag 3 augustus, 's avond 8 uur in gebouw „Rehoboth" hervatting repeti ties Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zondag 7 t/m zaterdag 13 augustus: Holtense Veevoeder- gas- en oliehan del wegens vakantie gesloten. Voor af halen van gas geopend (zie adv.). Maandag 22 augustus 's avonds 20.00 uur Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal „Het Bonte Paard". Dinsdag 23 augustus School- en Volks feesten in Dijkerhoek. Gevonden: dolk, damestas (met inh.), armbandje, kentekenplaat, heren vest, damesportemonnaie (met inhoud), meis jes-leesbril, herenportemonnaie- (met in houd), zilveren munt. Verloren: zonnebril, weegschaal, regen broek, contactsleutel van auto, schouder tas (met inhoud), meisjes-leesbril, gouden armband, loden jas, portefeuille (met in houd), baddoek, zwembroek. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau voor Rijkspolitie te Holten van 822 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1