Woensdag 29 pui vier! Z.K.H. Prins iernhard zijn 55e verjaardag Agenda EJ.1.0. hield jaarvergadering Zeven diploma's werden uitgereikt Raadsvergadering Holtense verkenners naar Engeland Zomerzangavond Kopje koffie na de kerkdienst Geslaagd Hengelwedstrijd voor scholieren Benoeming onderwijzeressen Zweminstructrice Hooigras wegbermen ACTIE VOOR HOLTENS STUDIEFONDS voor Papoea jongeren heef! weer goede start 28 jans-3 Geslaagd voor toelatingsexamen H.M.V. naar concours Derde wimpel? Mulo-diploma Gevonden voorwerpen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Zaterdag 25 juni 1966 No. 25 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051f83 - 123 Adv.-prijs 1.-15 mm. (d contant) 8,Iedere mm. meer 0,12 In de woensdagavond 15 juni j.l. ge houden jaarvergadering van de Holtense E.H.B.O.-afdeling heeft dokter C. H. Rietdijk, die als docent voor de afdeling optreedt, aan zeven leden, die onlangs met goed gevolg de cursus hebben door lopen het diploma uitgereikt, benevens de tas en het insigne. Het zijn de dames De gemeenteraad komt donderdag, 30 juni a.s. des avonds 7.30 uur ten ge meentehuize bijeen ter behandeling van de volgende AGENDA 1. 2. 3. 4. Notulen van de openbare vergade ring. a. Ingekomen stukken. b. Mededelingen. Voorstel tot aankoop van grond van de heer J. Vroege te Voorburg. Voorstel tot verkoop van een strook je grond aan het Rijk. 5. Voorstel tot intrekking van de raads besluiten tot verkoop van bouwter reinen aan de heren F. G. Berkel te Oldenzaal en H. A. Jongman te I-Ioo- geveen. 6. Voorstel tot herziening van de kavel- prijs van een bouwterrein in het Kol- plan-oost. 7. Voorstel tot het benoemen van een hoofd van de openbare lagere Kol- school. Voorgedragen wordt de heer H. Wilpshaar, onderwijzer aan de l.o. dorpsschool, alhier. 8. Voorstel tot het benoemen van een leraar biologie aan de afd. havo van de openbare scholengemeenschap. Voorgedragen wordt de heer Ir. E. M. Bunders, te Lisse, leraar aan een middelbare land- en tuinbouwschool te Warmond. 9. Voorstel tot het aanvragen en aan vaarden van rijksbijdragen en -voor schotten ten behoeve van de bouw van woningwetwoningen. 10. Voorstel tot het huren van het voor malig kleuterschoolgebouwtje van de Ver. Volksonderwijs ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de La gere Kolschool. 11. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1966 (credieten ten behoeve van de scholengemeenschap en wijziging presentiegelden leden stembureaux). 12. Rondvraag. In het kader van de relaties tussen de gemeente Deventer en de Engelse stad Camberwell (bij Londen) zullen deze zo mer 30 verkenners uit het district De venter, drie weken naar Engeland gaan. Hiertoe behoren we mogen gerust zeggen negen dolgelukkige Holtense verkenners. De heenreis wordt gemaakt met een DC 4 van Martin Air Charter. De jongens worden de eerste week opge nomen in een Engels gezin, de tweede week hebben zij een gezamenlijk kamp met Engelse verkenners, terwijl de derde week weer wordt doorgebracht bij „pleegouders". De terugreis zal per boot gemaakt worden. Ongetwijfeld zullen deze knapen een prachtige vakantie krijgen. Het ligt in de bedoeling, dat het volgend jaar een aantal Engelse ver kenners naar Deventer en Holten zal komen voor een tegenbezoek. De Holtense verkenners, die niet naar Engeland gaan, maken een achtdaagse kampeertrektocht. Het einddoel blijft ge heim, maar de jongens weten al wel, dat ze in elk geval Duitsland zullen bezoe ken. De Bijbelkioskvereniging „B.K.V." or ganiseert op woensdag, 6 juli a.s. met medewerking van het Herv. Kerkkoor, de gemengde zangvereniging „H.G.K." en de Chr. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Herv. Kerk een zomerzang avond. Als solisten zullen optreden Kees Deenik, bariton en E. Voordes te Holten, trompet. De avond begint om 20.00 uur. De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeen te nodigt evenals voorgaande jaren de zomergasten, die in onze gemeente ver toeven, uit tot het drinken van een kopje koffie in het gebouw Irene, na de tweede kerkdienst. Men kan dan kennis maken met de dienstdoende predikant. Vanaf zondag tot en met 28 augustus zal dit elke zondag zo zijn. De bediening in Irene geschiedt door de leden van de Herv. vrouwenvereniging. Aan de Nijverheidsschool te Deventer slaagde voor het toelatingsexamen „INAS" mej. F. Stevens, Beuseberg 112. H. Eshuis-Dijk en G. Vuuregge-Hesseling en de heren P. Vliet, C. Zuurveld, Joh. Paalman, J. Meijerman en J. Stam. De heer Rietdijk verklaarde met veel genoe gen deze taak te verrichten, omdat deze opleiding voor de betrokkenen, maar in het bijzonder voor de gemeenschap van zeer veel belang is. Hij sprak de hoop uit, dat de gediplomeerden met veel ple zier de verdere lessen zullen blijven vol gen, want dat is bij de E.H.B.O. nu een maal een vereiste. In deze vergadering, die onder leiding van de voorzitter, de heer A. Jalink, in hotel Holterman plaats vond, bracht de secretaris, de heer H. Rozendom het jaarverslag uit en werd mededeling ge daan van het financieel verslag van de penningmeesteresse, Mej. H. W. de Vrie zen, dat een klein batig saldo aanwees. Na het verslag van de kascommissie werd aan beide functionarissen dank gebracht voor hun arbeid in het belang van de afdeling. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, mej. H. W. de De Hengelsportvereniging „De Riet voorn" organiseert op zaterdag, 25 juni van 14.00-16.00 uur een hengelwedstrijd voor de leerlingen van de volgende lage re scholen: O.L. Dorpsschool, School met de Bijbel, o.l. School te Dijkerhoek, O.L. School Larense Broek en o.l. school in het Markelosebroek. De wedstrijd wordt gehouden in de Schipbeek bij de Wippert, waar de commissieleden tijdig aanwezig zijn. De prijzen bestaan uit een nieuwe hengel, schepnet, leefnet, vissnoeren en dergelijke'. De verwachting bestaat, dat er weer heel wat jongens - eventueel meisjes - aan deze wedstrijd mee zullen doen. Burgemeester en wethouders hebben tot onderwijzeres aan de Kolschool be noemd mevr. B. Broere-Bos te Holten, thans onderwijzeres aan de o.l. school te Larensebroek en tot onderwijzeres aan de o.l. dorpsschool mej. A. Buyserd te Arnhem. Onze oud-plaatsgenote Toby Ketting te Renkum slaagde te Utrecht voor het di ploma „Instructrice bij de Kon. Ned. Bond t. h. redden van drenkelingen". Vriezen en de heer P. L. Rugenbrink, met bijna algemene stemmen herkozen. In verband met de vele werkzaamhe den .werd besloten het bestuur met twee personen uit te breiden. Gekozen werden mevr. G. Vuuregge-Hesseling en de heer P. Viet. Aangezien de Holtense ziekenauto thans is voorzien van een zuurstofcylin- der, werd besloten voorlopig geen zuur stofkoffer vanwege de afdeling aan te schaffen, daar deze thans overbodig is. De vergadering werd besloten met de vertoning van dia's van de bollenvelden, Oostenrijk en Italië, beschikbaar gesteld door de O.A.D. n.v., die bijzonder fraai waren en zeer in de smaak vielen. OFFICIËLE PUBLIKATIE Belanghebbenden voor hooigras van de wegbermen kunnen tot maandag, 27 juni a.s. 12.00 uur, briefjes inleveren bij het Bureau Gemeentewerken, onder ver melding van de namen van de wegen, waarvan men de bermen wenst te maaien en onder opgave van het bedrag, dat men eventueel wenst te betalen. Holten, 24 juni 1966. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg," secretaris FOTO: MAX KOOT. Het merendeel van hen, die zich nieuw of zelfstandig vestigden in onze gemeen te, zijn toegetreden als vaste jaarlijkse bijdragers van het Holtens Studiefonds voor Papoea jongeren, dat zodoende 42 nieuwe vaste bijdragers mocht inschrijven voor een gezamenlijk jaarlijks bedrag van f 432,50. Vier nieuw ingekomenen betaal den reeds of zegden losse giften toe tot een gezamenlijk bedrag van f7u,ter wijl vele anderen een niet genoemde losse gift beloofden. Slechts enkelen wilden om diverse redenen niet meer mee doen. Dat dit laatste aantal zo gering is, is een verblijdend teken, dat de verantwoor delijkheid voor de hulp aan de minder ontwikkelde gebieden meer en meer dui delijk beseft wordt. In de week van 26 juni tot 3 juli a.s. zullen de vaste bijdragen en losse giften voor het Holtens Studiefonds voor Pa poea jongeren aan de huizen opgehaald worden door enkele gepensioneerden en jongeren. Ook bij deze ophalers kan men zich (b.v. nieuw ingekomenen of nieuw zelfstandig gevestigden, die tevoren helaas geen bericht ontvingen, maar ook ande ren) als nieuwe vaste bijdrager opgeven. Voor hen, die dit nog niet mochten we ten Plet Ploltens Studiefonds voor Papoea jongeren bekostigt de opleiding van twee jonge Papoea's, opdat zij door de hier ontvangen opleiding straks in staat zul len zijn de ontwikkeling van hun eigen land te bevorderen. Evenals andere jaren zullen er thans ook wel vacantiegasten zijn, die voor dit mooie doel willen bijdragen. Zij kunnen hun bijdrage storten op giro 875587 van de Coöp. Raiffeisenbank te Holten, ten Fimke van de Bovenkamp, alhier, slaagde voor het toelatingsexamen van de 4e klas der M.M.S. te Deventer. gunste van „Studiefonds Papoea jonge ren". Al met al ziet het er naar uit, dat ook dit jaar de actie voor het „Holtens Studie fonds voor Papoea jongeren" weer een onverdeeld succes zal worden, waaraan velen ongetwijfeld gaarne zullen mede werken. pilllS^ppl^ CARBOVIT tegen maag- lUifli'J 5| f»| en darmstoornissen. MUGOLIN (reukloos) ter voorkoming van muggebeten. Zaterdagmiddag 2 juli gaat ons popu laire „H.M.V." naar het Nationaal Fede ratief Muziekconcours 't welk onder aus piciën van de; Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfarege zelschappen wordt georganiseerd door het Gorsselse Harmonieorkest „Kunst min" van welk orkest onze plaatsgenoot de heer H. J. Fransen dirigent is. Derde Wimpel? Om in het bezit te komen van een derde wimpel zal „H.M.V." minstens 100 punten (voor elk nummer minimaal 50) moeten halen. Dit is geen peuleschilletje, want de werken die uitgevoerd moeten worden zijn zwaar tot zeef zwaar. Zowel het ver plichte als het vrije nummer zijn van een Engelse componist. Beide werken zijn min of meer modern en zitten vol „lis- tigheidjes" die dirigent Fransen niet zijn ontgaan. De laatste weken hebben de HMV-ers ernstig gestudeerd op het verplichte werk „Pride of Race" van Kenneth Right en het keuzewerk „Ori the Pier" van Peter York. Gezien de. serieuze voorbereiding (in de komende week zal elke avond gemusi ceerd worden) zou een eerste prijs ze- .ker niet een te hoge beloning zijn, maar de jury geeft nu eenmaal geen punten voor hard werken. Wel voor goede mu ziek en die kan H.M.V. ook maken. Moge Gorssel voor ons korps en haar dirigent datgene brengen wat men hoopt. De bes te wensen vergezellen onze muzikanten. Ongetwijfeld zullen weer een groot aantal ingezetenen „hun" muziekkorps vergezellen naar 't concours. Voor hen die niet over een eigen vervoermiddel beschikken kan een plaatsje gereserveerd worden in de bus doch aangezien het aan tal plaatsen niet onbeperkt is verdient het aanbeveling om zo gauw mogelijk plaats te bespreken. Opgave kan plaats hebben bij de mu zikanten en bij de heren A. Nekkers, tel. 1329; J. W. H. Slotman, tel. 1288 en J. Wiggers, tel. 1356. Van de scholengemeenschap Holten slaagden donderdag te Deventer voor het diploma A met wiskunde: J. Beusekamp te Bathmen, voor het diploma A met mid denstandsdiploma Eggie Meinsma te Hol ten en voor het diploma A: J. H. Bosman te Colmschate. Een candidaatje werd af gewezen. Alle 66 candidaten hebben nu examen gedaan en daarvan hebben er 58 het einddiploma behaald. Gevondèn: 1 Portemonnaie (met inhoud); 1 Sleutelbos; 1 Zonnebril; 1 Sandaal; 1 Zwembroek; 1 Gebit met 1 tand; 1 Zonnebriletui. Verloren: 1 Vulpen; 1 Gouden damespolshorloge; 1 Paar sandaaltjes; 4 Portemonnaie's (met inhoud) 1 Zwemabonnement; 1 Regen cape; 1 Dames vest; 1 Fototoestel; 1 Etui (inhoud kentekenbewijs, rijbewijs, belastingkaart en 100, 1 Leesbril. Zaterdag 25 juni 912 uur:: Kinderfeest te Espelo, daarna 's middags volks spelen en na afloop bal. Zaterdag 25 juni, 14-16 uur: Hengelwed strijd voor scholieren bij de Wippert (zie bericht). Zaterdag 25 juni: Grote dans- en show avond in Amicitia (zie adv.). Zaterdag 25 en zondag 26 juni: Schooi en Volksfeest te Loo Bathmen (zie adv.). Zondag, 26 juni-3 juli: Grote inzameling van vaste jaarlijkse bijdragen en losse giften voor het Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren. Maandag 27 juni t/m zaterdag 2 juli: Melkwinkel J. Aaftink wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Dinsdag 28 juni, 15.30-16.30 uur: Opgave kleuters voor de openbare kleuter school aan de Holterenkstraat (zie ad vertentie). Donderdag 30 juni, 19.30 uur: Raadsver gadering. Donderdag 30 juni, 8 uur: Bespreking reisgelegenheid P.J.G.O. naar de land dag „Tophit 1966" in café Kalfsterman. Zaterdag 2 juli: Dansen in 't Bonte Paard (zie adv.). Zaterdag 2 juli: „H.M.V." neemt 'deel aan Nationaal Muziekconcours te Gorssel. Maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli: Rij' wielhandel Bets van den Bos, Smidspl. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli: Schoenhandel Oolbekkink, Oranjestraat wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 4 tot en met maandag 11 juli: Rijwielhandel H. Haan en Zn., Oranje straat wegens vakantie gesloten (zie adv.). Woensdag 6 juli, 's avonds 8 uur: In de Ned. Herv. Kerk bijzondere zangavond Bijbel-kiosk-vereniging m.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", Hervormd Kerkkoor en Holtens Ge mengd Koor, Kees Deenik, solo-zang, Anton Koopman, orgel. Egbert Voordes, trompet. Zondag 26 juni 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 uur: ds. Israël; 10.15 uur: ds. Israël (Gezinsdienst - Bed. H. Doop). Extra collecte voor de Raad van Kerk en Kerken. Dijkerhoek: 9.30 uur: ds. Addink. Extra collecte voor de Raad van Kerk en Kerken. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur: ds. R. A. Hoog kamp (Bediening Heilig Avondmaal). In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerk bouw. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni de heer J. Warrink,. Noordenbergstraat 19, telefoon 1803. HOLTEN Geboren: Wilco, zv. G. J. Paalman en M. J. Vosman, Borkeld 55 Gerritdina Willemina, dv. G. Baan en W. Müller, Zwartepad 3. Geboren te Deventer: Johan, zv. H. J. Aanstoot en H. Kruimelaar, Borkeld 93 Diana Jantina, dv. J. Hofsteenge en L. Homan, Waardenborchstraat 34. Overleden: geen. Ondertrouwd: E. Beldman, 23 jr., Bes- sinkstraat 13 en J. V. Kats, 19 jr., Rot terdam H. W. Meijerink, 22 jr., Espelo 67 en G- J. H. Stam, 21 jr., Bergman straat A. J. Leeftink, 38 jr., Markelo en J. B. Bosman, 37 jr., Borkeld 50. Gehuwd: E. D. Rietberg. 24 jr.. Beuse berg 131 en J. W. Stevens, 24 jr., Holter- broek 85 R. E. Beumer, 19 jr., Borculo en A. M. Ras, 19 jr., Boschkampsstraat 21 J. Angelier, 22 jr., Hessisch-Olden- dorf, Duitsland en W. J. Koopman, 19 jr., Kerkhofsweg 8. BEVOLKING Ingekomen: G. H. Ligterink van Olde- kerk naar Bergmanstraat 23 T. J. G. Aarsen en gez. van Standdaardbuiten naar Raai ter weg 28 H. J. ten Dam-v. d. Maat van Markelo naar Pastoriestraat 41 B. C. Rouwenhorst-Elkink, van Markelo naar Burg. v. d. Borc-hstraat 1 G. Joukema van Nijmegen naar Hol- terberg 46. Vertrokken: A. P. W. Remy en .gezin van Holterberg 26 naar Almelo B. J. van der Bie van Kerkhofsweg 12 naar Nieuwerkerk aan de IJssel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1