IVOROL De epleié'sig aan de Hogere Landbouwschool Geslaagden voor het mulo-diploma Hst nette stadje Kinderuitstapje Ned. Bond van Vervoerspersoneel Geslaagd Bijna honderd renners in 4e ronde Geslaagd H.B.S.-diploma Reorganisatie Kynologenclub Deventer Onderhoud is behoud Studeren zonder geld Jeugdsafari 1966 bin eren Zaterdag 18 juni 1966 HOLTENS NIEUWSBLAD De opleiding aan alle Hogere Land bouwscholen biedt naast een voortzet ting maar gericht op de landbouw van algemene vakken (als natuurkunde, scheikunde, wiskunde, 'biologie, neder- lands, frans, duits en engels, aardrijks kunde en geschiedenis) zoals deze op H.B.S. en U.L.O. zijn onderwezen, een aantal zuivere landbouwvakken. De voorbereiding in en voortzetting van deze basisvakken maakt, dat op de land- bouwvakken grondig kan worden inge gaan en niet alleen op parate kennis, maar vooral op begrip en inzicht kan worden gewerkt. Aldus de heer ir. L. G. Oldenbanning, directeur der Rijks Ho gere Landbouwschool te Groningen on langs voor de microfoon. De school geeft een algemene landbouwkundige opleiding, zodat zowel aan akkerbouw, als veehouderij, cultuurtechniek en landbouwwerktuigkunde, maar ook aan de bedrijfs- en de bemestingsleer aan dacht wordt geschonken. Lessen in prac tica in technisch tekenen en handvaar digheid vormen een nuttige afwisseling. De opleiding geschiedt op basis van 3 jaar H.B.S. of van het M.U.L.O. B-diploma en duurt 3 jaar. In de zomer maanden wordt op verschillende landbouwbedrij ven de praktijk geleerd. Veelal in ons land, maar vooral in het laatste school jaar ook buitenlands. Dit jaar is het ook mogelijk geworden, met een diploma van de Middelbare landbouwschool de vroegere land- bouwwinterschool een voorbereidende klasse aan de H.L.S. te volgen. Hierbij wordt echter wel een strenge selectie toegepast. Wanneer men deze klasse met goed gevolg heeft doqrjopen, kan men in de eerste klasse der hogere land bouwscholen, hogere tuinbouwscholen of hogere technologische scholen wor den toegelaten. Velen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, maar de resultaten zullen nog moeten worden af gewacht. Het is uiteraard bijzonder moeilijk om in één jaar tijds kennis van talen, wis- en natuurkunde van 4 jaar U.L.O. of 3 jaar H.B.S .op te doen. Van leerlingen en leraren wordt dan ook een grote prestatie verwacht. De opleiding via H.B.S. en U.L.O. straks via HAVO sluit dan ook beter aan bij die van de H.L.S. Vele landbouwers vooral in Gro ningen hebben vandaag aan de dag de H.L.S. doorlopen. Vaak zijn er de voormannen van organisaties en coö peraties uit voortgekomen. Ook zijn vele afgestudeerden bij voorlichtingsdien sten. cultuurmaatschappijen, onder zoekinstellingen, in het landbouwonder wijs of bij handelsorganisaties en coö peraties terecht gekomen. En daar het diploma van de H.L.S. recht geeft op studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen of de studie voor dierenarts te Utrecht, hebben velen in de loop der jaren hun studie aldaar voortgezet met goede resultaten. Ook zijn velen naar het buitenland gegaan. .De studie aan de Hogere Landbouw school zal in de komende jaren door de invoering van de Mammoet-wet, de Tanden blank-Adem ffis Onbetwist de beste tandpasta Van de Scholengemeenschap Holten hebben de afgelopen dagen een groot aantal leerlingen het einddiploma be haald: Het waren: Diploma 15: E. F. A. Land, Rijssen; Johan van der Maat, Markelo; T. Sche- permah, Holten; H. D. Bos, Lettele; F. Grootenhuis, Bathrhen; G. H. Stokreef, Markelo: Willie Visser, Ookkenbroek; Flora Zoomer, Rijssen. Diploma A met wiskunde: Hieke Brou wer, Rikie Rensen, Minie Rensen, W. J. Rietberg, Holten, J. G. H. Jordaan, G. J. Biezemaat, Rijssen, H. R. Treurniet, Nij- verdal, Gerda Heuvelman, Oude Molen, H. E. Kamperman, Hellendoorn, G. J. Schooien, Holten, Jannie Braakhekke, Okkenbroek. Diploma A met Middenstandsdiploma: Winnifred Reeves, Dinie Pieffers, G. J. Müller. Diploma A: A. J. Steenbergen, Heeten; Hennie van der Maat, Rijssen. Zes candidaten werden afgewezen. FEUILLETON Gré de Boer 10) Klaas Hartogen de buurman, vyiens vrouw Huib gezoend had, schaterden het beiden uit. ..Bewijzen, buur bewijzen." Huib knikte. „Goed, jullie krijgt je zin. Geef melaten we zeggen een paar weken de tijd. Dan ga ik met dat meisje uit, ergens wat drinken en een biosje. In de buurt. In Zwolle bijvoorbeeld. Daar zei ik een paar flessen tegen. Nou?" laas lachte nog steeds. Bluf", zei hij. „Ik ben zeven en veertig en jij bent drie jaar jonger. Vier en veertig man, De meis jes van twintig zullen je aan zien komen. Die kunnen ze wel beter krijgen." „Jij durft er geen twee flessen tegen te zetten, broer", tartte de bruidegom. Van Oorschot, de naast Huib wonende buurman tikte hem op de schouder. „Ik niéuwe wet op het voortgezet onderwijs grote verandering ondergaan. Hoe het toekomstige programma ook zal worden samengesteld, steeds zal worden ge tracht de leerlingen ook die kennis en ontwikkeling bij te brengen, opdat ze als boer, voorlichter, leraar, cultuur technicus of onderzoeker een brede evenwichtige vorming hebben genoten. Een vorming, die niet alleen inzicht in de vraagstukken van de landbouw geeft, maar zo mogelijk ook een beter over zicht van de mogelijkheden, die de land bouwer in de huidige maatschappij heeft. Vooral voor de toekomstige onder nemer zal een brede ontwikkeling naast een goede vakkennis een steun zijn. Nadat in 1912 in Groningen en De venter door het Rijk, middelbare land bouwscholen waren gesticht Gronin gen voor de Nederlandse landbouw, De venter voor de koloniale nu tropische landbouw werden deze nog niet zo heel lang geleden omgedoopt in Hogere Landbouwscholen. Deventer kreeg enke le jaren geleden ook een afdeling Ne derlandse landbouw, terwijl naast deze 2 Rijksscholen bijzondere Hogere Land bouwscholen organisatiescholen zijn gevestigd in Dordrecht, Den Bosch (nu nog Roermond) Ede en Leeuwarden. De Hogere Landbouwschool hoopt zijn bijdrage te kunnen geven voor zover de leerlingen in staat en bereid zijn zich de gegeven kennis eigen te maken. Zaterdag, 11 juni vond weer het jaar lijkse eendaagsuitstapje plaats van de kinderen wier vaders lid zijn van de N.B.V. Om 8 uur werd gestart vanaf de Smidsbelt waar ruim dertig kinderen zich hadden verzameld. Onderweg in Rijssen stapten op het Stationsplein nog een 15-tal kinderen in. Van hier ging het snel via Nijverdal en Balkbrug naar Assen. Hier kon de jeugd genieten van de verkeersspeeltuin. In de auto's, welke zij zelf moesten trappen gelijk een fiets en zij ook moesten letten op de verkeersborden die hier staan op gesteld. Een aki en een ahob ontbraken zelfs niet. Er werd dan ook weieens bij de verkeersregels gezondigd en moest men wel eens bij de polite komen op de toren. Na een rondrit gemaakt te heb ben in de trein ging de tocht naar Em- men. Onderweg werd eerst nog gegeten in de bossen, waar de meegebrachte limo nade gretig aftrek vond. Daar hier een mooie veenplas was en door het mooie zomerweer moest'de tocht nog al spoe dig worden hervat daar menig kind last kreeg van muggenbeten. In Emmen was het weer feest in de dierentuin, apen en tijgers zijn nu een maal een leuk gezicht. O.a. het voederen van de dieren, zoals de zeehonden die snel hun visjes verschalken konden. Na en ijsje was er nog tijd voor de speeltuin hier ging het naar harte lust. Het was snikheet maar daar gaf de jeugd niets om. De kinderen vonden het fijn en konden nog even genieten van het Drentse landschap waarna nog even bij de Nieuwe Brug bij Ommen de speeltuin werd bezocht, en limonade werd ge dronken. Men wilde nog wel langer blij ven maar aan alles komt een einde. Er werd nog eens in de bus getrak teerd en zodoende was men nog sneller in Holten aangekomen. Er is veel ge zongen vooral „glaasje op" en „we zijn er bijna, maar nog niet helemaal". Niemand is er misselijk geweest of vond het warm,, de kinderen wilden nog wel weer dat er zo'n uitstapje werd ge organiseerd, maar het wachten is nu op 1967. Doordat het ledental groeit en meer kinderen mee gaan werd het reisje ge organiseerd door de afd. Holten en Rijs sen. De afd. Goor zou eerst nog mee doen, maar de bus was voldoende bezet. Aan de avond-nijverheidsschool te Rijs sen slaagden de volgende leerlingen uit Holten; voor het diploma: Electr. lassen voor beginners: D. Pasop, i B-diploma metaalbewerken: J. Vincent en H. Paalman. Autog. lassen voor beginners: D. Pasop. wel, buur, en dat veries jij. Op een bruiloft is dat wat anders en daarbijjij bent vanavond ook het feestvarken en dan is het niet meer dan billijk, dat men, eh begrijp je wel? Maar morgen, en over morgendat krijg jij nooit voor el kaar." Huib zwaaide met zijn glas. „Twee fles sen," schreeuwde hij, „voor ieder, die maar wil. Nou wie durft het? Als ik niet binnen drie weken uit geweest ben met een lief kind van een jaar of twintig, ver lies ik het. Anders betalen jullie. Nou?" Klaas knikte. „Goed, dat neem ik aan. En jij, Van Oorschot?" De buurman was matig enthousiast, maar hij wilde geen spelbreker zijn. „Oké, ik doe ook mee. We hebben vanavond ge tuigen genoeg. Het is vandaag 17 mei. Drie weken krijg je, buurman. Dat is dat wordt danHij had klaarblijkelijk moeite om uit te rekenen, op welke da tum die drie weken om zouden zijn. Dat wordt 8 juni", verduidelijkete Nel Hartog lachend. Zij had de hele woorden wisseling gehoord en beschouwde alles als een grap. Morgen was iedereen het vergeten. Vooruit, ze kende haar man en wist, dat hij wel eens opschepte, als hij een glaasje op had. En hét was vandaag ook zijn feestdag. „Acht juni", herhaalde de buurman Voor de 4e wielerronde van Holten die gehouden zal worden op woensdagavond 20 juli a.s. hebben zich bijna honderd' amateurs aangemeld waaronder de win naar van het vorige jaar Wim Derkink uit Hengelo. Verder hebben voor deel name ingeschreven verschillende provin ciale kampioenen en bekende renners als Piet Schreur te Wolvega, Henk Hoekstra, Ureterp, Jan Bols, Hoogeveen, dé ge broeders Niemeier te Hengelo, Gert Bongers te Voorst en Henk Benjamins te Hollandscheveld. De wedstrijd gaat over 80 kilometer over het parcours rond het nieuwe slachthuis. Het wielercomité had als - voorgerecht - een wedstrijd voor da mes gepland maar gezien het gering aan tal inschrijvingen (5) ziet men hiervan af. Zeer waarschijnlijk zal er nu een wedstrijd worden gehouden voor ju nioren. Aan de Chr. Kweekschool te Almelo slaagde voor de akte .bekwaamheid als onderwijzeres' mej. I. A. Veldhuis, Smids straat 5. Voor het vak-diploma café-restaurant' slaagde te Utrecht de heer H. P. Claas- sen, Holterberg 32. Te Deventer slaagden aan de Rijks HBS voor het diploma B vijfjarige cursus A. Ch. Leget en J. Teeselink te Holten. De Kynologenclub Deventer houdt op dinsdag, 21 juni in hotel „De Leeuwen- brug" een vergadering - meer bedoeld als contactavond, om te komen tot reor ganisatie en opbouw - waarvoor ook on ze plaatselijke houders van honden gaar ne worden uitgenodigd. Gesproken zal worden over de reorganisatie van de be staande Deventer club, wijziging van sta tuten en huishoudelijk reglement aan de hand van richtlijnen, welke de Raad van Beheer aan de Kynologenclubs verstrekt, de uitgifte van een clubblad, plannen over gehoorzaamheidsoefeningen, ring- dressuur, clubmatch, lezingen, films, lec tuur, enz. Het bestuur zal voorlopig bestaan uit de heer J. Craandijk te Olst, voorzitter; mevr. A. G. Julius-Oudshoorn, Deventer, secretaresse; mevr. G. W. Veldink-Groo- tenhuis te Epse, penningmeesteresse en de heren S. Julius, 2e voorzitter en J. A. Hulsebos, 2e secretaris te Deventer. Technische gebreken die aan de be stuurder van een auto bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn, worden gerekend tot de nalatigheid van die chauf feur. Of het nu bij een controle of een aanrijding is: dan zit hij of zij fout! Met gladde banden bijvoorbeeld, slechte rem men, onjuiste verlichting, kapotte stuur inrichting en noemt U maar op. Onder staand daarom een paar tips voor het regelmatig zélf controleren van auto onderdelen die van primair belang zijn. Want: onderhoud is behoud; behoud van uw auto en U zélf! REMMEN Trap de rem terwijl de auto stil staat zo diep mogelijk in. Laat hem dan weer opkomen en trap dan nogmaals zo ver mogelijk naar beneden. Als U de tweede keer nu aanzienlijk minder diep kunt trappen, dan is het hard nodig de automonteur er bij te roepen. Tijdens de zaterdagse wasbeurt even proberen! Controleer de werking van de handrem bij voorkeur op een helling. Kunt U de handrem steeds verder uittrekken, zonder dat U weerstand voelt, dan ook deze la ten bijstellen. Rij niet met de handrem „erop" weg! STUURINRICHTING Defecten aan de stuurinrichting zijn levensgevaarlijk. Laat uw auto hierop regelmatig nakijken. Stuurspeling kunt U zelf constateren. Houdt het stuur met beide handen vast. Draai het stuur, waarbij één hand op de zelfde hoogte blijft rusten (U kunt ook iets plakken op het stuur daar waar bij voorbeeld uw linkerduim zit bij het uit hakkelend. „Op acht juni betaal jij of ik betaal. Afgesproken?" Twee handen kletsten in elkaar en in het kringetje ging een luid gejuich op. „En ik doe ook mee", zei Klaas lachend. .Ik kan nooit goedkoper aan twee flessen komen, o zo. Want jij rooit dat nooit, broer." Huib kneep een oog half dicht. „Af wachten, broer, afwachten. Niet hei roe pen, voor je over de brug bent. Ik heb de tijd tot 8 juni, niet Nel?" Zijn vrouw knikte bevestigend. „Acht juni. Volop tijd." Er werd nog enige tijd luidruchtig over de kansen van de bruidegom gesproken, maar Okke vond, dat er nu genoeg was gedronken en gaf opdracht niet meer te schenken. Een bruiloft was leuk en een glaasje hoorde erbij. Maar ergens was er toch een grens en er waren al verschei- dene gasten die deze grens overschreden hadden, de bruidegom incluis. Enfin, zo i nauw keek je natuurlijk niet, maar het moest niet te gek worden. Een half uur later had iedereen van j iedereen afscheid genomen, om huis- waarts te keren in de stille, donkere nacht, j Weliswaar moesten enkele bruiloftsgas ten min of meer ondersteund worden, j doch iedereen kwam heelhuids thuis, i Om twee uur lag de bruidegom luid gangspunt). Daar waar weestand wordt ondervonden bij het draaien (als de wie len eveneens gaan bewegen) is het tweede meetpunt. De hoek tussen het uitgangspunt en dit punt van weerstand mag niet groter zijn dan 30 c (of te wel op een normaal autostuur niet meer dan pl.m. 8 cm. cir kelomtrek. BANDEN Als uw banden bij controle nog profiel vertonen op het gehele oppervlak, kun nen ze er nog mee door. Is er hier en daar géén profiel meer te zien of komt het canvas er zelfs door, dan kunt U geen dag langer wachten! Denk regelmatig om de juiste banden spanning. RICHTINGAANWIJZERS Als U toch bezig bent met het zater dagse autopoetsen, kijkt U dan meteen of uw richtingaanwijzers, of, in goed Ne derlands, uw clignoteurs wel werken. Dat geldt ook voor de stop- of remlichten. Door een zwaar voorwerp op de rempe daal te leggen (steen) kunt U zelf de rem lichten even controleren. Neem altijd een set reservelampjes mee. Het scheelt U op z'n minst bij aan houding een proces-verbaal als U een de fect lampje meteen kunt verwisselen. UITLAAT Een lekke en dus niet meer geluid dempende uitlaatpijp vergroot de kans op gasontwikkeling in de cabine. U ku t het controleren door de uitlaat even af te sluiten. De motor moet dan afslaan als alles in orde is. Andere vaak ongevallen verooi 'a- kende punten zijn: losstaande stoelen, gescheurd chassis, gebroken veerbladen, uitstekende delen aan een auto, defecte borging van koppelingen bij vracht'uto's en auto's rrjet earavanhaken. Laat bij aankoop van een tweedehands auto de wagen eerst keuren. Een verstandig voor stel is de kosten van de keuring voor eigen rekening te nemen als de auto in orde wordt bevonden, en als de wagen niet goed is de kosten door de verkoper te laten voldoen. EEN STAP OP WEG NAAR EEN VREUG DEVOLLER TOEKOMST. Nog altijd zijn er gezinnen in Neder land, die moeten zien rond te komen met een minimuminkomen. Een loon, dat maar net toereikend is om te voorzien in de dagelijkse behoeften; huur, voedsel, kleding. In de situatie van zo'n gezin komt maar moeilijk verandering. Vader zou meer moeten gaan verdienen. Of de kinderen, die vaak vroeg van school ge haald worden, zouden een betere betrek king moeten krijgen. Positieverbetering is vaak alleen te be reiken, als men beschikt over diploma's. Maar de kosten verbonden aan een op leiding weerhouden deze mensen er van om van het weinige geld waarover ze be schikken nog een deel te besteden aan schoolgeld en studieboeken. Deze vici euze cirkel doorbreken is het doel van de in 1965 gevormde Stichting Studie- fonds-LOI. De stichting werkt met geld, dat wordt bijeengebracht door de duizenden cur sisten van e$n groot instituut voor schriftelijk onderwijs in Leiden. Het be drag dat op deze wijze binnenkomt wordt door de directie van dit instituut verdubbeld. MEER MENSEN De administratrice van het studie fonds, mej. D. Noorlander, heeft in de tien jaar dat het Stpdiefonds nu bestaat al heel wat mensen zien komen, en met een diploma op zak weer zien gaan. Toch zijn het er volgens haar nog te weinig. „Ik kan mij niet aan de ge dachte onttrekken, dat er méér mensen zijn, die wij op deze wijze kunnen hel pen. Het is voor velen alleen zo moeilijk om de eerste stap te doen. Uiteindelijk vraagt niemand graag om hulp. Ook al heeft hij of zij die nog zo hard nodig. Wat dat betreft zitten wij met dezelfde moeilijkheden als vele andere sociale instellingen". Het studiefonds richt zich niet alleen tot de financieel minderdraagkrachtigen. De commissie van toezicht, waarin zit ting hebben de heer Zegering-Hadders, lid van de Tweede Kamer; de heer Spier, notaris te Amsterdam; de heer Beek man, secretaris van de Raad van Maat schappelijk Werk te Haarlem; de heer Biesheuvel, behandelt ook aanvragen van mindervaliden en blinden. Het stu- snurkend in zijn bed, terwijl de kinderen beneden met hun moeder nog napraatten over het feest, waarvan iedereen over tuigd was, dat het in ieder opzicht ge slaagd was. HOOFDSTUK 4 Huib Hartog reed zijn wagen het erf op en draaide bij de garage half om. Hij zette de motor stil en stapte uit, knippe rend tegen het felle zonlicht. Met zijn hoed achter op zijn hoofd keek hij even in de garage, waar een grote vrachtwagen stond, van voren tamelijk beschadigd. Een man in een overal kwam hem te gemoet vanuit de donkere hal. Hij stak een hand uit die Huib drukte. Hallo, Hartog. Je bent er gauw bij. Je hebt hem al gezien, hé?" Huib knikte. „Dat is 'm dus? Hoe kwam het eigenlijk?" ,,'t Was eergisteren nogal mistig. Het oude liedje, hé? Inhalen." „Hij?" „Nee, een melkwagen uit Heerde. Ze hebben nog geprobeerd elkaar te ontwij ken." „Laten we maar eens gaan kijken." Samen liepen de twee mannen naar de wagen en bekeken de schade. Huib licht te de motorkap op en keek in het inwen- Na het grote succes van de vorige twee Safari's organiseren liet Staatsbosbeheer Kon Nederlandsche Heidemaatschappij Het Verbond voor Veilig Verkeer De Katholieke Verkenners Alg. Ned. Vereniging v. Vreemdelingen verkeer De Nederlandse Padvinders dit jaar tussen 1 juli - 1 september deze avontuurlijke trektocht per fiets of brom mer voor jongens tussen 14 en 19 jaar. Ook in België zullen terreinen openstaan voor Safarigangers. De Safarigangers kunnen op ruim 100 speciale kampeerterreinen voor een paar dubbeltjes overnachten. Vaak in de onmiddellijke omgeving van de kampeerterreinen verlenen tientallen instellingen en bedrijven belangrijke re- dukties van 10 tot 50%. Musea, kastelen, openluchttheaters, klank en lichtspelen e.d. zijn met ruim 70 andere attrakties in de faciliteitenlijst op genomen. Vrijheid en eigen initiatief staan bij de jeugdsafari voorop. De deelnemers bepalen zelf waar en wanneer ze tussen 1 juli - 1 september zullen starten en eindigen. Je mag alleen, maar ook met meerdere op safari gaan, aan de hand van een gratis landkaart kunnen de deelnemers zelf de route uitstippelen. INSCHRIJVING De kosten hieraan verbonden bedragen slechts 3,50 per persoon. Na ontvangst van het inschrijfgeld ont vangt de deelnemer een pakket met de volgende inhoud: Het Safariboekje met alle gegevens; een landkaart van Nederland en België; een fietsvlag; een W.A.- en Ongevallen verzekering; tientallen reduktiezegels; folders van bezienswaardigheden; een Sa farispeldje (na vijf kampnachten). Aangezien op een groot aantal kam peerterreinen niet gekampeerd mag wor den zonder een (geldige) kampkaart, dient deze tijdig te worden aangevraagd bij één van de kantoren van de ANWB of plaatselijke VW-kantoor. De kosten kun je overmaken op post- girorek. 150484 ten name van de Ned. Pad vinders, Den Haag op het strookje dient vermeld te worden a. Jeugdsafari 1966 b. Naam en adres van de deelnemer(s) c. Periode waarin de safari zal worden gereden. Ja, de Safari 1966 is een unieke vakan tiemogelijkheid. Doe het! je zult er geen spijt van hebben, want eens op Safari wil zeggen: altijd op Safari en wat tenslotte het belangrijkste is, de jeugdsafari is een extra goedkope gezonde vakantie. diefonds werkt in dit verband samen met de beademingskliniek De Ark, ver enigingen voor gebrekkigenzorg, inrich tingen voor chronische zieken en de blindenbibliotheek in Den Haag. Voor de blinde cursisten wordt al het studie materiaal omgezet in brailleschrift, een dure „operatie" die geheel door het stu diefonds wordt bekostigd. Er worden bijzonder goede resultaten geboekt met dit werk. „Ieder jaar weer", aldus Mej. Noorlander, „zijn er mensen, die ons berichten dat zij dank zij de op leiding die zij volgden een diploma heb ben behaald". De blinden volgen vaak een cursus op het gebied van handels correspondentie in het Nederlands of in een van de moderne talen. De lessen die zij in braille ontvangen, werken zij dan op een schrijfmachine uit. Voor de andere categorieën lopen de studiegebieden nog verder uiteen. ZÖ be haalde een aantal mensen de afgelopen jaren onder meer diploma's voor recla metekenen, reclame-assistent, bedrijfs- technicus, tekenaar metaalverwerkende industrie, HBS-A(!), Mulo B, loonadmi- nistratrice. Vaak was een goede baan de bekro ning op de studie. „Wij zijn dankbaar dat wij dit werk kunnen doen. En als u nog gevallen kent in uw omgeving waar bij het studiefonds een helpende hand kan bieden, dan zouden wij dat heel graag van u vernemen". Een verzoek, dat wij onze lezers graag overbrengen. Het adres van mej. Noorlander is: Ooster kerkstraat 11, Leiden. dige. „Is er ook niet zonder kleerscheuren afgekomen," constateerde hij. „Nee, maar dat zal wel meevallen. Ik heb zo het idee, dat de schade aan de stuurinrichting nog het ergste is." Geruime tijd bekeek Huib de beschadi- ging, maakte een paar aantekeningen in een zakboekje om dit tenslotte dicht te klappen. „Is het nog de moeite waard, denk je?" j De ander knikte beslist. „Ja zeker, de motor is nagenoeg onbeschadigd. Die loopt nog. Wacht, ik zal hem even starten." Huib luisterde met een kennersoor naar het geluid van de motor, die regelmatig draaide. Dat was dus in orde, al zou hij voor alle zekerheid toch nagekeken moe ten worden. Misschien viel het nog mee. De man op de treeplank keek naar de bezoeker, tot deze knikte, waarna hij de motor afzette. „Laat maar eens horen", nodigde Huib uit. „Een heel eind heen over de duizend gulden, Hartog." „Kom nou, Kamphuis; het meeste is blikschade." „Zo? En de stuurinrichting dan? En de radiateur? En de lampen?" „Laten we maar eens gaan rekenen, Kamphuis. Misschien valt het mee." (Wordt vervolgd.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 2