Agenda Papoea's bleken niet opgewassen tegen Holten 1 Voetbal Paul Rugenbrink herdacht 25-jarig dienstjubileum S Arbeidsaanbodcijfer Gewest Deventer sterk gestegen Noodweer in de Beuseberg Hulp in het pastoraat Feest in Espelo Blauw Witter's kozen bestuur Vergadering Watersebap Salland Einddiploma Handelsdagschool Geslaagd Geslaagden Kweekschool Drinkwater was vervuild door grote afname in verband met hittegolf Oriënteringsrit „De Holterberg" Bedrijfsvoetbal Duiven vlogen vanaf Orleans KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Zaterdag 18 juni 1966 No. 24 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens 'Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051/83 - 123J/. Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 8,Iedere mm. meer 0,12 De voetbalwedstrijd van Holten 1 tegen het Papoea-elftal, zaterdagavond in het Sportdal, is een sportieve ontmoeting ge worden, waarvoor een flinke belangstel ling bestond. Er werd, ondanks de hoge temperatuur, vaak met overgave ge speeld, waarbij de Papoea's tenslotte met 72 het onderspit moesten delven. Zij zijn vlug en lenig, bezitten een natuur talent, maar vormden geen homogene ploeg, om dat zij maar sporadisch als ploeg uitko men. Ook missen zij de hardheid, die een elftal als Holten bezit, dat een hele com petitie achter de rug heeft. Toch waren er spelers bij, die menig club, qua spel, gaar ne in zijn gelederen zou willen hebben. Hun werft in het veld was het aankijken alleszins waard. De Hóltenaren begopnen wat lauw, zo dat de Papoea's nogal eens telkens ge vaarlijk op hun helft konden doordringen. In de 15e minuut wist keeper Jan Beid- man een gevaarlijk schot op uitstekende wijze te keren. Ongeveer 15 minuten later was het Fred Ireeuw, die uit een slecht weggewerkte bal de Papoea's de leiding gaf (0—11. Even later miste Gerrit Soer een pracht kans om te scoren. Enkele mi nuten later, maakte hij zijn falen goed door een fraaie kopbal - door Meinsma aangegeven - achter Kaisiepo te plaatsen (11). Dit doelpunt werd echter door de Papoea's nog geen minuut later met een fraai schot beantwoord (12). Veneklaas had nog bijna de gelijkmaker gescoord maar kopte tegen de staander. Na de rust waren de Holtenaren aan zienlijk sterker en zakte het spelpeil van de Papoea's aanmerkelijk. De nieuwe krachten, die Leo Halle had opgesteld raakten beter op de rest ingespeeld en daardoor wisten de gastheren de score geleidelijk op te_ voeren. In de 10e minuut bracht Wim Nijenhuis de partijen op ge lijke voet (2—2). Even later wist Vene- klaas uit een vrije trap zijn club de lei ding te geven (32). In de 21e minuut kreeg Soer de bal vrij voor het doel en zijn schot was raak (42). De Papoea- ■LAfy BESCHERMT falfcBRUINT SNÉL De heer P. L. Rugenbrink, ploegleider bij de dienst van weg en werken der Ned. Spoorwegen in de sectie Deventer, her dacht woensdag zijn 25-jarig dienstjubi leum. In het dienstgebouw te Deventer werd hij gelukgewenst door de sectie-chef de heer J. van den Berg, die de jubilaris lof toezwaaide voor zijn uitstekende ar beid en nauwgezette plichtsbetrachting en er aan herinnerde, dat liet baanvak, het welk vroeger onder leiding van de jubila ris werd bebeerd,» in zo'n uitstekende staat van onderhoud verkeerde. De N.S. hebben voor enige jaren dit stelsel van baanvakken verlaten en grotere eenhe den voor het onderhoud gevormd, van daar dat deze middag ongeveer zeventig collega's van de jubilaris aanwezig wa ren om hem geluk te wensen. De heer Van den Berg bood hem de gebruikelijke enveloppe met inhoud aan, terwijl mevr. Rugenbrink bloemen Werden aangeboden. Van de personeels vereniging ontving de jubilaris een ro- tanstoel. Bij de huldiging waren o.m. ook afgevaardigden van de reisvereniging van weg en werken uit Zutphen aanwe zig. De heer Rugenbrink stamt uit een rspoorweggezin. Zijn vader is vele jarèn bij weg en werken in de ploeg Rijssen werkzaam geweest en zijn moeder was tal van jaren overwegwachteres. Zelf kwam hij als los arbeider in 1932 aan het spoor. In de crisisjaren had geen vaste aanstelling plaats. In de oorlogsjaren was hij in z.g. los-vaste dienst, zodat zijn officiële diensttijd loopt vanaf 1941. „De jubilaris heeft zich in de loop der jaren opgewerkt tot ploegleider. De spoormensen in Holten hebben op 6 juni bij het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Hugenbrink reeds aandacht, aan dit jubileum besteed. defensie kon de Holtense voorhoede niet meer houden. In de 34e minuut maakte Soer er 52 van en daarna waren het Veneklaas en Meinsma, die raak schoten, zodat de westrijd met een 72 zege voor de I-Ioltenaren eindigde. Scheidsrechter J. Stokkingreef leidde de wedstrijd en had het niet moeilijk. Zaterdagavond om 7 uur speelt Plolten 3 de eerste promotiewedstrijd tegen P.H. 3. Acht elftallen, die nog niet allemaal bekend zijn, zullen aan deze promotie degradatie wedstrijden deelnemen voor één plaats in de 2e klasse van de afdeling Twente van de K.N.V.B. Drie elftallen van „Holten" zullen zon dag uitkomen in de halve finale van de seriewedstrijden van Sportclub „Heeten". Om 12 uur spelen Holten 3-Holten 2 en om 14 uur Plolten 1 contra Heeten 1. Bijzondere oorzaken hebben het aan- bodscijfer van ultimo mei bij het gewes telijk arbeidsbureau te Deventer sterk doen stijgen. Het vrij plotseling beschik baar komen op de arbeidsmarkt van werk nemers van de N.V. Davo heeft de ver mindering die normaliter ged.de mnd. mei optreedt, volkomen gecompenseerd en zelfs een abnormaal standcijfer doen registreren. Hoewel over het algemeen een vrij gunstige herplaatsing van de ont slagenen mag worden verwacht, zal deze gebeurtenis de komende maanden in de werkloosheidscijfers doorwerken temeer daar ook van invloed is de nog geregi streerde werkloosheid ten gevolge van de Ankersmit-affaire. Dat de vraag is geste gen is ook in verband met de recente ge beurtenissen verklaarbaar, daar vele be drijven de bemiddeling van het G.A.B. hebben ingeroepen om de bestaande va catures met het beschikbaar gekomen aanbod te vervullen. Tevens is van invloed de vraag van het bedrijfsleven naar de scholieren, die binnenkort de diverse scho len gaan verlaten. Deze vraag is, hoewel minder dan voorgaande jaren, toch nog steeds niet onbelangrijk. Hetgeen hierbo ven is vermeld, geldt eveneens voor het aanbod en de vraag naar vrouwelijke ar beidskrachten. Het overzicht van de geregistreerde ar beidsreserve aan mannen over de maand mei 1966 geeft het volgende beeld van het totaal beschikbaar aanbod. Deventer 290 (v.j. 136), Bathmen 4 (2), Diepenveen 16 (5), Holten 6'(5), Olst 12 (7), Raalte 30 (23). Per 1000 mannelijke loontrekkenden be dragen deze cijfers: Deventer 19 (9), Bathmen 10 (6), Diepenveen 10 (3), Hol ten 7 (6), Olst 7 (4) en Raalte 10 (10). De openstaande aanvragen bedragen Deventer 615 (558), Bathmen 6 (3), Die penveen 13 (12), Holten 42 (34), Olst 83 (62), Raalte 76 (63). Waarvan jonger dan 19 jaar: Deymter 329 (403), Bathmen 1 (1), Diepenveen 9 (5), Holten 31 (34), Olst 40 (44) en Raalte 31 (36). Vrijdagavond 10 juni ontlastte zich bo ven het zuidelijk deel van de Buurtschap Beuseberg een onweersbui, die gepaard ging met een wolkbreuk, waarin ook dik ke hagels tenen voorkwamen en die met krachtige windstoten gepaard ging. En kele bomen werden ontworteld, terwijl bij de familie Nijkamp een binnenmuur van een slaapkamer boven door de kracht van de wind werd ingedrukt. De veldgewassen hebben nauwelijks schade opgelopen. De regen kwam goed te pas. Het eigen aardige van deze bui was, dat in andere delen van de gemeente nauwelijks enige regen viel. Op sommige plaatsen heeft men niets van de bui gemerkt en zo kon men in I-Iolterbroek gewoon met de hooi-oogst doorgaan. De kerkeraad van de Geref. Kerk heeft met ingang van 1 oktober a.s. tot hulp in het pastoraat benoemd ds. R. Oosterhoff van Sliedrecht, die binnenkort met eme ritaat zal gaan. - Ds. Oosterhoff stond achtereenvolgens te Hemelum (Fr.) 19261929, Wanswerd (Fr.) 1929—1933, Hoofddorp 1933—1948 en sinds 2 mei 1948 in Sliedrecht. Ds. en mevrouw Oosterhoff zullen t.z.t. gaan wonen in de nieuwe pastorie, die gebouwd is op de hoek Kolweg-Bergman- straat. De buurtschap Espelo gaat op 24 en 25 juni a.s. haar jaarlijks school- en volks feest vieren. De eerste avond zal de Es- pelose Toneelvereniging het vrolijk to neelspel opvoeren „O,oom Albert toch!" van de auteur Gerard van Dijk, dat onder regie van de heer F. J. Hol in de grote feesttent bij het „Het Trefpunt" aan de Valeweg voor het voetlicht zal worden gebracht. Na afloop is er gelegen heid voor een dansje. Zaterdagmorgen wordt van 9-12 uur het kinderfeest gehouden met o.a. het optre den van een goochelaar. 's Middags om 1 uur beginnen de volks spelen met o.a. .ringsteken met landbouw- tractoren en op het losse paard, stoelen dans voor dames en heren, fietsen met hindernissen voor dames, hardlopen met hindernissen en kruiwagenrijden voor pa ren, touwtrekken voor groepen van vijf personen en het rijden met hindernissen voor bromfietsen voor dames en heren. Opgave voor deelname moet geschieden uiterlijk woensdagavond 22 juni bij de commissieleden, 's Avonds is er bal in de feesttent. Tijdens de maandagavond in café „De Poppe" gehouden ledenvergadering van de zaterdagmiddagvoetbalclub „Blauw Wit '66" werden als bestuursleden ge kozen de heren: G. Stroeve, voorzitter: A. Landeweerd, secretaris; H. J. J. Kevelam, penning meester; J. A. H. Bronsvoort en B. J. Aanstoot. Als trainer werd benoemd de heer Leo Steggink te Hengelo (O), die ook de onlangs opgeheven club „Markelo Voor uit" heeft getraind. Er zal voorlopig worden getraind op dinsdagavond en waarschijnlijk zaterdagmorgen met ju- nioi'en en pupillen. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de bestuursleden. Het Verenigd College van het Water schap „Salland" komt dinsdag, 21 juni des avonds half acht in het waterschapshuis te Olst bijeen ter behandeling van de vol gende agenda: Beëdiging van hoofdinge land A. Groptentraast, wijziging van het reglement van orde van het verenigd col lege, begrotingswijziging 1966, samenvoe ging van de diensten waterregeling en waterkering, aanleg parkeerruimte rond om het waterschapshuis, overdracht be heer en onderhoud weg over de Scheller- dijk te Zwollerkarspel en bespreking ver beteringsplan der waterbeheersing. De heer E. W. Beijers te Holten slaagde vrijdag voor het einddiploma van de han delsdagschool, met vierjarigecursus, te Deventer. Mej. Gerda Vosman slaagde te De venter voor het diploma kinderverzor ging. Voor liet eindexamen van de rijkskweek school voor onderwijzers slaagden te De venter mej. N. J. Brouwer en de heren J. Brouwer en E. Voordes te Holten. I-Iet vorig weekend kwam er zwart wa ter uit de drinkwaterleidingen in onze ge meente, een verschijnsel, dat zich ook el ders in de provincie voordeed. Boze inge zetenen hebben toen hun beklag gemaakt bij verschillende instanties van de Water leiding Mij „Overijssel", want het water was gewoonweg niet te drinken, maar ook niet geschikt voor de was of om een bad te nemen. Een roetzwart bezinksel zette zich af tegen de bodem van het vaatwerk of voorwerp waarin men het water be waarde. De ene instantie heeft verklaard, dat de vervuiling van het water moet worden toegeschreven aan het sproeien van tui nen en dergelijke en dat men dit door middel van advertenties in de bladen of door middel van een luidsprekersauto verbieden zou, een andere instantie schreef het toe aan het inzetten van nieu we pompen en adviseerde zoveel mogelijk water te laten doorstromen. Blijkens onze informaties moest de ver vuiling van het drinkwater worden toe geschreven aan de grote stroomsnelheid waarmede het water, in verband met de enorme behoefte door het warme weer, door de buizen wordt gevoerd. Er wordt driemaal zoveel water afgenomen als in normale omstandigheden. Door de snel heid waarmede het water door de buizen stroomt komen alle vuildeeltjes los, welke zich normaliter in de buizen bevinden, en worden in het water meegevoerd. Bij de huidige afname valt aan spuien niet te denken. Voor het bedrijf was deze schoon maak wel prettig, maar voor dé klanten - dat realiseerde men zich terdege - was deze situatie uitermate vervelend. Door de grote afname heeft men hier en daar met technische moeilijkheden te kampen. Zo is de hydrofoor op de Holter- berg helemaal leeg geweest en is er veel lucht in de buizen gekomen en konden de pompen op de nieuwe waterwinplaats aan de Rijssenseweg de behoefte niet bij houden. De ervaring heeft reeds geleerd, dat gekookt water normaal blank vvas. Door de regenval in het begin van de week is men met het besproeien van tui nen e.d. opgehouden. De kwaliteit van het water heeft zich door de vrij normale af name dan ook weer hersteld. De deelname aan de oriënteringsrit, uit geschreven door de M.A.C. „De Holter berg", was zondagmiddag niet zo groot dan de voorgaande, maar toch namen 'nog 36 auto's, 10 brommers en 4 motorrijders aan deze rit deel. Men had het de deelne mers, gezien het aantal strafpunten, dat moest worden toegekend, niet zo gemak kelijk gemaakt. Daarom was de prestatie van de heer A. Nijkamp uit Colmschate, die als automobilist zonder bijrijder of -rijdster aan de tocht deelnam en de eer ste prijs won, dan ook bijzonder lofwaar dig. Hij moest zijn routebeschrijving al leen hanteren. Het werd een fraaie rit, die de deelnemers via de Beuseberg door het Groenland, Stokkumerbroek, Stokkum en Stokkumer Es naar Markelo bracht en vandaar via de Pothoek en het Groenland weer naar het punt van uitgang. Men startte bij café Vrugginlc, terwijl de finish bij café Haverslag was. Voorzitter Goorman van „De Holter berg" reikte daar de prijzen uit en bracht de samenstellers van de rit dank voor het uitzetten van de route. De uitslag was als volgt: Auto's: 1. A. Nijkamp, Calmschate (win naar buitenlandse bustocht) 28 strp., 2. J. H. Heijink 30 strp., 3. G. A. Heijink 31 strp., 4. L. Bronsvoort, Holten 44 strp., W. A. A. Caarels, Goor 46 strp. en G. J. Stevens Holten 56 strp. Brommers: 1. F. W. Groteboer, Holten 94 strp. en G. Baan 112 strp. Het bedrijfsvoetbal is de afgelopen da gen wel echt zomervoetbal geworden, waarbij de transpiratie wel groter ge weest zal zijn dan de inspiratie. De vol gende uitslagen kwamen tot stand: Uni- versal-De Vrijheid 33, Udema 1-Ter Horst Co 4—1, Gebr. Dikkers-De Halm 23, De Vrijheid-Udema 1 15. De postduivenvereniging „De Bergvlie- gers" nam met 99 duiven deel aan de vlucht vanaf Orleans. Afstand 585 km uur van lossing 5.40 uur. Het werd een hele zware vlucht door de warmte en on weersomstandigheden onderweg. 15 dui ven zijn nog niet teruggekeerd. Aankomst eerste duif - van de heer G. Veldhuis - 15.38.08 uur. Laatste duif 18.56.44 uur. De volledige uitslag was als volgt: 1, 13, 17, 30 en 31 G. Veldhuis; 2, 3, 4, 6, 10, 18 en 19 G. Steunenberg; 5, 15, 16, 21, 26 en 27 H. J. Aaftink; 7 en 8 W. Willems; 9 en 22 L. Gazan; 11 en 20 W. Aaftink; 12 D. Mul ler; 14 F. Meestér; 23 C. W. Reeves; 24, 25 en 29 H. Wansink; 28 H. van Beek. Zaterdag 18 juni 20.00 uur: Gezamenlijke ontspanningsavond P.J.G.O.-afdelingen Holten en Bathmen in zaal 't Bonte Paard. Zaterdag 18 juni t/m zaterdag 2 juli: mevr. C. Karmelk-van Geemen, pedi cure wegens vakantie afwezig (zie adv.). Dinsdag 21 juni 8 uur: Kontaktavond Kynologenclub Deventer in Hotel „De Leeuwenbrug" (zie adv.). Donderdag 23 juni; Slaatje, Fa. J. Zoet- brood Zn, de gehele dag gesloten (zie adv.). Vrijdag 24 juni 7.30 uur: School- en volksfeest te Espelo met toneeluitvoe ring in grote feesttent bij „Het Tref punt" (zie adv.). Zaterdag 25 juni 912 uur:: Kinderfeest te Espelo, daarna 's. middags volks spelen en na afloop bal (zie adv.). Zondag, 26 juni-3 juli: Grote inzameling van vaste jaarlijkse bijdragen en losse giften voor het Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren. Maandag 27 juni t/m zaterdag 2 juli: Melkwinkel J. Aaftink wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Zaterdag 2 juli: „H.M.V." neemt deel aan Nationaal Muziekconcours te Gorssel. Woensdag 6 juli, 's avonds 8 uur: In de Ned. Herv. Kerk bijzondere zangavond Bijbel-kiosk-vereniging m.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", Hervormd Kerkkoor en Holtens Ge mengd Koor, Kees Deenik, solo-zang, Anton Koopman, orgel. Egbert Voordes, trompet. Zondag 19 juni 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten 8.30 en 10.15 uur de Wel Eerw. Heer Schellevis. Etra collecte voor de Kinderbescher ming. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Dijkerbroek: Bethanië 9.30 uur Ds Israel. Extra collecte „Kinderbescherming". Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur Ds Hoogkamp (Voorbereiding Heilig Avondmaal. In de middagdienst Openbare Geloofs belijdenis. In alle diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 18 en zondag 19 juni de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tele foon 1803. Geboren: Helena Margarita Theresia Johanan Maria, dv. A. W. Schoorlemmer en H. J. Paalman, Neerdorp 87. -Fran* cisea Willemina Jeannette, dv. J. H. van Engbrink en M. Ramaker, Bessinkpas- straat 17. Fredrik Jan, zv. G. J. Slui ter en F. J. Pasop, Espelo 48a. Jeanet- te, dv. J. G. Nijland en M. Dijkslag, Gaar- denstraat 15. Yvonne, dv. C. Post en W. Grobben, Aalpolsweg 24. Berend Albert, zv. A. H. Jongman en H. J. Boes, Bergmanstraat 27. Frederica, dv. G. J. Grotenhuis en H. Huisjes, Neerdorp 23. Overleden: G. W. Breukink, wedn. van J. M. Blankema, 87 jr., Espelo 28. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: H. J. Dikkers, 24 jr., Dorps straat 18 en A. W. E. Wegstapel, 24 jr., Espelo 32. BEVOLKING Ingekomen: A. C. G. Klein Twennaar- Hentzepeter, van Nijmegen naar Beuse berg 49. Vertrokken: A. Paalman van Pastorie straat 27 naar Leeuwarden. H. A. Tax en gezin van Holterberg 26 naar Deven ter. Gevonden: 1 Damesportemonnaie (met inhoud); 1 Tas (met inhoud); 1 Damesvest; 1 Regenjas; 1 Kinderportemonnaie. Verloren: 2 Bankbiljetten; 1 Zonnebril; 2 Damesportemonnaie's (met inhoud); 1 Abonnement-zwembad 1 Armkettinkje 1 Bedelarmband je; 1 Bedelarmband je 35,—; 1 Regenjas; 1 Jongensporterhohnaie 1 Polshorloge. Weggevlogen: 1 Kanarie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1