Hupgorlyke fttana Agenda, V.V.V. PLAATSTE DERTIG BANKEN Bankenfonds verschaft velen natuurgenot Toenemende sportbeoefening en gebrek aan terreinen Kleuters kregen er een klas bij Oriënteringsrit „Holterberg" Opbrengst collecte Vaderdag, 19 juni 1986 Goed afgelopen Judo-geslaagden Vlucht vanaf Noijon KERKDIENSTEN Geslaagd Zonnige vierscholensportdag gaf goede prestaties te zien Zaterdag XI juni 1966 .No. 23 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal I Uitgave van de Stichting ,Móltems Nieuwsblad" Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 te Holten. Telefoon 05^83 - 1231/ Adv.-pnjs 1-15 mm. (a contant3,—. Iedere mm. meer Het bestuur van de V.V.V. „Hoitens Belang" heeft op de mooiste plekjes in de gemeente - op de Holterberg, de Zuur- berg, in de Beuseberg en op de Borkeld - een dertigtal banken geplaatst. Acht'zeer moderne banken met betonnen voet, eiken leggers en rugleuning, prachtig gevernist, waarvan het houtwerk in de winter wordt opgeborgen en twee en twintig z.g. na- tuurbanken, geleverd door de Firma H. Schorfhaar Zn., alhier, van gezaagde eiken stammen, rustende op halve spoor biels, zonder leuning, maar toch bijzonder prettig om er een tijdlang op uit te rusten. De vrij hoge kosten heeft men kunnen bestrijden uit het zg. bankenfonds. Ter ge legenheid van het zestig jarig bestaan der vereniging in november 1.1. heeft het ere lid, de heer Beijers, een brief geschreven aan alle genodigden en zakenlieden geen bloemen te sturen, maar een dotatie te doen in dit bankenfonds. Deze actie is bijzonder goed geslaagd en bracht meer dan 1.800,in de pot, waaruit nu de nieuwe banken konden worden aange schaft. Dikwijls werd op het V.V.V.-bureau de opmerking gehoord van zomergasten, die zeer enthousiast waren over hun verblijf in deze omgeving, dat Holten bijzonder veel mooie,, rustieke, plekjes telt, maar dat er en dat gold dan in het bijzonder voor meer bejaarde mensen zo weinig gelegenheid was om daar eens, rustig te vertoeven, omdat er geen bank in de buurt was. Op de meest riante punten stonden wel banken, maar dit aantal was onvoldoende. Aan dit euvel is nu voorlopig zoveel mogelijk tegemoet gekomen door de der tig nieuwe banken, die, overal verspreid, op de meest unieke plekjes zijn opgesteld. De technisch ambtenaar van gemeente werken, de heer Boele, het bestuurslid de heer A. Nekkers en de administrateur, da heer Kers, hebben samen de mooiste plaatsen uitgezocht en gemeentewerken heeft zich over het vervoer en de plaat sing der banken ontfermd. Bij 10 banken, die voor de gemeentereiniging bereikbaar zijn om ze periodiek te ledigen, zijn groe ne metalen afvalbakken geplaatst, zodat ook zoveel mogelijk aan het behoud van' het esthetisch aanzien is tegemoet geko men. Men hoopt geleidelijk aan nog meer banken te kunnen plaatsen. Aan de voet van de Motieweg (bij steen 6), aan de Borkeldsweg hoek Pannenweg, aan dc Ericaweg, aan liet fietspad naar Nijver- dal, op het Smidsplein in het dorpscen trum, maar vooral op diverse plaatsen in de bossen kan men deze fraaie banken, die tot rusten noden, vinden. In onze gehaaste en jachtende maat schappij komen velen niet verder dan een De oproep van de voetbalvereniging „Hol ten" voör de vorming van een pupillen- afdeling, om met deze spelers uit te ko men in de bond, is niet onbeantwoord ge bleven. Er hebben zich reeds meer dan dertig jeugdige spelertjes (leeftijd 10 tot en met 12 jaar) aangemeld. Ook bij de senioren heeft een regelmatige aanwas plaats, zodat het bestuur van „Holten" overweegt om een 5e elftal voor de zon dag-competitie in de bond te doen. Dit zou betekenen, dat Holten in september a.s. uitkomt met vijf elftallen in de zondag- afdeling, met 3 junioren-elftallen en twee pupillen-elftallen in de zaterdagmiddag competitie. Men staat echter voor de enor me moeilijkheid, dat slechts één terrein beschikbaar is, omdat de aanleg van een gemeentelijk sportpark, nog maar steeds op zich laat wachten. Ook doet de behoefte aan velden en ac commodatie zich ten aanzien van andere sporten ernstig gelden. Wij noemen slechts volleybal, honkbal, eventueel' korfbal en dergelijke, terwijl de tennisclub zeer zeker ook gaarne over een eigen baan op liet gemeentelijk sportterrein zou willen be schikken. Hoe moeilijk de zaak financieel ook mo ge zitten realisatie van een gemeentelijk sportpark is een dringende eis. autotochtje via de Toeristenweg over de Holterberg. Sommigen zetten hun voer tuig aan. de kant en doen aan bermtoeris me. Van deze dagjesmensen zijn er maar weinigen, die de mooie wandelingen ken nen, die onze bosrijke omgeving te bieden heeft. Vijftig jaar geleden reeds stelde het ge meentebestuur op initiatief van de toen malige gemeente-secretaris en voorzitter van de V.V.V. wijlen de heer A. J. Gold stein, een arbeider ter beschikking om wandelpaden over de Holterberg aan te leggen, welke dan gemarkeerd werden met witgeschilderde en genummerde zwerfstenen, zodat men aan de hand van de eerste wandelkaart, prachtige wande lingen kon maken. De man, die al die pa den heeft aangelegd, Hendrik Jan Gerrit sen, leeft nog. Hij is al in de negentig en wordt verpleegd in Deventer. De wandelkaart, in de puntjes geper fectioneerd en bijgewerkt, met de namen van alle boerderij-bewoners, beleefde reeds haar zevend druk. Het systeem van de wit geschilderde en genummerde stenen, is ook buiten de Holterberg uitgebreid, zodat men ze kan vinden in de Beuseberg, in het Neerdorp, op de Borkeld en over al waar de V.V.V.-wandeltochten, naar toe verwijzen. Voetspoor no. 11 van het Staatsbosbeheer, verwijst naar de wande lingen in de boswachterij „Haarle" en geeft o.m. de prachtige pic-nicplaats aan langs de Toeristenweg over de Holterberg. De wandelkaart, de V.V.V.-wandeltoch ten en de Voetspoor-folder zijn voor een luttel bedrag verkrijgbaar op het V.V.V.-, kantoor. Zij bevatten een bron van vreug de voor hem of haar, die van de natuur wil genieten. De openbare kleuterschool in het Kol- complex, was tot voor kort een tweedelige school, waarvan de eerste klas was onder gebracht in het B.B.-gebouw aan de Oran jestraat. Tot grote vreugde en gerief van de leiding en de oudercommissie zijn de beide klassen nu in één gebouw onderge bracht n.l. in een noodschooltje aan de Holterenkstraat, dat nu uit twee lokalen bestaat, die' zeer geriefelijk zijn ingericht en voorlopig aan hun doel beantwoorden. In verband hiermede heeft de oudercom missie vrijdagavond een kijkavond geor ganiseerd, waarbij de ouders tevens kon den kennisnemen van de leuke werkstuk jes, die de kleuters voor deze gelegenheid gemaakt hadden. Zij werden deze avond o.m, ontvangen door de leden van de oudercommissie, door de hoofdleidster mevr. Wittenberg-Gëerts uit Twello en de leidster mej. Moormann uit Goor. Vrijwel alle ouders waren aanwezig om het kleuterschooltje in zijn nieuwe vorm en de kleine kunstwerkjes van hun kin deren te bezichtigen. Tijdens dit bezoek werd hun een kopje koffie aangeboden en werd dank gebracht aan allen, die aan de totstandkoming van het schooltje hun medewerking verleenden. De M.A.C. „De Holterberg" organiseert zondagmiddag een oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen over een afstand van plm. 45 km. De hoofdprijs be staat uit een buitenlandse bustocht voor twee personen en verder worden bekers, lauwertakjes èn medailles voor de prijs winnaars beschikbaar gesteld. Dit is de tweede rit in het seizoen. De vorige keer ging de tocht in westelijke richting door de mooiste omstreken. De organisatoren hebben nu zeker weer een aantrekkelijk parcours samengesteld. De start vindt plaats om 2 uur vanaf het clublokaal, café Vruggink, aan de Stationsstraat. De collecte voor het Ned. Roode Kruis, waaraan een klein aantal Holtenaren, door het ophalen der collectezakjes hun zeer gewaardeerde medewerking hebben verleend, heeft 1.963,15 opgebracht (v.j. ƒ1.901,07). Aan alle medewerkenden wordt hartelijk dank gebracht. Was TJ te laat met Uw advertentie voor Vaderdag? Het kan ook deze week nog, want de krant verschijnt nog tijdig genoeg om vóór Vaderdag Uw ruime sortering geschenken te annonceren. Wij zien Uw berichten gaarne spoedig tegemoet. Redactie en administratie Men mag in het drukke verkeer van vandaag de dag. niet bij voorbaat op zijn goede gesternte vertrouwen en toch kan men bij een ongeluk ook veel geluk heb ben. Dat geluk had de motorrijder F. S. i uit de buurtschap Espelo, die met zijn zware machine met een snelheid van om de 100 km per uur op de Markeloseweg bij het Erve „Platvoet" een vrachtauto met aanhanger wilde passeren, die evenals hij in de richting Markelo reed. Op het zelfde moment week de vrachtauto naar links uit voor een voor hem rijdende trac- Drielionderd acht en vijftig leerlingen van de vier gewone lagere scholen in onze gemeente hebben dinsdag in het Sportdal, tijdens stralend zomerweer, een sportieve strijd gestreden om een diploma van de z.g. vierscholensportdag naar nonnen vastgesteld door de hoofdinspectie van het lager onderwijs. Zestig meter hardlo pen, gooien met de kastiebal, verspringen en een behendiglieidsproef in vijf onder delen was de opgave, waarvoor een A.B.C.D. of E-diploma te behalen viel. Dat diploma behoort te worden bepaald dooi de laagst geleverde prestatie voor de vier onderdelen. In sommige gevallen mag door een compensatieregeling een graad hoger worden toegewezen. Zo kan een leerling die resp. A-E-E-E-prestaties heeft geleverd geen A-diploma krijgen, doch wel een B-diploma worden uitgereikt. De algehele leiding van de sportdag be rustte bij het hoofd van de School met de Bijbel, de heer J. Kroon. De proeven op het veld werden afgenomen door het on derwijzend personeel, terwijl de meer dan 200 lijsten in het schoqlgebouw door de heer Kroon met enige leerkrachten, wer den verwerkt en getotaliseerd. Door de degelijke voorbereiding en het gunstige weer had dit sportgebeuren yan de school jeugd een vlot verloop. Gemeentewerken had alle medewerking verleend door het benodigde materiaal te vervoeren en het terrein bij de springbak in orde te maken. DIPLOMA'S De leerlingen vanaf de vierde klas na men deel aan deze sportproeven en alle 358 voldeden aan de gestelde eisen. Hier bij behaalden 11 een A-, 80 een B-, 146 een C-, 109 een D- en 12 een E-diploma. Het viel niet mee een E-diploma te be machtigen. Dit gelukte slechts aan de al- lerbesten met sportieve aanleg. Het waren' Bertha Tuitert (Espelo), Wim Lubber- dink, Alie Witteveen, Dikie Kappert (School met de Bijbel), Frankie Verdouw, Dick Meerman, Gerrie Kalfsterman, Ineke Vukkink, Emmie Wennëkes, Berdien Dijk stra, Elrie Nieuwenhuis en Annet Wissink (Dorpsschool). MEDAILLE De leerlingen van Espelo leverden de beste gemiddelde prestatie en ontvangen daarvoor nog een medaille. Door de tel- commissie werden n.l. de sehoolgemiddel- den uitgerekend, waarbij een A-diploma voor 1 punt, een B- voor 2 punten, een C- voor 3 punten, een D- voor 4 punten en een E- voor 5 punten werd 'geteld. De uit slag gaf het volgende beeld: Dijkerhoek 34 leerlingen, 100 punten, gemiddeld 2.94 p.; Dorpsschool 195 leer lingen, 594 punten, gemiddeld 3.04 p.; Sch. m. d. Bijbel 109 leerlingen, 338 punten, gemiddeld 3.10 p.; Espelo 20 leerlingen, 73 punten, gemiddeld 3.65 p. Het vorige jaar had de Dorpsschool een medaille beschikbaar gesteld, die gewon nen werd door de School met de Bijbel. Nu zal laatstgenoemde school een me daille schenken aan de school te Espelo. HOOGSTE PRESTATIES Per school volgen hieronder de hoogste E-prestaties. Voor sommige onderdelen kwam deze prestatie niet uit de bus. O.l.s. Dijkerhoek: Jongens, snelloop, 8,8 sec. A. Markvoort en A. J. Podt. Meisjes, snelloop, 9,0 sec. G. H. Vlogt- man; verspringen, 3,40 m J. H. Rensen. O.l.s. Espelo: Jongens, snelloop, 9,4 sec. G. Leunk, J. Marsman en G. W. Rensen; balgooien, 43 m W. Boode. Meisjes, snelloop, 9,2 sec. B. Tuitert; balgooien, 39 m B. Tuitert; verspringen, 3,40 m G. Boode en R. Nijenhuis. S.m.d. Bijbel: Jongens, snelloop, 9,0 sec. W. Lubber- dink en D. J. Lubberdink; balgooien, 53 tor. S. ramde met zijn motor het voorwiel van de vrachtauto en werd door de bot sing wel 10 a 15 meter verder in een smal bermslootje geslingerd. De zware motor zou hem verpletterd hebben als de sloot breder en dieper was geweest. Nu bleef de machine net boven hem steken. De onfortuinlijke motorrijder moest zich on der medische behandeling stellen, maar kwam er met ontvellingen en een pijn lijke rug nog bijzonder goed af. De motor werd aan de rechterzijde beschadigd, maar was nog wel intact. Ook de 14-jarige leerlinge van de huis houdschool, Ali Koopman van de Deven- terweg, mocht van geluk spreken toen zij dinsdagmiddag omstreeks 12 uur op de fiets naar huis reed en in de Stations straat op een personenauto botste, zonder dat zij ernstig letsel kreeg. Dhr. B. N. uit Dijkerhoek, die met zijn auto, komende uit de richting Deventer, de Stationsstraat inreed, verleende de jeugdige wielrijdster die nog probeerde uit te wijken geen voorrang, waardoor zij boven op de mo torkap terecht kwam en later onder de auto viel. De dokter kon haar gerust stel len, dat er niets ernstigs aan de hand was. Wel kreeg zij een kleine bloeduit storting en zal zij enige tijd rust moe ten houden. Haar bril lag onbeschadigd midden op de straat en ook haar rijwiel vertoonde geen beschadigingen). m W. Lubberdink; verspringen, 4 m W. Lubberdink. Meisjes, snelloop, 9,0 sec. J. A. H. Over- meen; verspringen, 3,70 m J. Potkamp en A. Witteveen. O.l.s. Dorp: Jongens, snelloop, 8,4 sec. F. Verdouw; balgooien, 60 m J. Eshuis; verspringen, 4 m F. Verdouw. Meisjes, snelloop, 9,0 sec. E. Wenneker; balgooien, 34 m B. Dijkstra; verspringen 4,10 m J. Tuller. KAMPIOENEN Op grond van de beste E-prestatie kun nen de volgende winnaars en winnaressen worden aangewezen; Jongens: Hardlopen 8,4 sec. F. Ver douw. Balgooien 60 m: J. Eshuis. Ver springen; 4 meter: W. Lubberdink en F. Verdouw. Meisjes; Hardlopen 9,0 sec.: G. H. Vlogtman, J. A. H. Overmeen en E. Wen- nekes. Balgooien 39 m: B. Tuitert. Ver springen 4.10 meter: J. Tuller. De pres taties van Frankie Verdouw, Jan Éshuis en Johanna Tuller zijn abnormaal hoog te noemen. Aangevoerd: Runderen 29; Varkens 883. Totaal 912. Prijzen: 19 koeien van 900,- tot 1.175,- p. st.; 6 pinken van ƒ700,tot ƒ875, p. st.; 4 kalveren van ƒ450,tot ƒ700, p. st.; 872 biggen van ƒ68,tot 80, p. st.; 11 zeugen van 325,tot ƒ450, p. st. Handel: staande «prijzen, weinig handel. Biggen: handel vlot. Bij de door de heer Wolfs te Zwolle af genomen judo-proeven van de eandidaten der Judo-afdeling van de sportvereniging „Bato" behaalden deze de volgende gra den: I Gele slip: Liesbeth Oostenbrug, Dini Krekel, Bert Groenewoudt, Wim Wilps- haar, Corrie Linde, Frank v. d. Berg en Tonny Haan. II. Oranje slip: Wouter Timmer, Pieter B. Muller. III. Groene slip: Anneke Oostenbrug, Eric Groenewoudt. V. Blauwe slip: Fred Akkermans. I. Gele bancl: Wim den Heijer, Ber Jan Schimmel, Harm Rozenboom, Jan v. d. Berg, Wim Veneklaas, Eg Huzen en Rob van Geeresteijn. II Oranje band: Johanden Hiejer, Harm ten Bos, G. J. Nikkels. III. Groene band: geen eandidaten. V. Blauwe band: de heren van dei- Haar Paalman, G. Heek en Stam. Bato is aangesloten bij de N.J.J.B. De postduivenvereniging „De Bergvlie- gers" nam met 99 duiven deel aan de vlucht vanaf Noijen (Fr.). Afstand 385 km. Lossing 7.45 uur. Aankomst eerste duif - van D. Muller - 12.19.23 uur. Aan komst laatste prijswinnende duif 13.15.31 uur. De totale uitslag was: D. Muller 1 en 24, G. Veldhuis 2 en 18, L. Gazan 3, 6 12, 19 en 22, H. J. Aaftink 4, 5, 7,10 en 15, W. Willems 8 en 25, F. Meester 9 en 17, G. Steunenberg 11, 13 en 21, H. J. ten Velde 14, C. W. Reeves 16 en 20 en H. Wansink 23. Prijs en scheerweg de heer L. Gazan. De kampioenvogel, afd. Vitesse was IT 62-830.905 van de heer H. J. Aaftink met 124 punten. Vrijdag 10 juni en vervolgens iedere vrij dag: tuincentrum Haneveld geopend vanaf half twee. Zaterdag 11 juni: Kinderuitstapje Ned. Bond van Vervoerspersoneel. Vertrek 8.00 uur vanaf de Smidsbelt. Zaterdag 11 juni 19.30 uur: Grote dans en showavond in Amicitia. (Zie adv.). Zaterdag 11 juni 2.00-6.00 uur nam.: In levering vakantiebonnen bouw- en ne- venbedrijven bij de heer J. H. Dangre- mond, Raalterweg 6. Zondag 12 juni 14.00 uur, Oriënterings rit M.A.C. „De Holterberg" (Zie adv.). Maandagavond 13 juni om 20.00 uur in café „De Poppe" belangrijke ledenver gadering voetbalclub „Blauw Wit '66". Nieuwe leden hartelijk welkom. Maandag, 13 juni-18 juni. Collecte van de Ned. Veren. „A.V.O." voor minder-vali- den. (Zie bericht). Maandag 13 t./m. 20 juni: fa. H. Stokkers, Oranjestraat 8-12, wegens vakantie ge sloten. (Zie adv.). Zaterdag 18 juni 20.00 uur: Gezamenlijke ontspanningsavond P.J.G.O.-afdelingen Holten en Bathmen in zaal 't Bonte Paard. Zondag, 26 juni-3 juli: Grote inzameling van vaste jaarlijkse bijdragen en losse giften voor het Hoitens Studiefonds voor Papoea-jongeren. Zaterdag 2 juli: „H.M.V." neemt deel aan Nationaal Muziekconcours te Gorssel. Woensdag 6 juli, 's avonds 8 uur: In de Ned. Herv. Kerk bijzondere zangavond Bijbel-kiosk-vereniging m.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", Hervormd Kerkkoor en Hoitens Ge mengd Koor, Kees Deenik, solo-zang, Anton Koopman, orgel. Egbert Voordes, trompet. Zondag 12 juni Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur ds van Ros bergen. Extra collecte: Inwendige zen ding. Dijkerhoek, Bethanië: 9.30 uur ds Ad- dink. Extra collecte: Inwendige zending. Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds Oosterhoff van Slie- drecht. In beide diensten is het ene of fer voor Alg. Diaconale Arbeid. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 11 en zondag 12-juni de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tele foon 1803. Geboren: Joke, dv. M. Meijerink en G. J. Hulsman, Espelo 67 Egbert, zv. M. Meijerink en G. J. Hulsman, Espelo 67. Overleden: geen. Ondertrouwd: R. E. Beumer, 19 jr., Borculo, en A. M. Ras, 19 jr, Boschkamps- straat 21. Gehuwd: H. J. Klein Twennaar, 31 jr., Beuseberg 49, en A. C. G. Hentzepeter, 29 jr., Nijmegen. BEVOLKING Ingekomen: H. Mooiweer en gezin van Vollenhove naar Kozakkenstraat 52; W. J. Koopman van Deventer naar Kerkhof- weg 8; C. Hazebroek en gezin van Den Ham naar Kolweg 35; D. Nijenhuis en gezin van Sleen naar Kozakkenstraat 42; J. Kruk van Arnhem naar Larense- weg 8; A. J. Bouwhuis-Stevens van Raalte naar Espelo 91. Vertrokken: geen. Gevonden: zilveren munt; ring met autosleutel; zonnebril; armkettinkje; re genjas; leesbril; huissleutel; bankbiljet; trui; tas en hondenpenning. Verloren: 3 portemonnaies (met in houd) achterbumper van auto; ceintuur; etui (met inhoud) en regenjas. Weggelopen: hondje (reu). Aan het Chr. Lyceum te Almelo zijn resp. voor het diploma A en B geslaagd: W. A. Breedveld, Vianenweg 3 en A. Koopman H. J.zn., Gaardenstraat 12. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1