Gemeenteraadsverkiezing Agenda KERKDIENSTEN Boerenpartij behaalt één zetel. Vier nieuwe gezichten in ons plaatselijk parlement, dat nu 13 leden telt. Naar het lyceum Bedrijfsvoetbalcompetitie Bromfiets vloog in brand Dijkerhoekse plattelandsvrouwen op reis Prachtig succes Geslaagd Bestemmingsplan Holten Zwemvereniging „Twenhaarsveld" Blauw-witten speelden gelijk Postzegelverzamelaars Burgerlijke Stand Gevonden voorwerpen Vlucht vanaf Neufville Zaterdag 4 juni 1966 No. 22 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 128^ Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 8,Iedere mm. meer 0,12 De stembus heeft woensdag, 1 juni, weer gesproken en daarmede voor de ko mende vier jaren een gemeenteraad aangewezen met een gewijzigde samenstelling. Niet alleen, omdat de nieuwe raad twee leden meer zal tellen, aangezien het bevol kingscijfer onzer gemeente enkele jaren geleden reeds de 6000 zielen heeft over schreden, maar ook omdat vier nieuwe leden op de eerste dinsdag van september hun intrede zullen doen. Doordat de Bóeren-Partij deze keer aan de verkiezing deelnam was een, in politiek opzicht, gewijzigde samenstelling te voorzien. Voorts was de verwachting gewet tigd, dat de anti-rev. partij een tweede zetel zou behalen, hetgeen inderdaad is ge schied. De Bóeren-Partij behaalde 432 stemmen. Had zij ongeveer hetzelfde aantal stemmen behaald als bij de Statenverkiezingen op 23 maart j.l. n.l. 516, dan was naar alle waarschijnlijkheid de derde restzetel niet toegekomen aan de C.H.U., die bij de raadsverkiezing in 1962 en bij de jongste Statenverkiezing vergeleken in stemmental achteruit ging, maar had de Bóeren-Partij twee zetels gekregen. PERSONENSTEMMING Dat de verkiezing van de gemeente raad voor een belangrijk deel ihet stem men van personen is leiden wij o.m. af uit de behaalde resultaten van de Partij van de Arbeid en van Gemeentebelang. In 1962 had de P.v.d.A. als lijsttrekker de heer H. Soer, die nadat hij korte tijd wethouder is geweest, plotseling kwam te overlijden. Wijlen de heer Soer was een zeer geziene persoonlijkheid. De P.v.d.A. maakte toen een sprong van 759 stemmen in 1958 op 970 in 1962. Nu daalde haar stemcijfer tot 889, terwijl het door de vermeerdering van het aan tal kiezers hoger had moeten worden. Gemeentebelang miste in 1958 de heer D. J. Wansink, die om gezondheidsrede nen als raadslid had bedankt. Haar stemcijfer daalde van 978 in 1958 tot 788 in 1962. Nu stond de heer Wansink, De uitslag van de jongste stemming is: een gezien zakenman in onze gemeente, weer op de lijst en behaalde hij 261 stemmen, zodat hij door het bereiken van meer dan de helft van de lijstkies- delers bij voorkeur gekozen werd. Overigens zou hij bij het op deze lijst uitgebrachte aantal stemmen toch ge kozen zijn, omdat aan Gemeentebelang drie plaatsen werden toegewezen en de heer Wansink als no. 3 op de lijst staat. De A.R. heeft een vrij stabiel kiezers corps en haar stemmenaantal gaat dan ook vrijwel gelijk mee, met de toename van het aantal kiezers 1958: 412, 1962: 450, 1966: 504. De C.H.U. viel weer op haar stem cijfer van 1958 terug. Zij heeft evenals dé R.v.d.A., die dit misschien in iets mindere mata deed een veer moeten laten aan de Bóeren-Partij. C.H.U. 1958: 1068, 1962: 1171, 1966: 1082. 1. C.H.U. 1082 stemmen of 28 2. P.v.d.A. 889 stemmen of 23 3. Gemeentebelang 958 stemmen of 24.8% 4. A.R. 504 stemmen of 13 5. Bóeren-Partij 432 stemmen of 11.2 Raad 1962 1171 970 788 450 geen Prov. Staten 1 1138 939 VVD: 564 476 516 De zetelverdeling had als volgt plaats: Uitgebracht werden 3865 geldige stemmen. (Aantal kiezers 3973. Stemmen van onwaarde: 37, niet opgekomen derhalve 71 kiezers), Stemmen le toewijzing Overschot 2e toewijzing Zetels C.H.U. P.v.d.A. Gemeentebelang A.R. Bóeren-Partij 958 504 432 DE GEKOZENEN Tot de leden van de raad zijn gekozen: C.H.U. :J. Rietberg, J. H. Bosschers, A. Westerik en H. Rietberg. P.v.d.A.: A. Jansen, G. Brands en H. Meerman. Gemeentebelang: H. Klein Velderman, W. ten Berge. A.R.: G. Landeweerd en J. Wiggers. Boerenpartij: E. M. van Schooten. In de raad zullen niet terugkeren, om dat zij zich in verband met hun leeftijd niet herkiesbaar hebben gesteld, de heren B. J. Veneklaas Slots (C.H.U.) en J. H. Sprokkereef (Algemeen Belang). Nieuwe figuren in de raad zijn de he ren: H. Rietberg (C.H.U.) D. J. Wansink (Gemeentebelang), J. Wiggers (A.R.) en E. M. van Schooten (Boerenpartij). 3 190 1/ 3 1 4 2 294 5/13 1 3 3 66 1/13 3 1 206 9/13 1 2 1 134 9/13 1 WETHOUDERS Vóór dat de nieuwe raad op dinsdag. 6 september a.s. bijeen komt, zal er bin nenskamers nog wel druk beraad zijn, wie op deze dag tot wethouder zal wor den gekozen. ,Wij laten hieronder ten slotte een over zicht volgen hoe er in ieder stembureau werd gestemd, waarbij de nummers van de stembureaus de volgende lokalen zijn: 1. Kleuterschool Tuinstraat 2. Overblijflokaal u.l.o. school 3. Huishoudschool Oranjestraat 4. O.L. Schooi Dijkerhoek 5. Kleuterschool Holterenkstraat 1. C.H.U. 1 2 3 4 5 Totaal J. Rietberg 258 108 216 230 80 892 J. H. Bosschers 8 11 5 24 1 49 A. Westerik 9 7 10 2 6 34 H. Rietberg 2 4 2 24 32 G. J. Klaasses 4 1 10 16 31 H. Stegeman 3 2 1 6 H. J. Struik 1 2 2 5 W. Aalpol 3 5 8 H. W. G. Vixseboxse 2 7 1 3 13 G. J. Meijerman 5 5 A. J. Pekkeriet 1 1 H. Beldman 1 1 1 3 D. J. Bronsvoort J. M. Klein Teeselink 1 1 GMeilink 2 2 294 143 247 308 90 1082 2. Partij van de Arbeid 1 2 3 4 5 Totaal A. Jansen 131 154 112 19 158 574 G. Brands 17 48 6 17 88 H. Meerman 10 12 3 5 18 48 L. Kaan 5 17 4 4 30 H. Ph. Gazan 3 6 9 2 8 28 B. Beijers-Holterman 11 18 18 1 18 66 L. Veneklaas 1 4 1 6 J. Calkhoven 2 1 3 6 G. v. d. Bos K. Soer 10 7 2 1 4 24 A.Jansen Jr. 5 1 6 r. Viet 1 1 2 L. v. d. Steen 1 1 J. Bekman 5 5 J. H. v. d. Harst 1 3 4 H. J. Möring 1 1 Voor het toelatingsexamen Chr. Lyceum te Almelo zijn geslaagd: Anton Koopman Azn. en Johan Steunenberg Gzn. De bedrijfsvoetbalcompetitie 1966 gaat woensdagavond 8 juni van start met de wedstrijd Gebr. Wansink-De Halm. Donderdagavond 9 juni spelen Udema2 en Dikkers en vrijdagavond 10 juni treden aan de elftallen van Universal-De Vrijheid. Aanvang van de wedstrijden 7 uur. Zaterdagmiddag 10 juni gaat de strijd tussen Udema I en Ter Horst. Deze wed strijd begint om half drie. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein bij café „De Poppe". Op de eerste pinksterdag omstreeks half vijf vloog bij de IJs'tent „De vijftien man den" een geparkeerde bromfiets plotseling in brand. De fel brandende benzine zette ook een dennenboompje in lichterlaaie. De brandweer werd via de sirene gealar meerd, maar behoefde niet uit te ruk ken, omdat ondertussen de eigenaar van de ij stent, de heer C. G. Bal, het vuur reeds met zijn tuinslang had geblust. Het vuur was zo fel, dat al het aluminium van de brommer was gesmolten. De eigenaar van de bromfiets, de heer B. A. K. uit De venter moest met een ander vervoermid del naar zijn woonplaats terugkeren. De Dijkerhoekse plattelandsvrouwen maakten donderdag een gezellig uitstapje naar „De Efteling" te Kaatsheuvel en brachten tevens een bezoek aan 's Herto genbosch. Met een touringcar van de O.A.D. werd rechtstreeks naar Kaatsheu vel gereden Onderweg werd even aange legd bij het Waalhotel in Ochten, waar de dames een prachtig gezicht hadden op de Waal met zijn druk scheepvaartverkeer. Van 12 tot ruim 3 uur werden de sprook- jestuinen van de Efteling bezichtigd. Daarna reed men naar Den Bosch waar men ging winkelen en anderen o.a. de prachtige cathedraal bezichtigen. Op de terugweg was Loenen de laatste pleister plaats, waar het bijzonder gezellig was. De presidente mevr. J. Reijlink-Reilink dankte allen voor haar deelname aan de tocht en sprak woorden van afscheid tot het bestuurslid mevr. Wevers, die binnen kort, wegens overplaatsing van haar man naar de Rijkspolitie te Haaksbergen, de gemeente gaat verlaten. Ook de chauffeur bedankte zij voor de prettige wijze waarop hij onderweg een explicatie gaf van de verschillende mooie plekjes en bijzondei'- heden op de route. De heer J. v. d. Berg, Industriestraat heeft op de te Nijmegen gehouden ten toonstelling voor zijn Engelse buldog „Porky Castle Canus" twee maal „Uit muntendheid" gekregen en tevens de ti tel „reservekampioen" behaald. OFFICIËLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat het gemeentelijk zwembad „Twenhaarsveld" met ingang van 8 juni 1966 IEDERE woensdag na 18.30 uur voor het publiek gesloten zal zijn. Holten, 3 juni 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Aan de L.T.S. te Rijssen slaagde voor het vakdiploma „Gezeldraaier" de heer H. Rietman, Rijssenseweg 25. OPENBARE KENNISGEVING De burgemeester van Holten brengt ter openbare kennis, dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ingaande 8 juni '66 gedurende één maand ter gemeente-secre tarie voor een ieder TER INZAGE ligt het bij raadsbesluit van 25 mei 1966, nr. 1869 vastgestelde bestemmingsplan Holten met bijbehorende toelichting en voorschriften. Schriftelijke bezwaren kunnen door hen, die zich tijdig met bezwaren tegen het ontwerp tot de gemeenteraad hebben gewend, gedurende bovengenoemde ter mijn worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Overijssel te Zwolle. Holten, 3 juni 1966. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De onlangs opgerichte zwemvereniging, die de naam heeft gekregen van ons na tuurbad „Twenhaarsveld", gaat woensdag, 8 juni a.s. om 18.30 uur precies van start. Er zijn trainingstijden vastgesteld voor 3 categorieën van leden, die men in een aan kondiging in dit nummer kan vinden. Op het terrein bij café „De Poppe" speel den donderdagavond o.l.v. de heer C. Knijff twee elftallen van de onlangs op gerichte zaterdagmiddagvoetbalcl. „Blauw Wit '66" een zgn. selectiewedstrijd die on beslist (1—1) eindigde. (Men verzoekt om opname van 't vol gende). Maandagavond 6 juni komen we dit seizoen voor de laatste keer bij el kaar om te ruilen en allerlei andere post zegelzaken te bespreken. Gedurende de zomermaanden willen wij geen ruilavonden organiseren en daarom is dit voor U voorlopig dan de laatste karis. Wij van onze kant zullen het zeer op prijs stellen, indien U maandagavond komt, want dan kunt U ook de nieuwe First Day Covers en de nieuwe buiten landse zegels in ontvangst nemen. De ruilavond is weer in café Haverslag aan de Waag weg en we beginnen om 7.30 UUr. Het bestuur CARBOVIT tegen maag- en darmstoornissen. ■HMÉHi MUGOLIN (reukloos) ter voorkoming van muggebeten. 3. Gemeentebelang H. Klein Velderman W. ten Berge D. J. Wansink J. Nikkels E. Wegstapel H. W. Veneklaas A. v. d. Brink B. J. Paalman W. Vlogtman J. Oosterkamp J. W. Nagelhout-Klijzing H. J. Arfman G. H.Kromdijk E. Voordes A. J. Ribbink J. ten Velde 4. A.R. G. Landeweerd J. Wiggers A. J. Nijkamp A. Rietman Joh. Aanstoot D, Beldman J. v. d. Meulen J. Beldman 1 2 3 4 5 Totaal 53 95 85 74 74 381 24 32 57 16 16 145 51 69 72 49 20 261 2 2 7 27 38 3 1 8 12 7 7 2 8 10 3 4 2 2 3 1 9 10 24 15 10 9 68 3 4 2 3 10 2 4 4 i 4 2 8 148 235 252 201 122 958 1 2 3 4 5 Totaal 74 67 117 24 59 341 38 27 20 18 103 9 5 4 2 8 28 1 5 1 7 'Vi_Zr. 2 1 1 4 3 1 4 1 4 1 6 J. G. van Lindenberg 1 3 4 E. H. Hulsman 1 1 123 114 150 28 89 504 5. Bóeren-Partij 1 2 3 4 5 Totaal E. M. van Schooten 92 52 106 63 24 337 J. A. Reevoord 5 10 15 D. ten Dam 5 1 4 9 2 21 H. J. Huzen 2 6 9 1 18 H. J. Baltus 6 3 1 10 H. J. Kettelarij 1 1 1 1 4 J. W. Harmelink 1 1 2 H. Baltes 5 1 4 4 14 H. Bolink 1 6 4 11 116 59 137 88 32 432 Van onwaarde; 5 6 11 2 13 37 Zaterdag 4 juni 19.30 uur: Dansen in 't Bonte Paard. Zaterdag 11 juni: Kinderuitstapje Ned. Bond van Vervoerspersoneel. Vertrek 8.00 uur vanaf de Smidsbelt. Zondag 12 juni 14.00 uur, Oriënterings- rit M.A.C. „De Holterberg". Zaterdag 2 juli: „H.M.V." neemt deel aan Nationaal Muziekconcours te Gorssel. Zaterdag, 4 juni 19.30 uur: Grote dans en showavond in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 7 juni 13.00 uur (precies): Hooi- bouwdemonstratie op het bedrijf van de heer D. J. Bronsvoort te Dijkerhoek. Zaterdag 11 juni 19.30 uur: Grote dans en showavond in Amicitia. Zaterdag 11 juni 2.00-6.00 uur nam.: In levering vakantiebonnen bouw- en ne- venbedrijven bij de heer J. H. Dangre- mond, Raalterweg 6 (zie adv.). Zaterdag 18 juni 20.00 uur: Gezamenlijke ontspanningsavond P.J.G.O.-afdelingen Holten en Bathmen in zaal 't Bonte Paard. Maandagavond 6 juni om 19.30 uur: Post- zegelruilavond in café Haverslag, Waag- weg (zie bericht). Maandag 6 t.m. zaterdag 11 juni: Collecte voor de beide protestantse tehuizen „Sonnevanck" en „Zonnegloren" door de schoolkinderen. Maandagavond 13 juni om 20.00 uur in café „De Poppe" belangrijke ledenver gadering voetbalclub „Blauw Wit '66". Nieuwe leden hartelijk welkom. Zaterdag 4 juni 's middags tussen 1 en 6 uur P. F. VAN DOORN, H. J. Wansink- straat 10: Inlevering vakantiezegel- boekjes Bouwnijverheid en Nevenbedrij- ven (zie adv.). Vrijdag 10 juni: Coöperatie Holten en Dij kerhoek de gehele dag gesloten (zie adv.). Woensdag 8 juni 18.30 uur (precies) start de zwemvereniging „Twenhaarsveld"' (zie adv.). Zondag 5 juni 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur: ds Addink (Viering en Dankz. H.A.). 10.00 uur: Jongerendienst in Irene. Geref. Kerk: 9.30 en 3.00 uur: ds C. Mak van Hen gelo (Ov.). In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek, Bethanië: 9.30 uur: ds Is raël (Viering en Dankz. H.A.). Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 4 en zondag 5 juni de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tele foon 1803. HOLTEN Geboren: Hendrika Johanna, dv. W. Bosschers en J. Hakkert, Burg. v. d. Borch- straat 28. Ondertrouwd: W. Hulsman, 32 jr., Rijs sen en H. Veldhuis, 26 jr., Markepad 6 E. D. Rietberg, 24 jr., Beuseberg 131 en J. W. Stevens, 24 jr., Holterbroek 85 H. J. Dikkers, 24 jr., Dorpsstraat 18 en A. W. E. Wegstapel, 24 jr., Espelo 32. Overleden: H. J. Nijland, 88 jr., echtge noot van D. Jansen, Borkeld 49. Gehuwd: geen. Ingekomen: J. Stam-Hasewinkel van Gorssel naar Bergmanstraat 22 J. Strabbing en gez. van Den Haag naar Voorsboersstraat 1 M. van Amersvoort en gez. van Elburg naar Kozakkenstraat 64 j. H. Arfman-Harbers van Hellen- doorn naar Kozakkenstraat 48. Vertrokken: J. W. Jansen-Arnoldussen van Markepad 3 naar Almelo J. M. Richter van Holterberg 26 naar Almelo. Gevonden: regencape; bankbiljet; pakje rundvlees; jongens-jack; regenjas; fiets pomp; 2 leesbrillen en portemonnaie (met inhoud). Aan komen lopen: hond. Verloren: aktetas; sjaal; wieldop van auto; voetbal; fototoestel; jongensjas; leesbril en pop. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van S.00-22.00 uur doch niet tussen 13.00-14.00 uur. r beschermt De Postduivenvereniging „De Bergvlie- gers" nam met 131 duiven deel aan de vlucht vanaf Neufvilles, afstand 256 km. De uitslag was: 1, 11 en 12 W. Aaftink, 2, 4, 8, 9, 16, 33 H. J. Aaftink, 3, 14, 30, 31 G. Veldhuis, 5, 12, 13, 15 J. W. Willems, 6, 28, 29 D. Muller, 7, 20, 27 L. Gazan, 10,19 C. W. Reeves, 17 H. van Beek, 18, 21, 23 G. Steunenberg, 24 en 25 H. Wansink, 26 en 32 Joh. Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1