L Agenda KERKDIENSTEN Zestig laar Boerenleenbank Hooibouw-demonstratie Mi li'! Roode Kruis-collecte Pil rol houdS:d— Raadsvergadering Ernstig ongeluk met militair busje Geslaagd Burgerlijke Stand Gevonden en verloren Drukte ©p Hemelvaartsdag was wel eens groter S. J. Schollen hiljartkampioen „Kalfsterman1 Zaterdag 21 mei 1966 No. 20 Jaargang 18 HOLTEWS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal j Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" Afj„. 1 r.r,v,+nv,+ t n Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 te Holten. Telefoon 051,83 - 123b 'W 3 [a conzanzj j leaere De Coöp. Boerenleenbank „Holten" Raiffeisenbank herdenkt op dinsdag, 24 mei a.s. met een receptie in Amicitia zijn zestigjarige bestaan. Een wat onge bruikelijk jubileum zal men zeggen, maar het is begrijpelijk, dat liet bestuur na het gouden jubileum in 1956 nog eens de ba lans heeft willen opmaken, want de bank heeft, vooral in de afgelopen 10 jaar, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In dat gouden jaar bedroeg het saldo aan spaargelden, bij 2936 spaarders, een be drag van ruim zes en een half miljoen gulden, thans heeft men met ruim 5800 spaarders een spaartegoed van bijna 17 miljoen gulden bereikt. ïn 1956 bedroeg het saldo der uitgegeven voorschotten 1 miljoen tweehonderd duizend gulden, dit bedrag is thans vier miljoen gulden ho ger, terwijl de reserve zich bijna verdub beld heeft tot ruim vijf ton. HET BEGIN Deze enorme ontwikkeling hebben het zestal vooruitstrevende mannen, die als de oprichters en eerste bestuurders van de bank geboekstaafd staan, wijlen Man nes Boode, Gerrit Jan Breukink, Derk Bernardus Nijland, Hendrik Jan Holter- man. Gerrit Klein Haar en Hendrik Jan Bouwhuis, waaraan als lid van de Raad van Toezicht nog toegevoegd werd E. Krïkkink, nimmer kunnen voorzien toen op 19 mei 1906 de oprichting van de coöpe ratieve boerenleenbank een feit werd. Zij leefden in een tijd. dat, met name de agra rische bevolking een zeer sober bestaan leidde, maar dat de coöperatieve gedachte onder de boeren steeds meer veld won. Zij waren de-voortrekkers, want enkele jaren daarvodr hadden enkele [hunner reeds meegewerkt aan de stichting van de Coöperatieve Zuivelfabriek „De Vrij heid" en enkele jaren later volgde de stichting van de Coöp. Landbouwers Han delsvereniging de huidige Coöp. Aan- en Verkoop vereniging „Holten". DOELSTELLING Het sparen bij een eigen bank, om zo doende de hoogst mogelijke rente te ver krijgen, maar meer nog het verstrekken van .voorschotten om daardoor de boeren stand nieuwe impulsen te geven, waren het hoofddoel van deze voortrekkers, wier namen nog wel eens aan de vergetelheid-- ontrukt mogen worden. Hun initiatieven zijn met een volledig succes bekroond. Enkele cijfers mogen dit aantonen: Aan het einde van 1906 bedroeg het saldo aan spaargelden (over 7 maanden) ƒ3.478,37; in 1926 ƒ961.823,40; 1946: ƒ4,102.423,—; 1956: ƒ6.557.050,en hans in mei 1966 hoopt men nog de 17 miljoen gulden te bereiken. In 1907 werden de eerste voorschotten verstrekt en wel tot een bedrag van 1.500,In 1926 bedroeg dit saldo Hemelvaartsdag heeft geen exhorbitan- te drukte gebracht. In de morgenuren waren er veel jonge mensen op weg met fietsen en brommers en hield men z'n hart soms vast hoe deze op de toeristen- weg over de Holterberg b.v. tussen de talrijke auto's doorlaveerden, maar zo cü uk als vorige jaar was het beslist niet. Er reden ook niet zoveel auto's als op de 2e Paasdag. Toen moest de rijkspolitie constant optreden om liet verkeer te rege len bij het O.A.D.-busstation en op de kruising Larenseweg, Dorpsstraat, Sta tionsstraat. Nu behoefde men slechts bij tussenpozen op te treden om het invoe gen op de grote verkeersweg mogelijk te maken. Er deden zich een aantal aanrijdingen voor op de Rijssenseweg bij Tant, bij de afrit van de Holterberg en op de Deven- terweg, maar deze beperkten zich tot blik schade, waarbij geen persoonlijke onge lukken te betreuren vielen. Voorbij café „De Poppe" kwam de 10- jarige Gerrit Huiskens van de Bergweg in Markelo, toen hij van het natuurbad „Twenhaarsveld" met zijn vriendjes naar huis terugfietste, vermoedelijk door de scherpe rand van het rijwielpad aan het wapkelen. Hij werd overreden door de heer M. O. uit Deventer, die op zijn brom fiets uit de richting Markelo kwam. De jeugdige Huiskens werd zodanig gewond, dat hij met de Markeloze ziekenauto naar het St. Geertruiden ziekenhuis in Deven ter moest worden overgebracht. Iiij was donderdagavond nog buiten bewustzijn. De heer O. ging met zijn brommer over de kop, maar werd niet ernstig gewond. Zijn bromfiets raakte defect, maar hij kon Bij de aankondiging van de te houden hooibouwdemonstratie was als voorlopige datum donderdag 26 mei genoemd; Wegens omstandigheden kan deze da tum niet gehandhaafd worden. Per circulaire zal nu bekend gemaakt worden- welke datum deze hooibouwde monstratie wel doorgang zal kunnen vin den. Besturen Ver. voor Bedrijfsvoorlichting en Landbouwvoorlichtingsdienst ƒ432.000,—, 1946: ƒ545.658,—, 1956: 1.220.028,— en in 1966: 5.212.500,—. Reserves had rpen in 1906 nog niet ge vormd. In 1926 bedroegen deze 18.387,—, 1946 115.469,—, 1956 232.491,— en eind 1965 550-000,—. Ook het aantal leden en het aantal spaarders vertoonde vooral de laatste twee decennia een sterke stijging. 1946: 487 leden., 2402 spaarders 1956 resp. 599 en 2936 en 1966 resp. 867 y 5818. Uit deze cijfers blijkt wel zeer duide lijk, dat de spaarzin op het platteland, door de jaarlijkse propaganda, waarin de Boerenleenbank een aanzienlijk aandeel heeft, belangrijk is gestimuleerd. ONTSPARINGEN Er zijn ook wel eens minder gunstige- j jaren geweest. Het jaar der geldzuivering "1945 vertoonde een bijzonder opval lend beeld van de spaaractiviteit. Er werd toen 3.053.754,86 ingelegd. Het jaar daarop veranderde echter de situatie en vloeide er ruim één miljoen gulden meer weg, dan er ingelegd werd. Dit verschijn sel van hogere opnamen dan inlagen her- haalde zich in de jaren 1948 en 1951- Het vormde de graadmeter van bepaalde eco nomische ontwikkelingen, die de bank echter geen moeilijkheden hebben be zorgd. Een voorzichtig, maar niettemin vruchtdragend beleid, hebben de bank een hechte basis gegeven. -Het huidige bestuur bestaande uit de heren J. H. Sprokkereef, voorzitter, G. J. Rietberg, secretaris en W. Stevens lid en de Raad van Toezicht, op eigen kracht zijn tocht naar Deventer vervolgen. Hij klaagde -over pijn in zijn rug. In de consumptieve sfeer bracht deze Hemelvaartsdag wel belangrijke voorde len. De hotels op de Holterberg als in het dorp hadden het druk tot zeer druk, ter wijl ook de ijstent „De vijftien manden" en andere kramen en karretjes veel toe loop kregen. Velen hebben, dank zij het mooie weer met zonnige perioden, volop van de natuur kunnen genieten. De volgende week begint de jaarlijkse geldinzameling georganiseerd door de af deling Holten van het Ned. Roode Kruis ten behoeve van 't zeer belangrijke werk, dat deze kruisorganisatie zowel in oor- logs- als in vredestijd doet. De oorlogstaken, die het ter leniging van nood en ellende verricht, zijn voldoen de bekend, maar het Roode Kruis ver zorgt ook talloze belangrijke vredestaken b.v. bij watersnoodrampen, bij hongers nood, door middel van de bloedtransfusie dienst, hoornvliestransplantatie, welfare- werk, lectuurvoorziening, boottochten voor invaliden en langdurig zieken enz. De afdeling heeft aan alle ingezetenen een circulaire met geldzakje gestuurd, dat door een aantal vrijwilligers in de perio de van 23 mei tot 4 juni a.s. wordt opge haald. Het zijn de heren G. J. Nekkers, Joh. Nekkers,'H. J. Pinkert, J. Traanman voor de buurtschappen, terwijl' de leden van de wandelclub „De Trekkers" zich bereid verklaard hebben, eventueel met assistentie van de heer H. Bosman, de geldzakjes in het dorp op te halen. Een aansporing om een flinke bijdrage te geven is nauwelijks nodig. In het verle den bracht onze plaatselijke gemeenschap alti,jd een belangrijk bedrag bijeen en de afdeling vertrouwt er gaarne op dat het ook nu weer het geval zal zijn. Mocht iemand geen circulaire met zakje ontvangen hebben, dan wordt zijn of haar bijdrage toch gaarne tegemoet gezien bij een van de bestuursleden of vrijwilligers. smetteloos- zuiver bestaande uit de heren H. Slijkhuis, E. H. Hulsman en Joh. Lubbersen, werken hier aan voort. De eerste kassier was de heer H. J. Bouwhuis. Zijn eerste salaris bedroeg 10,per jaar. Later werd dat 75, Hij werd in het jaar 1918 opgevolgd door de heer H. Halterman, die deze functie tot zijn overlijden in mei 1947, dus ruim 29 jaar, heeft vervuld. Onder hem heeft de bank zijn eerste grote ontwikkeling doorgemaakt. Hij is opgevolgd door zijn schoonzoon, de heer H. J. Oolbekkink, de huidige kassier, die aan de bankzaken in de loop van de jaren een grote gevari eerdheid heeft gegeven, zodat men er nu voor alle geldzaken terecht kan en een uitgebreide service wordt geboden. Deze ontplooiing werd mogelijk, door dat de boerenleenbank, in september 1962 De biljartclub „Kalfsterman" besloot het seizoen en de onderlinge club-compe titie met het aanwijzen van de club-kam pioen. Als finalisten in de drie afdelingen eindigden resp. de heren G. Muller, G. J. Scholten (Markelo) en P. A. Muller. In verband met het onderling krachtsver schil werd voor deze laatste wedstrijden als marge voor iedere finalist gesteld: dertig maal het gemiddelde behaald in de afgelopen competitie of resp. 101, 70 en 45 te scoren caramboles. De partijen werden dinsdagavond ge speeld in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, het clublokaal van „Kalfsterman" en verliepen zeer vlot. De eerste partij G. J. Scholten-P. A. Muller werd gewonnen door de heer Scholten, die in 24 beurten de 70 punten bij elkaar bracht tegen 25 caramboles van de heer Muller. Laatstgenoemde was deze avond niet op dreef en bleef in deze partij 20 punten beneden het gestelde doel. In de tweede partij P. A. Muller-G. Mul ler, die met de stand 24101 eindigde was de heer G. Muller goed op dreef. Hij scoorde o.m. series van 19,10 en 15 pun ten en beëindigde de partij in 26 beurten. Ook in deze partij bleef de heer P. A- Muller beneden zijn kunnen. De laatste partij G. J. Scholten-G. Mul ler moest toen de beslissing brengen. Eerstgenoemde moest 70 punten maken tegen de heer Muller 101. Het werd een spannende strijd waarin de heer Muller enkele, mooie series o-a. van 13 en 10 ca ramboles op de tafel bracht, maar daarna geleidelijk afzakte, terwijlde neer Schol ten er beter in kwam. Hij maakte achter elkaar series van 8, 5, 7, 5 en .6 en beëin digde partij in 25 beurten. De heer G. Muller bleef met 72 caramboles ver bene den zijn gemiddelde. De uitslag was derhalve 1- G. J. Schol- ten, 2. G. Muiier en 3. P. A. Muller. De i heer Scholten, die hiermede kampioen van zijn club geworden was, werd geluk gewenst door de voorzitter, de heer Joh. Arfman, die hem een beker aanbood be schikbaar gesteld door Amstelbrouwerij te Amsterdam en bloemen van de familie V.l.n.r. de heren P. A. Muller, G. J. Scholten (kampioen) en G. Muller I het monumentale bankgebouw aan de i Gaardenstraat betrok, waarop 's avonds J in neonletters „Raiffeisenbank" prijkt. VERWACHTINGEN Bij het gouden jubileum in 1956 schonk de, bank aan het Groene Kruis een som van achtduizend gulden voor zijn bouw fonds, mede waardoor tegenover de bank het prachtig wijkgebouw is verrezen. Zal het bestuur dinsdagmiddag bij de receptie in Amicitia de Holtense gemeenschap ook weer met zo'n genereus gebaar verras sen? Wij kunnen ons voorstellen, dat er verenigingsbestuurders zijn, die deze vraag niet onberoerd laat. Foto van het monumentale bankgebouw met kassierswoning aan de Gaardenstraat Kalfsterman. De heren G. Muller en P. A. Muller kregen als herinnering aan hun goede prestatise in de afgelopen compe tities een bekertje van de club aangebo den. Men bleef nog enige tijd gezellig bij een nadat de kampioen en de kastelein een rondje hadden aangeboden. De gemeenteraad zal op woensdag 25 mei a.s. des avonds half acht bijeen ko men. De agenda zal nog nader worden bekend gemaakt. In de nacht van zondag op maandag zijn vier dienstplichtige militairen van de 428e Compagnie Van Heutz te Eefde op de Deventerweg ter hoogte van de boerderij Venneman met een combi wagen door tot nu toe onopgehelderde oorzaak tegen een boom gereden. Hoe laat het ongeluk precies gebeurd is, is niet bekend. De totaal vernielde wagen werd om streeks zes uur opgemerkt. De inzitten den de 20-jarige W. S. uit Almelo, die de wagen bestuurde, de patrouillecom mandant, de 20-jarige sergeant A. C. M. H. uit Lichtenvoorde, en de twee andere inzittenden H. S. uit Vriezenveen en G. H. F. O. uit Borne werden allen zwaar gewond in het Prinses Irenezie- kenhuis te Almelo opgenomen, waar de sergeant H. uit Lichtenvoorde inmiddels is overleden. Hoe het ongeluk zich pre cies heeft toegedragen is niet bekend. Voor het diploma „V.E.V.-Leerlingen- stelsel" is te Almelo geslaagd de heer H. J. Wansink, Look 13. Vrijdag, 20 mei, 8 uur. Laatste bijeen komst in het seizoen van de afd. Hol ten van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen in de schuur van de fam. Ke- velam aan de Stationsstraat. Vrijdag, 20 mei, 8 uur. Ledenvergadering Tennisclub Holten in hotel Holterman. Zaterdag 21 mei, 9.45 uur, Sport- en tech nische wedstrijden P.J.G.O. Kring Hol ten, terreinen van ,,'t Bonte Paard", 19.45 uur prijsuitreiking met gezellige avond en bal na. Zaterdag 21 mei 7.30 uur, Grote dans en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag 23 mei, 's avonds 8 uur in zaal „De Poppe" oprichtingsvergadering za terdagvoetbalclub. Maandag, 23 mei t/m 4 juni. Jaarlijkse collecte Ned. Roode Kruis. Maandag 23 mei 28 mei, Grote inza meling voor de verbouwing van „Ire ne". Dinsdag, 24 mei, 7.30 uur. Herv. Vrouwen groep vertrekt van „Irene" voor bus tocht naar Friesland. Dinsdag 24 mei 14.0017.00 uur, Recep tie Coöperatieve Boerenleenbank in Amicitia. De bank is de gehele dag gesloten (zie adv.). Dinsdag 24 mei 8.00 uur, Oprichtings vergadering zwem- en poloclub in Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalf sterman (zie adv.). Woensdag 25 mei 19.30 uur, Raadsver gadering. Woensdag 25 mei 8.00 uur, Hervatting j repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Donderdag, 26 mei, 13 uur. Hooibouw demonstratie op de boerderij van de heer D. J. Bronsvoort, Dijkerhoek 32. (Zie bericht). 1 Zaterdag 28 mei (vanaf 4 uur) t/m 6 ju- ni, Kapper Drent wegens vakantie ge- sloten (zie adv.). Woensdag 1 juni, 8.00—19.00 uur, Stem- ming voor de gemeenteraad. Zondag 12 juni 14.00 uur, Oriënterings- rit M.A.C. „De Holterberg". ZONDAG 22 MEI 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur Ds de Langen van Rijssen. Extra collecte: Commissie voor Noord Holland. 10.00 uur Jongerendienst in Irene. Dijkerbroek Bethanië 9.30 uur de Eerw. Heer Schellevis. Extra collecte: Commissie voor Noord Holland. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur Ds G. van Ziel van Vriezenveen. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 18 03. Geboren: Harm Jan, zv. J. J. van Langen en Z. H. Smeenk, Kozakken- straat 66. Johanna Maria, dv. J. W. Fonhof en A. H. van Doorn, Mr. G. Vix- seboxsestraat 13. Dinant Martin Jan, zv. A. Kampman en B. J. Stevens, A. J. Goldsteinstraat 12. Arendina Hendri- ka dv. Jhr. F. W. W. H. van Coeverden en H. Schottink, Beuseberg 132. Chris tina Adriana Cornelia, dv. C. P. Louws en A. Wonder gem, Bergmanstraat 6. Overleden: E. Schipper, 63 jr., Oran jestraat 55a. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: H. Meijer, 39 jr., Neerdorp 7 en.A. M. Berkhout, 35 jr., Neerdorp 7. J. B. J. Uffen, 23 jr., Voorburg en F. Rietman-, 25 jr., Look 34. BEVOLKING: Ingekomen: P. Eelvelt en gez. van Voorburg naar Voorsbeorsstraat 5. G. Oolbekkink, van Hellendoorn naar Look 74. J. B. Stukker van Lochem naar Kolweg 30. Vertrokken: T. J. Kers, van Larense weg 35 naar Goor. G. L. Tromop en gez. van Raalterweg 20 naar Hellen doorn. W. G. van Loenen en gez. van Holterberg 46 naar Oldenzaal. G. H. Hoogeland-Roelofs van Haarstraat 2 naar Rolde. J. Pasop van Zomerhuis jesterrein F 12c naar Markelo. Gevonden: 1 Kentekennummer (van personen auto 1 Autosleutel i Damesarmband 1 Portemonnaie (met inhoud) Verloren: 1 Damesfiets 4 Portemonnaie's (met inhoud) 1 Fototoestel

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1