3 rd 1, AGENDA Beroep op offervaardigheid gemeenteleden Gebouw Irene wordt belangrijk uitgebreid Bouwkosten meer dan een ton De duiven vlogen vanaf Tilburg r """3 T Scholieren deden wiet verkeersexamen „Nederland" in nieuw huis De nachtegaal zingt weer Ophalen huisvuil Stemmen bij volmacht Hemelvaartsdag Inbraak enkele zomerhuisjes ©pgehelderd Gevonden voorwerpen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand ZATERDAG 14 MEI 1966 No. 19 Jaargang 13 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 J Uitgave van de Stichting Hollens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051/83 - 1231/ Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Toen op 25 juni 1934 Ds. J. Jebbink, Ned. Herv. predikant, en de heer II. Stok kers, godsdienstonderwijzer, met een een voudige plechtigheid de eerste steen leg den van het gebouw Irene aan de Bosch- kampsstraat, was het gebouw bedoeld als verenigingsgebouw. Zij waren de voor naamste initiatiefnemers, die de hervormde jeugd van Holten een onderdak wilden verschaffen voor haar activiteiten in CJV- en ander verenigingsverband en zodoende kreeg Irene dan ook de naam van Jeugd- gebouw. Het bevatte een zaal, een toneel toen nog angstvallig „podium" ge noemd een keuken en verdere entou rage, die voor vergaderingen en uitvoe ringen noodzakelijk waren. In dé loop van de na-oorlogse jaren is het gebouw Irene echter steeds meer uit gegroeid tot dienstgèbouw der Ned. Herv. Kerk. Vanuit het gebouw worden steeds meer begrafenisse'n gehouden, het wordt nu gebruikt door 4 jongens- en meisjes clubs, 2 C.J.V.-groepen, het kerkkoor voor zijn repetities, voor de vele catechisaties, kerkdiensten, bijeenkomsten van de vrou wengroep en de bejaarden en nog voor tal van andere activiteiten, die met de groot ste moeite gepland kunnen worden en door de grote gehorigheid van de plaat sen waar wordt vergaderd, gezongen of gemusiceerd, elkaar veel hinder bezorgen. Het gebouw voldoet ook wat b.v. de garderobe en de toiletten betreft bij lange na niet meer aan de eisen, die aan een gebouw, dat zo intensief voor allerlei uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt, moeten worden gesteld. De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente heeft dan ook reeds lang begrepen, dat hieraan iets gebeuren moet, maar dc op lossing van het probleem zat en zit ook nu nog vast op het verkrijgen van de no dige middelen om de dringend noodzake lijke uitbreiding te kunnen financieren. Reeds geruime tijd geleden zijn plannen gemaakt, die men echter heeft moeten laten varen, omdat de kosten veel te hoog werden. Het vereenvoudigde plan, dat nu door de architect, de heer L. C. van de Bovenkamp, alhier, is opgezet, zal met de kosten van grondaankoop, de stoffering en meubilering van de bijkomende verga derzaaltjes enz. mee, naar schatting een investering van meer dan een ton vragen. Men zou het te investeren bedrag kunnen lenen, maar dan worden de jaarlijkse las ten zo hoog, dat geen enkele vereniging de huur of particulieren het tarief zouden kunnen betalen, die nodig zouden zijn om een sluitende exploitatie te verkrijgen. De kerkeraad stelt zich daarom voor, dat minstens de helft van het hierboven genoemde bedrag, t.w. 50.000 a 60.000 gul den, door de leden van de kerk bijeen ge bracht moet worden. Hij heeft zich daar toe met een circultaire tot de ruim 1650 hervormde gezinnen (waarvan 400 inwo nend) gewend met een dringend beroep op hun offervaardigheid, om gezamenlijk dit bedrag bijeen te brengen, want ondanks de inkrimping van het oorspronkelijke bouwplan en het zoveel mogelijk eenvou dig houden van de gehele opzet, komen de kosten, aldus de kerkeraad, toch nog op een hoog bedrag uit. Wel is een kleine reserve aanwezig door de drie collecten, die in de kerk voor dit doel gehouden zijn, maar deze vormt slechts een druppel op de gloeiende plaat der noodzakelijke inves tering. In de periode van 15 tot en met 28 mei zullen de leden van de kerkeraad en de nodige helpers met intekenlijsten bij de hervormde gezinnen aankloppen om een belangrijke bijdrage te wagen. Elk duo dat rondgaat zal in het dorp pl.m. 40 en in de buurtschappen pl.m. 30 gezinnen be zoeken. Als de oproep van de kerkeraad dezelf de weerklank vindt als die gedaan door het bestuur van het Groene Kruis, dan is De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam zaterdag met 144 duiven deel aan de vlucht vanaf Tilburg. Af stand 124 km. Lossing 11.45 uur. Aan komst eerste duif van de heer L. Ga zan om 13.55.00 uur. De volledige uit slag was: L. Gazan 1, 3, 7, 8, 15 en 30, G. Veldhuis 2, 5, 26 en 32, C. Reeves 4, 14 en 33, J. van Beek 6, 13 en 28, H. J. Aaf- tink 9 en 34, Joh. Paalman 10, 19 en 20, H. Paalman, Look 11 en 22, G. Steune- berg 12, 24 en 27, H. Willems 16, 17, 21, 23 en 25, I-I. J. ten Velde, 18, W. Aaftink 29 en W. v. d. Pluym 31. De prijs was voor L. Gazan en H. J. Aaftink de scheer- weg. De stand is thans: 1. G. Veldhuis 153.7 p., 2. L. Gazan 119.1 p., 3. H. J. Aaftink 111.1 p., 4. H Willems 106.1 p., 5. C. Ree ves 103.9 p., 6. Joh. Paalman 103.8 p., 7, J. van Beek 86.— p., 8. G. Steunen berg 85.4 p., 9. H. Paalman, Look 53.p., 10. H. J. ten velde 44.3 p., 11. H. Wansink 46.— p., 12. W. Aaftink 26.7 p., 13. W. Dijkslag 19.9 p., 14. W. v. d. Pluym 13.6 p. en 15. H. Muller 13.6 p. de uitbreiding van het gebouw Irene ver zekerd. Voor het wijkgebouw van het Groene Kruis werd enige jaren geleden ruim f60.000,bijeengebracht. Wij wil len die oproep gaarne ondersteunen, om dat de situatie, zoals die nu is, onhoud baar is geworden. Men legge zijn bijdrage tijdig klaar, opdat deze actie vlot kan ver lopen. De rijksgoedkeuring voor de uit breiding van het gebouw is binnenkort te verwachten. Aan de zijde van de Kerkstraat (links op de tekening) wordt een vleugel aan het bestaande gebouw aangebouwd, bevat tende een benedenzaaltje, twee bovenzaal tjes,, een kantoor (eventueel voor kerke lijke doeleinden in te richten), hal, garde robe en toiletten. De ingang van het gebouw komt nu in het nieuwe gedeelte. De bestaande ingang blijft, maar wordt uitsluitend gebruikt voor bijzondere gelegenheden, zoals begra fenissen en dergelijke. Voor de gebruikers van het toneel worden twee nieuwe toilet ten gebouwd. De zaal heeft deze winter centrale verwarming gekregen, waarmee ook het nieuwe gedeelte verwarmd zal worden. Aan de voorzijde van het oude ge bouw komt, in de plaats van de tegen woordige toiletten, een filmcabine. i fc-o» r.nar Z 4c o li". kontoor hal - I m<9e>rvg l 2 ntiévWé toitetteo Zes en negentig leerlingen van de lagere scholen in deze gemeente hebben dinsdagmorgen het praktisch gedeelte van het verkeersexamen afgelegd, af genomen door een commissie uit de af deling Holten van het Verbond voor Veilig Verkeer. Twee leerlingen van de o.l. dorpsschool moesten wegens ziekte verstek laten gaan. De eerste candidaat- jes, die van start gingen hadden het niet gemakkelijk, want zij legden hun verkeersproef af in de stromende regen. Later klaarde het weer gelukkig op en werd het fietsen langs de uitgestippelde route gemakkelijker. De politie en een groot aantal helpers en helpsters was ingeschakeld om het examen vlot te doen verlopen. Elke school telde zo bleek na af loop van dit examen een of meer „bollebozen" in het verkeer, die zowel het theoretisch als praktisch deel van het examen zonder fouten hadden af gelegd. Dat waren: van de Dorpsschool: Gery den Bouw meester, Ankie Hiddink, Alice ten Kam- pe, Dick Meerman, Herman Schorfhaar, Irna Stukker, Johanna Tuller en Annet Wissink, van de School met de Bijbel: Johan Steunenberg en Wilke Beltman, van de o.l. school te Dijkerhoek: Dientje Wechstapel en van de o.l. school te Es- pelo: Johny v. d. Linden en Wim Toor- neman. De overige uitslagen waren: Dorps school: 11 met 1 fout, 7 met 2, 6 met 3, 5 met 4, 1 met 5, 1 met 6 en 2 met 7 fou ten. Een candidaatje moest worden af gewezen. School met de Bijbel: 12 met 1 fout, 10 met 2, 3 met 3, 1 met 4, 1 met 6, en 2 met 7 fouten. Afgewezen 1. O. L. School Dijkerhoek: 2 met 1 fout, 4 met 2, 1 met 3, 1 met 4 en 2 met 6 fou ten. Geen afgewezen. O. L. School te Espelo: 1 met 1 fout, 3 met 2, 2 met 3 en 1 met 5 fouten. Twee candidaatjes afgewezen. 's Middags hebben de heren T. Prak en R. Petter, bestuursleden der afdeling, in de scholen de diploma's uitgereikt en er op gewezen dat de waarde van het veilig verkeersdiploma vooral zit in het ook naleven van de verkeersvoorschrif ten in de praktijk. Een van de candi daatjes, die bij het theoretisch examen 7 fouten maakte en feitelijk aan het straatexamen niet mee had mogen doen, legde de gehele route foutloos af. Zij gaf blijk de regels van het verkeer toch wel te kennen. Behalve het diploma ont vingen de kinderen het bijbehorende speldje en een reep chocolade. De voorzitter van de afdeling, de heer W. ten Berge, heeft in hotel Holterman helpers en helpsters en met name de OFFICIËLE PUBLIKATIE hoofden van scholen, onderwijzers, po litie en vooral, hen die al vele jaren hun medewerking verlenen dank gebracht. De afdeling, die tot nu toe behalve ten aanzien van de verkeersexamens nog niet naar buiten is getreden, hoopt in de komende herfst grote activiteit te ontplooien met betrekking to de op voeding in lie verkeer. Begin juni zal de Inkoopcombinatie Ne derland in het voor een deel nog volop in aanbouw zijnde textielcentrum te Am sterdam een reusachtig, nieuw pand in gebruik nemen. Hier zal men voortaan in hypermoderne, eigen expoéitie-zalen regelmatig beurzen voor de texüel-detailhandel organiseren. Bovendien krijgt de „Nederland" in de nieuwe behuizing de beschikking over een wereldprimeur in de vorm van een volle dig electronisch bestuurd voorraad- en verdeelsysteem, waardoor het gereed maken van bestellingen voor de ca. 800 aangesloten zaken in minder dan geen tijd kan geschieden. Hoewel de Inkoopcombinatie Nederland geen directe relatie onderhoudt met de consumenten, zal het betrekken van het nieuwe pand toch niet onopgemerkt aan deze groep voorbijgaan. Door middel van een in geheel Neder land huis-aan-huis bezorgde krant kan ook het grote publiek kennis nemen van de aktiviteiten der organisatie en er boven dien tevens van profiteren. In de krant is namelijk een eenvoudige prijsvraag opge nomen, waaraan tal van waardevolle geld prijzen en eenreusachtig aantal waarde bonnen zijn verbonden. De laatste dienen te worden besteed bij de met de Inkoop- combinatie verbonden zaken. In Holten is dit Gebr. Schuppert, Dorps straat 31; showroom Stationsstraat. Dat de lente en daarmede het mooie weer nu wel voor goed hun intrede heb ben gedaan leiden wij af uit het gezang- van de nachtegaal, die wij donderdag avond voor het eerst weer hoorden in het geboomte aan de rand van de Holterberg. De vogel was nog niet geheel op slag, want het waren nog niet de echte rollers, die in het nachtelijk duister zo ver door kunnen klinken in het landschap. Maar dat is slechts eon kwestie van dagen en dan zingt de vogel onder een heldere ster renhemel weer zijn schoonste lied, vaak tot in de vroege morgen. Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belang hebbenden, dat in verband met Hemel vaartsdag op 19 mei a.s. het huisvuil niet op donderdag, maar op vrijdag 20 mei а.s. zal worden opgehaald. Holten, 13 mei 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar burgemeester. G. J. Langenbarg» secretaris. 1. De burgemeester van Holten brengt ingevolge artikel K 3 der kieswet ter openbare kennis, dat ter secretaire dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoek schriften om bij de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de ge meenteraad bij volmacht te stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 18 mei 1966 door de kiezer worden in gediend bij burgemeester en wethou ders der gemeente in welker kiesre- gister hij op de dag der kandidaat stelling is opgenomen. 3. Bij het verzoekschrift moet een ver klaring van de gemachtigde worden ingediend, dat deze bereid is als zo danig op te treden, alsmede, indien de gemachtigde niet in hetzelfde kies- register is opgenomen als de vol machtgever, een door de burgemees ter der gemeente, waar de gemach tigde in het kiezersregister is opge nomen, afgegeven verklaring, dat de gemachtigde op de dag der kandi daatstelling is opgenomen in het kie zersregister van zijn gemeente en dat de bereidverklaring van de gemach tigde in overeenstemming is met het bepaalde onder punt 5 van deze be kendmaking. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn op genomen in een kiezersregister. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aan nemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Holten, 19 april 1966. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. In verband met Hemelvaartsdag, don derdag, 19 mei a.s. wordt de werkweek één dag korter. Met het oog op de plan ning van de werkzaamheden op de druk kerij worden advertenties en eventuele berichten gaarne vóór woensdagmorgen 10 uur tegemoet gezien. Redactie en Administratie. Met de aanhouding van de inwoner van Deventer H, v. d. V. door de Rijks politie te Eefde in samenwerking met de gemeentepolitie te Deventer, is be halve een aantal inbraken in zomer huisjes onder de gemeente Gorssel, ook een deel van de inbraken en diefstallen uit Holtense zomerhuisjes tot klaarheid gebracht. In de woning van v. d. V. zijn o.m. een transistor-radio, een filmpro jectie-apparaat, een slaapzak en een tuinslang aangetroffen afkomstig van de inbraak in drie zomerhuisjes op de Borkeld, ongeveer tien dagen geleden. De flessen met alcoholische versnape ringen zijn inmiddels aangesproken en niet meer achterhaald. De inbraken in de zomerbungalows van de families Schut en Eijkhout, ongeveer drie maan den geleden, waarbij dekens, beddegoed en andere waardevolle voorwerpen zijn ontvreemd, zijn met deze aanhouding echter nog niet opgelost. Deze moeten waarschijnlijk op rekening van anderen geschreven worden. Het onderzoek in deze wordt dan ook voortgezet. Gevonden: 1 Dameshorloge 1 Rij wiel tas 1 Halssnoer 1 Portemonnaie 1 Hoofddoek Aan komen vliegen: 1 Parkiet Verloren: 1 Rijbewijs en bewijs van ontheffing 1 Kettinkje Weggelopen: 1 Hond (kruising Herder-Schotse colly) Vrijdag 13 mei t/m zondag 15 mei, Grote voorjaarsbeurs te Bathmen. Vrijdag 13 mei, 7—9 uur nam. Kleine schooltentoonstelling in de huishoud school. Zaterdag 14 mei, 1012 uur en 24 uur Schooltentoonstelling in de huishoud school. Zaterdag 14 mei, inzameling van lompen in de buurtschappen ten bate van de Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 14 mei, 's avonds 7 uur jaar lijkse leerlingenuitvoering Muziek school „Rijssen-Holten" in gebouw „Jeruël" te Rijssen. Zaterdag 14 mei, de gehele dag grote ver koop van legergoederen, (tenten, lucht bedden enz. enz.) bij J. Aanstoot, Beu- seberg 14. (Zie adv.). Zaterdag 14 mei, 7.30 uur, Grote dans en showavond in Amicitia (zie adv.). Maandag 16 mei, 9 uur Reisje bejaarden sociëteit vanaf het gebouw Irene (zie ber.). Zondag, 15 mei, 14 uur Oriënteringsrit voor auto's motoren en brommers van de M.A.C. „De Holterberg", vanaf café Vruggink. (Zie adv.). Maandag 16 mei, Administratiekantoor W. Bouwhuis begint zijn werkzaamheden. (Zie adv.). Maandag, 16 mei t/m 21 mei Slotman's Levensmiddelenbedrijf wegens vakantie gesloten. (Zie adv.). Maandag, 16-28 mei, grote inzameling met met lijsten voor de verbouwing van Irene. (Zie adv.). Dinsdag, 17 mei, 8 uur, Finale biljart-kam pioenschap „Kalfsterman" in het Sta tionskoffiehuis. Woensdag, 18 mei, 7.45 uur. Bijeenkomst Jonge Kerk ten huize familie Overbeek, Haarstraat 15. Ook nieuwe lidmaten worden verwacht. Vrijdag, 20 mei, 8 uur. Laatste bijeen komst in het seizoen van de afd. Hol ten van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen in de schuur van de fam. Ke- velam aan de Stationsstraat. Vrijdag, 20 mei, 8 uur. Ledenvergadering Tennisclub Holten in hotel Holterman. (Zie adv.). Zaterdag 21 mei, 9.45 uur, Sport- en tech nische wedstrijden P.J.G.O. Kring Hol ten, terreinen van ,,'t Bonte Paard", 19.45 uur prijsuitreiking met gezellige avond en bal na. Maandag 23 mei, 's avonds 8 uur in zaal „De Poppe" oprichtingsvergadering za terdagvoetbalclub. (Zie onder „zater dagvoetbal"). Maandag, 23 mei t/m 4 juni. Jaarlijkse collecte Ned. Roode Kruis. Dinsdag, 24 mei, 7.30 uur. Herv. Vrouwen groep vertrekt van „Irene" voor bus tocht naar Friesland. Donderdag, 26 mei, 13 uur. Hooibouw- demonstratie op de boerderij van de heer D. J. Bronsvoort, Dijkerhoek 32. (Zie bericht). ZONDAG 15 MEI 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 uur ds Israël; 10.15 uur ds Israël, medewerking Kerkkoor van Markelo. Extra collecte: Kerk en Ziekenzorg. Hemelvaartsdag: 8.30 uur ds Israël. Dijkerhoek: Bethanië 10.00 uur ds Ad- dink. Extra collecte: Kerk en Zieken zorg. Hervormd Holten zal deze maand één week later verschijnen. Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Hemelvaartsdag: 9.30 uur ds R. A. Hoog kamp. In deze dienst is het ene offer voor het evangelische werk in de clas sis Deventer. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Hemelvaartsdag: 8.45 uur H. Mis in ge bouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei, de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Geboren: Hendrik zv. J. Pfeifer en D. D. Hinderiks, woonwagenkamp. Herman, zv. R. F. Klein Velderman en G. J. H. Beffers, Bergmanstraat 25. Anja, d.v. A. Dijkink en G. Blokzijl, Beu- seberg 38. Overleden: Geen. Ondertrouwd: B. J. ten Dam, 25 jr., Pastoriestraat 41 en G. J. Wolthuis, 19 jr., Markelo. F. J. Kramer, 21 jr., La- renseweg 31 en J. H. Stam, Neerdorp 57 H. J. Klein Twennaar, 31 jr., Beuse- berg 49 en A. C. G. Hentzepeter, Nijme gen. J. W. Dennekamp, 27 jr., Rijssen en A. E. Rietberg, 22 jr., Beuseberg 80. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: C. G. J. Langeland van Coevorden naar Burg. v. d. Borchstraat 4. Vertrokken: L. C. Tromop, van Zo merhuisjesterrein F 8a naar Hellen- door. T. J. Kers, van Larenseweg 35 naar Goor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1