VüwmpUim AGENDA Leidsters gezinsverzorging namen afscheid „Dieks" Roelofs 55 jaar In de winkel niÊ bruirsing Piemaderra f2.95 ü@@r ie schoonheid wan de natuur PlecSitlge dodenherdenking aan de ielentelterweg Candidatenlijsten genummerd üoltense Middenstand had een goed jaar Fonds gevormd voor culturele en andere doeleinden Lompen voor „H.M.V." KERKDIENSTEN Doopzitting Zaterdag'7 mei 1966 No. 18 Jaargang 18 HQLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 TJitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 8,Iedere mm. meer 0,12 De dames J. II. Schuppert-Elbrecht en H. Maats-Kevelam hebben hun werk zaamheden als leidster van de gezins verzorging beëindigd. In een vergadering van het bestuur der Algemene Stichting voor Maatschappelijk Werk Holten, met de gezins- ien bejaardenverzorgsters, heb ben zij, in tegenwoordigheid van hun echtgenoten officiéél afscheid van hun werk genomen. Mevr. Schuppert is van af de oprichting der gezinsverzorging, 14 jaar geleden, leidster geweest, mevr. Maats was ruim twee jaar als zodanig werkzaam. In een gezellige en ongedwongen sfeer heeft de voorzitter van het stichtings bestuur, Ds C. C. Addink, herv. predikant, de dames toegesproken en hun dank ge bracht voor het vele werk, dat zij steeds met grote toewijding hebben verricht. Vaak op ogenblikken, dat het hen, met het oog op eigen gezin moeilijk uitkwam. In zijn dankwoord wilde hij dan ook graag hun echtgenoten betrekken. Aan dit werk dat vele mooie kanten heeft zullen zij ze ker met genoegen terugdenken. Inzonder heid geldt dit voor mevr. Schuppert, die na een voorzichtig begin, enkele leidsters en vele .gezinsverzorgsters en gezins helpsters heeft zien komen en gaan. Ds Addink bood de dames een kunstvoorwerp Vijf en vijftig jaar tot volle tevreden heid werkzaam bij hetzelfde levensmid- delenbedrijf is een vermeldenswaardige prestatie. Dat was zondag, 1 mei het ge val met de heer Hs. Roelofs, winkelbe diende in het bedrijf van de heer J. G. P. Muller, bij de klanten beter bekend als „Dieks" Roelofs. De patroon van Dieks gaf aan dit vrij zeldzaam jubileum een feestelijk tintje door de familie Roelofs te zijnen huize in de Dorpsstraat uit te nodigen en overhandigde hem als blijk van waardering, voor de trouw waar mede deze zijn vader en hem steeds heeft gediend, een gouden horloge. Dat was voor de jubilaris een bijzondere ver rassing waarop hij niet gerekend had en die aan zijn verjaardag een bijzonder accent gaf, want de heer Roelofs was deze dag net 69 jaar geworden. Dieks trad als jongmaatje op 1 mei 1911 in dienst van wijlen de heer J.G.P. Muller, de vader van de huidige eigenaar. Het was op die dag meimarkt in Holten en Dieks dacht na afloop van het werk naar deze feestelijke markt te gaan. Maar zijn patroon zette hem aan het eie ren inpakken. Dat gebeurde toen nog in grote manden met veel hooi en stro er tussen en met een dekje van jute. Maar toen dat werk gereed was, kreeg hij twee kwartjes van de baas en kon Dieks als alle Holter jongens meimarkt vieren. PATER FAMILIAS De heer Roelofs verloor reeds op 16- jarge leeftijd zijn vader en is lange tijd mede-kostwinnaar geweest voor het ge zin. Hij is nog steeds „pater familias", die in alle familie-omstandigheden ge raadpleegd wordt. Hij woont tegenover de winkel waarin hij zoveel voetstappen heeft staan, maar die inmiddels enkele malen is gemoderniseerd. Hij doet nog met grote liefde en opgewektheid zijn werken er is in de afgelopen 55 jaar een hechte band ontstaan tussen hem en zijn patroon, die ongehuwd is en zijn oudste kracht nog niet gaarne zou mis sen. Daarom was het dan ook een echt gezellige samenkomst zondagmorgen in huize Muller. Bij zijn 40-jarig jubileum ontving de heer Roelofs de eremedaille in brons ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. Sen bescherming in de vorm van Makkumer-aardewerk aan. Dit werk, dat met één gezinsverzorg ster begonnen is, telt nu 7 medewerksters in vaste dienst en 15 bejaardenverzorg sters, die een deel van de dag hiervoor be schikbaar stellen. Namens de bejaardenverzorgsters bood Jannie Reilink de beide dames een prach tig bloemwerk aan. De gezinsverzorgsters hadden in een eerdere bijeenkomst reeds met een geschenk afscheid genomen. Ds Addink heeft het gezelschap de nieu we leidsters, mevr. J. Knijff-Dekker en mevr. G. Landeweerd-Godeschalk, voor gesteld. Mevr. Knijff bracht haar schei dende voorgangsters ook dank en kwam tot de conclusie, dat ze ontzettend veel werk hebben verricht. Van hun kennis willen de niéuwe leidsters gaarne zo nodig profiteren. Nadat een verversing was rondgedeeld, heeft de burgemeester, Mr. Enklaar na mens het gemeentebestuur, de dames nog toegesproken. De gezinsverzorging, nu maatschappelijk werk, wordt gedragen door de Herv. en Geref. Kerk in samen werking met de gemeente. Doel is hulp aan de medemens. Het reilt en zeilt bij zonder goed. Er zijn nooit klachten ge hoord. Spreker herinnerde nog aan het werk der vorige leidsters mevr. Jansen- van den Brink en mevr. H. J. Sprokke- reef-Slotman. Er is geen gezin in Holten, dat niet blij is, dat er nu jonge dochters klaar staan om de helpende hand te bie den als er moeilijkheden in het gezin zijn. Mevr. Schuppert heeft ten slotte dank gebracht voor geschenken, en voor het vertrouwen, dat de leidsters geschonken In zijn strijd om vervuiling van de Holterberg tegen te gaan heeft de heer Cor Bal, de initiatiefnemer van de actie „Bosbal" weer iets nieuws bedacht. Hij heeft nu op de in papier verpakte frisdranken een z.g. extra statiegeld van 10 cent, welk bedragje wordt terugbetaald wan neer de mensen de verpakking in zijn ijstent „De 15 manden" terug bezorgen. Laat men de vex-pakking in de omgeving slingeren, dan krij gen de kinderen, welke zo nu en dan in de opruimingsactie worden in geschakeld uit de niet terugbetaalde gelden hun beloning in de vorm van een ijsje. De actie slaat goed aan, want zeer veel bezoekers van de Holterberg en van de ijstent hebben grote waardering voor het werk van de heer Bal voor het schoonhouden van de natuur. Hij heeft eti ketjes laten drukken die op de verpakking worden geplakt met het op schrift „Gooi mij niet in de vrije natuur. Extra statiegeld f 0,10". De consequentie, dat er ook mensen kunnen zijn, die voor art dubbeltje zijn bedrijf voorbijgaan, heeft de heer Bal volledig in zijn plannen ingecal culeerd. Met een eenvoudige, maar ontroerende plechtigheid heeft Holten woensdag avond bij het monument aan de Molen- belterweg haar doden herdacht, gevallen in en om de jaren 19401945. Terwijl de regen zacht neerruistte en de vogels in het jonge groen hun late avondlied zongen, hebben velen geluisterd naar de toespraak, die Ds J. H. Israël, herv. pre dikant, hield naar aanleiding van het bijbelwoord Nahum 1 vers 7, waarin hij de betekenis van dit herdenken schetste. De oud-strijders, vergezeld van het da gelijks bestuur der gemeente, de plaat selijke predikanten en anderen, die zich bij hen aansloten, maakten de stille tocht naar het monument, onder leiding van de heer G van den Bos, oud-onder- officier van de landmacht. Na het uitspreken van de aanvangs- tekst zongen de aanwezigen, waaronder veel jonge mensen, met begeleiding van de muziekvereniging „H.M.V." drie cou pletten van gezang 306. Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, sprak het laatste couplet van het ge dicht van wijlen Dr. M. van Wichen, „Monument": „Gedenken willen wij tezamen Als laatste boodschap staan hun namen. Gebeiteld in een stenen kleed Wij willen 't enig antwoord geven Door daden van persoonlijk leven: Dat niemand onzer hen vergeet". Na lezing van Johannes 3 de versen 1621, naar een proeve van vertaling van het Ned. Bijbel Genootschap, hield Ds Israël zijn toespraak waarin hij er op wees, dat de mens zich benauwd en be klemd gevoelt in deze tijd, die zo groot is door de techniek. Door die techniek ontdekken wij onze kleinheid en machte loosheid. Miljoenen hebben zich zo ge voeld in de vreselijke tijd van oorlog en bezetting, waarin zij ten onder gingen door de meest barbaarse methoden. De jongeren doen er goed aan het heden niet los te denken van hetgeen in de jaren 1940—1945 is geschied. Spreker herinnerde aan de huidige hongersnood en rassen-discriminatie en wees naar het bestel, dat God met deze wereld heeft. Terwijl H.M.V. koraalmuziek speelde, werden kransen gelegd van het gemeen tebestuur, van de oud-strijders, G.J.V. en C.J.V. en door drie padvinders van de „Waardenborchgroep". Na het oplezen van de namen der ge vallenen zong men nog een couplet van Gezang 293 en ging de predikant voor in dankgebed. Met het zingen van het eerste couplet van het „Wilhelmus" werd deze her denkingsbijeenkomst besloten. OFFICIËLE PUBLIKATIES Uitloting en rentebetaling obligatielening 1952, groot f 60.000,—. Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat in een op 4 mei 1966 gehouden openbare vergadering van hun college zijn uitgeloot de obligaties nrs. 4 en 11 van de obliga tielening 1952, oorspronkelijk groot f 60.000,—. Het bedrag dezer obligaties is op 9 mei a.s. betaalbaar gesteld bij de gemeente ontvanger tegen inwisseling van de uit gelote obligaties. De rente van deze lening is op 9 mei a.s. betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon nr. 14. Holten, 6 mei 1966. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De voorzitter van de woonruimtecom missie maakt bekend, dat de eerstvol gende zitting der commissie, op dinsdag 10 mei a.s. des avonds van 7.30 tot 8.30 uur zal worden gehouden. Holten, 6 mei 1966. De voorzitter voornoemd, J. Kroon. Tijdens de dinsdagmorgen ten ge meentehuize gehouden zitting van het centraal stembureau heeft de nummering plaats gehad van de ingeleverde candi datenlijsten. Door leden van de in de raad vertegenwoordigde partijen waren ver zoeken om een voorkeursnummer in gediend. De volgende nummers werden ten slotte toegekend: 1. C.H.U., 2. P.v.d.A., 3. Gemeentebelang, 4. A.R.P. en 5. Boeren partij. Gevonden: 1 Zakagenda 1 zak (met mhoud) 1 Plastic bus (met inhoud) 1 Bankbiljet 1 Leesbril 1 Bedelarmband Aan komen lopen: 1 Fox-hondje Aan komen vliegen: 1 Parkiet Verloren: 1 Regenbroek 1 Want 1 Bril 1 Kinderportemonnaie (met inhoud) 2 Rackets 1 Damesbril 1 Rol behang De heer G. Wissink Sr, die meer dan vijf en twintig jaar bestuurslid en daar van een aantal jaren voorzitter van de Holtense Handelsvereniging was, heeft zich in verband met zijn leeftijd niet meer herkiesbaar gesteld. In de maandagavond in het Stationskoffiehuïs van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering van de Holtense win keliers, heeft de huidige voorzitter, de heer W. ten Berge, zijn collega-midden stander dank gebracht voor het vele werk, dat hij voor de winkeliersvereni ging en daarmede ook in het belang van de gehele plaatselijke gemeenschap be langeloos heeft verricht. Hij liet zijn waarderende woorden gepaard gaan met een klein geschenk. De heer Wissink dankte bestuur en leden voor het ver trouwen, dat men steeds in hem heeft gesteld. In zij 11 openingswoord heeft de heer Ten Berge er aan herinnerd, dat de zomer 1965 een goed seizoen voor de Holtense middenstand is geweest. Ook over de Sint Nicolaasactie was hij zeer tevreden. De resultaten lagen plm. 23 hoger dan in het jaar 1964. In landelijk verband wees de voorzitter op de koude sanering, die zich in het midden- en kleinbedrijf voltrekt, zonder dat hier tegen afdoende maatregelen worden ge troffen. De secretaris-penningmeester, de heer J. A. Slotman, constateerde in zijn jaar verslag, dat het ledental constant bleef en 85 bedroeg. Er werd in het jaarverslag slechts één nieuwe zaak geopend n.l. van de Fa. J. van Bruggen in de Kerkstraat. Zijn financieel verslag wees een batig saldo aan, dat voornamelijk ontstaan is door baten van de Sint Nicolaasactie. Op voorstel van het bestuur werd be sloten voor deze winkelweekactie een apart fonds te vormen en te onderzoeken of het mogelijk is medewerking te ver lenen aan een feestverlichting langs de straten en op het braderieterrein. Als dit mogelijk is zal voor dit doel een bedrag van f 1000,beschikbaar worden gesteld uit genoemd fonds. De vereniging wil zich ook garant stellen tot een maximum van f 500,voor de eventuele uitvoering van een kinderprogramma tijdens de komende braderie van 26 tot en met 28 juli a.s. Bij de bespreking van het financieel verslag bepleitte de kascommissie, bij monde van de heer J. Reinaardus, een splitsing van het secretariaat en het penningmeesterschap. De voorzitter merkte op, dat de taakverdeling in het- bestuur tot de competitie behoort van het bestuur. Hierna volgde de in de aanhef ge noemde bestuursverkiezing waarbij de heer H. Koopman bij acclamatie werd herbenoemd en in de plaats van de heer Wissink, bij meerderheid van stemmen, de heer P. Brands als diens opvolger werd aangewezen. De heer Ten Berge heeft onder de aan dacht van de leden gebracht, dat op het zomerhuis jester rein nog een perceel bouwgrond ter beschikking ligt waarop een kampwinkel kan worden gebouwd. Zaterdag 14 mei a.s., te beginnen des morgens om 9 uur, zullen in de verschil lende buurtschappen de lompen worden opgehaald. Verschillende zakenmensen hebben voor deze inzameling weer een vrachtauto beschikbaar gesteld, zodat de actie vlot kan verlopen. De Opbrengst is bestemd voor aflossing van dd schuld (8000 gulden!) op de nieuwe uniformen. „H.M.V." rekent weer graag op de medewerking van alle huis vrouwen. Zaterdag 7 mei, 7.30 uur Dansen in 't Bonte Paard (zie adv.). Zaterdag 7 mei, 7.30 uur Grote dans- en Shov/avond in Amicitia (zie adv.). Maandag 9 mei, 7.30 uur postzegelruil- avond in café „De Waag" (fam. Ha verslag). Nieuwe leden hartelijk wel kom. Maandag 9 t/m zaterdag 14 mei „huis aan huis" collecte t.b.v. het fonds „Draagt elkanders lasten" (zie bericht en advertentie). Maandag 9 mei, 's avonds van 8 tot 10 uur gelegenheid tot bezichtiging van de nieuwe technische school te Rijssen (zie adv.). Dinsdag, 10 mei, 8 uur: Finale biljart-kam pioenschap „Kalfsterman" in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster man. Donderdag 12 mei, 9.3012 uur Zitting O.L.M. in Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman (zie adv.). Donderdag 12 mei, (8 uur precies) Doop- zitting in de consistorie der Herv. Kerk (zie ber.). Vrijdag 13 mei t/m zondag 15 mei, Grote voorpaarsbeurs te Bathmen (zie adv.). Vrijdag 13 mei, 2 uur, Kennismaking nieuwe leerlingen der huishoudschool met hun ouders. Vrijdag 13 mei, 7—9 uur nam. Kleine schooltentoonstelling in de huishoud school (zie adv.). Zaterdag 14 mei, 10—12 uur en 24 uur Schooltentoonstelling in de huishoud school (zie adv.). Zaterdag 14 mei, inzameling van lompen in de buurtschappen ten bate van de Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 14 mei, 's avonds 7 uur jaar lijkse leerlingenuitvoering Muziek school „Rijssen-Holten" in gebouw „Jeruël" te Rijssen (zie adv.). Maandag 16 mei, 9 uur Reisje bejaarden sociëteit vanaf het gebouw Irene (zie ber.). Maandag 16 mei: Reisje Bejaardensocie- teit. (Zie bericht). ZONDAG 1 MEI 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur Ds Addink. Extra collecte v. Ereschuld en Dank baarheid. 10.00 uur Jongerendienst in Irene, Dijkerbroek: Bethanië 10.00 uur Eerw. Heer Schellevis. Geref. Kerk: 9.30 uur Ds R. A. Hoogkamp, en 3.00 uur Ds de Boer van Hellendoom. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 7 en zondag 8 mei, de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel 18 03. In verband met de bediening van de H. Doop op 2e Pinksterdag zal op donderdag 12 mei a.s. 's avonds 8 uur precies doop zitting gehouden worden in de consistorie der Herv. Kerk. Geboren: Hendrik, zv. E. Vukkink en H. F. Tempelman, Hoffesstraat 6. An toinette, dv. G. J. Hulsman en G. van der Meulen, Bessinkpasstraat 3. Overleden: H. Paalman ev. M. J. Stappenbelt, 66 jr., Industriestraat 24. II. Middelesch ev. Lubberdink, 41 jr., Neerdorp 52, overleden te Utrecht. H. Slot, 53 jr., Stationsstraat 11, overleden te Zwolle. Ondertrouwd: B. J. Bouwhuis, 25 jr., Espelo 91, en A. J. Stevens, 22 jr., Raalte. H. Meijer, 39 jr., Neerdorp 7, en A. M. Berkhout, 35 jr., Neerdorp 7. Gehuwd: J. H. G. Mengerink, 24 jr., Goor, en T. J. Kers, 19 jr., Larenseweg35 H. J. Bosschers, 28 jr., Beuseberg 137, en E. Hulsman, 26 jr., Dijkerhoek 84. BEVOLKING Ingekomen: J. Wijnnobel en gez. v. Rheden naar Mr. G. Vixseboxsestraat 29. C. Ulfman en gez. v. Hellendoorn naar Waardenborchstraat 26. G. de Goede v. Apeldoorn naar Markepad 1. Vertrokken: J. A. de Baat en gez-, v. Bessinkpasstraat 14 naar Ede. S. Kra- kau v. Oranjestraat 21 naar Terschelling. A. C. Kreefft w.v. Mende v. Holter berg 26 naar Deventer. H. Buis v. Hoffesstraat 19 naar Raalte E. M. Kemper, v. Espelo 14 naar Raalte. J. Kolkman, v. Beuseberg 29 naar Almelo. R. H. Dijkstra en gez. v. Zomerh. terr. Clc naar Hengelo O.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1