ALGEMENE OPROEP Vrijdag 29 april 1966 Hygiëne, belangrijke factor in de samenleving aan de gang naar het Monument der gevallen Strijders Ruilverkaveling wordt vergroot De Pioniers eindigden als derde Straatschenderij en dierenmishandeling Kalfmesters kunnen bijstand aanvragen Heuvelrug-propaganda Expositie Kamp Houtrust Van de korte band 65 jaar getrouwd Garantiekredietregelingen voor het Midden- en Kleinbedrijf Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de Molenbelterweg op woensdag 4 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. 'De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van Ds. J. H. Israël, Herv. predikant. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen? De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders len de B.S. In de woensdagavond in hotel Holter- man gehouden vergadering van de af deling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak mevr. C. Den- cher-Joseph van de Stichting bevorde ring hygiënische gewoonten te Den Haag over het onderwerp „Hygiëne". Voordat de inleidster aan het woord kwam deed de presidente, mej. M. ter Borg nog een aantal mededelingen en werden een aantal huishoudelijke zaken afgehandeld. De voorzitster deelde mede, dat de laatste bijeenkomst in dit seizoen gehouden zal worden op vrijdag, 20 mei a.s. Verder was opgave mogelijk om op 2 juni naar Deventer te gaan, waar de provin ciale tuincommissie een dag organiseert voor het maken van veldboeketten. De algemene bondsvergadering op 12 mei te Arnhem zal door enkele leden worden bezocht en de prov. kledings- commissie zal in de herfst weer een naaiwedstrijd met show in kinderkle ding organiseren. De presidente verklaarde zich zeer ver heugd. dat bij de op 20 april gehouden provinciale wedstrijd de afdeling Holten op haar koekjes, welke gebakken waren door de dames Mulder, Metzger en Ter Borch, de eerste prijs werd behaald. Aan de ingezonden handwerken gemaakt door mevr. Steenhuis werd een derde prijs toegekend. Na dit zakelijke gedeelte kreeg mevr. Dencher het woord, die uiteenzette, dat er dx-ie soorten hygiëne zijn n.l. licha melijke, huishoudelijke en geestelijke hygiëne. Deze laatste hygiëne werd even genoemd, omdat zij erg belangrijk is voor de mens zelf en zijn medemens, maar inleidster ging daarop niet verder in. Als Nederlanders hebben wij de naam erg zindelijk te zijn, doch als wij, vooral in de grote steden, de straten bekijken, blijkt dit toch niet volledig op te gaan. Mevr. Dencher vond het zeer verheu gend, dat in Holten, naast alle banken, die door de gemeente zijn geplaatst, overal papieren zakken hangen. Zij hoopte dan ook, dat de moeders hun kinderen leren het afval hierin te de poneren. Binnenkort is een beslissing te venvach ten, waarbij 't ruilverkavelïngsblok Holten- Markelo met plm. 2.000 ha. zal worden uitgebreid. De buurtschappen Dijkerhoek en Espelo in de gemeente Holten zullen dan geheel onder deze ruilverkaveling vallen, die daarmede 12.000 ha. zal omvatten. De noordelijke en westelijke grens van het blok zal dari lopen, wanneer deze wijziging wordt goedgekeurd, langs de Helhuizer- weg in de richting Nieuw-Heeten, door het dorp Nieuw-Heeten, naar Okkenbroek en van Okkenbroek in zuidelijke richting naar de bestaande grens ten westen van de uit spanning ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Hierdoor wordt een zeer klein deel van de gemeenten Kaalte en Diepenveen in deze ruilverkaveling betrokken. Van de uitbrei ding ligt voorts plm. 250 ha. in de gemeen te Markelo over het Twente-Rïjnkanaal bij Broekheume. Deze vergroting van het blok betekent een belangrijk succes voor het gemeente bestuur van Holten en de afdelingen van de beide standsorganisaties O.L.M. en C.B.T.B., die op deze uitbreiding sterk heb ben aangedrongen en haar hebben gesti muleerd. Was het vroeger heel gewoon, dat men zich niet waste en verschoonde, tegen woordig, met alle hygiënische voorzie ningen, is dat helemaal geen probleem meer. Toch zou spreekster de hygiëni sche voorzieningen in de bedrijven, met name de kleinere, graag beter zien. Daar via de handen ook veel besmet telijke ziekten verspreid worden is het zo jammer, dat een fonteintje in het toilet, nog vaak als een luxe wordt be schouwd. Op alle facetten werd nog wat uit gebreider ingegaan, waarna de presi dente inleidster heel hartelijk dank bracht voor haar leerzaam betoog. Met de uitreiking van nog wat documenta tiemateriaal werd de avond besloten. In het schaakwereld je van de Twentse Schaakbond, de T.S.B., is de strijd in de 3e klasse A. waarin onze plaatselijke schaakclub „De Pioniers" uitkomt, ten einde. Het Dagblad van het Oosten schreef daarover: De laatste jaren waren in deze klasse Goor, Holten, Den Ham en ENO 2 uit Nlj- verdal steeds de grootste kanshebbers op de titel. Nu Goor het vox'ig seizoen de titel behaalde en promoveerde naar de 2e klasse, waar het zich op het nippertje heeft gehandhaafd, werd verwacht, dat de andere drie clubs onderling zouden uit maken wie met de erekroon zou gaan strijken. Maar reeds op de helft der com petitie stond vast, dat Den Ham niet meer meetelde, maar dat Almelo 3, waarvan men een plaats in de middenmoot had verwacht, zich in de titelstrijd zou gaan mengen, vooral toen met 5J/24% van Holten werd gewonnen. Een onverwachte nederlaag tegen het toch niet zo sterke Hardenberg 2 scheen aan alle kampioens illusies een einde te maken, maar Holten deed haar sportieve plicht en dwong ENO een gelijk spel af, zodat de laatste wed strijd van Almelo 3 tegen de Nijverdallers de beslissing moest brengen. Deze wedstrijd werd op de eerste speel avond afgebroken met een 4Va3Vz stand voor Almelo 3, terwijl de kans groot was dat uit de resterende twee partijen het benodigde laatste punt gehaald zou wor den. Huisanalyses in Nijverdal bevestig den de Almelose vermoedens, waarna zon der verder te spelen in onderling overleg werd besloten dat de partij aan bord 8 gewonnen was voor Almelo 3, dat hier mede beslag legde op de kampioenstitel. Een mooi geschenk voor deze juist 35- jarige schaakvereniging. Hier volgt nog de eindstand: Almelo 3 5 4 0 1 8 29 —21 ENO 2 5 3 1 1 7 33 —17 Holten 5 2 2 1 6 31 i—18 Ys Hardenberg 2 5 2 0 3 4 14 —16 Stork 5 1 1 3 3 15 —35 Den Ham 5 1 0 4 2 17 4—32 y3 Jongelui van elders die op zaterdagavond naar hier komen om tc dansen, beginnen steeds meer aanleiding te geven tot straat schenderij en andere excessen, waardoor ei gendommen van de overheid en van de in gezetenen worden vernield of in gevaar ge bracht. Daarbij moest b.v. de laatste weken de straatverlichting het ontgelden. De rijks politic heeft nu zaterdag om plm. half tien de 17-jarige I.P.M. uit Wierden en de 17- jarige J.D. uit Aadorp bij Almelo, die zich blijkbaar eerst aan te veel bier hadden te goed gedaan, in de kraag gepakt, omdat zij lampen van de straatverlichting bij het bus station van de O.A.D. hadden stuk getrapt. Door tegen deze masten te trappen breekt, door het trillen, het glazen rokje om de lamp af en wordt meestal ook de lamp zelf vernield. Dat betekent voor iedere lamp, met het arbeidsloon voor het herstel mee, enkele tientallen guldens schade. Dit deden notabene u.l.o.-leerlingen, die vlak voor hun examen staan en ettelijke glazen bier ge dronken hadden. Een ander geval deed zich voor in de dorpsstraat. Om plm. half elf werd voor Amicitia een hond door een bromfiets aan gereden. Het gewonde dier werd door de 21-jarige J. B. uit Borne, pardoes in de vrachtauto van J. B. uit Holten geworpen. Enkele jongens namen dat niet en wilden B. te lijf, die in de woning van de familie A. in de Kerkstraat vluchtte, die hij later door een raampje weer heeft verlaten. De rijks politie heeft deze knaap opgespoord en naar het bureau opgebracht waar hem een pro ces-verbaal wegens dierenmishandeling is aangezegd. De gewonde hond is, na door een der plaatselijke dierenartsen behandeld te zijn, later gestorven. Voorts werd die avond een bromfiets ver mist. Deze is later in Twello teruggevonden. Tegen elementen, die dergelijke straat schenderij bedrijven zal krachtig moeten worden opgetreden. Niet alleen in het be lang van de openbare orde. maar ook om dat de bonafide jongelui de dupe dreigen te worden. Kalvermesters kunnen in financiële moeilijkheden geraken, nu de invoer van kalveren en kalfsvlees uit Nederland door een aantal belangrijke afzetlanden lang durig is gesloten. Zoals bekend, zijn deze veterinair-sanitaire maatregelen het ge volg geweest van het mond- en klauw zeer onder de varkensstapel, welke ziek te vooral in de afgelopen winter in ons land heeft geheerst. In hun bestaan bedreigde kalvermes ters kunnen zich tot het gemeentehuis of de gemeentelijke sociale dienst wenden voor een snelle hulpverlening, als zij die hulp niet elders kunnen ontvangen. De Rijksgroepsregeling Zelfstandigen biedt daartoe de mogelijkheden, t.w. de ver strekking van geldleningen ter financie ring van de voortzetting van de produc tie en zo nodig ook een wekelijkse uitke ring voor het gezin. De minister van landbouw en visserij heeft de rijkslandbouwvoorlichtingsdien- sten aangewezen om in samenwerking met de provinciale voedselcommissaris- sen en hun apparaat van de districtsbu reauhouders adviezen te verstrekken aan de gemeenten, die aanvragen van kalver mesters ter behandeling ontvangen. Te vens heeft de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk in een rondschrijven aan de gemeentebesturen hun bijzondere aandacht gevraagd voor het belang van een snelle hulpverlening. Tot een bedrag van f 150.000,— worden de kredietaanvragen rechtstreeks door de Nederlandse Middenstandsbank N.V. af gedaan. De looptijd is maximaal 15 jaar. V estiginskrediet Deze kredietvorm is in 1965 tot stand ge komen en geldt alleen voor hen, die zich voor de eerste maal willen vestigen en niet over voldoende eigen middelen be schikken. Zij moeten over goede onder nemingscapaciteiten beschikken. Het vestiginskrediet beoogt de functie van het risicodragend kapitaal over te nemen. Het georganiseerde bedrijfsleven moet bereid zijn samen met de Overheid op basis van fifty-fifty garant te zijn voor eventuele verliezen op dit krediet. Om in principe voor dit krediet in aan merking te komen moet de aanvrager over een minimum aan middelen be schikken van 5 van de balanstelling na kredietverlening. Het vestiginskrediet mag ten hoogste f 50.000,bedragen tot een maximum van 25 van de balanstelling, waarbij dan een risicodragend kapitaal van 30 wordt gevormd. Een vestigingskrediet zonder verdere kredietverlening is niet denkbaar. Het kan gecombineerd worden met een van de andere garantiejeredietvormen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand of bij de medegaranderende instelling van het bedrijfsleven. Krediet voor economische samenwerking Een economisch samenwerkingskrediet kan worden verleend aan twee of meer ondernemers, die door samenwerking tot betere bedrijfsresultaten kunnen komen dan zij ieder afzonderlijk kunnen beha len. Het krediet kan zowel dienen voor in vesteringen (machines, bedrijfspanden) als ook voor de verschaffing van bedrijfs kapitaal ter financiering van voorraden en vorderingen zowel voor reeds bestaan- den als nieuwe vormen van economische samenwerking. Voor dit krediet is geen maximum bedrag vastgesteld. De looptijd is ten hoogste 10 jaar. Aanvragen in te dienen bij de Neder- landsche Middenstandsbank. Deze kredietvorm vindt alleen toepas sing indien in de betrokken branche een De Stichting „De Overijsselse Heuvel rug", waarin samenwerken de V.V.V.'s van Hellen door n-Nijverdal, Holten, Dalf- sen, Ommen, Den Ham en Rijssen, is op de kampeer- en sporttentoonstelling „Kamp Houtrusfc", die een week geduurd heeft en woensdag eindigde, voor 't eerst officieel naar buiten getreden in haar hui dige vorm. De samenwerkende V.V.V.'s hadden hier een aantrekkelijke stand ingericht, die evenals de Gelderse V.V.V., belangrijke toeristische informaties heeft gegeven aan de bezoekers van deze expositie. Naast de heer B. J. Stulen, de leider van de Heuvelrug-V. V.V., heeft onze plaatsgenoot, de heer G. H. Kers, admini strateur der V.V.V. „Holtens Belang", van woensdag tot en met zaterdag hier heel wat mensen ontvangen en folders uitge reikt. Hij werd de volgende dagen opge volgd door de informatrice van de V.V.V. Hellendoorn-Nijverdal, mej. F. Kamphuis uit Rijssen. De stand maakte dank zij de fotowand, verkregen met medewerking van de di verse gemeentebesturen, en een wildstand ingericht door de heer Kees Bos, de eige naar van het natuur-historisch museum „Piet Bos" op de Holterberg, een uitste kende indruk, waardoor de aantrekkelijk heid van het natuurschoon in de genoem de gemeenten voor de talrijke bezoekers duidelijk naar voren kwam. Bloemen en planten, beschikbaar gesteld door de ge meente Hellendoorn, completeerden de stand. 15.000 GULDEN BIJ WINST De voetbalbond uit Uruguay heeft zijn spelers een daverende beloning toege zegd, n.l. ruim f 15.000 per man indien zij het wereldkampioenschap behalen, welke wedstrijden deze zomer in Engeland wor den gehouden. In 1930 en in 1950 behaal de een elftal van Uruguay eveneens de wereldtitel. VIJFTIGDUIZEND FOLDERS Op een tentoonstelling in Den Haag, waar de Overijsselse Heuvelrug, vertegen woordigd door de V.V.V., reclame heeft gemaakt voor Twente, werden 50.000 folders uitgereikt. Nijverdal. Op woensdag 4 mei a.s. zal in Nijverdal een bijzonder huwelijk wor den hei'dacht, n.l. een 65-jarig huwelijk. Het echtpaar W. Westenberg A. Westen- berg-Imhof, wonende Groen van Prinste- rerstraat 26, herdenkt dan het feit, dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Al die jaren zijn ze in Nijverdal woon achtig geweest, waarvan plm. 35 jaar op bovengenoemd adres (vroeger de Zwarte- weg geheten). Bruid en bruidegom zijn beide bijna 88 jaar (n.l. in juli en aug. a.s.). Al komen zachtjes aan de gebreken van de oude dag, ze zorgen nog zelf voor de maaltijden, terwijl er hulp is voor het zwaardere werk. Ze blijven ook nog wel op de hoogte met verschillende gebeurtenissen uit de omgeving. Familieomstandigheden dragen er toe bij, dat dit bijzonder gebeuren slechts in intieme kring zal worden herdacht. Be halve kun kinderen zijn er 20 kleinkinde ren en 19 achterkleinkinderen, zodat dit feit niet geheel onopgemerkt voorbij zal gaan. NOG RUIM EEN WEEK 8 MEI MOEDERDAG Al zeggen sommigen, dat Moederdag is uitgevonden door sommige zaken mensen, het is een feit dat het wel een dag is om „Moeder" op deze dag eens bijzonder te verwennen. Een bloemetje is gauw gekocht, maar misschien is er ook nog wel iets origineels, meer een per soonlijk geschenk te vinden. En heus, het ligt niet altijd in een bepaalde prijs klasse, dat een geschenk gewaardeerd wordt. WIERDEN VIERT FEEST Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis gaat de gem. Wierden 6 dagen feest vieren. Het begint reeds zaterdag a.s. met o.a. een groot con cours hippique en 's avonds een amuse mentsshow. Daarna maandag een grote veemarkt en een show. Dinsdag komt Swiebertje, speciaal voor de jeugd. In ver band met de Nationale Herdenking wor den woensdag geen feestelijkheden geor ganiseerd. Donderdag weer een grote voorjaars show en vrijdag opnieuw 'n amusements programma. Zaterdag o.a. opening van het gemeentehuis door de Commissaris der Koningin en 's avonds vuurwerk. Inleiding Garantie-kredietmogelijkheden, door de Overheid geschapen, zijn niet van van daag of gisteren. Reeds voor de tweede wereldoorlog ver leende de Overheid kredietfaciliteiten aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die in financiële moeilijk heden waren geraakt. Zoals b.v. tijdens de eerste wereldoorlog en in de eerste crisisperiode na 1930. Deze kredietverleningen droegen echter een incidenteel karakter. Van een syste matische aanpaak was toen nog geen sprake. Eerst in 1936, bij de oprchting van de regionale borgstellingsfondsen en in 1939 bij de instelling van de Werktuigenkre- öietregelng kregen deze kredietfacilitei ten vastere vorm. De na de tweede wereldoorlog op econo misch gebied ontstane belangrijke wij zigingen, deden een grote kredietbehoef te ontstaan, die het wenselijk maakte tot uitbreiding van de bestaande krediet regelingen over te gaan. Van twee kredietregelingen vóór de oor log is men thans gekomen tot zeven kredietvormen. In 1956 werden de verschillende krediet- regelingen voor het eerst samengevat in de „Middenstandskredietbeschikking 1956". Nadien is deze beschikking enige keren aangepast. Het laatst op 4 febru ari 1965. Officieel heet de regeling nu „Kredietbeschikking midden- en klein bedrijf 1965". De eerste wijziging die opvalt, is de naamsverandering. Voorheen sprak men van „MiddenstandsT-kredietbeschikking. Nu heet het Kredietbeschikking „Midden- en Kleinbedrijf". De naamsverandering van het Directoraat-Generaal voor de Middenstand en het Toerisme in „Direc toraat-Generaal voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme" zal hieraan niet vreemd zijn. Een andere, zeer belangrijke, wijziging is de verhoging van de geldende krediet maxima. Bovendien werden er nieuwe kredietvormen geschapen. Het lijkt ons daarom nuttig in het hier navolgende, de verschillende krediet vormen, met hun bijzonderheden, nog eens onder de aandacht te brengen. "Wie komt in aanmerking Voor een garantie-krediet komen in aan merking in het kort gezegd de on dernemers, die kredietwaardig zijn en niet voor een normaal bankkrediet in aanmerking komen, omdat zij niet in staat zijn een voldoende en tevens snel realiseerbare dekking te geven. Het kre diet moet economisch verantwoord zijn. Er moet derhalve verwacht kunnen wor den, dat rente en aflossing regelmatig zullen worden betaald. De kredietvormen Bijzonder bedrijfskrediet Dit krediet is een samenvoeging van twee tot voor kort afzonderlijk bestaande kredietvormen, nl. het bedrijfsuitrus- tingskrediet en het bijzonder krediet. Met een bijzonder bedrijfskrediet kunnen worden gefinancierd aanschaffing of ver nieuwing van bedrijfsuitrusting in ruime zin, zoals inventarissen, machines, be drijfsauto's, instrumenten e.d. De wer kingssfeer van dit krediet strekt zich ook uit tot b.v. de financiering van het inte rieur van bedrijfspanden en verbouwin gen. Het mag ook worden bestemd voor de opheffing van liquiditeitsmoeilijkheden. De oorzaken hiervan kunnen vele zijn. Zij kunnen gelegen zijn in een snelle doch niettemin verantwoorde bedrijfs- groei met als gevolg knelpunten bij de financiering van debiteuren en voorra den. Ook kunnen zij gelegen zijn in van buiten af komende invloeden zoals b.v. verbrokkeling van het kapitaal door boedelscheiding of door wijziging van het assortiment in verband met verande ring in de vraag. Voor deze doeleinden mag een krediet worden verleend tot een maximum van f 150.000,Indien de kredietbehoefte groter is dan dit bedrag kan zelfs een hoger krediet worden verleend, nadat de Minister de aanvrage eerst heeft goed gekeurd. bijzonder waarborgfonds bestaat dat te zamen met de overheid voor de verleende kredieten garant blijft. Het kan worden verstrekt aan een (adspirant) onderne mer die een bestaand bedrijf wil over nemen, ook overname van het pand is mogelijk. In deze gevallen gaat het vaak om jonge ondernemers, die een bedrijf willen over nemen van een op leeftijd gekomen mid denstander, die er mede wil ophouden. De doorstroming in het midden- en kleinbedrijf en de voortzetting van de bestaande ondernemingen kan hiermede worden bevórderd. Het maximum-kredietbedrag wordt per waarborgfonds vastgesteld. Het varieert van f 15.000,tot f 75.000, De looptijd is 10 jaar. Aanvragen moeten worden ingediend bij de betreffende branchewaarborgfondsen. Inrichtingskrediet Dit krediet geldt naar zijn aard voor de financiering van de inrichting van nieuwbouw-panden, ten hoogste drie jaar oud. Als echter een (adspirant)-onder nemer zich in een ouder pand wil ves tigen en daartoe een vestigingskrediet nodig heeft, kan hij toch een beroep doen op een inrichtingscrediet. Het maximum-bedrag van dit krediet is f 150.000,Met goedvinden van de Mi nister kan ook bij" deze kredietvorm van het maximumbedrag worden afgeweken. Ondernemers, die geen behoefte hebben aan een inrichtingskrediet maar wel aan een huurgarantie, «kunnen ook met deze kredietvorm worden geholpen. Hypothecair-krediet Voorheen kon zo'n krediet alleen worden verleend voor de bouw of de aankoop van een nieuw pand niet ouder dan drie jaar). Men kan nu echter ook dit krediet verkrijgen voor de vestiging in een pand van oudere datum. Nieuw is ook de mo gelijkheid, dat de bij een bedrijfsruimte behorende woning onder de hypothecaire garantie mag worden begrepen. De staat is nl. bereid onder bepaalde voorwaarden een garantie te stellen voor een hypothecaire lening van ten hoogste 85 van de stichtingskosten of de koop som van het bedrijfspand, resp. van het bedrijfsgedeelte van het pand inclusief de waarde van de grond en de daarbij behorende woning tot een maximum van f 150.000,—. Dit bedrag kan alleen worden over schreden na verkregen goedkeurng van de Minister van Economische Zaken. Het Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand, waar de aanvragen moeten worden ingediend, kan de aanvrager be hulpzaam zijn bij het zoeken van een geldgever. Bij het indienen van een aanvrage voor een inrichtingskrediet, een hypothecair- krediet of een inrichtingskrediet gecom bineerd met een hypothecairkrediet, is een bedrag van f25,verschuldigd. Dit bedrag wordt, ook wanneer de aanvrage wordt afgewezen, niet terugbetaald. Bij inwilliging van de aanvrage wordt door het A.W.M. (Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand) een bijdrage in de kosten van behandeling gevorderd van lVs van het bedrag van het toegewezen krediet met een minimum van f250, en een maximum van f 1.800, Deze kredietvorm kan ook worden aan gevraagd voor het stichten van een eerste of tweede filiaal. Borgstellingsfondskrediet Borgstellingsfondsen kunnen kredieten verstrekken tot een maximum van f 10.000,Kleinere ondernemingen kun nen derhalve, ter bestrijding van finan ciële moeilijkheden een beroep doen op deze kredietmogelijkheid. Aanvragen in te dienen bij de desbetref fende Borgstellingsfondsen. Natuurlijk moet ook bij deze kleinere kredieten de aanvrager aan bepaalde voorwaarde vol doen. Ook aanvragen voor het bijzonder bedrijfskrediet dienen tot een bedrag van f5.000,— bij de borgstellingsfondsen te worden ingediend en voor f5.000,tot f 10.000,— óf bij de borgstellingsfondsen óf bij de Nederlandse Middenstandsbank N.V. Voor de oplossing van de financierings problemen van vele ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf bieden naar wordt aangenomen de hiervoor be schreven garantie-kredieten vele moge lijkheden. Wie nog nader wil worden geïnformeerd, kan zich wenden tot zijn organisatie, tot de krediet-verlenende instellingen of tot de Rijksconsulent voor het Midden- en Kleinbedrijf cn Toerisme in zijn pro vincie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 4