AGENDA KERKDIENSTEN Uit liet plaatselijk parlement 30 april - Verjaardag fi M. Koningin Juliana Veertig jaar in dienst MOEDERDAG zondag 8 mei van „De Vrijheid" Burgerlijke Stand Gevonden voorwerpen Stille tocht door Holten Condoleancegebouwtje op het kerkhof Aankoop villagronden aangehouden Erve Hengeveld in het Holterbroek wordt geruild Krentenbossen in bloei Programma Koninginnedag Auto uitgebrand Lampionoptocht Vrijdag 29 april 1966 No. 17 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal I Uitgave van de Stichting Hollens Nieuwsblad" I Adv..vriis mm. (d contant) S,~. Iedere mm. meer f 0.12 Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 te Holten. Telefoon 051^83 - 1231 Vrijdag 29 april en vervolgens iedere vrijdagmiddag: Bloemisterij Haneveld, achter smederij Maats, Dorpsstraat 36, geopend. Vrijdag 29 april, 7.45 uur Jaarfeest meis jes- en jongensclubs van Espelo in „Het Trefpunt" (zie adv.). Vrijdag 29 april 9.30 uur, opening Bloe menhandel „Marjo", Oranjestraat 29, (achter Horlogerie Bouwhuis en Zn.). (Zie advertentie). Zaterdag 30 april, (Koninginnedag) 2 uur Openlucht tekenwedstrijd kinderen van de speeltuinvereniging „De Kol" (zie ber.). Zaterdag 30 april, (Koninginnedag) 8 uur Lampion-optocht kinderen speeltuin vereniging „De Kol" met H.M.V. Zaterdag 30 april, (Koninginnedag) 13 uur, alle zaken gesloten. Zaterdag 30 april, (Koninginnedag) 8 uur Feestavond Chr. Oranjevereniging in het gebouw Irene met toneelvoorstel ling van O.H.C. (zie ber.). Zaterdag 30 april, (Koninginnedag) 7.30 uur Groot Oranjebal in Amicitia (zie adv.). Zaterdag 30 april (Koninginnedag), 2 uur Grote motocross op het circuit Zuur- berg (zie adv.). Dinsdag 3 mei, 8 uur: Ledenvergadering Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" in hotel Holterman. Dinsdag 3 mei, 8 uur, Algemene leden vergadering Holtense Handelsvereni ging in café Kalfsterman (zie adv.). Woensdag, 4 mei, 19.30 uur, Verzamelen bij de Herv. Kerk voor de dodenherden king bij het monument aan de Molen- belterweg. Donderdag, 5 mei, 8 uur: Finale kam pioenschap biljartbond „Ons Genoegen" in Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag 7 mei, 7.30 uur Dansen in 't Bonte Paard. Dinsdag, 10 mei, 8 uur: Finale biljart-kam pioenschap „Kalfsterman" in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster man. Vrijdag 13 mei, 2 uur, Kennismaking nieuwe leerlingen der huishoudschool met hun ouders. Vrijdag 13 mei, 79 uur nam. Kleine schooltentoonstelling in de huishoud school. Zaterdag 14 mei, 10—12 uur en- 24 uur Schooltentoonstelling in de huishoud school. Zaterdag 14 mei, inzameling van lompen in de buurtschappen ten bate van de Holtense Muziekvereniging. ZONDAG 1 MEI 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10.15 uur ds Israël. Extra col lecte jeugdwerk. Dijkerhoek: Bethanië 10 uur ds Addink (bed. H. Doop). Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 30 april en zondag 1 mei, de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 1515. Geboren: Irma Hendrika Evelyne, d.v. G. H. Bramer en J. H. J. Versteeg, Dorps straat 47. Annette, d.v. H. Krijgsman en Z. J. Wierenga, Kerkhofsweg 10. Ondertrouwd: J. H. G. Mengerink, 24 jr, Goor en T, J. Kers, 19 jr, Holten. J. Stam, 26 jr, Holten en J. Hasewinkel, 24 jr, Gorssel. J. B. J. Uffen, 23 jr, Voor burg en F. Rietman, 25 jr, Holten. Gehuwd: H. E. Wichink, 27 jr, Kaalte en E. M. Kemper, 25 jr, Espelo 14. Overleden: geen. BEVOLKING Ingekomen: geen. Vertrokken: geen. Gevonden: Paar herenhandschoenen; kinderfietsje; handschoen. Verloren: Portemonnee (m. inhoud); regènjack; sjaal; aktetas (m. inhoud). De stille tocht naar het monument der gevallen strijders aan de Molenhei terweg vindt woensdagavond, 4 mei, plaats. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden uit genodigd aan deze dodenherdenking deel te nemen door zich om 19.30 uur te verzame len hij de Ncd. Herv. Kerk of zich onder weg bij de stoet aan te sluiten. Bij het mo nument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van ds J. H. Israël, Herv. pre dikant alhier, met een muzikale omlijsting door de muziekvereniging „H.M.V,". Men kan met piëteit het offer, dat de ge vallenen met hun leven voor ons allen brachten, gedenken, door de nationale drie kleur half stok uit te hangen. Nadat om 8 uur twee minuten stilte in acht genomen zijn wordt de vlag weer gehesen en voor het vallen van de avond ingenomen. Voor de nationale feestdag op donder dag 5 mei, zijn geen bijzondere activiteiten vastgesteld. lil de vrijdagmorgen gehouden spoed eisende vergadering van de gemeenteraad kwam het tot een ernstig meningsverschil tussen de heer Ten Berge (vvd) en het college van burgemeester en wethouders over de aankoop van een belangrijk per ceel grond in het villaterreïn Look. Van een drietal eigenaren heeft de gemeente nog steeds de benodigde bos- en heidegrond aan de oostelijke rand van de Holterberg niet kunnen aankopen. Deze personen zijn thans in een onteigeningsprocedure gewik keld en dit is voor de heer J. Vroege, make laar te Voorburg blijkbaar aanleiding ge worden maar op tijd eieren voor zijn geld te kiezen door bij minnelijke schikking zijn grond aan de gemeente aan te bieden. Burgemeester en wethouders stelden de raad daarom voor van de lieer Vroege aan te kopen een perceel grond ter grootte van 10.17.50 ha. voor de som Van ƒ228.937,50 of 2,25 per vierkante meter, onder be ding, dat hij drie bouwpercelen ter grootte van 0.56.75 ha. hieruit zou mogen houden tegen een prijs van 7,75 per m2 of totaal 43.981,25, waarin de kosten van het bouw- rijpmaken derhalve zouden zijn verdiscon teerd. Aan de vergadering, die om 11 uur be gon was vanaf 10 uur een informele be spreking vooraf gegaan, omdat de agenda nog meer grondtransacties bevatte. De heer Ten Berge verklaarde in de open bare vergadering blij te zijn met het feit, dat de betrokken eigenaar zijn grond aan de gemeente heeft aangeboden, maar er ernstig bezwaar tegen te hebben dat drie percelen tegen een nu al te fixeren prijs buiten de koop gehouden zouden worden. Naar zijn mening zal deze eigenaar voor de drie bouwterreinen momenteel 10, per vierkante meter betalen, terwijl de kans bestaat, dat deze prijs over enige tijd veel hoger zal blijken te zijn. Bovendien schept men precedenten doordat anderen die kans niet geboden is en wordt hiermede specu latie in de hand gewerkt. Bij onteigening gaat de eigenaar wat de lieer Ten Berge noemde „voor de bijl". Hij verklaarde zeer ernstige bedenkingen te hebben tegen ten eerste het systeem en ten tweede de prijs. (Wat de prijs betreft is de heer Ten Berge- abuis. Deze is geen 10 maar 7,75 Red.) De burgemeester, Mr. Enklaar, was van mening, dat 7,75 voor de bouwrijpe grond een volkomen reële prijs is. Alle factoren, als aanleg wegen, kabels, salaris bosarbei- der, enz. zijn hierin verdisconteerd. Boven dien moet er rekening mede gehouden wor den, dat de Kroon heeft beslist, dat groen stroken niet onteigend kunnen worden. Als de gemeente niet op het aanbod ingaat kan men niet met de eigenaar afwerken, daar om is op het aanbod niet beknibbeld. De heer Klein Velderman (alg.bel.) was het met de heer Ten Berge eens en wilde de grond wel voor 7.76 overzetten mits door betrokkene bijbetaald wordt, wanneer later zou blijken dat het bouwrijpmaken hogere kosten met zich heeft meegebracht. De heer Bosschers (c.h.) zou geen be zwaar hebben, wanneer het ging om eigen bewoning, terwijl de heer Westrik (c.h.) ook het gevaar zag van speculatie. De voorzitter verklaarde zich tenslotte bereid nog eens te kijken of de cijfers reëel zijn en nam op een suggestie van de heer Sprokkereef (alg.bel.) het voorstel terug, om te trachten ook. eerst met de andere eigenaren tot overeenstemming te komen. De tweede belangrijke grondtransaclie was de ruiling van 2.43.08 ha. cultuur grond van de heer J. G. Wissink in de Haar met de onlangs door de gemeente aangekochte boerderij in het Holterbroek van de heer G. J. Jansen (Hengeveld). Deze heeft met de overdrachtkosten 107.000, gekost! De grond van de heer Wissink is getaxeerd op 68.900,met de overige schadeloosstelling zal hij 97.000,ont vangen. De heer Wissink is bereid de boer derij over te nemen en 10.000,toe te geven, verklaarde de burgemeester. De heer Westerik (c.h.) had het reëel ge vonden als ook andere gegadigden een kans hadden gekregen. De raadsvoorzitter verklaarde, dat er bij de bespreking van het plan „De Haar" vier gegadigden bleken voor andere grond. De taxateur der gemeente heeft met spoed de mogelijkheden onderzocht en b. en w. hebben daaruit een keuze gemaakt. De heer Wissink bleek de enige gegadigde, die vol ledig boer is, behalve een pachtboer, maar voor deze zou een eventuele aankoop een financieel doodvonnis hebben betekend. Zij hebben gemeend de eigengeërfde boer de kans te moeten bieden om door te gaan. Een andere factor was, dat de tijd dringt omdat het gewenst is de boerderij per 1 mei af te kunnen stoten. De raad ging z.h.s. met de ruiling akkoord. Aan de heer H. A. Jongman te Hoogc- veen werd een bouwterrein verkocht aan j de Dikkesteenseweg voor 9.450,630 m2 £L 15,voor de bouw van een bun galow. Op de nieuwe begraafplaats komt een wacht- en condoleantieruifnte. Een aardig zeskantig gebouwtje van glas met w.c.'s enz., waarvan de kosten 5.000,bedra- I gen. Omdat het woongerief niet in verhou- ding is tot de huur zal in de ambtswoning van de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenberg, centrale verwarming worden aangelegd, kosten 7.110,-Een nieuw chloordoseringsapparaat in het natuurbad Twenhaarsveld kost 2.250,De raad verleende de gevraagde kredieten. De rondvraag leverde nogal wat praat- stof op, o.m. een betere aanduiding van de nieuwe parkeerplaats naast het politie bureau, afbrokkeling van de randen van de toeristenweg en andere harde wegen, rare geruchten over de knijper voor de wegen, instelling adviescommissie voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, garagebouw op gemeentegrond. De raads voorzitter heeft de vragenstellers uitvoerig beantwoord. FOTO: MAX KOOT soneelsleden aanwezig waren, heeft de heer J. M. Wintermans, waarnemend direc teur van de Scholengemeenschap, mooie dia's vertoond van zijn reis door Amerika en naar de Hawaii-eilanden. Voorzitter Veneklaas Slots heeft het per soneel nog eens bedankt voor de nauwe plichtsbetrachting waarover hij ook in de jaarvergadering van de fabriek had gespro ken, welke woorden hij nu nog gaarne eens wilde herhalen in het bijzijn van de vrouwen. Het programma voor Koninginnedag ziet er - in kort bestek - als volgt uit: 9.00 uur (precies) Aubade van de leerlin gen der beide dorpsscholen voor de bordes van het gemeentehuis. 9.15 uur Tractatie en voorstelling voor de leerlingen in Amicitia en Irene. 14.00 uur Tekenwedstrijd op het Kolcom- plex voor de kinderen van de Speeltuin vereniging „De Kol". 14.00 uur Motocross 1966 op het circuit in de Beuseberg. 19.00 uur Groot Oranjebal in Amicitia met „The Sensation Rockets". 20.00 uur Feestavond met de Chr. Oranje vereniging in het gebouw Irene, met de klucht door O.C.H. „Het genoegelijke tankstation". 20.15 uur Lampionoptocht van de Speel tuinvereniging „De Kol" met medewer king van H.M.V. Op de Rijssenseweg, ter hoogte van de Geskesdijk, raakte de personenauto van de verwarmingsmonteur B. J. van H, uit Rijs- sen, maandagmorgen omstreeks half acht, plotseling in brand. De Holtense brandweer werd gewaarschuwd en doofde met twee stralen van de nevelbluswagen het vuur, maar toen was de wagen al bijna geheel uitgebrand. De heer van H. had,een jerry can met benzine achter in zijn auo, die waarschijnlijk is gaan lekken, zodat de snel ontvlambare brandstof op ae bodem van de wagen is terecht gekomen. Hoe zij in brand geraakt is kon nog niet worden opgehel derd. De eigenaar was all risk verzekerd. De heer H. Prins, beambte <ler Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid", belast met melkproduktenafgifte aan de fabriek, her dacht dinsdag onder grote belangstelling van de zijde van bestuur, directie en perso neel, zijn veertigjarig dienstjubileum. In een zeer gezellige bijeenkomst in het Sta- tionskoffiehuis van de heer M. Kalfster man, hein aangeboden door de fabriek, heeft de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de jubilaris de zilveren eremedaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau op gespeld en de eerlijkheid, trouw en toe wijding geschetst, waarmede hij gedurende zijn loopbaan zijn arbeid heeft verricht. Deze koninklijke onderscheiding was een volkomen verrassing voor de heer Prins, omdat de burgemeester hem eerst toesprak j als buurman en herinnerde aan een uit spraak van Hesiodes „Een kwade buur is een even groot kwaad, als een goede buur een groot geluk is". Voordat de burgemeester aan het woord kwam sprak de vporzitter van „De Vrij heid", de heer J. H. Veneklaas Slots, dc heer Pi-ins toe en bracht hij hem dank voor I de plichtsbetrachting in de diverse func ties, die de jubilaris in de fabriek bekleedde. Op 16-jarige -leeftijd trad hij in dienst van de Controlevereniging, om op 26 april 1926 als melkontvanger-controleur bij de zuivel fabriek in dienst te treden. Later werd de jubilaris melkcontroleur om ten slotte de laatste jaren met de afgifteh van de zuivel- produkten te worden belast. Namens de fabriek bood hij de heer Prins een prachtig gouden horloge aan. De directeur, de heer C. Broersma, schet ste dc jubilaris als een verdienstelijk werk nemer, die zelf niet veel zegt maar rustig zijn werk doet. Hij bood de heer Prins de F.N.Z.-medaille met draaglint aan, terwijl hij mevr. Prins bloemen aanbood. De heer J. Klouwen had zijn gelukwensen namens de personeelsvereniging op rijm ge zet en bood zijn collega een enveloppe met inhoud aan, terwijl de heer A. Westerik sprekende namens de A.N.A.B.-afdeling, waarvan de heer Prins secretaris is, en na mens de N.C.A.B., hem een boekenbon aanbood. Hij herinnerde er aan dat de jubi laris zich al vroeg bewust was van de nood zaak van aansluiting bij een vakbond. De oud-directeur, de beer P. Dijkstra, ge tuigde van het grote vertrouwen, dat de jubilaris bij de directie genoot en over- Door het zonnige weer van de laatste da gen zijn de krentenbossen - zij het nog wat. schuchter - in bloei gekomen. Door het koude weer van dit voorjaar is de blad ontwikkeling nogal sterk geworden, zodat de bloei wat minder goed tot z'n recht komt. Toch is het de moeite waard een tochtje te maken langs de verharde boeren- wegen. In de akkerheggen kan men heel veel bloeiende krentenstruiken aantreffen. Dit is wel heel sterk langs de verharde Oude Deventerweg ter hoogte van het erf „De Weuste" en op andere plaatsen. Met het ragfijne groen van de jonge berken en het ontluikende groen van de lijsterbes vor men de bloeiende krentenbossen de aan kondiging, dat de lente nu definitief ge komen is. Het wordt nu weer mooi in de natuur. Uw annonce kan nog net voldoiende ef fect sorteren als U haar plaatst in het nummer van 6 mei a.s„ indien U het deze keer vergeten hebt. Doe haar dan echter vroegtijdig aan ons toekomen. HOLTENS NIEUWSBLAD Aan de lampionoptocht van de kinderen van de Speeltuinvereniging „De Kol" op Koninginnedag kunnen ook kinderen van niet-leden deelnemen, mils zij voorzien zijn van een lampion. handigde hem een persoonlijk presentje. Tijdens de huldiging kwam duidelijk naar voren, dat veertig^ jaar geleden de toestan den heel anders waren dan thans. De jubi laris volgde bij zijn in dienst treden de assistent op als melkontvanger. Toen be droeg die ontvangst 7 miljoen kg. melk tegen nu 17 miljoen kg. In deze bijeenkomst waarbij ook mevr. Enklaar, dc dames van de directie en per-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1