„fcgeu der verrijzenis Afscheid van de heer J. W» Witmer DE TOREN IS HERSELD IERIDIENSTEN Bedrijfsvoetbal Zeven geslaagden voor E.H.B.O.-examen Voor Baby Voor Sinxavï EindSes cursus „Beoordeling, toiletiering en voorbremging" Frontale botsing Paaszangdienst Burgerlijke Stand Zaterdag 9 april 1966 No. 14 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 De werkelijkheid van Pasen heb ik nooit sterker gevoeld, dan bij de witte begrafenis van wijlen Koningin Wilhelmina. Inplaats van de zwarte kleur, de rouwkleur, die diepe droefheid predikt, verkoos onze vroegere vorstin de witte kleur. Precies het tegenovergestelde! Wit is immers de feestkleur! Een kleur, die opwekt en blij maakt. En dat was juist wat zij wilde. Inplaats van droefheid over haar verscheiden, moest er vreugde en blijdschap zijn! Want zij was een christin. En christenen sterven in het licht van de Opstandingsmorgen! Feitelijk is de begrafenis van een christen een feest! Het is een uit vaart uit het oude leven en een intocht in het volmaakte nieuwe leven, de storeloze gemeenschap met God! Wijlen koningin Wilhelmina heeft deze Paasblijdschap verstaan. Toen haar dode lichaam de kerk werd ingedragen hebben een paar duizend kelen de Paasjubel uitgezongen: „Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is!" Pasen predikt ons, dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen!. Dat er een doorgang, een toegang is tot de volheid van het eeuwige leven. De laatste versperring heeft Christus opgeruimd. Wij hebben altijd weer moeite met deze boodschap, omdat wij er (begrijpelijk) menselijk over denken. Als ons geboodschapt wordt, dat Jezus'de dood heeft overwonnen, dan wijzen we maar al te vaak naar het kerkhof en we zeggen schamper: „Ja, dat kun je wel zien!' Maar de Paasboodschap predikt ons niet een altijd durend aards leven. Neen de Paasboodschap predikt ons de „Morgen der verrijzenis! Pasen wil eigienlijk zeggen: „Jezus heeft de eeuwige nood het ver loren gaan) overwonnen len de lichamelijke dood ondergeschikt gemaakt aan Zijn Heilsplan!" De lichamelijke dood is er nog wel, maar die is van zijn kracht beroofd. Deze dood wordt straks voorgoed opgeruimd. Openbaringen 21 4 zegt: en de dood zal niet meer zijn. De lichamelijke dood is te vergelijken met een schildwacht, die op wacht staat aan de grens, met een leeg wapen. Hij trekt al een zuur gezicht, want hij weet't: volgende week gaat m'n ontslag m. Dan ben ik soldaat, schildwacht, af. Nóg mag hij grimmig lijken voor degenen die hem moeten passeren sterven) maar hij kan geen kwaad meer doen. En straks, op Gods bevel, is het helemaal afgelopen met hem. Dan verdwijnt hij voorgoed. Dan is het niet alleen de „Morgen der ver rijzenis" voor mij persoonlijk meer, maar de grote „Morgen van de volledige Verrijzenis van Gods Koninkrijk. De grote zaal van „Het Bonte Paard" vulde zich dinsdagmiddag tegen 2 uur vrijwel geheel met ouders, oud-leerlingen en genodigden om afscheid te nemen van meester Witmer en zijn gezin, in verband met de benoeming van het Dijkerhoekse schoolhoofd naar Zwolle, alwaar hij zijn werk na de paas-vakantie zal beginnen als hoofd van een nieuwe openbare school in de nieuwe wijk, het Holtenbroek, waar aan t.z.t. 12 leerkrachten zullen worden verbonden. De oudercommissie had deze samenkomst belegd. Bij het binnenkomen van het gezin Witmer stonden Aaldrink en Wim Paalman gereed om mevrouw Witmer bloemen aan te bieden, wat een spontaan applaus ontlokte aan de aan wezigen. De voorzitter der oudercommissie, de heer J. A. Aanstoot, opende met een kort woord de bijeenkomst en wees op de ver diensten van het scheidende schoolhoofd dat in een periode van 12 jaar in Dijker- hoek de helpende hand bood, waar dat mogelijk was. De burgemeester spreekt Het voltallige college van b. en w. was aanwezig en namens hen sprak burge meester Mr W. H. Enklaar. Hij stelde het op hoge prijs aanwezig te kunnen zijn bij dit afscheid. „Noch Dijkerhoek, noch het gemeentebestuur zou U", aldus de burge meester, „willen laten vertrekken zonder waarderende woorden tot u te richten. In alle bescheidenheid hebt u in de achter ons liggende 12 jaren uw beste krachten gegeven. U bent hoofd van de school ge weest en hebt U als taak gesteld uw di- daktische gaven te geven aan onderwijs en opvoeding, alhier: Het gemeentebestuur is dankbaar voor deze arbeid. U hebt het beste gegeven wat u had te geven, de omstandigheden waren wat het schoolgebouw betreft niet zo bij zonder gunstig en u weet dat er plannen zijn gerezen om te trachten een nieuw gebouw in deze buurtschap te krijgen. U hebt het onderwijs in goede banen weten te leiden. In Dijkerhoek hebt u naast uw onderwijskundige taak ook nog die van onderbux-gemeester gehad, hoewel u deze had te delen met een van onze wethou ders. U hebt een taak verricht in deze buurtschap. U hebt u laten zien als een eerlijk man, die zijn mening niet onder stoelen en banken stak. Dit veroorzaakte wel eens kortsluiting, maar het contact kwam hierna spoedig weer tot stand. Dijkerhoek wist wat het liad aan een man als u. We zijn dankbaar voor uw medewei'king en voor alles wat u gedaan hebt. Plet gemeentebestuur heeft grote waardering voor wei'k, door u vei*- richt met uw grote gaven van hoofd en hart. De omstandigheden deden u beslui ten naar Zwolle te gaan. Daar zal men kunnen profiteren van uw capaciteiten. Het is ook geenszins een geheim dat wij geprobeerd hebben u aan de Scholenge meenschap te Holten te verbinden voor het vak handenarbeid. Bepaalde omstan digheden deden u hier niet op ingaan. Ook kan ik u zeggen dat de inspecteur van het lager onderwijs veel waardering heeft voor uw vele kwaliteiten. Verschil lende ingezetenen hebben er kennis van genomen op de Dokternagelhout-ayond. Het is zo geweest, dat u in de 12 jaren uw volle hart gehad hebt bij de school en de jeugd van Dijkerhoek. En meermalen stelde u uw gezinsbelangen achter bij die van de school". Andere sprekers De heer B. H. Brouwer richtte zich daarna tot de heer Witmer en zijn gezin, mede namens de heren P. H. Cammeraat, H. J. Hiddink, G. Hoegen, F. J. Hol, J. Kroon en H. Wisselink, hoofden en direc teuren van scholen te Holten en Bathmen. Hij schetste hem als een prettige collega met grote kennis en inzicht. Spreker bood een boekwerk en nog een boekenbon aan. De heer A. J. Aanstoot, voorzitter der oudercommissie, dankte de scheidende functionaris voor het vele werk te Dijker hoek verricht. Geen moeite is te veel ge weest. De vergaderingen van personeel en oudercommissie waren steeds gezellig en spreker dankte mevrouw Witmer voor de vele kopjes koffie door haar geschonken. Hij overhandigde onder het aanbieden van goede wensen vooi* de toekomst een vol automatisch fototoestel. De heer F. J. Hol sprak namens de af deling van het N.O.V. hartelijke woorden en toonde als voorzitter van deze onder wijzersvereniging veel waardering voor wat de heer Witmer heeft gedaan voor de afdeling als lid en indertijd ook als be stuurslid. Spreker noemde zijn vertrek een verlies voor Dijkerhoek. Als hoofden van buurtschappen zitten ze meermalen met dezelfde problemen, daarom spreekt het vertrek van collega Witmer des te meer aan. Namens N.O.V. bood hij een boekenbon aan. De heer H. Kers, voorzitter van de Buurtvereniging en Volksfeestcommissie spi'ak met waardering over de steun, die de heer Witmer aan deze gemeenschap heeft gegeven door het uitstippelen van reisjes, het meehelpen verzorgen van ver gaderavonden, enz. Het is nu ook weer geen afscheid om in tranen uit te barsten, maar we waren kundig geworden met el kaar en nu gaat u weg, aldus spreker. Hij heeft er begrip voor. Het betekent een verbetering, maar anderdeels vindt hij het jammer. De heer Witmer had hem al eens mooi geholpen door met de vork op de hooizolder te staan in een drukke tijd, merkte hij humoristisch op. Ds C. C. Addink brracht dank voor de medewerking, die hij mocht ondervinden bij het geven van godsdienstonderwijs op de Dijkerhoeker school en spreekt de hoop uit dat de heer Witmer te Zwolle met zegen zijn ai'beid zal mogen verlach ten. Dankwoord In zijn dankwoord wees het scheidende schoolhoofd er op, welke veranderingen er de laatste 10 jax-en plaats vonden. Veel is gewijzigd. Toen hij kwam waren er slechts 3 auto's in Dijkerhoek. Bij het on derwijs waren ook veel veranderingen te constateren. Het bijhouden van vaklitera tuur veigde veel tijd evenals persoonlijke contacten met diverse scholen en instan ties. Het gemeentebestuur is hij dankbaar voor het vertrouwen en de openheid die De oude dorpstoren, het vertrouwde beeld in het centrum van Holten, zal net voor de Paasdagén in zijn oude glorie zijn hersteld. Donderdag werd door de leidekkers de laatste hand gelegd aan de restauratie van de torenspits, die half februari be gonnen is. De toren heeft een keurig verzorgd dak gekregen, waarop 7000 leien als de schubben op een vis met haken van ver chroomd staal zijn bevestigd. Als men de moeite zou willen doen om ze te tellen, zou dat best mogelijk zijn, zo keurig zit ten ze op een rij. De heer J. E. Mensink, en zijn mannen, uit Denekamp hebben een keurig stukje werk afgeleverd, zoals we dat in lange jaren niet gewend zijn geweest. Deze restauratie kost de gemeente Holten een hele bom duiten. De oor spronkelijke raming ad f 16.000,is verre overschreden en men schat, dat het hele werk ten minste f22.000,zal kosten. Het houtwerk onder de oude leien was heel slecht en dit is de reden, dat er heel wat extra moest gebeuren. Behalve de restauratie van het dak is ook het kruis verstevigd en heeft men bal en haan verguld, die nu schitteren kunnen in de voorjaarszon. De restaurateurs hebben veel hinder gehad van het slechte weer. Er is steeds met 3 of 4 man aan het herstel gewerkt. Het is bijzonder jammer, dat het onderwerk zo slecht is. Aan dat muurwerk zal t.z.t., wanneer de gemeente wat beter in het geld zit, zeker de nodige aandacht moeten worden geschonken. Ook de klok zal weer op gang gebracht moeten worden, want deze wijst nog maar steeds het middaguur aan. De oude toestand was zeer gevaarlijk. Men herinnert zich, dat tijdens een storm door een rukwind een oude lei door een van de ruiten van Hotel Holter- man kwam zeilen. De toegang rond de toren moest toen worden afgezet, omdat de situatie door de vallende leien levensgevaarlijk werd. Door dit krantenbericht reflecteerde de her Mensink bij het gemeentebestuur voor het herstel van de toren. Het werk werd hem toen opgedragen. Zijn woord voerder vertelde ons, dat nieuwe spitse torens praktisch niet meer worden ge maakt. Men heeft echter genoeg werk aan het onderhoud van de bestaande met leien gedekte torens en kerken. Evenals de vorige zomer zal ook in de zomer van 1966 weer een bedrijfsvoetbal competitie worden gespeeld. Bedrijven die met een elftal aan deze competitie willen deelnemen worden ver zocht dit zo spoedig mogelijk op te geven bij de heer M. Klein Velderman, kantoor Machinefabriek „Universal" Industrie straat, tel. 14 22. het steeds toonde. Het wei'ken is hem daardoor zeer vergemakkelijkt. De geno ten vrijheid van handelen en werken heeft hij zeer gewaardeerd. Wat heeft spreker gezocht al die jaren in Dijker hoek? Bij het contact met de medemens heeft hij telkens trachten te ontdekken wat iemand beweegt om zo te handelen. Bij zijn omvangrijke taak is het uitstekende geheugen van zijn echtgenote hem een grote steun geweest. In zijn speech bedankte hij alle spre kers voor hun waarderende woorden en beste wensen. De tijd in Dijkerhoek is van bijzondere betekenis geweest in zijn leven. De grote gastvrijheid, de samen werking om gerezen moeilijkheden op te lossen, de schoolkring, de bedrijven, de gezinnen en de school, dit alles blijft in het geheugen na het vertrek naar elders. In het wijkgebouw van het Groene Kruis hebben dinsdagavond tien cursis ten voor de E.H.B.O.-opleiding examen gedaan. Het examen werd afgenomen door dokter P. J. Woortman, arts te Bath men. Drie kandidaten moesten worden af gewezen. De geslaagden zijn de dames H. Eshuis-Dijk en G. Vuuregge-Hesselink en de heren J. Meijerman, J. Paalman, J. Stam, P. Vliet, allen te Holten en C. Zuurveld te Bathmen. De cursisten wer den opgeleid door dokter C. H. Rietdijk te Holten, met assistentie van de heer P. L. Rugenbrink van de Holtense E.H.B.O.-afdeling. Na het afnemen van het examen heeft taal ten opzichte van de waardering. Helaas was de belangstelling maar dokter Woortman er op gewezen, dat het bezit van het diploma in feite nog niet het einde van de opleiding betekent, om dat men telkenjare opnieuw de geldig heid van het diploma moet laten ver lengen. Hij spoorde de afgewezen kandi daten aan toch door te zetten om het di ploma te behalen. De secretaris van de afdeling Holten, van de E.H.B.O.-vereniging, de heer H. Ro- zendom, sprak de hoop uit, dat de ge slaagden lid van de afdeling zullen worden en dat allen het volgend seizoen weer te rug zullen komen voor het behoud resp. het alsnog behalen van het diploma. Hij bracht dank aan de opleider, dokter Riet dijk en de heer Rugenbrink en aan de examinator, dokter Woortman, voor hun belangrijke bijdrage in dit werk. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP De collecte voor „Simavi" heeft f 286,97 opgebracht. Aan alle gevers, maar in het bijzonder aan de kinderen die collecteer- den, wordt dank gebracht voor hun aan deel in dit resultaat. Bij café „Het Bonte Paard" te Dijker hoek had woensdagmiddag de eindles plaats van de cursus „Beoordeling, toilet teren en voorbrengen van paarden", een cursus die gedurende enkele maanden ge geven werd door de heer G. Koldewee te Schalkhaar, op initiatief van de Paarden- fokvereniging „Holbatheo" en met mede werking van de Veeteeltcommissie in Overijssel. j Voor het diploma slaagden mej. D. Riet berg, Beuseberg en de heren H. Bosman, Dijkerhoek; H. Rietberg, Holterbroek; G. Mekenkamp, Borkeld; M. Rietberg, Beu seberg; D. Podt, Dijkerhoek; A. Deten, Dijkerhoek; W. Scheperman, Neerdorp; H. Reilink, Dijkerhoek; B. Volkerink, Ok- kenbroek; J. Smale, Loo-Bathmen en W. Hargeerds te Markelo. De jury, die bestond uit de heren Bies heuvel te Den Haag, Ribbink te Zoeter - meer, Niehoff te Hardenberg en Van 't Hul te Zalk, was vol lof over de presta ties, die door de cursisten werden gele verd. Namens de cursisten sprak de heer Rietberg een woord van dank tot cursus leider Koldewee, die op prettige en leer zame wijze de lessen heeft gegeven. Hij bood de heer Koldewee een boekenbon aan en offreerde mevr. Koldewee bloe- Tijdens de drukte bij hotel Muller in verband met de Overijsselrit, reed een van de toeschouwers, de 16-jarige J. H. Baltus, Neerdorp, plotseling met zijn brommer de Deventerweg op. Hij werd door een personenauto, be stuurd door de expediteur A. Noort, uit Rijnsburg, die met een snelheid van on geveer 90 km per uur uit de richting Holten naderde, geschept en 30 m tegen de motorkap van de wagen met zijn brommer meegesleurd. De jonge Baltus was er ernstig aan toe. Met een gebroken onderbeen, inwendige kneuzingen en snij wonden, werd hij, op advies van dokter Rietdijk, onmiddellijk, per ziekenauto naar het St. Jozef Zieken huis in Deventer overgebracht. De bestuurder van de auto, waarvan de vorruit vernield werd en die van voren vrij ernstig beschadigd was, kreeg geen letsel, maar de naast hem zittende C. Botermans uit Katwijk a.d. Rijn, kreeg een hersenschudding, vleeswonden en een shok. Hij is later met de Holtense ziekenauto naar zijn woonplaats over gebracht. Een derde inzittendekwam met de schrik vrij. Het gezelschap was van De Lutte onderweg naar huis. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart voor twee. Het uitzicht is ter plaatse zeer ruim. De eerste kerkdienst in de Herv. Kerk op de le Paasdag om 8.30 uur zal een paaszangdienst zijn met medewerking van het Herv. Kerkkoor. Liturg is Ds Addink, organist de heer A. Koopman. Het optreden van het kerkkoor zal afgewisseld worden met de clamatie. Aan de kerkgangers zal een liturgie worden uitgereikt. Dinsdag 12 april, 8 uur: Algemene le denvergadering van de Coöp. Raiffei senbank in hotel Hoiterman. Zaterdag 30 april (Koninginnedag): Grote motocross op het circuit Zuur- berg. Dinsdag 3 mei, 8 uur: Ledenvergadering Hengelsport vereniging „De Rietvoorn" in hotel Hoiterman. Maandag 11 april (2e Paasdag) Grote dans- en showavond in Amicitia (zie adv.). Vrijdag 15 en vervolgens iedere vrijdag middag: Bloemisterij Haneveld, achter smederij Maats, Dorpsstraat 36 ge opend. Dinsdag 19 april 8 uur Ledenvergadering „Jong Holten" afdeling der P.J.G.O. in café Jansen. Dinsdag 12 april 89 uur spreekuur tandarts Steenberg, middagspreekuur vervalt deze dag (zie adv.). Woensdag 13 april tot en met donderdag 28 april tandarts Steunenberg wegens vakantie afwezig (zie adv). Maandag 25 april 's avonds 8 uur in café Kalfsterman vergadering commissie motocross 1966. Vrijdag, 8april (Goede Vrijdag) Ned. Herv. Kerk: Holten: Ned. Herv. Kerk 19.00 uur Ds Addink (Bed. en Viering H. Av.). Geref. Kerk: 19.30 uur Ds Hoogkamp. Zondag, 10 april (le Paasdag): Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 uur Ds Addink Paas zangdienst met m.m.v. het Herv. Kerk koor. 10.15 uur Ds Addink. 10.00 uur Jongerendienst in „Irene". (In alle Paasdiensten Grote Paas- colleete voor Algemeen Kerkewerk). Dijkerbroek: Bethanie: 10.00 uur Ds Israël. Grote Paascolleete voor Algemeen Kerkewerk. Geref. Kerk: (le Paasdag) 9.30 uur en 3 uur Ds R. A. Hoogkamp. 2e Paasdag 9.30 uur Zangdienst m.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging „Sole Deo Gloria" en Riek Bolink Landeweerd, sopraan. Tijdens de Paasdagen is het ene offer voor Algemeen Christelijke doelenin den. Bij de uitgang Collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Maandag, 11 april (2e Paasdag) Ned. Herv. Kerk: Holten: 10.00 uur Ds Polhuys van Colmschate. R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 9 april,-le en 2e Paasdag, de heer J. Warrink, Nooordenbergstraat 19, telefoon 1803. Geboren: Willemina Hendrika, dv G. Mekenkamp en J. M. Vruggink, Borkeld 66; Maria Jantina, dv G. Jansen en H. A. Klein Twennaar, Beuseberg 25. Overleden: W. J. Kemper, oud 68 jaar, Espelo 14; J. W. Tuller, oud 83 jaar, Kerk straat 26, overleden te Deventer. BEVOLKING: Ingekomen: J. Trotsenburg en gezin van Zwolle naar Bessinkpasstraat 27; J. G. Albersen en gezin van Almelo naar Holterberg 38; F. Rietman van Zwolle naar Look 34: B. J. Bouwhuis van Raalte naar Espelo 91; B. A. Sonnenberg van Deventer naar Holterberg 25. Vertrokken: G. de Vries en gezin van Waardenborchstraat 20 naar Putten Gld.; J. Jansen van Neerdorp 55 naar Deven ter; J. Ombeng en gezin van Holterberg 26 naar Deventer. Gevonden: 2 paar kinderwanten; 1 bank biljet; 1 wieldop van auto. Verloren: 1 vierkleurig potlood; 1 ny lon regenjas. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1