Speurder naar vermiste oorlogsvliegers hiil é&J- tl •ülf 1J if j t r£' I U ||Wr L BOEREN BOOS OP DE .OH ETA' FLINKE OVERWINNING VOOR LABOUR Eem mede advertemiie Nabetaling melk 1965 met rentespaarbrieven doet „wonderen" voor de verkoop! Zaterdag 9 april 1966 HOLTENS NIEUWSBLAD Wachtmeester der Rijkspolitie le klas G. Zijlstra, 31 uit Koog aan de Zaan is een man die van tempo houdt. Tot die conclusie komt men ook vóór men weet, dat hij dient bij de Surv. Groep Auto Snelwegen, beter bekend als de Porsche Groep. Dat hij in zijn vrije tijd in een dartel lelijk eendje het land doortuft en niet in één ot' ander snelheidsmonster zal waarschijnlijk te verklaren zijn uit 't feit, dat hij tijdens zijn afwisselende werk teveel ellende ziet, door snelheids maniakken op onze overvolle auto-snel wegen veroorzaakt. De vlotte, goedlachse politieman Zijl stra heeft een vreemde hobby, waar hij zich een jaar geleden met ware harts tocht opstortte: het verzamelen van ma teriaal en gegevens over en van in ons land tijdens de oorlog neergestorte ge allieerde vliegtuigen. Als men zijn docu- mentatie-materiaal ziet vraagt men zich met verbazing af hoe het mogelijk is in zo korte tijd zoveel gegevens te verza melen. En dan niet alleen uit de buurt van Koog aan de Zaan, maar ook uit Friesland, Groningen, Drente, Overijs sel en Gelderland. Van meer dan hon derd verongelukte vliegtuigen weet hij vrijwel allps, vaak van welke basis ze vertrokken, tot welk squadron ze be hoorden, het doel van hun tocht en vaak veel over de tragische afloop van de vlucht. Het meest van alles interesseert hem „de mens" in het verongelukte toestel. Als er vragen overblijven, rust hij niet voor hij het antwoord gevonden heeft. En er zijn nog zo enorm veel vragen, waarover ook officiële instanties niets weten. Zoals deze: wie was de tiende inzittende van de Boeing B 17, het z.g. Vliegende Fort, genaamd Arcli Bishop die op 11 jan. 1944 's middags om twee uur bij Raalte neerstortte. Vreemde bemanning Waarschijnlijk was het een Ameri kaan, maar waar is hij gebleven? Alk andere bemanningsleden waren dood, be halve de Chinees Samuel Line, die de volgende dag in een ziekenhuis in Almelo overleed. Het was een vreemd samen gestelde bemanning, die bestond uit 3 Ieren, 2 Italianen, 2 Armeniërs, 1 Jood, 1 Chinees en dan die onbekende. Veel gegevens kreeg hij van de moeder van luitenant Michaël D. O. Grady, een Ierse, die nu in Amerika woont. Van de boxnmenwerper, die op 23 okto ber 1944 bij Winterswijk neerstortte, heeft hij alle gegevens, ook over de 7 veron gelukte inzittenden, 6 Australiërs en 1 Engelsman. Maar waar is de bemanning- gebleven van de op 26 juni 1942 bij Lol- lum gelande bommenwerper. Vijf zijn er gezien, ze staken met hun parachutes het vliegtuig in brand, toen zijn ze weggelo pen en officieel heeft vanaf da: moment nooit meer iemand iets van hen gezien of gehoord. Bij Ter Apel is eexi Engels vliegtuig neergekomen, de bemanning, is dooi de S.D. vermoord. Eén is er ontkomen en hoe is het mogelijk, een kleine 100 k.m. zuidelijker in Nijverdal onderge- doken. Wachtmeester Zijlstra kwam er achter tijdens een verblijf bij zijn schoonvader, de heer G. Heuvcr aan de Koersen dijk in Nijverdal. Hij kreeg er enorm veel aanknopingspunten en dat is geen wonder als men weet, dat alleen al in Twente in de oorlog ruim 300 geallicei"de vlieg tuigen zijn neei-gekomen, veel vliegers zijn hier ook ondergedoken of hebben de terugtocht naar Engeland, dikwijls met succes, aanvaard. Bombardementen Twente en geallieerde bombardemen ten, voor de heer Zijlstra vormen ze een niet te vergeten combinatie. Zijn 22- jarige zuster Jellie vond op zondag 10 oktober 1943, tijdens het fatale bom bardement op Enschede, de dood. Nu weet hij veel meer van dit bombarde ment, dat een verschrikkelijke geallieer de blunder was: hij weet ook over vlieg tuigen, die bij dit bombardement verlo ren gingen en over bemanningen, die de dood brachten en de dood vonden. Zijn vader, toen brigadier van politie in Enschede, woont nu in Franeker met zijn moeder. In een gesprek met wachtmeester Zijl stra hopen feiten en gegevens zich op; vaak, heel vaak leest men in zijn docu- mentatie-materiaal: dood, 20 jaar, 21 jaar... Achter de naam van de Schotse vlieger W. W. Austin die bij Den Ham met zijn Mosquito een noodlanding maak te en in de greppel over de kop sloeg, lezen we: geen enkel letsel, maar de huis arts I-I. Kohly uit dit dorp bezwoer dc Duitsers, dat mr. ustin een zware, zeer zware hei-senschudding had. Hij werd, hoewel kerngezond, geruime tijd zeer flipp liefderijk verpleegd i:i "een ziekenhuis ir. Almelo, maar zag geen kans te ontsnap pen en belandde tenslotte in krijgsge vangenschap. Veel medewerking De heer Zijlstra speurt verder, in het hele land. Bij zijn wei-kzaamheden ondervindt hij enorm veel medewerking: hij krijgt gegevens, pamfletten, foto materiaal, hij krijgt ook regelmatig wat, dat rechtstreeks betrekking heeft op om- - gekomen vliegers. Er zijn ouders, die blijgemaakt worden met de terugontvangen eigendommen van hun overleden zoon. De ouders van jachtvlieger W. Nicolaisen uit Oslo kunnen binnenkort de sigarenkoker van hun zoon Wilhelm tegemoetzien: via do Noorse ambassade wordt hun adres op gespoord. En er zijn zoveel voorbeelden. Wachtmeester G. Zijlstra, Breestraat 105, Koog aan de Zaan werkt in zijn vrije tijd aan zijn hobby bij de gratie van het publiek dat nog weet, dat zich nog herin nert uit die tijd van verschrikking. Ook uw aanwijzing Uw tip zal hij gaarne ont vangen. Misschien zullen nagelaten be- ti-ekkingen daardoor wel iets te horen krijgen wat ze zo graag weten willen, ook na meer dan 20 jaar! Onder de veehouders, die hun melk •regelmatig leveren aan de Overijsselse Melkproduktenfabriek „Omcfa" N.V. te Rijssen is grote beroering ontstaan, in ver hand met een brief die zij ontvangen heb ben, waarin hun wordt medegedeeld, dat de nabetaling van de over 1965 geleverde melk zal geschieden in de vorm van Ome- fa Rentespaarbrieven, waarvoor na ver loop van 10 jaar het dubbele zal worden uitgekeerd. Velen hebben op de uitbeta ling van dit geld in cantanten gerekend en daaraan reeds een bestemming gege ven. Nu komen zij plotseling voor het feit te staan, dat zij niets daarvan in han den krijgen, maar zich tevreden moeten stellen met een rentespaarbrief, die door de „Omefa" sterk wordt gepropageerd ten behoeve van de liquiditeitspositie van het Rijssense bedrijf, dat momenteel ten behoeve van de produktie van babyvoe dingen sterk wordt uitgebreid. Deze brief was aanleiding', dat bijna tweehonderd veehouders dinsdagavond in café Jansen in Holten samenkwamen om op initiatief van een aktiecomité deze kwestie te bespreken. Deze vergadering, die overigens een rustig verloop had, heeft een van de clirekteuren van het Rijs sense bedrijf, de heer B. Eerdmans te Rijs sen gelegen geboden het standpunt van de direktie uiteen te zetten. De bijeenkomst, die niet voor de pei-s toegankelijk was men sprak van een geheime vergadering stond onder lei ding vaii de heer H. W. van Schooten, die een uiteenzetting gaf van de bezwa ren der melkleveranciers. De stemming onder de veehoouders was nogal vei'bitterd door de geest welke uit deze kennisgeving, omtrent de nabeta ling ademt. Na er op gewezen te hebben, dat de ontwikkeling van het bedrijf gedurende 1965 uitstekend was, wordt in de brief o.m. gezegd: „De resultaten op zich ma- k'.en het principe derhalve ook mogelijk <een, vergeleken bij het vorige jaar, sterk verhoogde nabetaling vast te stellen. De omzet van de voor ons bedrijf zo belang rijke produktie van babyvoedingen blijft stijgende, in 1965 weer met ruim Slf Het is juist deze ontwikkeling die een particulier bedrijf als het onze bij uitstek in staat stelt de steeds toenemende inter nationale concurrentiestrijd met. succes het hoofd te bieden. Anderzijds vereist juist ook deze ontwikkeling momenteel vele zeer uitgebreide, én kostbare inves teringen. Coöperatief of particulier In het verleden is er van verschillende zijden veel malen op gezinspeeld, dat het bestaan va'n een particulier bedrijf in deze omgeving een gezond en, zo men wil, noodzakelijk verschijnsel is. De veehou der, zegt men, moet een- duidelijke keus hebben. Het gaat niet óm de ï-espectieve- lijke voor- of nadelen van de twee be drijfsvormen, coöperatie of particulier, - aar het gaat om de persoonlijke voor keur van de veehouder en diens vrije keu ze. Tot zover zullen wij als direktie van het particulier bedrijf deze zienswijze uiteraard niet aanvechten. Jammer genoeg echter is de praktijk anders. Jaarlijks moeten wij steeds weer constateren, dat een deel van onze leve ranciers enerzijds niet bereid is zich bij een coöperatie aan te sluiten en daarbij in groepsverband verantwoordelijkheden en ook de bindingen te aanvaarden, doch anderzijds ook niet bereid is de feiten van de particuliere bedrijfsvorm onder ogen te zien en te accepteren." Na er verder op gewezezn te hebben, 11* dat zo hieraan geen halt wordt toege roepen hierdoor onherroepelijk een si tuatie zou worden geschapen, welke sterk ten nadeel is van allen, die aan de N.V., hetzij als onafhankelijk leverancier, het zij als werknemer, verbonden zijn, zegt de brief o.m. „De meesten uwer herin neren zich ons bedrijf vóór het samen gaan met de N.V. Leo de Winter Co. te Amsterdam in 1953. In de sindsdien verstreken 13 jaren heeft het bedrijf een enorme ontwikkeling" op ieder gebied on dergaan. Dit la.atste is alleen mogelijk geweest, doordat men ieder jaar opnieuw het volle bedrag van de winst, zonder uit kering van enig dividend, -heeft kunnen terugploegen in het bedrijf. De ontwikke ling en de daarvoor benodigde investe ringen gaan in deze tijd 'bijzonder hard. De grote schaarste op de kapitaalmarkt is u allen bekend. De in maart gestarte uitgifte van Omefa Rentespaarbrieven is een blijk van vertrouwen in de toe komst van onze N.V. Deze rentebrieven geven de houder een uitermate goed ren dement. Iedere gulden wordt in 10 jaar tijds verdubbeld. Tegelijker tijd geven zij aan de N.V. de benodigde liquide midde len, die een gezonde en krachtige groei nu eenmaal nodig heeft. Een ieder, ongeacht zijn* persoonlijke voorkeur, die de eigen aard van de par ticuliere bedrijfsvorm kent, zal voor het vorenstaande begrip hebben. Het is een praktische onmogelijkheid en het zou zakelijk immoreel zijn om onze N.V. te laten uitgroeien tot oen eenvoudige uit wijkmogelijkheid voor veehouders, die, om welke reden dan ook, de verantwoor delijkheden eigen aan de coöperatieve be drijfsvorm niet willen aanvaarden. Door deze groep veehouders tevreden te stel len, zouden wij ieder ander sterk bena delen. Hiertoe zijn wij niet bereid. Wij menen te ntogen aannemen, dat alle aan ons leverende veehouders over tuigd zijn, dat het door de direktie gevoer de beleid een beleid van eerlijkheid en oprechtheid is. Mochten er onverhoopt veehouders zijn, die menen, dat dit niet zo is, dan hebben zij duidelijk geen plaats in onze groep. Het moment is nu echter aangebroken, om eens en vooral duidelijk vast te stel len, wie onder de veehouders de melk aan onze N.V. levert uit overtuiging en met begrip voor de eisen zowel als voor delen van de particuliere bedrijfsvorm en wie het particuliere bedrijf slechts meent te kunnen gebruiken, om de ver antwoordelijkheden van de coöperatie te ontlopen. Hoe wij hun vertrek zouden be treuren, aan deze laatste groep hebben wij niets aan te bieden. Aan hén, die ons hun melk léveren, omdat zij de particuliere bedrijfsvorm prefereren, en ons dus verder trouw wil len blijven, bieden wij een nabetaling in Omefa Rentespaarbrieven van nominaal f 2.50 per 100 kg. in 1965 geleverde melk, waarvoor nó. verloop van 10 jaren het dubbele, dus f 5.per 100 kg. melk kan worden geincasseerd. Aan hen, die menen onze N.V. te kun nen gebruiken als uitwijkmogelijkheid on der voortdurend dreigement van elders le veren, hebben wij, als gezegd, onzerzijds verder ook niets te bieden." Teleurstellingen De opmerkingen in de laatste alinea's van de brief en het feit, dat men geen rentespaarbrieven zal ontvangen wan neer men de strook „Ik blijf. Stuur mij onmiddellijk de nabetaling over 1965" niet inzendt, hebben onder de veehouders kwaad bloed gezet. De heer Eerdmans heeft naar ons verteld werd, geen enkele garantie wil len of kunnen geven, dat de mensen over tien jaar hun geld, dat voor velen enkele duizenden guldens zou bedragen, inderdaad zullen ontvangen. Wel gaf hij de verzekering, dat indien men momen teel door omstandigheden pertinent om het geld van de nabetaling verlegen zit het bedrag zou worden uitgekeerd. Maar dan moest men niet allemaal komen, zo zou hij gezegd hebben. De veehoouders hebben wel begrepen, dat zij juridisch geen aanspraak op deze uitkering uit de winst kunnen maken, maar men heeft op een uitkering in contanten gerekend en dat maakt de zaak voor vele zeer moei lijk. Over het algemeen wil men de ver dere ontwikkeling nog aanzien, omdat de heer Eerdmans toegezegd zóu hebben, dat het volgend jaar weer in. contanten zal worden uitgekeerd. Velen voelen zich door deze ontwkkeling echter wel zeer teleurgesteld en zelfs bij de benen ge nomen. Het herinnert aan de situatie vlak na de bevrijding toen in Hölten een com plete „melkoorlog" woedde en het bracht enkelen zelfs tot de uitspraak „Een boer heeft niets meer te vertellen". Tot een bepaald besluit is men op deze bijeenkomst niet gekomen. Men was aan het slot van de vergadering nog even wijs als toen men gekomen was, zo bleek uit de reakties van tal van veehouders. Zoals verwacht, heeft de Engelse socia listische partij bij de vorige week ge houden verkiezing een flinke overwin ning behaald. In plaats van over de meerderheid van drie zetels in het Lager huis waarmee premier Wilson achttien maanden heeft moeten regeren, beschikt hij nu over een meerderheid van 97. Labour heeft nu 363 zetels (winst 49, verlies 1), de Conservatieven zijn door een verlies van 51 zetels op 253 gekomen, de Liberalen met een verlies van 2 en een winst van 4 zetels op 12. Er waren minder kiezers opgekomen dan in 1964, nl. 75,8 pet tegen 77,1. Van het aantal uitgebrachte stemmen behaalde Labour 47,9 pet tegen 44,2 in 1964. De Conserva tieven zakten van 43,4 op 41,9 pet, ter wijl de Liberalen ondanks zetelwinst een stemmenverlies leden en van 11,1 op 8,5 pet zakten. Uit de percentages, die bij een distric tenstelsel welsprekender zijn dan een zetelverdeling, kan men opmaken, dat Labour behalve van de Conservatieven ook flink van de Liberalen heeft ge wonnen. Dat betekent, dat bij vele kiezers van de middengroepen de angst voor een al te socialistische koers van een als radicaal bekend staande man als Wilson aanzienlijk verminderd is. Ver moedelijk is juist deze groep, die minder door partijdiscipline geplaagd wordt dan enige andere, er van overtuigd geraakt, dat Wilson en Labour op het ogenblik de juiste figuren zijn om het land op een zakelijke wijze te moderniseren. De les, die Wilson uit dit resultaat kan trekken, is, dat hij, wil hij aan het be wind blijven, zeker niet al te dogmatisch socialistisch moet gaan worden. VERWOERD GESTERKT. Ook in Zuid-Afrika hebben verkie zingen de regering versterkt. De Natio nale partij van premier Verwoerd had in het ontbonden parlement 106 van de 156 zetels, nu bezet zij er 126 van de 166. (Het parlement heeft er nl. 10 zetels bij- gekregen). De Verenigde partij, de oude glorie van Smuts, heeft 10 zetels ver loren en staat nu op 39. De laatste zetel wordt ingenomen door de enige ver tegenwoordigster van de progressieve partij, die de apartheid veroordeelt. Uit deze verkiezingen kan men leren, dat de oude onderscheiding tussen de Verenigde partij als de partij van de Fngels sprekenden en de Nationale Partij als de partij van de Boeren niet langer opgaat. De nationale partij heeft forse winst geboekt onder de Engels spreken den; hiervoor kan men verschillende re denen aanvoeren. In de eerste plaats ontbreekt het de Verenigde partij aan een politiek en aari figuren, in de tweede plaats voelen de Engels sprekenden zich verraden door een Engeland, dat vrijheid en onafhankelijkheid voor alle Afrikanen bepleit, terwijl een Verwoerd met zijn politiek van de bantoestans een oplos sing biedt, die met de vervulling van een wensdroom gelijk staat. Verwoerd wenst de negerbevolking van Zuid-Afri- ka (11 miljoen tegen goed 3 miljoen blanken) onder te brengen in afzonder lijke woongebieden, waar zij zich voor namelijk aan de landbouw moeten wij den. In een industriële ontwikkeling is niet voorzien. Voor de industrieën kun nen de blanken in hun gebied zorgen door deze aan de grens van de bantoe- stans te vestigen, zodat de negers na voldane arbeid weer naar hun woon gebieden terugkomen. In de blanke ge bieden (overigens de grootste en rijkste van het land) kunnen de negers als burgers niet wonen en zo zij daar wonen, behouden zij de status van vreemdeling. Willen zij stemrecht e.d., dan moeten zij maar naar bantoestan. Wat er met de vier miljoen uit stamverband losgeslagen, in de steden wonende negers moet ge beuren, is nog niet door Verwoerd aan gegeven. De Verenigde partij wijst er op, dat deze ontwikkeling gevaarlijk kan zijn, want als deze bantoestans, zoals de be doeling is, zelfbestuur krijgen, dan kan de Unie uiteenvallen. Het vertrouwen van de kiezers in Verwoerd geeft aan, dat zij niet geloven, dat dat zo'n vaart zal lopen. Zij zien in Verwoerd de beste garantie voor het behoud van de blanke suprematie. ERNSTIGE CRISIS IN VIETNAM. Een ernstige crisis is in Zuid-Viëtnam ontstaan. De voorgeschiedenis gaat terug tot 10 maart van dit jaar, toen de junta van generaal Ky een van haar leden, generaal Thi van het noordelijke eerste legercorps, wegens ongehoorzaamheid uit de junta zette en als opperbevel hebber ontsloeg. Onmiddellijk kwam het in het noorden van het land tot betogingen ten gunste van Thi, die de steun genoot van de boeddhisten. Ook in Saigon werd het onrustig, vooral toen de boeddhistische leiders de eis stelden, dat de junta het veld zou ruimen voor een burgerlijke regering' van nationale eenheid (zonder de communisten overigens). In de tweede helft van maart leek de regering, na aanvankelijk weigerachtigheid, toch be reid de boeddhisten wat tegemoet te komen. Voor eind 1967 aangekondigde verkiezingen, wilde zij vervroegen tot eind 1966, maar de betogingen van de boeddhisten en studenten in de noor delijke steden Da Nang en Hue bleven aanhouden. Een afgezant van de junta werd belet naar Saigon terug te keren en zondag was de situatie zo zorgelijk, dat Ky aankondigde, troepen naar Da Nang te zenden om de stad te „be vrijden". Volgens hem was de stad door de communistische Viëtcong overgenomen. Er dreigt hier een nieuwe complicatie Zelfs van oorlogsgraven haalt de heer Zijlstra gegevens en vergelij kingsmateriaal. Zoals hier op de Algemene Begraafplaats in Hel- lendoonv, waar o.m. de Canadese vlieger-officier RW. Doidge he-, graven ligt. Een koude grafsteen vertelt niet de tragiek van het on geval: R. W. Doidge vond de dood tijdens een bombardement op de spoorbrug in Nijverdal, tijdens de duikvlucht werd hij getroffen door de bom uit het vliegtuig van zijn vriend. Brandend stortte' hij neer in de Spinnerij van de Kon. Text. Fabrieken Nijverdal-ten Cate. door de spanningen in het niet-commu nistische deel van Viëtnam. Heel pijnlijk is het voor de Amerikanen, die een grote basis bij Da Nang hebben en de toon van de betogingen dagelijks anti-Amerikaan- ser zien worden, terwijl zij bovendien al hun kaarten op Ky hebben gezet. Zij dreigen daarmee partij te worden in een conflict in Zuid-Viëtnam en dat zal hun positie ongetwijfeld ondermijnen. DE GAULLE PRECISEERT. De crisis in de N.A.V.O. gaat voort. De Gaulle heeft zijn bedoelingen nader ge preciseerd. Alle Franse strijdkrachten in Duitsland zullen op 1 juli aan het opper bevel van de N.A.V.O. worden onttrok ken. De Fransen op de gealieerde hoofd kwartieren zullen op die datum even eens worden teruggetrokken. Op 1 april van het volgende jaar zullen de geali eerde hoofdkwartieren, die in Frankrijk gevestigd zijn, van Franse bodem ver dwenen moeten zijn. Voor de Amerikaanse bases in Frankrij Voor de Amerikaanse gases in Frankrijk geldt hetzelfde. De veertien geallieerden, die aan het geïntrigeerde karakter van de N.A.V.O. willen vasthouden en de banden met de Ver. Staten zo nauw mogelijk wensen te houden, zijn in voortdurend beraad. Een van de kernpunten is, wat er met de Franse troepen in Duitsland moet ge beuren. Kunnen deze daar blijven wan neer zij buiten het verband van de N.A.V.O. staan? De Duitsers voelen er bitter weinig voor. Een ander punt, voor al door de Amerikanen te beslissen is, of Frankrijk kan blijven gebruik maken van de faciliteiten van het waarschuwings systeem zonder hetwelk het Franse kern wapen ten dode is opgeschreven. Men blijft bang om brokken te maken en dat is een grote Troef in de handen van de Gaulle.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 5