IVOROL 5twgerlmé AIÏENBA Openbaar kleuteronderwijs neemt grote vlucht Twee oudercommissies ingesteld Espelose plattelandsvrouwen ingelicht over textiel Uitvoering Kinderkoor 'Ons Genoegen' Gouden echtpaar Donors gaven bloed Me Kruis reikte 5 Laudsteiiierpeusiingeu uit C.H.-Kandidaten Gezellige personeelsavond Voor het rheumafonds Nieuwe samenstelling Provinciale Staten Prijzen voor grootste Paasvuren Postzegelnieuws voor de leden van de H.P.C. KERKDIENSTEN Zaterdag 2 april 1966 No. 13 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051+83 - 123 4 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 In de maandagavond onder voorzitter schap van de heer P. II. Cammeraat in 't gebouw Irene gehouden ouderavond van de openbare kleuterscholen is men over gegaan tot de benoeming van twee ouder commissies in verband met de grote vlucht, die het openbaar kleuteronder wijs in deze gemeente genomen heeft. In 1965 werd in het Kolplan een kleu terschool gesticht, die eerst als depen dance bedoeld was van de bestaande kleuterschool aan de Tuinstraat. De groei van deze klas maakte, dat in september een 2e klas kon beginnen, die tijdelijk werd ondergebracht in een lo kaal van het B.B.-gebouw. In april a.s. zal het tweede lokaal, dat naast het reeds aanwezige gebouwtje geplaatst wordt klaar zijn, om de kleuters te ontvangen, zal er een zelfstandige school zijn met mevr. Wittenberg-Geers als hoofdleid ster. In verband hiermede moesten nu ook twee oudercommissies samengesteld wor den. Op deze ouderavond werd de samen stelling van de bestaande oudercommis sie herzien en gesplitst en werden nieuwe leden daaraan toegevoegd. Na gehouden verkiezingen kwamen de volgende commissies tot stand: Oudercommissie school Tuinstraat hoofdleidster mevr. G. Slotman-Post: de dames G. Lamemrs-Smale, W. A. Rede- ker-Radstake, A. Wierbos-Koopman, D. Wissink- Lammerts en de heren P. H. Cammeraat, G. T. Jansen en H. Wessel- dijk. Voor de school in het Kolplan hoofd leidster mevr. Wittenberg-Geerts, werden aangewezen de dames G. J. Aanstoot- Vruwink, H. Bronsvoort-Nekkers, A. G. Gerbers-Heijen, J. S. L. Meijers-Labrijn en de heren J. W. Hielkema, G. J. Krom- dijk en G. Schutte. De beide hoof dleidsters bespraken 'enke le school-organisatorische zaken en daar na kwam het jaarlijkse schoolreisje aan de orde. Het bezoeken van een speeltuin werd door de hoofdleidsters en ook door vele ouders als zeer bezwaarlijk be schouwd in verband met de daaraan ver bonden gevaren. De groep is te groot voor een goed toezicht. Algemeen was men het er over eens, dat een dagje uit met als elementen een bustocht, een pic nic en veel spel in de vrije natuur een zeer bevredigend programma kan zijn voor de kleuters. Aangezien de heer J'. Calkhoven als oudercomjnissielid aftrad werd hem en zijn vrouw dank gebracht voor het vele werk, dat zij voor het kleuteronderwijs hebben gedaan. Namens de ouders heeft mevr. F. ter Doest-Bos nog woorden van dank gespro- Holten De Espelose plattelandsvrou wen hielden dinsdag in „Het Trefpunt" aldaar hun maandeijkse bijeenkomst on der ieiding van de presidente mevrouw H. J. Hol-Groothoff. In haar openingswoord heette zij in het bijzonder welkom het nieuwe lid me vrouw G. Paalman-Roeke, alsjmede de spreekster van deze avond, mej. Berg man uit Wijhe, die een lezing kwam hou den over „De nieuwe textielstoffen en hun behandeling". Aam de hand van een. flanelbord liet inleidster zien welke de betekenis is van de etikettering, die tegenwoordig in veel nievuwe confectie is te zien en waar men zich goed aan moet houden als men de kledingstukken wil wassen. Verder had zij allerlei stoffen en ondergoed bij zich, om te laten zien hoeveel soorten er wel op de markt komen. Het was een bijzon der leerzame causerie, die door de aan- weigen met veel belangstelling werd ge volgd. Als bijzonderheid kan vermeld worden, dat mej. Rottinlc uit Delden ook nog onverwacht verscheen, waardoor het erg gezellig werd. Het was dan ook vrij laat toen de presidente de avond sloot en allen dank bracht voor haar opkomst en de geslaagde avond. Het kinderkoor „Ons Genoegen" (La- rensebroek) geeft donderdagavond 7 april en vrdagavond 8 april in zaal „De Wippert" haar jaarlijkse uitvoering. Er is traditiegetrouw weer gezorgd voor een afwisselend programma. De kleintjes voeren o.a. een zangspelletje en een to neelstukje op. De groten hebben de Ti- roolse operette Immerstill met zijn pret tig in het gehoor liggende melodieën op het programma staan. Al met al een programma dat de be langstelling van zeer velen verdiend. Tanden blank-Adem fris Onbetwist de beste tandpasta ken voor het vele werk, dat door de leid sters toch maar voor de kleuters gedaan wordt. Voordat men tot de behandeling van deze huishoudedlijke zaken overging hield de heer Kees Bos, eigenaar van het nat. hist, museum op de Holterberg een praatje over zijn ervaringen in de vrije natuur rondom Holten. Door zijn kennis van het gedrag der dieren in het vrije veld en zijn boeiende wijze van vertellen, maakte hij dat de bossen rondom Holten voor de toehoorders veel meer gingen le ven, dan misschien tot nu toe het geval was. Op dinsdag 5 april herdenkt het echt paar J. den Heijer en M. den Heijer-Scho- neveld, Look 54, zijn gouden huwelijks feest. De heer Den Heijer is 72 jaar en zijn echtgenote 73 jaar. Beiden mogen zich nog in een vrij goede gezondheid ver heugen. Het echtpaar heeft 4 kinderen, waarvan één zoon in Zuid-Afrika woont, en 9 kleinkinderen. De, heer Den Heijer fietst nog elke dag naar het dorp. Hij ontving twee jaar ge leden het gouden N.V.V.-speldje wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van de A.N.B. Zijn echtgenote bezoekt regelmatig de be jaarden-sociëteit in Holten. Wegens familie-bmstandigheden zullen feestelijkheden achterwege blijven. In de donderdagavond onder voorzitter schap van dokter C. H.' Rietdijk gehou den jaarvergadering van de afdeling van het Ned. Roode Kruis is aan 5 leden, die als donor voor de bloedplasma-actie zijn opgetreden de Landsteiner-penning door de voorzitter uitgereikt* Deze ere-penning werd uitgereikt aan mevr. J. Slotman- Siebelink en dc heren J. W. Jansen, Joh. Sehuppert D.Jzn., J. G. H. Schuppert D.Jzn. en G. J. Stam, N 88. Uit de jaarverslagen van secretaresse en penningmeësteresse bleek duidelijk, dat door de afdeling in alle stilte weer veel goed werk werd verricht. Aan het jaarverslag van de secretares se, mej. E. H. W. Vincent, ontlenen wij, dat de afdeling op 31 december 1965 483 leden telde; wegens overlijden en vertrek was het ledental met 10 terug gelopen. In de eerste maanden van 1966 zijn door de heer H. Bosman echter 107 nieuwe leden geworven. Voor de slachtoffers van de aardbeving in Chili schonk de afdeling f50,De door de heren H. Bosman, Gebr. Nekkers, Pinkert en Traanman gehouden collecte bracht bruto f 1901,07 op. Holten staat hiermede op de 12e plaats in Overijssel met 118,7 van liet streefbedrag. ZIEKENZORG De dames G. Weijl-Goldstein (leidster), M. Maats-Kevelam en Van der Meulen- Kolkman verzorgden het Welfare-werk en bezochten een middag in de week een patient. Deze hebben met hun hulp mooie handwerken gemaakt, die waarschijnlijk tentoongesteld zullen worden. Drie patiën ten maakten de tocht mee met de boot „J. Henri Dunant", n.i. de heer H. J. Pot man en de dames W. H. Klein Lebbink en E. W. Klein Horsman-Roeterdink. Zij heb ben van deze tocht erg genoten. Een pa tient mocht een weekend in hotel „De Uit kijk" te Hellendoorn doorbrengen. Met St. Nicolaas werden 40 fruitbakjes gezonden aan langdurige zieken in de gemeente en aan patiënten in ziekenhuizen en sana toria. Aan de bloedplasma-actie te Rijssen na men 30 donors deel. Zij werden op kosten der afdeling vervoerd. Door het bestuurs lid de heer C. Knijff werden de door de schoolkinderen ingezamelde postzegels, capsules enz. verzameld en verzonden aan het Jeugd Roode Kruis. MOOIE OPBRENGST COLLECTE Blijkens het verslag van de penning- meesteresse, mevr. H. J. Bal-Keiler, be droegen de inkomsten f 3107,38 en de uit gaven f2616,89, zodat er een batig saldo is van f 490,49. Aan Welfare-werk werd f 427,31 en voor de bootreis f 315,uitge geven. Aan het hoofdbestuur werd van de contributie en collecte een bedrag van f 1260,12 afgedragen. De kascommissie had de boekhouding keurig in orde bevonden. Aan beide dames werd dank gebracht voor hun jaarver slagen. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden aangewezen mevr. Van Berkel-zur Mühlen en mevr. J. Slotman-Siebelink. Bij de bestuursverkiezing werden dok ter Rietdijk en mevr. Bal-Keiler met bijna algemene stemmen herkozen. Vóór de uitreiking van de Landsteiner- penningen gaf dokter Rietdijk de aanwe zigen een indruk van de betekenis van de bloedtransfusiedienst en dankte hij de do nors voor hun menslievende daad, die voor velen van grote betekenis kan zijn geweest. Hij deelde o.a. méde, dat het Ned. Roode Kruis in 1967 zijn honderdjarig bestaan zal herdenken. Hel hoofdbestuur hoopt dan de één miljoen leden te bereiken, waarvoor een beroep zal worden gedaan op de afdelingen. De boottocht voor invaliden in Over ijssel zal waarschijnlijk pas in het najaar worden gehouden, vermoedelijk septem ber of oktober. In de donderdagavond onder voorzitter schap van de heer J. Kroon gehouden ver gadering van de Christ. Hist. Kiesvereni ging zijn voor de op 1 juni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezing kandidaat ge steld de heren: 1. J. Rietberg, (raadslid); 2. J. H. Bosschers (raadslid); 3. A. Weste- rik (raadslid); 4. H. Rietberg Jr., Holter broek 73; 5. G. J. Klaasses, Espelo 46; 6. H. Stegeman, Ligtenberg 9; 7. H. Struik, Espelo 3; 8. W. Aalpol, Beuseberg 113; 9. H. W. G. Vixseboxse, Holterberg 36; 10. G. J. Meijerman, Beuseberg 101; 11. A. J. Pekkeriet, Beuseberg 91; 12. Hr. Beldman, Holterbroek 48; 13. D. J. Bronsvoort, Dij- kerhoek 32; 14. Joh. M. Klein Teeselink, Holterbroek 89; 15. G, Meilink, Borkeld 62. De heer B. J. Veneklaas Slots, wethou der, heeft zich, gezien zijn gevorderde leeftijd, niet herkiesbaar gesteld. Het personeel van de Verenigde Bakke rijen „De Halm" was zaterdagavond in feestzaal „De Poppe" enkele uren gezel lig bijeen tijdens de jaarlijkse feestavond, die geopend werd door de voorzitter van het bestuur, de heer D. J. Wansink. Hij sprak een hartelijk- woord van wel kom en betreurde het dat enkele perso neelsleden wegens ziekte niet aanwezig konden zijn. De directeur van „De Halm", de heer J. Hospers gaf een kort overzicht over het afgelopen jaar en herdacht met enkele woorden de overleden medewerkers J. Smit en H. J. Wansink. De voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer J. Calkhoven, bracht bij verhindering van de penningmeester ver slag uit over de penningen. De boeken 1965 konden worden afgesloten met een klein batig saldo. Na afhandeling van het zakelijke gedeelte van de agenda werd gaarne gevolg gegeven aan de uitnodiging om aan tafel te gaan, om van het door de directie aangeboden dineetje te genieten. De heer Calkhoven sprak namens het per soneel woorden van dank tot het bestuur en voorzitter Wansink dankte allen die hun medewerking gaven aan het welsla gen van deze reuze gezellige avond. De collecte voor het rheumafonds, die verzorgd werd door de leerlingen van de School met de Bijbel, heeft een bedi'ag van f314,25 opgebracht, dat door de cor respondente mevr. C. Knijff-Dekker aan het hoofdbestuur is overgemaakt. Tijdens de dinsdagmorgen in de Sche penzaal van het stadhuis te Zwolle ge houden zitting van het centraal stem bureau is na talrijke lotingen de officiële uitslag bekend gemaakt van de jongste statenverkiezing. De PvdA-fractie in de nieuwe staten zal als volgt zijn samengesteld: W. Coen- ders, Deventer; A. A. C. Maaskant, Zwol lerkerspel; G. Groenendaal, Kuinre; F. Polter, Emmeloord; P. Oosterveld, Zwolle; H. te Riet, Almelo; W. Vasbinder, Grams- bergen; G. A. J. ter Horst, Hengelo; E. Wieldraaijer, Enschede; mevr. J. B. Krou- wel-Vlam, Hengelo; G. K. Janssen, Alme lo; H. J. Roerink, Enschede; J. Horstman, Enschede; J. Thomas, Enschede; A. Smit, Enschede. Van de zittende statenleden zullen niet terugkeren: H. Bakker, Zwolle; W. Beijers, Holten; L. Bos, Delden; H. te Flierhaar, Enschede; J. Gorselink, Almelo; A. Jan maat, Almelo; mej. T. van Weperen, De venter. De KVP-fractie in de nieuwe staten zal als volgt worden samengesteld: B, A. A. Engelbertink, Oldenzaal; mr. J. L. M. Niers, Hengelo; G. L. W. Gomans, Alme lo; G. E. N. Perik, Enschede; J. B. M. van Buuren. Zwolle; mevr. B. H. M. Franken- Volmerink, Saasveld; B. M. Hemmer, Tub- bergen; J. G. M. Bloemen, Ootmarsum; P. G. G. Hilhorst, Oldemarkt; A. F. van der Heijden, Enschede; mr. H. H. Schoe- maker, Deventer; mej. M. A. C. van Driel, Hengelo; J. P. J. Bos, Raalte; G. J. M. Woertman, Hengelo; mevr. E. E. M. Leu- sink-Bergervoet, Zwolle; B. G. M. Johan- nink, Hengelo; J. W. M. van de Noort, Noordoostpolder. De CHU-fractie in de nieuwe staten zal als volgt zijn samengesteld: H. Schoon- derbeek, Enschede; W. Netjes, Noordoost polder; H. Fokke, Vriezenveen; Z. Vlam, Hardenberg; H. M. Podt, Nijverdal; G. J. van Amerongen, Almelo; mr. W. J. E. Crommelin, Zwollerkerspel; H. Wisselink, Bathmen; G. de Groot te Steenwijk. De AR-fractie in de nieuwe staten zal als volgt zijn samengesteld: J. Meulink, Enschede; drs. J. J. Knibbe, Zwolle; M. Meeuwsen, Noordoostpolder; H. J. van Heek, Almelo; P. A. Nawijn, Blokzijl. De VVD-fractie in de nieuwe staten zal als volgt zijn samengesteld: Y. van der Wal, Zwolle; mevr. F, K. Stikker7Rienks, Noordoostpolder; G. C. Dogterom, Diepen veen; P. Ch. Vogelij, Diepenheim; F. A. Pen, Enschede. Voor de Boerenpartij zullen'hun intrede in de staten doen: J. Ubak, Staphorst; G. Stroeve, Gramsbergen; E. M. van Schoo ien, Holten; G. Sinnema, Hellendoorn. Door de officiële telling verloor de A.R.P. een zetel, die overging naar de V.V.D. Het scheelde net 12 stemmen. Evenals het vorig jaar zullen ook nu weer voor de drie grootste Paasvuren flinke geldprijzen beschikbaar worden ge steld. De jongelui moeten bedenken, dat grootste iets anders is dan hoogste. De prijzen zullen worden toegkend aan die groepen, die het meeste hout en ander materiaal bij elkaar hebben gesleept. Wanneer men wil meedingen naar een der prijzen, kan men dit tot uiterlijk za terdag 9 april des middags 2 uur opge ven bij de secretaris van de V.V.V. „Hol- tens Belang", de heer J. Wiggers, Kolweg 14, telef. 1356. De plaats waar de „boakens" staan, moet tevens worden opgegeven. Ja, U leest het goed. De club is er en heeft ook reeds een naam, want enkele weken geleden is het gekozen bestuur bij elkaar gekomen en heeft toen meteen verscheidene besluiten genomen. Voor de goede gang van zaken willen wij U de namen van de bestuursleden en hun funkties doorgeven: mevr. Kaan-Ver- beek, Vianenweg, presidente; mevr. Ja- link-Dubbelman, Gaardenstraat 1, pen- ningmeesteressê; J. H. van Engbrink, Bes- sinkpasstraat 17, secretaris en de heer J. v. d. Meulen, Mai'kepad 1, hoofd rond- zenddienst. Enkele besluiten van deze vergadei'ing waren o.a. 6 tot 8 x per jaar een ruil- avond te organiseren, het verzorgen van kollektieve aankopen van nieuwe zegels, o.a. Nederland en Overzeese Rijksdelen, F.O.C.-service voor leden, noodzakelijk materiaal, zoals albums e.d. tegen geredu ceerde prijs beschikbaar te stellen, deel neming voor leden aan de rondzenddienst etc. Uit het boverxstaande blijkt wel hoe be- langx'ijk het is lid te zijn van de H.P.C. en wij willen dan ook graag, alle vex-za- melaars van Holten oproepen, zich 'bij de vereniging aan te sluiten. We hebben reeds meer dan 25 leden, maar hoe meer leden wij hebben, des te meer wij voor hexi kunnen doen. Op maandagavond 4 apxdl om 7.30 uur is er weer ruilavond in de blauwe zaal van dox'pshotel Holterman. Wij kuxmen U alleen maar advisex-en: komt U dan ook, anders mist U beslist yeel, Gaarne tot ziens. Zaterdag 2 april, 9 uur v.m.: Overijsselrit der KNMV. Zaterdag 2 april, 7.30 uur: Dansen in „Het Bonte Paard" te" Dijkerhoek. Zaterdag 2 april, des avonds om half acht in gebouw „Irene": geza menlijk concert door het Harmonie orkest „Kunstmin" te Gorssel en „HMV", beide onder direktie van de heer H. J. Fransen te Holten (zie ad vertentie). Zaterdag 2 april: Grote dans- en show avond in „Amicitia" met twee bands (zie adv.). Maandag 4 april t.m. 9 april: Collecte voor het Sanatoxdum Hellendoorn. Maandag 4 april, 7.30 uur: Postzegel- ruilavond in de Blauwe zaal van Dorpshotel „Holterman". Maandag 4 apx'il, 's avonds om 8 uur in gebouw „Bethanië": samenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek. Maandagavond 4 april, 8 uur: Vergadering van de commissie Motocross in café Kalfsterman. Dinsdag 5 april, 8 uur: Vergadeidng van de kiesvereniging „G rmeentebelang" in hotel Holterman (zie adv.). Donderdag 7 april, 's avonds om 7.30 uur in zaal „De Wippexd". Uitvoering Kin derkoor „Ons Genoegen", Larensebroek (zie adv.). Donderdag 7 april, 8 uux\ Ledenvergade ring varkensfokvereniging „Holten e.o." in café Kalfsterman. Donderdag 7 april, 8 uur: Herv. Vx-ouwen- gxoep in „Irene". Paaswijding. Vrijdag 8 april, 's avonds om 7.30 uur in zaal „De Wippert": Uitvoering Kindei*- koor „Ons Genoegen", Larensebroek (zie adv.). Vrijdag 8 april en vex-volgens iedere vrij dagmiddag: Bloemisterij Haneveld ach ter smederij Maats, Doi'psstraat 36, ge opend (zie adv.). Dinsdag 12 april, 8 uur: Algemene le denvergadering van de Coöp. Raiffei senbank in hotel Holterman.' Zaterdag 30 april (Koninginnedag) Grote motocross op het circuit Zuur- berg. Dinsdag 3 mei, 8 uur: Ledenvergadering Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" in hotel Holterman. Zondag 3 april 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur ds Isx'aël (bevestiging v. nieuwe lidmaten) en 3 uur ds Addink (bevestiging van nieuwe lidmaten). Col lecte voor de Plaatselijke Gezinsver zorging. Dijkerhoek: zie Holten. Geref. Kerk: 8.30, 10 en 3 uur ds Hoogkamp (Bed. H. Av. en Dankz.). In alle diensten is het éne offer bestemd voor de Diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerk bouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene") 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 2 apx-il en zondag 3 april: de heer Th. A. Oostenbnxg, Diessenplas- straat 2, tel. 1515. Geboren: Antonius Johannes, zv J. G. Kemper en A. M. Kleinhex-enbrink, Espe lo 13. Gea, dv H. Aanstoot en H. A. Meijerink. Look 65. Ronald, zv T. Oos- terdijk en A. C. van der Hek, Hof fes straat 39. Ondertrouwd: H. J. Bosschers, 27 jaar, Beusebex-g 137, Holten en E. Hulsman, 25 jr., Dijkerhoek 84, Holten. J. H. Torn Bxmers. 29 j. Deventer en B. J. W. Schorf- haar, 25 jr., Dtventerweg 58, Holten. Gehuwd: A. E. H. van der Burg, 21 jr., Deventer en H. Aaftink, 21 jr., Bux'g. v. d. Borchstx-aat 3, Holten. Overleden: J. H. Willems, oud 74 jaar, ev G. Broekmaat, Loök 43. BEVOLKING: Ingekomen: J. F. Sijtsema en gezin van Enschede naar Voorsboersstraat 3. P. J. van der Bie van Goudswaard naar Kerkhofsweg 12. M. J. G. Rientjes van Raalte naar Oranjestraat 38. ,G. J. Ger- vedink Nijhuis en gezin van Bathmen naar Molenbelterweg 14. Vertrokken: M. Schuppert van Laren- seweg 9 naar Hengelo (O.). I. Holmer van Holterberg 25 naar Borculo. H. J. Stam, ev Langkamp, van Look 2 n. Rijs sen. H. van den Berg van Industriestr. 12 naar Bórcülo. Gevonden: motoibandschoen; regenjack; twee paar Grolse wanten; herenhand schoen; een paar herenhandschoenen. Verloren: zadeltas; portemonnaie m. in houd; das; regenbx-oek; winterjas. Komexi aanvliegen, fazant. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1