ffh Stand A&ENMA G.J.V. „Dorp" bracht mooi toneelspel Prij zen voor grootste Paasvuren Strijd om het grootste paasvuur Toekenning culturele jaarprijs wan ie gemeente Deventer Advertenties Paasedities Poi"®Sbrengl Jaarvergadering Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen Voor Baby lil Simavi-collecte Raadsvergadering Politiepost Dijkerhoek wordt opgeheven KERKDIENSTEN 6uF|t«Hjp Zaterdag 26 maart 1966 No. 12 Jaargang 18 HOLIENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floliens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123 Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,—. Iedere mm. meer 0,12 De CJV „Dorp" hield het afgelopen weekeinde in gebouw „Irene" haar jaar feest, waarvoor beide avonden flinke be langstelling bestond, een feit, waarover voorzitter Henk Paalman zijn vreugde uitsprak. Beide avonden werd vóór de pauze een gevarieerd programma ge bracht, dat opende met zang door een groep jongens, die hun optreden be loond zagen met een verdiend applaus. De groep zong, aan de piano begeleid door Wim Jansen, o.a. „Nobody knows" en „De Heilige Stad" van Adams. Hartelijk applaus was er ook voor de Meisjesclub, die op keurige wijze enkele volksdansjes uitvoerde en voor de jon gens, die met het komische schetsje „De verjongingskuur" een enorme bijval oogstten. Dat de „Tegehaja's" wegens ziekte van enkele leden niet konden musice ren, was jammer. Gelukkig had het be stuur voor muzikale afwisseling ge zorgd, al was het van heel ander genre. De jonge Holtense pianist Wim Jan sen speelde op heel gave wijze het Scherzo van Franz Schubert en een wals van Durand. Ook zijn optreden werd buitengewoon gewaardeerd en het spontane applaus was zeer verdiend. Na de pauze - waarin gratis koffie met koek gepresenteerd werd - bracht de toneelgroep over het voetlicht het toneelspel „Bergvik", geschreven door Tormod Skagestad, in een Nederlandse bewerking van Leo Taconis. „BERGVIK" Het gehele toneel speelt zich af in de huiskamer van de Noorse boerderij „Bergvik". In het stuk komen we te gen: de eigenaresse, een weduwvrouw; haar dochter Gerd, een keihard meisje, dat op een vaak onbarmhartige manier haar moeder herinnert aan de dood van haar man; Marte, de oude dienstbode, die reeds drie geslachten van de „Berg vik" heeft zien opgroeien, en Osmund, de man, die de leiding heeft op de boer derij, en een oogje heeft op Gudrun, de eigenaresse. Erik, een zoon van Gudrun, heeft zich gevestigd in de stad en leeft daar geheel van de moderne schilder kunst. Verder ontmoeten we op „Bergvik" nog Tore, een boerenknecht, en Else, een hulp in de huishouding, die voor een poosje de oude Marte bijstaat in haar werk. In het eerste bedrijf ontdekken we direct al, dat er een bepaalde spanning heerst tussen moeder Gudrun en doch ter Gerd. Moeder, die probeert Gerd aan het verstand te brengen, dat ze het dooie en verlaten oord „Bergvik" eigen lijk moet gaan verlaten, om een grotere kijk te krijgen op de wereld. Gerd heeft echter al in de gaten, dat er een ver houding bestaat tussen haar moeder en de knecht Osmund. Wanneer Gerd er toevallig achter komt, dat die twee trouwplannen hebben, doordat Osmund Evenals het vorig jaar zullen ook nu weer voor de drie grootste Paasvuren flinke geldprijzen beschikbaar worden ge steld. De jongelui moeten bedenken, dat grootste iets anders is dan hoogste. De prijzen zullen worden toegekend aan die groepen, die het meeste hout en ander materiaal bij elkaar hebben gesleept. Wanneer men wil meedingen naar een der prijzen, kan men dit tot uiterlijk za terdag 9 april des middags 2 uur opgeven bij de secretaris van de V.V.V. „Holtens Belang", de heer J. Wiggers, Kolweg 14, telef. 1356. De plaats waar de „boakens" staan, moet tevens worden opgegeven. Op zondag 10 april Paaszondag zullen overal in onze gemeente de paas vuren weer branden. Dit oeroude gebruik van heidense afkomst heeft zich door de eeuwen heen weten te handhaven. Het is de laatste decennia zelfs nog in kracht toegenomen. Er is mede door de prij zen, welke de laatste jaren beschikbaar werden gesteld zelfs een grote rivali teit ontstaan tussen de verschillende wij ken en buurtschappen. Ook dit jaar wordt er al hard gewerkt om ,,'t holt veur de boaken" bijeen te slepen. Er zijn door verschillende instan ties reeds geldbedragen beschikbaar ge steld, mede terwille van de gasten, die Hollen met de Paasdagen zullen bevolken en dit oude gebruik gaarne van nabij meemaken. Wij willen de jongens en via hen de ouderen gaarne een tip geven. Er ligt in de Heihuizen niet zover van de harde weg een massa paasvuurhout. Men moet zich daarvoor in verbinding stellen met de bos- baas, de heer H. J. Bekkernens, telefoon 05485-203. „Zet 'm op, jongens", wie het grootste paasvuur heeft, krijgt de hoofdprijs. zich dat per ongeluk laat ontvallen, dan is dat voor Gerd een teken, dat ze moet gaan handelen en schrijft ze haar broer Erik een brief, waarin ze hem vraagt naar „Bergvik" te komen om zo samen te proberen te voorkomen, dat moeder en Osmund gaan trouwen. In het tweede bedrijf komen geheel onverwacht de overige bewoners van „Bergvik", met uitzondering van Gerd, Erik tegen. Een jongeman, die steeds heeft geleefd van zijn schildersdromen en het met de geldelijke steun van zijn moeder in de stad wel heeft kunnen uithouden. Osmund en Gudrun zijn ge maakt vriendelijk tegen hem, maar zien nu Gerd en Erik liever gaan dan ko men. Gudrun, die bang is, dat nu alles wat op „Bergvik" is voorgevallen, zal uitkomen, wil weg van „Bergvik", sa men met Osmund, doch deze weigert persé „Bergvik" te verlaten. In het derde bedrijf vertelt moeder aan Erik wat er met vader gebeurd is. Zo komt Erik er achter, dat zijn vader een man.was, die het geld verbraste door omgang te hebben met slechte vrouwen en die geregeld dronken was. De conclu sie ligt nu voor de hand, dat ze meer vertrouwen heeft in Osmund dan in haar man. Als moeder dan vertelt, dat vader op een avond dronken weg is ge gaan per slee, waarvoor één van de wildste paarden was gespannen, dan komt de misdaad aan het licht. Een mis daad, die Gudrun en Osmund samen ge pleegd hebben. Erik is nu bereid om moeder te vergeven en stelt voor om op de boerderij te blijven en Osmund weg te sturen. Eerst wil ze er niet van we ten, maar wanneer Gerd en Erik samen haar aan het verstand kunnen bren gen, dat het Osmund niet om haar maar om de boerderij gaat, besluit ze Erik te laten blijven en Osmund weg te sturen. In het vierde bedrijf horen we, dat Erik en Osmund samen op elandenjacht zijn. Gerd is teruggekomen van een rit op het paard, maar kan het paard niet op stal krijgen, omdat het wild gewor den is. Het beest blijft dus buiten staan. Er volgen nu ogenblikken van groeien de angst, omdat het al laat in de avond geworden is en de jagers nog niet terug zijn. Wanneer dan eindelijk de mannen terug zijn, is het Osmund, die probeert het paard eerst op stal te zetten en dan naar binnen te gaan. Hij zal echter niet meer levend binnenkomen, want ook hij verongelukt met een paard. Borken (het paard) is zo wild, dat hij Osmund doodtrapt. Erik besluit nu te gaan, om dat hij. meent, dat hij mede oorzaak is aan de dood van Osmund, omdat hij het paard niet heeft kunnen doodschie ten. Alles komt nu uit. Gerd had ook een oogje op Osmund, de man, die ook niet van een vrouw kon houden, zoals we in het derde bedrijf nog heel even merken, wanneer hij kennis maakt met een jong meisje Else, dat voor een poos je op de boerderij werkt. Aan het slot van het toneelstuk komt de oude Marte nog vertellen, dat Os mund nog een zoon had, namelijk Tore, de jonge boerenknecht. Uiteindelijk blijven dan op „Bergvik" over: de eigenaresse met haar dochter; Marte, de oude dienstbode; Tore, de boerenknecht; Gerd, haar dochter, en Else, het hulpje van de oude Marte. „Bergvik" werd onder regie van Kees van Bruggen vlot gespeeld en de bezoe kers demonstreerden hun waardering in een hartelijk en langdurig applaus. De grime was bij Kapper Johan van Geenhuizen in goede handen. De rolverdeling was als volgt: Gu drun: mevr. M. van Bruggen-Traan- man; Erik, haar zoon: Bertus Aanstoot; Gerd, haar dochter: Riki Paalman; Os mund, bedrijfsleider: Hennie Achter kamp; Tore, jongste knecht: Henk Podt; Marte, huishoudster: Dini Oolbekkink; Else, dienstmeisje: Gerrie Megelink. De heer A. Westerik, oud-voorzitter en ere-lid van de vereniging, sprak een woord van dank tot alle medewerken den. Hij wekte de jeugd op om trouw de vergaderingen te bezoeken en vroeg de ouders om de jeugd te lielpen bij dit prachtige werk. Burgemeester en wethouders van De venter hebben de culturele jaarprijs „De Gulden Adelaar" in 1966 toegekend aan de auteur Berend Dubbe te Deven ter. Deze prijs is in 1957 ingesteld ter her denking van de bevrijding van de stad in 1945 en wordt jaarlijks omstreeks de bevrijdingsdatum (10 april) uitgereikt als blijk van gemeentelijke waardering- voor een uitblinkende prestatie op het gebied van de beeldende kunst, de lite ratuur, de muziek, het toneel of de we tenschappen. Ze bestaat uit een geldbedrag en een gedenkpenning met inscriptie. De prijs wordt de heer Dubbe ver leend voor zijn uitmuntende werken op het gebied van de geschiedenis van de kunstnijverheid; in het bijzonder voor zijn in 1965 verschenen boek „Tin en tinnegieters in Nederland". Het in 1961 verschenen opstel „Bijdrage tot de ge schiedenis van het muziekleven te De venter tot het eind van de 18e eeuw" is tevens van invloed geweest op de toe kenning van de prijs. De brede en gron dige, maar tevens ook methodische en zakelijke wijze, waarop de heer Dubbe zijn bijdragen tot de kunstgeschiedenis heeft aangevat en uitgewerkt, dwingen algemeen bewondering af. De onderzoekingen, die de heer Dub be in zijn vrije tijd heeft verricht, be antwoorden aan de hoogste wetenschap pelijke maatstaven. De uitvoerige en diepgaande museale en archivalische onderzoekingen, die de heer Dubbe zich getroostte, kunnen in meer dan één opzicht in Nederland als pioniersarbeid worden beschouwd. De heer Berend Dubbe is op 19 januari 1920 te Deventer geboren. Hij is gehuwd en vader van twee kinderen. Hij is van beroep belastingconsulent. De heer Dub be heeft als deskundige op het terrein van tinnen voorwerpen geadviseerd in het vroegere televisieprogramma van de KRO Schatten op Zolder". Behalve de reeds genoemde werken heeft de heer B. Dubbe verschillende artikelen geschreven, o.m.: Deventer „Dakruiters" in het Mededelingenblad van de vrienden van de Nederlandse ce ramiek (1961); „Deventer geelgieters in de 17e en 18e Eeuw" in Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Be oefening van Overijssels Regt en Ge schiedenis (1963); in hetzelfde orgaan Advertenties voor de paasedities van 2 en 9 april worden met het oog op de drukte op de drukkerij gaarne zeer vroegtijdig tegemoet gezien. Ook even tuele verslagen van vergaderingen en nieuwsberichten gelieve men vroeg tijdig te bezorgen, willen zij in deze nummers worden opgenomen. Redactie Holtens Nieuwsblad de „Kachelofen" in Oost-Nederland (1958) en „Het Tinnegietersambacht te Deventer" (1962). Verder schreef de heer Dubbe in het Bulletin van de Koninklijke Nederland- sche Oudheidkundige Bond een artikel getiteld: „Hessische glasexport naar Ne derland. De uitnodigingskaarten, alsmede het programma voor de uitreiking van de Deventer Culturele jaarprijs zijn dit jaar ontworpen door de heer Daan Weijl, kunstschilder te Deventer. in de huid gezondheid en zuiverheid De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield op woensdagavond onder leiding van de pre sidente mevr. J. Reijlink-Reilink haar jaarvergadering in café „'t Bonte Paard", waarin de jaarverslagen werden behan deld en voorlopige plannen voor het ge bruikelijke uitstapje werden besproken. Uit het verslag van de secretaresse, mevr. G. Wagenvoort, bleek o.m. dat de afdeling 49 leden telt en dat er in het af gelopen seizoen veel aandacht werd be steed aan lezingen en andere activiteiten. De penningmeesteresse, mej. T. C. A. Muys van Moer, moest haar boeken af sluiten met een klein nadelig saldo, waar tegenover echter nog een aantal kleine vorderingen staan, zodat de financiële toestand van de afdeling geen ernstige zorgen baart. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van mevr. G. v. d. Brink-Klooster boer, die reglementair niet herkiesbaar was, tot bestuurslid gekozen mevr. R. Huzen-Koeleman. Besloten werd in de eerste week van juni een uitstapje te maken naar de Efte- ling. De presidente heeft het afgetreden be stuurslid, mevr. v. d. Brink, het zilveren bondslepeltje aangeboden voor het vele werk, dat zij in het afgelopen jaar voor de afdeling heeft gedaan. Zij bracht de familie Kloosterboer dank voor het vrij willig afstaan van de zaal. Met een gezellig spel, waarbij de dames hartelijk konden lachen, werd deze gezel lige bijeenkomst gesloten. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP Holten. In de week van 28 maart2 april a.s. wordt ook in onze ge meente weer de jaarlijkse SIMAVI-co 11 ec- te gehouden. Voig jaar heeft SIMAVI veel kunnen doen voor de zieke en vaak ster vende mens in de tropen, omdat ook veel werd gegeven. Er zijn vele voorbeelden te noemen van op tijd geredde mensen, zowel kinderen als vrouwen en moeders en mannen en vaders. Nog steeds is de nood groot. SI MAVI durft om een offer te vragen, omdat ze het niet voor zichzelf doet, maar in de overtuiging, dat wij geen enkel men senleven zo maar mogen laten verkom meren of sterven. Wij zijn deelgenoot in hun angsten om het behoud van een kind, een moeder, een vader. Rijen wachtende patiënten bij poliklinieken, in ziekenhuizen opgenomen patiënten, be handelingen in leprakolonies, mensen met slepende tropische ziekten, zij allen hun keren naar genezing. Helpt redden! Dat is SIMAVI's taak, maar uw zaak! Geeft de ander een kans! Van uw offer hangt het af hoe groot die kans is. Steunt dus de aanstaande SIMA- VI-collecte. Het SIMAVI-comité De gemeenteraad komt woensdag 30 maart a.s., des namiddags om 2 uur, ten gemeentehuize bijeen ter behande ling van de navolgende agenda: 1 Notulen van de vergaderingen van 1 februari en 25 februari 1966. 2 a Ingekomen stukken, b Mededelingen. 3 Voorstel tot wijziging van de straat naam „Winterweg" in „Postweg". 4 Voorstel tot aankoop van een strook je grond van de heer G. J. Gerve- dink Nijhuis alhier. 5 Voorstel tot afkoop van pacht van grond ten oosten van de Lageweg. 6 Voorstel tot verkoop van grond aan de heer T. Prak alhier. 7 Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invor dering van een hondenbelasting. 8 Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een wijziging van het bestemmingsplan Holterberg. 9 Voorstel tot het verlenen van me dewerking ex art. 72 der lager on derwijswet 1920 aan het bestuur van de Chr. school alhier. 10 Voorstel tot delegatie aan burge meester en wethouders van de be voegdheid tot het benoemen van le raren in tijdelijke dienst aan de scholengemeenschap 11 Voorstel tot vaststelling van de ge meentebegroting en de bedrijfsbe- grotingen voor het jaar 1966. 12 Voorstel tot wijziging van de begro tingen 1966. 13 Rondvraag. De politiepost te Dijkerhoek zal wor den opgeheven. De wachtmeester le klas, de heer J. Wevers aldaar, wordt met ingang van een nader te bepalen datum overgeplaatst naar Haaksber gen. Deze opheffing en overplaatsing houdt verband met een reeds geruime tijd in gang zijnde reorganisatie bij de Rijkspolitie, waarbij - in verband met personeelsgebrek en motorisatie van de groepen -t de rayons worden opgehe*- ven. Men doet in Dijkerhoek nog po gingen, o.a. van de zijde van de buurt vereniging, om de politiepost aldaar te behouden. De heer Wevers is al weer een aantal jaren aldaar gestationneerd. Mevr. Wevers is o.a. bestuurslid van de afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. OFFICIËLE PUBLIKATIES VERHUUR GARAGEBOXEN KOLCOMPLEX Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat gegadigden voor de huur van een garagebox aan de Ko- zakkenstraat in het Kolcomplex zich daartoe vóór 1 april a.s. schriftelijk kunnen aanmelden. Degenen, die nog een woning aan de Kozakkenstraat zal worden toegewezen, zullen naderhand alsnog in de gelegen heid worden gesteld een garage aan te vragen. De voorlopige huurprijs bedraagt f25,- per maand. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. GRATIS KOMPOST VAN WATERZUIVERINGSINSTALLATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten vestigen de aandacht van belang hebbenden er op, dat zolang de voor raad strekt op elke maandag, 's mor gens van 8 tot 12 uur, gratis kompost van de waterzuiveringsinstallatie kan worden afgehaald. Holten, 25 maart 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Zaterdag 26 maart, 7.30 uur: Grote dans en showavond in „Amicitia" (zie ad vertentie). Zaterdag 26 maart, 8 uur: Ontspannings avond PJGO in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Maandag 28 maart-zaterdag 2 april: Collecte voor „Simavi" (Vereniging tot medische hulp aan tropenlanden) Zie bericht onder „Simavi"-collecte. Maandag 28 maart, 's avonds om 8 uur in gebouw „Irene": Ouderavond van de Openbare Kleuterschool. Dinsdag 29 maart om 2.30 uur: Bejaar densociëteit in gebouw „Irene" (zie bericht onder Bejaardensociëteit). Dinsdag 29 maart, 19 uur: Zakelijke ouderavond van de Scholengemeen schap Holten in zaal „Amicitia". Woensdag 30 maart, n.m. 2 uur: Raads vergadering (zie agenda). Woensdag 30 maart, 8 uur: Uitvoering in de Deventer Schouwburg van het blijspel: „Liefde's loze les" van W. Shakespeare door de toneelgroep „Centrum". Donderdag 31 maart, 's avonds om 8 uur in de bovenzaal van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten": Paas- wijding van de Chr. Plattelandsvrou wen en -meisjes. Meebrengen: „Ons Plattelandleven" van maart '66, no. 7. Donderdag 31 maart, 's avonds om 8 u. in gebouw „Rehoboth": Vergadering van de Chr. Besturenbond. Donderdag 31 maart, 8.30 u.: Ledenver gadering van de afd. Holten van het Ned. Roode Kruis in hotel Holterman (zie adv.). Vrijdag 1 april en vervolgens iedere vrijdagmiddag: Bloemisterij Haneveld achter smederij Maats, Dorpsstraat 36, geopend (zie adv.). Zaterdag 2 april: Overijsselrit der KN- MV. Zaterdag 2 april, 7.30 uur: Dansen in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.). Zaterdag 2 april, des avonds om half acht in gebouw „Irene": geza menlijk concert door het Harmonie orkest „Kunstmin" te Gorssel en „HMV", beide onder direktie van de heer H. J. Fransen te Holten (zie ad vertentie) Maandag 4 april t.m. 9 april: Collecte voor het Sanatorium Hellendoorn (zie bericht) Maandag 4 april, 7.30 uur: Postzegel- ruilavond in de Blauwe zaal van Dorpshotel „Holterman". Nieuwe le den hartelijk welkom. Dinsdag 12 april, 8 uur: Algemene le denvergadering van de Coöp. Raiffei senbank in hotel Holterman (zie ad vertentie) Zaterdag 30 april (Koninginnedag) Grote motocross op het circuit Zuur- berg. Zondag 27 maart 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 9 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) ds Israël. Collecte voor het bejaarden centrum. Om 19.15 uur Open Deur-sa menkomst. Spreker: ds P. B. Müller, Vrije Evang. predikant te Heerde. Dijkerhoek: 10 uur ds Addink. Collec te voor het gebouw „Bethanië". Geref. Kerk: 9.30 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (Openbare Geloofsbelijdenis) ds Hoog kamp. In beide diensten is het éne of fer bestemd voor de Kerk. Bij de uit gang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene") 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen Zaterdag 26 en zondag 27 maart: de heer J. Warrink, Noordenbergstr. 19, telef. 1803. Geboren: Johan, zv H. Koopman en H. Aanstoot, Zomerhuisjesterrein F la. Ondertrouwd: A. E. H. van der Burg, 21 jr., Deventer en H. Aaftink, 21 jr., Holten. H. E. Wichink, 26 jr., Raalte en E. M. Kemper, 25 jr., Holten. Gehuwd: H. J. Paalman, 31 jr. en A. A. Jansen, 24 jr., beiden te Plolten. Gevonden: motorhandschoen; sier speld; kinderportemonnaie; een wollen sjaal; damesrijwiel. Verloren: een paar motorhandschoe nen en een autowieldop. Weggelopen: een pony. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1