Johannes Passion AGENDA PRIMEUR VOOR „OMEFft" Rijdende meikontvangst feestelijk in gensmen gebrnik H. J. Wevers (A.N.B.) sprak over de loonpolitiek KERKDIENSTEN Gevonden en verloren Zaterdag 19 maart 1966 No. 11 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05483 - 1231f Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Wanneer van de Wilton Feyeiioord- werf te Amsterdam of van de werf van de ADM te Amsterdam een nieuw schip het ruime sop kiest, wordt eerst de z.g. „doop" verricht, waarbij men een fles champagne tegen de boeg van het schip stuk laat slaan; een ceremonieel, dat gewoonlijk wordt verricht door de echt genote van de direkteur welks maat schappij de opdracht gaf tot de bouw van een kleiner of groter „zeekasteel", tanker of vrachtvaarder. De N.V. Overijsselsche Melkfabriek „Omefa" heeft vorige week vrijdagmid dag (11 maart) dit voorbeeld gevolgd, niet met een fles dure champagne, maar, geheel in de stijl van het bedrijf, met een fles taptemelk, waarbij burgemees ter mr W. H. Enklaar als „werper" fun geerde. Na de doopplechtigheid was een groot aantal leveranciers in „Amicitia" de gast van de N.V. „Omefa", die harte lijk werden welkom geheten door de di rekteur, de heer B. G. Eerdmans, die burgemeester Enklaar zeer erkentelijk was voor zijn bereidwilligheid om de nieuwe rijdende meikontvangst officieel in gebruik te stellen. MELKONTV ANGSTSTATION „LOOK" WORDT OPGEHEVEN De N.V. „Omefa" gelieerd met de N.V. Leo de Winter en Co., exporteurs van Melkprodukten te Amsterdam, besloot, zo verklaarde direkteur Eerdmans, tot aeze moderne wijze van meikontvangst mede in verband met de hoge kosten van meikontvangst aan het station in de Look. De meikontvangst te Holten be draagt ca. 5 y, miljoen kg., waarvan nu per rijdende meikontvangst ca. 3 mil joen kg. wordt opgehaald, terwijl de rest per trekker rechtstreeks naar de fa briek te Rijssen wordt gebracht. Niette genstaande momenteel de leveranciers hun bussen schoongemaakt terug krij gen van de fabriek en dus na ingebruik neming van de rijdende meikontvangst hun bussen zelf weer moeten schoonma ken, zijn de veehouders bereid tegen ontvangst van een vergoeding (eens per 14 dagen) dit te doen, terwijl de voor de spoelmachine gestorte gelden geresti tueerd zullen worden. Een woord van dank aan de vrouwen van de leveran ciers, die zo veel met de melkwinning te maken hebben, mag deze middag niet achterwege blijven. TANKS EN DIEPKOEL- AGGREGATEN In de toekomst wordt getracht door aanschaffing van boerderijtanks van 200 liter en diepkoelaggregaten (welke installatie in vijf jaar afbetaald kan worden) een grote besparing te berei ken door 2 a 3 maal per week de melk op te halen van circa 4.0 C„ waarvoor voor deze diepgekoelde melk dus een premie kan worden gegeven. Ook van overheidswege is men sterk doende een premieregeling voor diepgekoelde melk te ontwerpen. Het schoonmaken van boerderij tanks is uiteraard veel eenvoudiger dan van bussen. Ook geven deze tanks de moge lijkheid bij machinaal melken om zon der melkemmers rechtstreeks in de tank te melken, hetgeen weer een besmet tingsfactor uitschakelt. Aan het slot van zijn toespraak deed de heer Eerdmans een beroep op de le veranciers om hun volle medewerking. Met deze rijdende meikontvangst heeft de „Omefa" in wijde omtrek een pri meur (van korte duur, want binnen af zienbare tijd gaat een fabriek in de om geving van Holten ook met een tank wagen rijden), maar ook een experi ment. We moeten even „inschieten", zo besloot de heer Eerdmans, die zijn leve ranciers hartelijk dankte voor het be grip, dat werd getoond voor deze ont wikkeling. Wat in andere plaatsen en landen (in Duitsland zijn reeds bijna 900 van deze wagens in bedrijf!) lukt, zal ook hier lukken en bevalt het de leve ranciers niet, dan kunnen ze er nog al tijd mee stoppen. Op de burgemeester deed de heer Eerdmans een vriendelijk beroep te willen zorgen voor een zo goed mogelijke toestand van de zandwegen. Alle maatregelen, die genomen worden om te komen tot verharding, zullen van harte worden toegejuicht. TOESPRAAK BURGEMEESTER Burgemeester Enklaar verklaarde graag gevolg te hebben gegeven aan de uitnodiging van de direktie van de N.V. „Omefa" om de rijdende meikontvangst officieel in gebruik te stellen, alhoewel het gevolg hiervan is het sluiten van een plaatselijk bedrijf. Hij herinnerde aan de strijd om de melk, toen in 1949 de fa. Wansink besloot tot sluiting van de melkfabriek en een belangrijk deel van de Wansink-leveranciers niet wens te te leveren aan „De Vrijheid". Met me dewerking van de fa. C. A. Müller werd toen door de Verenigde Veluwse Melk- bedrijven (VVM) te Nunspeet een nood- station ingericht, welke noodvoorzie ning in september 1957 door de „Ome fa" werd vervangen door de thans nog bestaande inrichting. De „Omefa" bleek in de melkoorlog over de langste adem te beschikken en heeft de boeren, die aan een vrije fabriek de melk wilden le veren, goede diensten bewezen. De bur gemeester kon zich voorstellen, dat in deze tijd van modernisering en schaal vergroting het bedrijf de oude cliëntele wil proberen te behouden, wat door de ze nieuwe vorm van dienstbetoon heel goed mogelijk is. Voor de vrouwen geeft één en ander extra werk, dat de „Omefa"-direktie gaat belonen. Wat het verharden en verbeteren van de zandwegen betreft, blijft de raad aktief en hopelijk kan in verband met de ruilverkaveling iets ex tra's worden gedaan, aldus mr Enklaar, die tenslotte de hoop uitsprak, dat het experiment „rijdende meikontvangst" mocht werken tot tevredenheid van boeren en fabriek. De importeur van de tankwagen, de heer J B. Berkhout te Malden, gaf een korte explicatie over deze moderne meikontvangst, die o.a. in Duitsland een enorme vlucht heeft genomen. De N.V. „Omefa" heeft wat deze omgeving be treft, de primeur, maar het zal niet lang meer duren of meerdere bedrijven in deze contreien gaan hiertoe over. Deze ontwikkeling is niet tegen te houden. De heer D. Müller C.A.zn. vond de rij dende meikontvangst van groot belang voor de boerenstand en de „Omefa". De sluiting van het ontvangststation in de Look mag voor de boeren geen reden zijn om zich terug te trekken. Twintig jaar geleden hebben zij als vrije leve ranciers de strijd gewonnen. Door dit vrije bedrijf blijft er concurrentie met als resultaat een hogpre prijs voor de melk. De heer Müller betreurde het, dat niet alle boeren aanwezig waren. De heer H. W. van Schooten, sprekend namens de leveranciers, wenste de „Ome fa" geluk met de prachtige hyper-mo derne aanwinst en ook hij deed een be roep op zijn collega's om geduld te be trachten. Er zullen zich de eerste weken zeker wel moeilijkheden voordoen, doch deze zullen beslist overwonnen worden en het zal niet lang duren of de leve ranciers zullen met deze rijdende meik ontvangst zeer content zijn. Met ingang van maandag 14 maart is het melkontvangststaüon van de „Omefa" in de Look opgeheven en wordt de melk bij het overgrote deel van de leveran ciers opgehaald met een tankwagen, die bestuurd wordt door Hendrik Vorkink Joh.zn. De tank heeft een inhoud van 6000 liter en is uitgerust met een appa ratuur voor het leegzuigen der bussen of tanks bij de boerderijen. Deze Merce- dez Benz-diesel met bovenbouw van de firma Janski te Emsdetten (Duitsland) draagt het fabricagenummer 890. Tijdens een ontwikkelingsavond van de NVV-bestuurdersbond, welke maan dagavond onder voorzitterschap van de tweede voorzitter, de heer L. van der Steen, in hotel Holterman gehouden werd, heeft de heer H. J. Wevers, dis trictsbestuurder van de ANB te Amster dam, gesproken over de loonpolitieke ontwikkeling en over het probleem ge- organiseerden-ongeorganiseerden. Tij dens een gespreksavond op 14 februari j!„ die even goed bezocht was als deze avond, was over deze onderwerpen reeds uitvoerig van gedachten gewisseld en daarvan een rapport opgemaakt, aan de hand waarvan de heer Wevers op en kele controversiële punten wat dieper inging. Spreker noemde de vrijere loonpoli tiek evengoed een experiment als de ge leide en de gedifferentieerde loonpoli tiek, welke men na 1945 gekend heeft. Zij lijkt veel op de voor-oorlogse loon politiek. De vakbonden zullen aktief moeten blijven om niet. in hetzelfde schuitje te geraken van vóór de oor log. Daarbij ziet hij als belangrijke ta ken een rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen, meer medezeg genschap in de bedrijven, vermogens- aanwasdeling, gelijke beloning voor mannen en vrouwen, de vaststelling van een minimumloon, zoals laatstelijk door de centrale overheid is geschied, en der gelijke. Ook bij een vrijere loonpolitiek is men aan bepaalde spelregels gebonden, waar bij de concurrentiepositie van het land c.a. een belangrijke rol speelt, evenals het afwegen van andere economische mogelijkheden. De start is bijzonder gunstig geweest. De centrale overheid heeft hier echter een taak. Haar prog nose is geweest, dat men niet verder kan gaan dan een verhoging van 7 pet., want anders begint het rode lampje te branden en komt men in de - economi sche - gevarenzone. Men moet de vak beweging wel ergens een bepaalde vrij heid geven, maar zij moet zich daarbij ook van haar verantwoordelijkheid be wust zijn. Op het punt van de verhouding geor- ganiseerden-ongeorganiseerden zijn naai de mening van de heer Wevers toch wel goede resultaten bereikt nu - nadat de werkgeversorganisaties eerst waren te ruggekrabbeld - uitkeringen zullen wor den gedaan voor bepaalde vakbondsak- tiviteiten. Het werk van de vakbewe ging wekt bij zeer velen een stuk ver trouwen, omdat zij in hun hart weten, dat, als de vakbeweging plannen op ta fel legt, deze eens zullen worden ver wezenlijkt. Aan de hand van enkele voorbeelden kon spreker dit zijn gehoor duidelijk maken. Na de pauze werden er tal van vra gen gesteld, o.a. over het stijgen van de prijzen na elke loonsverhoging, zodat men er niet zoveel wijzer van wordt; het ontbreken van een stimulans voor de goede vakman; het tarief-loonplafond in de bouwvakken; het met elkaar be trachten van de nodige solidariteit enz. Bestaat er wegens de winsten der aan nemers geen gevarenzone, zo werd ge vraagd. Spreker heeft alle vragenstellers uit voerig beantwoord en verder o.m. ge wezen op de te verwachten maatrege len inzake het stakingsrecht, de naar verhouding grotere stijging van de lo nen op het platteland door de afschaf fing van de gemeenteklassen en op de resultaten van de grote bouwonderne ming van deZweedse vakbeweging. Het was een leerzame avond, waar voor de spreker dank werd gebracht. OFFICIËLE PUBLIKATIES ONTSTEKEN VAN PAASVUREN De burgemeester van Holten vestigt de aandacht van belanghebbenden op het bepaalde in artikel 74a der Alge mene Politieverordening dezer gemeen te, waarbij het zonder zijn toestemming verboden is in de openlucht paas- of kampvuren te ontsteken. Aanvragen om vergunning voor het ontsteken van paasvuren moeten uiter lijk 2 april a.s. schriftelijk ter secretarie worden ingediend en een aanduiding bevatten van de plaats waar het vuur ontstoken zal worden. Aangezien de aanvragen door de brandweer moeten worden, gecontro leerd, is het noodzakelijk, dat boven staande termijn stipt in acht wordt ge nomen. Holten, 18 maart 1966. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. STANDPLAATSEN VOOR VERKOOP VAN IJS E.D. Burgemeester en wethouders van Hol ten zijn voornemens voor het komende zomerseizoen te verpachten de navol gende standplaatsen langs de openbare weg voor IJSKARRETJES 1 op de Smidsbelt; 2 aan de Forthaarsweg bij steen 18 en 3 aan het einde van de Forthaars weg, tegenover de woning van de fam. Tant. De juiste plaats van de karretjes wordt door of vanwege de groepscom mandant der rijkspolitie aangewezen. De inschrijvers dienen er rekening mede te houden, dat de te plaatsen kar retjes geen ontsiering van het dorp of van het landschap mogen vormen. Zij moeten overigens ten genoege zijn van het gemeentebestuur. Inschrijvingen met opgave van de tijdsduur (in het seizoen) en pachtsom worden uiterlijk 2 april a.s. ingewacht ter gemeentesecretarie. VERGUNNINGEN VOOR PARTICULIERE GROND De aandacht van belanghebbenden, die een vergunning wensen tot het in nemen van een standplaats voor de ver koop van ijs en andere kleine eetwaren op particuliere grond, wordt er op ge vestigd, dat zij daartoe eveneens uiter lijk zaterdag 2 april a.s. een verzoek bij het gemeentebestuur moeten indienen. Bij de beoordeling van deze verzoe ken zal o.m. nauwlettend worden nage gaan of door het innemen van de stand plaats verkeersbelangen zouden kunnen worden geschaad. Holten, 16 maart 1966. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. BEJAARDENWONING BESCHIKBAAR Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat de bejaarden woning Gaardenstraat 45 binnenkort voor bewoning vrij komt. Gegadigden van 65 jaar en ouder die nen zich voor nadere inlichtingen vóór 26 maart a.s. te wenden tot de afdeling huisvesting ter gemeentesecretarie. Degene, die woonruimte vrij maakt, geniet voorrang. Holten, 18 maart 1966. Burgemeester en wethouders van Holten, W. K. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Nijverdal. Zaterdag 26 maart wordt in de Geref. Kerk aan de Grotestraat al hier voor de 22e maal een uitvoering ge geven van de Johannes Passion van J. S. Bach. Medewerkenden hieraan zijn: Nelly Groenevelt, sopraan; Anneke Dannijs, alt; Anton Trommelen, tenor (aria's); Ge rard Honig, tenor (evangelist); Arie de 'Rijk, bas; Henk Driessen, bas-bariton; Maria Poulussen, viola da gamba; Ans de Rook-van Leeuwen, clavecimbei; Henny Slettenhaar, orgel; het Overijssels Phil- harmonisch Orkest, begeleiding; koor Chr. Oratoiüumvereniging „Soli Deo Glo ria". Het geheel staat onder leiding van Ber Joosen. De Johannes Passion is een kompositie van J. S. Bach en heeft grote bekendheid verkregen in ons land en daarbuiten. Bach's tijdgenoten stonden vreemd tegen over zijn lijdensmuziek, die in onze tijd toch bij zovelen aanspreekt. De bewogen heid, waarmee Bach in zijn muziek ons plaatst voor het grote lijden van Christus, zoals de hoofdstukken 18 en 19 van het Johannes-evangelie het beschrijven, maakt grote indruk, op de luisteraar. Het dramatisch hoogtepunt van het heilsgebeuren wordt in deze kompositie bereikt in de vele volkskoren van het 2e deel. Deze zijn van een grote uitbeelden de kracht en geladenheid. Een sterk kon trast hiermee vormen de verschillende aria's, die worden gezongen door de sopraan-, alt-, tenor- en bassolist, waarin de gelovige aan het woord komt en zo reageert op het lijden van zijn Heer. Be kend en geliefd zijn in het bijzonder de ontroerende alt-aria „Es ist vollbracht" en de bas-aria „Betrachte rneine Seele", om slechts deze twee te noemen. De gemeente van Jezus Christus be lijdt haar geloof in de vele wonderschone koralen, die als het ware rustpunten vor men in het geweld van de losgebroken demonische krachten. Het geheel wordt voorafgegaan door het grootse koor „Herr, unser Herrscher", jubelend en dreigend, en besloten met het koor „Ruht wohl", dat een geest van blijde rust ademt, waarna het werk eindigt in het machtige koraal: „Ach Herr, lass dein lieb Engelein", waarin het licht van de overwinning op de dood reeds door breekt. Het geheel van het werk, dat in het duits wordt gezongen, is gemakkelijk te volgen, zeker aan de hand van de aanwe zige tekstboekjes met vertaling. Vrijdag 18 maart, 's avonds half acht in gebouw „Irene". Openbare uitvoering C.J.V. „Dorp" voor overige donateurs (zie aanwijzing don. kaarten) en be langstellenden. Zaterdag 19 maart, 7.30 uur: Grote dans- en showavond in „Amicitia" (zie adv.). Zaterdag 19 maart, 8 uur: Ontspannings avond PJGO in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag 22 maart van 7.30-9 u.: Kaart verkoop van de PJGO-uitvoering in café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Woensdag 23 maart van 7.30-9 u.: Kaart verkoop van de PJGO-uitvoering in café Kalfsterman. Donderdag 24 maart om 8 uur: Bijeen komst van de Herv. Vrouwengroep in gebouw „Irene". Spreekster: mevrouw Wartena-Bos over: „Eenzaamheid en gemeenschap". Donderdag 24 maart om 8 uur: Bijeen komst van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Ami citia" met introducé's. Optreden van het Overijssels Trio. Vrijdag 25 maart en vervolgens iedere vrijdagmiddag: Bloemisterij Haneveld achter smederij Maats, Dorpsstraat 36, geopend (zie adv.). Zaterdag 26 maart, 8 uur: Ontspannings avond PJGO in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Dinsdag 29 maart, 2.30 uur: Bejaarden sociëteit in gebouw „Irene". Dinsdag 29 maart, 19 uur: Zakelijke ouderavond van de Scholengemeen schap Holten in zaal „Amicitia". Woensdag 30 maart, 8 uur: Uitvoering in de Deventer Schouwburg van het blijspel: „Liefde's loze les" van W. Shakespeare door de toneelgroep „Centrum". Donderdag 31 maart, 8.30 u.: Ledenver gadering van de afd. Holten van het Ned. Roode Kruis in hotel Holterman. Donderdag 31 maart, 's avonds om 8 u. in gebouw „Rehoboth": Vergadering van de Chr. Besturenbond. Convoca tie wordt dezer dagen aan de leden toegezonden. Zaterdag 2 april, 7.30 uur: Dansen in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Zaterdag 2 april, 's avonds om kwart vóór acht in gebouw „Irene": geza menlijk concert door het Harmonie orkest „Kunstmin" te Gorssel en „HMV", beide onder direktie van de heer H. J. Fransen te Holten. Maandag 4 april, 's avonds om half acht: Postzegelruilavond in de Blauwe Zaal van Dorpshotel „Holterman". Nieuwe leden hartelijk welkom. Zondag 20 maart 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 9 en 10.30 uur de Eerw. Heer Schellevis. Collecte voor het Provin ciaal Kerkewerk. Om 10 uur Jonge- rendienst in „Irene". Dijkerhoek: 10 uur ds Israël (Bed. H. Doop). Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds Ten Brink, emer. pred. te Vriezenveen. In beide diensten is het éne offer bestemd voor de Diaco nie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene") 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen Zaterdag 19 en zondag 20 maart: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 1515. Geboren: Johanna Jantina, dv J. W. Vruggink en G. H. Kolkman, Espelo 83. Manna Maria, dv B. J. Barvelink en W. H. Pieffers, Neerdorp 64. Gerrit- dina Johanna Willemina, dv G. van den Berg en A. J. Jansen, Dijkerhoek 86. Ondertrouwd: H. J. Paalman, 31 jr., Neerdorp 54a en A. A. Jansen, 24 jr., We versstraat 7. BEVOLKING: Ingekomen: G. Akkermans van Voor schoten naar A. J. Goldsteinstraat 4. G. H. Rensen en gezin van Deventer naar Espelo 79. F. Bikkers en gezin van Winterswijk naar Deventerweg 55. Vertrokken: F. D. Meerman van La- renseweg 47 naar Goor. G. Smit van Gaardenstraat 45 naar Rijssen. P. L. Brave en gezin van Bessinkpasstraat 27 naar Castricum. Gevonden: ballpoint; dameshand schoen; een paar dameshandschoenen; een paar motorwanten; grote pop; etui met twee sleutels. Verloren: speelgoed-revolver; dames handschoen; dames-handtasje m. inh.; bromf iets-verzekeringsplaatj edames rijwiel; nylon jekker; map (inhoud autopapieren)boodschappentas. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1