0 fess feestgedruis ij koninklijk huwelijk De Stioliting „ie Overijsselse ffeuvelrtsg" begint haar werk Bergruïters wonnen wintertournooi in Almelo AGENBA KERKDIENSTEN Oorkonde voor Beatrix en Claus Vrije boeren nemen deel aan gemeenteraadsverkiezing Ledenstop Fokvereniging hield jaarvergadering Burgerlijke Stand Gevonden en verloren Zaterdag 12 maart 1966 No. 10 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051/83 - 123Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer 0,12 DE OFFICIëLE TROUWFOTO VAN PRINSES BEATRIX EN PRINS CLAES De feestelijkheden ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Beatrix niet de heer Claus von Aarsberg', droegen in Holten een heel sober karakter. Feest kon men het nauwelijks noemen. De muziekvereniging „H.M.V." met haar drumband maakte, niet een groep ruiters en amazones van de Landelijke Bijvereniging „De Bergruï ters" een rondgang door het dorp. In deze stoet trokken mee de jeugd-judoclub van de Sportvereniging „Bato", een groepje padvinders, leden van de W.S.V. „De Trek kers" en een wagen van de aid. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, die versierd was. Zij gaven in elk geval acte de preeense, in plaat* van de beide oranjeverenigingen, welke om financiële redenen verstek moesten laten gaan. De weersomstandigheden werkten niet mee, maar men zette toch door. „Holten, 10 maart 1966 knochtheid uit aan het Koninklijk Huis en willen gaarne mede namens enige andere Holtense verenigingen hun ge lukwensen aanbieden ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix en de heer Claus van Amsberg". Deze oorkonde, in fraaie letters ge- calligrafeerd, zal aan het Koninklijk bi'uidspaar worden toegezonden. Met enkele populaire muzieknummers van H.M.V. werd deze plechtigheid be sloten en ging Holten weer over tot de orde van de dag. OORKONDE Op het bordes van het gemeentehuis, waar de burgemeester, Mr. W. H. Enk- laar juist teruggekeerd van de plech tigheid in de Westerkerk 'te Amsterdam zich, met de beide wethouders, de heren B. J. Vencklaas Slots en G. Brands en de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg. had opgesteld, overhandigde de voorzitter van ,,De Berg ruiters", de heer H. Beldman, aan het slot van deze rondgang de burgemeester een gelukwens voor het bruidspaar in de vorm van een oorkonde. Het initiatief van deze rondgang was uitgegaan van „De Berg ruiters", die een huldeblijk aan Prinses Beatrix niet ach terwege meenden te mogen laten, omdat onze Kroonprinses beschermvrouwe is van de Kon. Ned. Federatie van Lande lijke Rijver enig in.gen en ide oranjever enigingen geen initiatief namen. VOOR HEEL HET VOLK Na de aanbieding van de oorkonde door de heer Beldman, speelde H.M.V. een couplet van onze nationale hymne het „Wilhelmus" en hield de burgemees ter een korte toespraak, waarin' hij wees op het grote menselijk geluk dat onze kroonprinses deelachtig is geworden door vandaag in het huwelijk te treden met de man van haar hart. Dit geluk gaat evenzeer ons volk aan, dat onder de Oranjes veel zegeningen heeft ervaren. Vandaag, aldus Mr. Enklaar, gaan onze beste wensen uit naar Baar, die eens onze koningin zal zijn en die daarbij ze ker zal worden bijgestaan door de man waarmede zij vandaag getrouwd is. Na een driewerf „hoera" voor Beatrix en Claus, dat door de talrijke aanwezigen werd overgenomen, las de burgemeester de inhoud van de oorkonde voor, die als volgt luidt: Gelukwens ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix en de heer Claus van Amsberg Bestuur en leden van de L.R. „De Berg ruïters'' te Holten, aangesloten bij de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rij- verenigingen, spreken hierbij hun ver- Verdere feestelijkheden waren er die avond niet, als alleen een Oranjebal in Amicitia voor de jeugd. Er werd in het dorp. en vooral in de hoofdstraten, vrij druk gevlagd en ook in de nieuwe wijken hadden tal van be woners onze nationale driekleur uitge: stoken. De fa. J. Krekel Zn heeft aan de Oude Deventerweg reeds enige dagen een kleurrijke verlichting ontstoken. Naar wij één dezer dagen van de voorzitter van de Boerenpartij, de heer E. W. van Schooten, vernamen, zullen de Vrije Boeren op 1 juni a.s. deelnemen aan de verkiezing van leden voor de ge meenteraad. Een kandidatenlijst werd nog niet sa mengesteld, doch deze lijst kan vrij spoedig tegemoet gezien worden. Het bestuur van de Sportvereniging „BATO" verzocht ons mede te delen, dat 'voor de afd. volleybal onder leiding van de heer Lukkien vanaf heden voor alle groepen een tijdelijke ledenstop is ingevoerd. GESLAAGD Te Utrecht slaagde voor het diploma „Coupeuse" mej. Gerry Reylink, voor het diploma „Tailleuse" mej. Mientje Bronsvoort en voor het diploma „Cos- tumière" mej. Tineke Kers. Allen wer den opgeleid door Modevakschool Wes- sels-Nijland te Rijssen. Het voorlopig werkplan van de Stich ting ziet er als volgt uit: Organisatie 1 Vestiging en inrichting van het Stichtingsbureau. 2 Het aantrekken van een direk- teur, zo nodig op part-time basis. (Heeft inmiddels plaats gevon den) 3 Standaardisatie en centrale aan- rnaak van VW-materiaal. Toeristische streekontwikkeling 4 Grondige inventarisatie van aan- wézige recreatie- en verblijfsmo gelijkheden. 5 Onderzoek mogelijkheden tot ver dere ontwikkeling van de open luchtrecreatie en eventuele nood zakelijke vestiging, uitbreiding of sanering van toeristische bedrij ven. 6 Eenheid brengen in het classifi ceren van bedrijven en het be handelen van klachten. 7 Bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende VVV's. 8 Het stimuleren van de toeristi sche interesse de Heuvelrug be treffende bij de betrokken ge meentebesturen en overige over heidslichamen. 9 Coördinatie van de voor de toe rist belangrijke evenementen. Toeristische voorlichting: 10 Het verstrekken van informaties over de Heuvelrug. 11 Het aanleggen van een vakbiblio theek en het verzamelen van do- cumentatie ten behoeve van de in- en externe voorlichting. 12 Verantwoorde mondelinge en schriftelijke informatie aan plaat selijke VVV-besturen en -leden. 13 Het op peil brengen of houden van de plaatselijke informatie bureaus. 14 Het creëren van meer en nieuwe auto-, bromfiets- en fietsroutes. 15 Centraal overzicht van de bezet tingsgraad in het Heuvelrug-ge- bied. 16 'Uitgifte gezamenlijke evenemen tenlij st. Propaganda 17 Het maken van propaganda voor de gehele Heuvelrug. 18 Het uitgeven van een gezamen lijke verbiijfsaccommodatielijst. 19 Uitgifte van een toeristische gids met bezienswaardigheden en we tenswaardigheden van de deelne mende plaatsen. 20 Het aanmaken van etalage.- en tentoonstellingsmateriaal, alsme de het aanleggen van een foto dia-filmarchief. FRAAIE FOLDER Er is reeds een fraaie kleurenfolder verschenen „De Overijsselse Heuvelrug anders dan elders" - ontwerp en druk van Boom-Meppel - waarvan de bijzon der onderhoudende tekst is geschreven door de journalist Hans Wiersma, hoofd- redakteur van de Nieuwe Kamper Cou rant. Het titelblad geeft een kleurrijk De Bergruiters wonnen het wintertour nooi de afgelopen weken georganiseerd door de L.R.V. „De Looleeruiters" te Al melo, waaraan behalve zij deelnamen „De Zevien buurtschappen" te Delden-Goor, „Lonneker en Omstr.", Enschede, „De Es- ruiters" uit Wierden, de L.R.V. „Markelo" en „De Vjenneruiters" uit Vriezenveen. Iedere vereniging mocht 5 ruiters af vaardigen. "foor Holten waren dit de he ren H. Aanstoot met „Baronesse", T. Beijerink met „Dominique", J. J. ter Horst (Rijssen) met „Sonja", T. Beldman met „Ducaat" en G. Beldman met „Don Quichotte". De drie best geplaatste ruiters van elke equipe telden, wat hun resultaten be treft, mee voor de door de organiserende vereniging beschikbaar gestelde wissel beker. De uitslag was als volgt: le „De Berg- ruiters" met T. Beldman 2x0 fouten, G. Beldman 0 en 4 fouten en H. Aanstoot 4Va en 4 fouten, totaal 12 fouten, 2e „De Es- ruiters", Wierden, 22 fouten, 3. Lonneker, 4. Markelo, 5. Vriezenveen en 6e. de Ze ven buurtschappen. Een twintigtal, meest jonge ruiters en paarden bekampten elkaar in de z.g. voor wedstrijden. Hiervan was de uitslag 1. H. Maassen van de Brink, Wierden 0 fout 31 pnt, 2. G. Beldman met „Ascot" uit Hol ten met 0 fout en 30 pnt, 3. Mej. H. Nij- huis te Almelo 1 fout 29 pnt, 4. mej. P. Vogelaar te Holten 0 fout 28 pnt. De eindronde Door de goede prestaties van „De Berg ruiters" mochten aan de finale op 26 fe bruari j.l. weer 5 ruiters deelnemen, t.w. T. Beldman - Ducaat, G. Beldman - Don Quichotte, A. Aanstoot - Baronesse, T. Beijerink - Dominique, J. J. ter Horst - Sonja. Er waren nu pl.m. 35 deelnemers. De beste prestaties van de Bergruïters werden geleverd door Tonny Beijerink met „Dominique" 2 maal foutloos in 77 seconden, 3e prijs; Gerrit Beldman, 1 maal 4 fouten en 1 maal foutloos in 65 sec., 5e prijs; Teunis Beldman, 1 maal 4 fouten en 1 maal foutloos in 73 sec., 5e prijs. Ook H. Aanstoot, die net buiten de prij zen viel, leverde een goede prestatie door éénmaal met 5% fout en nog een foutloos parcours te besluiten. Jan Jacob ter Horst, die de laatste tijd wat uit vorm is moest in de eerste manche het parcours wegens 3 x ongehoorzaam- Op vrijdag 4 maart vergaderde de fok vereniging „Holten en Omstreken" in café Kalfsterman onder voorzitterschap van G. J. Klein Hegeman. In het openings woord memoreerde deze de zeer natte zomer van het afgelopen jaar, wat ten gevolge heeft gehad, dat hooi gewonnen is van slechte tot matige kwaliteit. De op 9 september gehouden fokveeclag was maar matig bezocht. Vooral door het vol gen van keuringen kan men zijn kennis vermeerderen en hij wekt vooral de jeugd op deze keuringen te bezoeken. De secretaris J. G. Toorneman las de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd werden vastgesteld. Door de controleur, de heer Jansen, werd verslag uitgebracht van de werk zaamheden. Er werden 861 kalveren ge schetst, 29 meer dan de vorige periode. Er werden 113 koeien ingeschreven in het Ned. Rundvee Stamboek, 6 K.S. met gem. 81 punten, 70 S met 76,8 en 37 R koeien met 77,8. Voor de heer G. Bekman, welke perio diek aan de beurt van aftreden was, werd als bestuurslid gekozen de heer A. Velt- kamp. Door de voorzitter werd de heer Bekman dank gebracht voor het werk als bestuurslid voor de vereniging ge daan. Door de controleur werd verslag uitge bracht van de financiële toestand der ver eniging. De kascommissie, bestaande uit de heren H. J. Bosschers en G. J. Meijer, werd verslag uitgebracht van haar bevin dingen. Deze heren hadden alles accoord bevonden. Als leden van de nieuwe kas commissie werden benoemd de heren H. J. Bosschers en J. Haverslag. Vervolgens was het woord aan enkele leclen van de fokstudieclub, welke de rap porten van enkele stieren nader toelicht ten. Besloten werd om eind augustus een excursie te organiseren naar enkele K.I.- stallen in Gelderland. Op voorstel van een der aanwezigen werd besloten om in overleg met de fok- veedag-commissie van Espelo de data van de fokveedagen in Espelo en Holten ge zamenlijk vast te stellen. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat de koe Jantina van J. G. Toorneman het predicaat „Preferente Stammoeder" heeft gekregen. beeld van de toeristenweg, de slagader van de Overijsselse Heuvelrug. Het is een vierluik met verder mooie foto's uit de omgeving en korte informaties over de zes gemeenten wier VW's samen in de stichting vertegenwoordigd zijn, t.w. Dalfsen, Ommen, Den Ham, Hellen- doorn/Nijverdal, Holten en Rijssen. heid van het paard de baan verlaten en startte in de tweede manche niet. De verenigingsprijs werd op deze avond door de voorzitter-instructeur van de Bergruiters, de heer H. Beldman, in ont vangst genomen en zal een plaatsje krij gen in de bekerkast in Hotel Vosman. OFFICIëLE PUBLICATIE: SPREEKUUR DIREKTEUR GEMEENTEWERKEN Het spreekuur van de Direkteur van Gemeentewerken is niet op 15 maart maar op 16 maart a.s. De Direkteur. Vrijdag 11 maart, 8 uur: Ledenvergade ring van de afd. Holten van de Ned. Bond van Vervoerspersoneel in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag 12 maart: Laatste dag afhalen loten Staatsloterij. Zaterdag 12 maart, 7.30 uur: Grote dans en showavond in „Amicitia" (zie ad vertentie) Zaterdag 12 maart, 8 uur precies: Jaar feest CJV De Bouwers" in „Het Tref punt" te Espelo. Maandag 14 maart, 's avonds om 8 uur in hotel „Müller": Jaarvergadering VVV „Holtens Belang". Maandag 14 maart, 8 uur: Ontwikke lingsavond NVV Bestuurdersbond in hotel Holterman. Spreker: H. J. We vers over: „Loonpolitiek" en „Geor- ganiseerden-ongeorganiseerden". Maandag 14 maart, des avonds om 8 u. in gebouw „Bethanië": Bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep. Verloting van een aantal mooie prijzen. Dinsdagavond 15 maart: geen dansles in Hotel Vosman (zie adv.). Dinsdag 15 maart, 8 uur: Rayonsverga dering van de Coöp. K.I.-vereniging „Zuidwest Overijssel" in café Kalf sterman. Dinsdag 15 maart, 8 uur: Gecombineer de vergadering van de afd. OLM en CBTB, bedrijfsver. Holten en Dijker- hoek over ruilverkaveling in hotel Vosman. Donderdag 17 maart 's avonds half acht in gebouw „Irene". Uitvoering C.J.V. „Dorp" voor donateurs (zie aanwijzing don. kaarten). Donderdag 17 maart, 's avonds om 8 u. in café Kalfsterman: Vergadering van de Controlevereniging „Holten en Om streken". Vrijdag 18 maart en vervolgens iedere vrijdagmiddag: Bloemisterij Haneveld achter smederij Maats, Dorpsstraat 36 geopend (zie adv.). Vrijdag 18 maart, 's avonds half acht in gebouw „Irene". Openbare uitvoering C.J.V. „Dorp" voor overige donateurs (zie aanwijzing don. kaarten) en be langstellenden. Zaterdag 19 maart, 8 uur: Ontspannings avond PJGO in zaal „Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.). Zaterdag 26 maart, 8 uur: Ontspannings avond PJGO in zaal „Bonte Paard" te Dijkerhoek. Donderdag 31 maart, 's avonds om 8 u. in gebouw „Rehoboth": Vergadering van de Chr. Besturenbond. Convoca tie wordt dezer dagen aan de leden toegezonden. Zondag 13 maart 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 9 en 10.30 uur ds Wabeke van Enschede. Extra collecte voor het Pastoraat Buitenland. Dijkerhoek: 10 uur ds Addink. Extra collecte voor het Pastoraat Buiten land. Geref. Kerk: 9.30 uur ds Hoogkamp en 3 uur ds De Boer van Hellendoorn. In beide dien sten is het éne offer bestemd voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.KA.)Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene") 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 12 en zondag 13 maart: de heer Warrinki, Noordenbergstraat 19, tel. 1803. Ingekomen: E. Muizebelt van Bome naar Kozakkenstraat 1. T. G. Luk kien en gezin van Deventer naar Ko zakkenstraat 7. Gevonden: armband; hangertje; een paar herenhandschoenen; dameshand- schoen; halsketting; sigarettenaanste ker. Verloren: geluiddemper; een paar da messchoenen; sleutel; maandkaart van de bus; gouden armband; nylon jack. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1