Vier inlrakiii ïis een nacht AGENDA Be heer CL Stans nam afscheid als voorzitter van de Coöp. Aan- en lerkoopvereniging Uitvoering Hollens Gemengd Koor Bejaardensociëteit De Ifriendeiisefiaar" gaf goede uitvoering Blijspel viel zeer in de smaak Holtense paarden in de bruidsstoet Opbrengst collecte Kettingbotsing Lezing diëtiste Burgerlijke Stand Zaterdag 26 februari 1966 Wo. 3 - Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting Hollens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05Jf83 - 123J/. I Adv.-vrijs 1-15 mm. (a contant) Iedere mm. meer 0,12 De heer G. Stam, voorzitter van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten" heeft zich maandagavond in de jaarvergadering van de coöperatie, in verband met zijn leeftijd hij is €9 jaar niet meer herkiesbaar gesteld als bestuurslid len de voorzittershamer die hij maar heel weinig heeft behoevien te gebruiken voor goed neergelegd. Het werd een hartelijk afscheid, waarbij de secretaris, de heer G. J. Rietberg, hem namiens de vereniging een z.g. „t.v.-stoel" (ruststoel) aanbood en de directeur, de heer M. Bouwhuis, hem het gouden ere-tefcen van de Cebeco, op de revèr speldde. De heer Rietberg herinnerde er aan, dat de heer Stam ruim 25 jaar geleden als bestuurslid werd gekozen. Het was op 18 november 1940 toen de moeilijke oorlogs jaren begonnen. Op 28 december 1948, ruim 17 jaar geleden werd hij voorzitter toen het bedrijf zich naar zijn huidige omvang begon te ontplooien. Onder zijn leiding hebben dan ook heel wat verbou wingen en kapitaalsinvesteringen plaats gehad. De heer Rietberg noemde o.m. de silobouw, de verbouwing van het pakhuis, de bouw van winkel en kolenloods, de bouw van een nieuwe directeurswoning en nu laatstelijke de aankoop van het oude slachthuis van de gemeente. Vooral de laatste jaren zijn niet gemakkelijk ge weest in verband met concurrentie en con centratie van bedrijven.'Vijf a zes zijn er reeds tot fusie overgegaan. Dat men als eenling niet meer kan blijven bestaan noemde, de heer Rietberg een groot woord, maar het wordt wel steeds moei lijker. Er moeten steeds meer machines komen, die continu door moeten kunnen blijven draaien. Hij had dan ook alle be- Hollens Gemengd Koor (H.G.K.) geeft vrijdagavond 4 maart in zaal „Amicitia" zijn jaarlijkse uitvoering met medewer king van het Kinderkoor, resp. onder lei ding van de heer J. K. Warmink te Goor en mevrouw Spaan te Almelo. Solistische medewerking zal worden verleend door cie sopraan Riek Bolink- Landeweerd, die met het koor zal uitvoe ren de hymne „Hör mein bitten" van Mendelssohn en „Laudate Dominum" van Mozart. Koor en soliste zullen op de piano wor den begeleid door Wim Jansen. Al met al zal een programma worden uitgevoerd, dat de belangstelling van zeer velen verdient. Inbrekers hebben op de route van De venter naar Almelo en Hengelo in de nacht van woensdag op donderdag op verschillende plaatsen ingebroken. In Holten geschiedde, dat in vier verschil lende panden, waarin een bedrijf of kan toor gevestigd is, maar die niet bewoond zijn. Hoe men, waarschijnlijk per auto, de route gevolgd heeft Deventer-AImelo of omgekeerd is nog niet helemaal dui delijk, maar waarschijnlijk zijn de in brekers, die beslist geen „vakmensen" zijn geweest, uit het westen gekomen. Overal hebben zij want het zijn er ten minste twee geweest zich een toe gang verschaft door gebruik te maken van een steekbeitel, waarmede sponnin gen van ramen, maar ook kasten en la den werden opengebroken. In het kantoor van het wegenbouw- aannemersbedrijf van de fa. J. Krekel Zn. aan de Oude Deventerweg werden enkele loonzakjes met een bedrag van ƒ48,ontvreemd. In. het kunststof em- ballagebedrijf van Vaessen Schoenma ker N.V. aan de Waagweg wordt een be drag van 57 vermist. Voor de derde maal werd een bezoek gebracht aan de Vleeswarenfabriek „Enk- ko" aan de Kerkhofsweg, Door langs een luchtkoker te klimmen kon men hier een open raam bereiken. Een zwaar geld kistje. dat echter geen geld, maar een verzilverde asbak en verzekeringspapie ren bevatte, werd meegenomen. Het werd later opengebroken, maar met de inhoud er bij, in de Holterenk teruggevonden. Er werden hier veel vingerafdrukken en af drukken van een schoen en een laars gevonden, hetgeen betekent, dat ér in elk geval twee lieden zijn binnengeweest. V'ia het openstaande raam op het kantoor hebben zij het; pand weer verlaten. In het constructiebedrijf „Universal" aan de Industriestraat is men door een raam aan de westelijke zijde de fabrieks hal binnengekomen. Met een steekbeitel zijn hier twee kleine raampjes van de beide kantoren1 geforceerd. Kasten en laden zijn opengebroken. Men heeft ech ter geen kans gezien om de brandkast te forceren. Als dit gelukt was hadden de inbrekers nog wel enig geld in handen gekregen. Een bureaulade waar geld in zat heeft men ongemoeid gelaten. Door een raam te openen in het schaftlokaal hebben de inbrekers hier het pand weer verlaten. Alles geeft er blijk van, dat men zeer vluchtig te werk is gegaan. Niettemin is in enkele panden nog wel wat schade aangericht. De Technische Recherche uit. Arnhem heeft de zaak in onderzoek. wondering voor de scheidende voorzitter, dat deze die belangrijke wijzigingen 'steeds zo goed heeft kunnen verwerken. U hebt gezegd, „wij moeten meewerken, anders gaan we er aan". Dit parool heeft U steeds gehandhaafd en naar Uw vermogen er aan meegewerkt om uit te breiden en uit te bouwen. Daar is U, dank zij de medewer king van allen, wonderwel in geslaagd, gezien de stijging van de omzet der laat ste twee jaren, die meer dan 740.000 kg. bedraagt. Onder Uw beleid is nog meer tot stand gekomen n.l. de voorlichting. De tijd is niet zo ver, dat geen enkele boer deze voorlichting nog missen kan. Wij weten, aldus spreker, dat God U de kracht heeft gegeven dit werk te doen. Voor alles wat U gedaan hebt, brengen wij U zeer hartelijk dank. Spreker bood hierna de stoel aan. De heer Bouwhuis belichtte vervolgens ook tal van facetten van het werk van de scheidende voorzitter. Hij noemde hem een sieraad van de vereniging en dankte hem voor alles wat hij voor hem en zijn familie en ook voor het personeel in de afgelopen jaren heeft gedaan. Namens de Cebeco speldde hij hem het gouden ere teken op. De heer Stam dankte zeer getroffen voor de hem aangedane hulde. Hij heeft zijn functie altijd met veel liefde ver vuld en daarbij van alle zijden veel mede werking ondervonden. Nu hij zijn land bouwbedrijf aan een jongere kracht heeft overgedragen, meende hij, in verband met zijn leeftijd de tijdgekomen om heen te gaan. Hij dankte voor het cadeau en aan denken. Men schrijft ons: A.s. woensdag 2 maart zal de bejaarden sociëteit weer worden gehouden om half 3 in gebouw „Irene". Veertien dagen geleden hebben wij zo veel mogelijk iedereen getracht te berei ken met de boodschap, dat i.v.m. de slechte weersomstandigheden geen socië teit gehouden zou worden. Tot onze spijt zijn desondanks enkelen tevergeefs op pad gegaan. Nu hopen wij van harte, dat zoveel mo gelijk bejaarden de sociëteit zullen be zoeken, opdat wij met een gezellige mid dag het schuchtere begin van het voor jaar kunnen vieren. VERKOOP KINDERPOSTZEGELS Door het Kinderpostzegelcomité, al hier, is voor ƒ935,96 aan postzegels en voor ƒ166,70 aan kaarten verkocht, to taal voor ƒ1102,66. Over 1964 was dit bedrag ƒ1057,29. De C.J.V. „De Vriendenschaar" uit de Beuseberg heeft haar leden, donateurs ,en verdere belangstellenden zaterdagavond in het jeugdgebouw Irene een goede ien gezellige avond bezorgd door o.m. de opvoering van het blijspel in 3 bedrijven van de auteur Gerard van Dijk „O, die oom Albert toch". De toneelclub van deze C.J.V. brengt ieder jaar een goed stuk op de planken. Deze keer had men op verzoek van de spelers een blijspel gekozen, aldus lichtte de regiseur de heer J. Jansen de be zoekers in, omdat men ook wel eens iets anders wilde. Met dit blijspel is men daar in wonderwel geslaagd, want het had in tegenstelling tot tal van blijspelen, die dikwijls in een onsamenhangende klucht ontaarden enige inhoud en het werd zeer goed vertolkt. Het publiek heeft dan ook vaak len hartelijk gelachen om de grappige situaties, die zich op het toneel voordeden. Oom Albert zeer goed vertolkt door de heer W. Brinks is nu niet bepaald de vriendelijkste van de twee ooms, die hun neef Ab van der Tuin vlot ge speeld door Teun Deijk laten studeren. Ab heeft een meisje uit de stad Wies- je Heremans maar dat is lang niet naar de zin van Oom Albert. Oom Jos de heer J. Markvoort intrigeert met Ab en Wiesje komt in het gezin van de beide ooms als dienstmeisje. Het slechte humeur van Oom Albert houdt voor namelijk verband met het feit, dat hij verliefd is op de in het boerenpension van de ooms logerende Andréa van Dui venvoorde, maar niet de moed heeft om haar ten huwelijk te vragen. De grootste verwikkelingen ontstaan als Ab, de student, tijdens de kermis overkomt en als even later ook de ouders van Wiesje, de heer en mevrouw Heremans, over komen. Toon Veldhuis, de postbode, een goede bekende van de befde ooms, die een oogje heeft op Dora, de werkster, kent de situatie en weet Oom Albert in de goed richting te sturen, nadat zich al tal van vermakelijke situaties hebben voorgedaan. In het laatste bedrijf komt de ontknoping als Oom Albert eindelijk de moed opbrengt om Andréa ten hu welijk te vragen, maar tot de ontdekking komt, dat hij ten aanzien van Ab en Wiesje, lelijk bij de neus genomen is. Ook Toon krijgt zijn Dora, maar niet zonder tot de ontdekking te zijn gekomen, dat hij aardig onder de pantoffel komt. Er doen zich zeer komische taferelen voor, waarbij ;het lachen niet van de lucht is en waarin vooral Toon zeer goed ge speeld door de heer H. Schooien een belangrijk aandeel heeft. De rol van „Wiesje" werd bijzonder vlot gespeld door Dini Stevens, Dini Rietberg was een „Dora" met haar op de tanden, de rollen van Andréa van Duivenvoorde en Louise Heremans, wer den bijzonder aardig vertolkt door Dini Klein Teesselink en Toosje Stevens, al leen voor de rol van Prof. I-Ieremans, was Gerrit Jansen wel wat erg jong uit gevallen, hoewel hij zich uitstekend van zijn taak kweet. J. Haverslag Oom Jos heeft; van zijn rol een goede ver tolking gegeven. Kapper Drent zorgde voor de grimering. De spelers ontvin gen telkens een spontaan applaus. Voor de pauze gaven leden van de jongens- en meisjesclubs enkele schets jes ten beste. Ook daar zitten al goede krachten onder. De avond werd op de gebruikelijke wijze geopend oor de voorzitter der CJV, de heer E. Rietberg, die o.m.de dona teurs dank bracht voor hun. jaarlijkse financiële bijdrage. Aan het slot dankte hij de spelers en ontving regisseur Jan sen een geschenk onder couvert en diens echtgenote bloemen. De heer T. Deijk bracht voor het op treden der jongeren het jaarverslag uit, waaraan, wij ontlenen, dat er grote ac tiviteit heerste door tal van bijeenkom sten, het ledental 38 bedraagt en de jon gens- en meisjesclubs resp. .11 en 7 le den. Men kan nog best wat jongelui van 813 jaar gebruiken om dit ledental aan te vullen. Ds Addink gaf een overzicht van de actie „Eten voor India" en kondigde een inzameling aan bij de uitgang welke in clusief de vijftig gulden van de CJV ruim 294,'heeft opgebracht. Ds Addink sloot de bijeenkomst ten slotte met dankgebed. De heer T. Beldman, manégehouder, alhier, heeft de vererende opdracht ont vangen om zes paarden te leveren voor de ere-escorte van de bruidsstoet ter ge legenheid van het huwelijk van prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg. Dit ere-escorte zal de hof-auto's omrin gen en bereden worden door officieren der cavalerie. De commandant van de ere- escorte is de kolonel der cavalerie A. W. F. van Balluseck, die ter rechter zijde van de gouden koets waarin het bruids paar gezeten is zal rijden, terwijl de bri gade-generaal, J. A. C. Bartels ter linker zijde zal rijden. De paarden van de heer Beldman hebben al een klein vuurproefje gehad om hun makheid en geschiktheid te toetsen. Zij worden zaterdag 5 maart overgebracht naar Amsterdam en daar gerecruteerd in het Amsterdamse bos. In de nacht voor het huwelijk zullen zij een repetitie-tocht door Amsterdam maken. Hoewel de nauwkeurige cijfers nog niet precies- bekend zijn, is het in elk geval zeker, dat de totale opbrengst van de collecte voor internationale hulpver lening in de Hervormde gemeente alhier, tenminste 3800,— zal bedragen. Gezien het feit, dat dit ongeveer 900,- hoger is dan vorig jaar, mag dit een mooi resultaat genoemd worden. Op de Deventerweg even door het grote viaduct deed zich donderdagmorgen om streeks half elf een kettingbotsing voor, waarbij drie personenauto's zo zwaar be schadigd werden, dat zij moesten worden weggesleept. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Op de weg stond een auto voorgesor teerd, die de Burgemeester van der Borch- straat wilde inslaan. Twee daar achter staande wagens reden door. De derde en vierde auto van G. B. uit Amsterdam en J. A. Th. H. van H. uit Venlo werden van achter aangereden door de wagen van H. T. H. uit Haarlem, die daarmede brokken maakte. In een gecombineerde vergadering van de afdelingen Dijkerhoek en Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, welke gehouden werd in de zaal van ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek en die onder leiding stond van mevr. H. Reilink-Kers, heeft mej. M. A. Deddens, diëtiste van de Prov. Overijsselse Vereniging „Het Groe ne Kruis", een lezing gehouden over het onderwerp: „Met het klimmen van de jaren uw gezondheid, lijn en eetlust be waren". In haar causerie zei mej. Deddens o.m., dat er veel lijders en lijderessen zijn aan hart- en vaatziekten omdat ze te zwaar zijn. Van de honderd personen zijn er vier en dertig te zwaar door overvoeding. In Amerika moeten dergelijke zware mensen meer premie betalen voor verze keringen dan mensen met een normaal gewicht. Zij spoorde haar gehoor dan ook aan hier veel aandacht aan te schenken door in het dieet bruinbrood op te nemen en een halve a driekwart liter melk, karne melk of yoghurt. Zij onderstreepte haar betoog met een film „De goede vijf", wel ke op de belangrijkste punten van een goede en juiste voeding betrekking heeft. Met betrekking tot jonge kinderen wees zij er op, dat vroeger onder de zuigelingen en kleuters veel Engelse ziekte voor kwam, maar dat dit door de vitamine D tot een minimum beperkt is geworden. Zij waarschuwde vooral tegen snoep en wees op het belang van het gebruik van fruit voor het behoud van de gezondheid. De presidente heeft mej. Deddens dank gebracht voor haar interessante lezing. Zaterdag 26 februari, 14-17.30 uur: Ex positie van Zondagsschooluitgaven in „Irene" (zie adv.). Zaterdag 26 februari: Grote dans- en showavond in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 28 februari, 7.30 uur: Leden vergadering van de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging in zaal Braak- hekke te Bathmen (zie adv.). Zaterdag 26 februari vanaf 1.30 uur: Olie bollenactie van de Sportvereniging „Bato" (zie ber.), Maandag 28 februari, 8 uur: Jaarverga dering School met de Bijbel in de hal der school. Maandag 28 februari, 's avonds 7.45 uur, in gebouw „Rehoboth" bijeenkomst A.R.-jongeren. Spreker de heer J. van Leeuwen te Wierden. Maandag 28 februari, 's/ avonds 8 uur in gebouw Bethanië bijeenkomst Her vormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Dinsdag 1 maart: Voorstelling „Na- bucco" van Verdi door het Opera Ge zelschap „Forum" in de Stadsschouw burg te Deventer. „'t Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag 1 maart 's avonds 8 uur: Ruil- avond postzegels in de Blauwe Zaal van Dorpshotel „Holterman". Woensdag 2 maart, 2.30 uur: Bejaardenso ciëteit in het gebouw Irene. Woensdag 2 maart, 8 uur: Ledenvergade ring van de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid in hotel Holter man. Vrijdagavond 4 maart in Zaal „Amici tia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor met medewerking van Riek Bo- link-Landeweerd, sopraan. Zaterdag 5 maart, 7.30 uur: Dansen in Zaterdag 5 maart, 7.30 uur, Grote dans- en showavond in Amicitia. Maandag 7 maart, des avonds om 8 uur in hote „Vosman": Ledenvergadering Landelijke Rijvereniging „Bergrui- ters". Bespreking van het „Werkplan 1966". Donderdag 10 maart zijn alle zaken we gens het huwelijk van onze Kroonprin ses de gehele dag gesloten (zie adv.). Donderdag 17 maart 's avonds half acht in gebouw „Irene". Uitvoering C.J.V. „Dorp" voor donateurs (zie aanwijzing don. kaarten). Vrijdag 18 maart 's avond half acht in gebouw „Irene". Openbare uitvoering C.J.V. „Dorp" voor overige donateurs (zie aanwijzing don. kaarten) en be langstellenden. Zondag 27 februari 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 9 en 10.30 uur Kinderdienst. (Gezinsdiensten verzorgd door een team van de Ned. Zondagsschoolvereniging N.Z.V.): Liturg Ds Israël. 19 uur Ds Addink. In alle diensten: Jubileumcoll. N.Z.V. Dijkerhoek (Bethanië): 10 uur Ds Ad dink. Extra collecte N.Z.V. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds U. Elgersma van Leek (Gr.). In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene"): 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 26 februari en zondag 27 fe bruari: de heer J. Warrink, Noorden bergstraat 19, tel. 1803. Gevonden: regencape, wieldop, kinder wantje, dameshandschoen, portemonnaie, damesbontmuts, herenrijwiel. Verloren: maandkaart van de bus, kin- der want, wieldop (van auto), paar hand schoenen, aktetas, damesrijwiel. Weggelopen: twee kleine witte kwaker eendjes. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten van 8 tot 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. HOLTEN Geboren: Jan Alexander, zv. G. H. Voor des en J. G. Konijnenberg, Oranjestraat 19 Hendrika Aleida Antonia, dv. G. Bronsvoort en J. H. Lubbersen. Overleden: J. A. Willems, 86 jr., Holter- broek 14 G. Vrugteveen, ev. Paalman, 60 jr., H. J. Wansinkstraat 13 (overleden ,te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: H. J. S. Bouwhuis v. Brum- men naar Kerkhofsweg 12T. de Groot van Het Bildt naar Hoffesstraat 22. VertrokkenGeen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1