AGENDA Jaarvergadering Landelijke Rijvereniging „Bergruiters" In 1965 werden tal van prachtige successen behaald Treinverkeer gestagneerd Wegen waren spiegelglad Gladde wegen Gouden paar ontving veel gelukwensen Het huwelijk van onze kroonprinses Onderlinge Paardenverzekering had ongunstig jaar Bejaardensociëteit Nieuwe Visseizoen eerder open KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Zaterdag 12 februari 1966 No. 6 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via, de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Hólten, Telefoon 05)83 - 123 Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,—Iedere mm. meer 0,12 De leden van de Landelijke Rij vereni ging „Bergruiters" kwamen donderdag avond in jaarvergadering bijeen in hotel „Vosman" onder voorzitterschap van de heer H. Beldman, die deze vrij goed be zochte vergadering opende met een hartelijk woord van welkom. De secretaresse, mevr. N. Brouwers- Vosman, las hierna de notulen en zij bracht tevens het jaarverslag uit, waar uit o.m. bleek, dat de vereniging op 31 december j.l. 25 rijdende leden telde, w.o. een zevental dames. Het ledental steeg in het afgelopen jaar met 3. Het jaar 1965 bracht voor de „Berg ruiters" weer een aantal prachtige suc cessen en op verschillende concoursen en wedstrijden werden de edele viervoe ters van de „Bergruiters" met het ere- lint getooid. Het achttal behaalde op de provin ciale kampioenschappen te Holten de titel in de dressuur M en ditzelfde acht tal werd op de landskampioenswedstrij den „Kampioen van Nederland dressuur klasse M". Een prachtig succes boekte ook Ton- ny Beijerink, die provinciaal en lands kampioen „Jachtspringen" werd. Ook Jan Muller behaalde met „Johny" op internationale en nationale concour sen eclatante successen. Voorzitter Beldman sprak als „aan vulling" op het jaarverslag een harte lijk woord van dank tot de heer J. Aal- tink, die een groot deel van het erve „Twenhaar" aan de Rijssenseweg be schikbaar stelde voor het houden van de provinciale kampioenschappen. FINANClëN Uit het door de penningmeester, de De in de nacht van donderdag op vrij dag gevallen regen heeft de wegen, welke in de vroege avond van donderdag reeds gestrooid waren, weer spiegelglad ge maakt, zodat het verkeer aanvankelijk geheel lam gelegd was. Ook de spoor wegen ondervonden grote hinder van de gladheid doordat de draden .beijzeld waren en de wissels niet getrokken kon den worden. We wegen werden al spoedig gestrooid zodat het verkeer weer langzaam op gang kwam en ook het treinverkeer herstelde zich later in de morgen, al reden de treinen nog wel met vertraging. Bij het ter perse gaan van ons blad bleek hier en daar een auto van de weg afgegleden te zijn. Van ernstige ongeluk ken hadden wij toen nog niet gehoord. Ook de OAD had aanvankelijk te kam pen met de gladheid maar tegen 11 uur liepen de bussen weer vrij normaal. De spiegelgladde wegen hebben veel automobilisten donderdagavond tijdig huis en haard doen opzoeken. De heer C. J. B. uit Baarn behoorde niet tot de gelukktgjen die met hun wagen veilig thuis kwamen. Hij gleed met zijn personenauto op de Rijssenseweg ter hoogte van het bungalowbedrijf van de familie Tant tegen een stenen aanduiding „P" van Parkeerplaats aan, waardoor de auto zodanig werd beschadigd, dat hij hem ter plaatse moest achterlaten. Zelf bleef hij ongedeerd. Van Rijks- en gemeentewege werd vroegtijdig, gestrooid en kregen ook de secundaire wegen een goede beurt. Het echtpaar J. B. Hullegie en H. A. Hullegie-Hurenkamp uit de Heihuizen herdacht dinsdag onder grote belang stelling zijn 50-jarig huwelijksfeest. 's Morgens werd in de kerk van de H. Jozef de H. Mis van dankbaarheid ge celebreerd door een neef van het gou den paar, pater Jan Hullegie, waarvoor pastoor Schievels hem de gelegenheid had geboden. De vier koorknapen, klein zoons van het gouden paar, heetten ook allemaal Jan, naar hun grootvader. Pa ter Jan Hullegie vond het o.m. prettig deze intieme dienst te kunnen doen „met eigen volk", zoals hij het noemde. Tijdens de receptie 's middags in café Vree Egberts kwamen velen - familie, vrienden en bekenden - het bruidspaar gelukwensen. Onder hen waren ook de Holtense onderduikers, door wier toe doen het gouden paar in het verzet te recht kwam, nu meer dan twintig jaar geleden, en personen uit de illegaliteit van die dagen, met wie zij nauw samen werkten. 's Avonds kwamen o.a. de burgemees ter, mr. Enklaar, en mevrouw Enklaar hun gelukwensen aanbieden. Het gouden paar mocht heel wat blóe- men en cadeaus in ontvangst nemen. heer G. Bolink, uitgebrachte financieel overzicht over het afgelopen jaar bleek, dat de boeken moesten worden afgeslo ten met een nadelig saldo van f274,66. De inkomsten en uitgaven bedroegen resp. f4917,79 en f5192,45. De controle-commissie, die bestond uit de heren T. Beldman Sr., G. S. E. Vegter en J. Wiggers, had boeken en be scheiden in orde bevonden. Genoemde heren zullen ook boeken en bescheiden controleren betreffende het jaar 1966. Bij de gehouden bestuursverkiezing- werden in plaats van mevr. J. Holter- man en de heer H. Schoneveld, die zich niet herkiesbaar hadden gesteld, geko zen mej. Ankie Ketting en dierenarts J. Warrink. Als afgevaardigden naar de op 16 fe bruari a.s. te Rijssen te houden Streek - vergadering werden benoemd de heren H. Beldman en G. Bolink, terwijl op de Provinciale Jaarvergadering te Zwolle op dinsdag 1 maart a.s. namens de „Bergruiters" aanwezig zullen zijn: me vrouw N. Brouwers-Vosman en de heer H. Beldman. Met het vaststellen van een „Werk plan 1966" zal worden gewacht tot na de vergadering in Zwolle. Een voorstel van het bestuur om ter gelegenheid van het huwelijk van prin ses Beatrix (die beschermvrouwe is van de Kon. Federatie van Landelijke Rij- verenigingen) en de heer Claus von Amsberg een rijtoer door het dorp te maken en een oorkonde aan te bieden aan burgemeester mr W. H. Enklaar, vond algemene instemming. De Holten- se Muziekvereniging „HMV" zal wórden gevraagd om medewerking. Wanneer onze kroonprinses op 10 maart e.k. met de heer Claus, von Amsberg in het huwelijk zal treden zal een zeer groot deel van het Nederlandse volk er behoefte aan gevoelen, om Haar en Haar aan staande gemaal te tonen, dat zij een plaats bezitten in het Nederlandse hart. Het huwelijk van onze Kroonprinses mag dan uit staatsrechtelijk oogpunt een hoogst belangrijke gebeurtenis zijn, waarbij wij als volk ten nauwste zijn betrokken, het geven van een huwelijksgeschenk is geen zaak van staatsrechtelijke overwegingen, maar komt voort uit onze behoefte, om ook te delen in belangrijke gebeurtenissen, in het persoonlijke leven van de leden van het Huis van Oranje. Niet aan de grootte, maar aan het feit, dat er een geschenk wordt ge geven, bijeen gebracht door het Nederlandse Volk, ontleent een huwe lijksgeschenk zijn waarde. Dit huwelijksgeschenk toch zal onze Kroonprinses en Haar gemaal spreken van de genegenheid, de aanhankelijkheid en het medeleven van het volk, dat Zij eens dienen zal. Deze wens om daarvan op de huwelijksdag van prinses Beatrix en Claus von Amsberg tegenover Hen te getuigen, leeft duidelijk in ons volk. Teneinde aan deze wens gestalte te geven, heeft zich een nationaal comité „Huwelijksgeschenk" gevormd, dat zich onder leiding van Mr. J. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, in ons gehele land beijveren wil gelden bijeen te brengen voor een aan te bieden huwelijkscadeau. Plaatselijk heeft onderstaand comité, dat zoveel mogelijk een ver tegenwoordiging wil zijn van de maatschappelijke groeperingen in onze gemeente, deze taak van het Nationale Comité overgenomen. Wij roepen U gaarne op bij te dragen voor het huwelijksgeschenk voor onze Kroonprinses en Haar aanstaande gemaal. In verband met het bijzondere karakter van deze inzameling zijn de schoolkinderen bereid gevonden de inzameling van de bijdrdagen bij de inwoners van Holten in ontvangst te komen nemen. Zij zullen dan een klein couvertje bij zich hebben, waar U Uw gift kunt insluiten. In de komende week kunt U onze collectanten verwach ten. Wij vertrouwen, dat Holten in het Nederlandse Huwelijksgeschenk zijn aandeel zal willen nemen. Het Plaatselijk Comité van aanbeveling Huwelijksgeschenk, Mr. W. H. Enklaar, Burgemeester van Holten. Ds J. H. Israël, voorzitter Kerkeraad Herv. Gem. Ds R. A. Hoogkamp, voorzitter Kerkeraad Geref. Kerk. J. W. Wesseldijk, voorzitter afd. Holten O.L.M. H. Landeweerd, voorzitter afd. Holten C.B.T.B, Zr. M. ter Borg, voorzitster afd. Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Mevr. J. Rietberg, voorzitster afd. Holten Chr. Bond van Plattelands vrouwen. W. Beijers, namens de N.V.V.-Bestuurdersbond. J. Beldman, namens Besturenbond C.N.V. G. W. Knapen, namens de Herv. Jeugdraad. J. H. van Engbrink, voorzitter Geref. Jeugdraad. Mevr. J. Reilink-Reijlink, voorzitster afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Mevr. H. J. Hol-Groothoff, voorzitster afdeling Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. J. Kroon, voorzitter der Chr. Oranjevereniging. B. H. Brouwer, namens de Holtense Oranjevereniging. Deze gegevens werden o.m. bekend ge maakt in de jaarvergadering van het paardenfonds, welke maandagavond in café Jansen onder voorzitterschap van de heer J. Aaltink gehouden werd, door de secretaris, de heer J. H. Sprokkereef en door de boekhouder de heer H. Vosman. Voorzitter Aaltink vond de opkomst van de leden onder de maat, maar had toch alle waardering voor hun medewer king, omdat zij met goed onderhouden dieren werken, goed meewerken aan de her-taxatie en de betaling vlot doen ver lopen. De heer Sprokkereef schreef in zijn jaarverslag het groter aantal overnamen toe aan het steeds hoger worden van de gemiddelde leeftijd der paarden, omdat de boeren weinig lust hebben hun paarden- materiaal te verjongen. Het huidige ver keer eist om met betrouwbare en goed getuigde paarden op de weg te komen en Voor de onderlinge paardenverzekering „Holten" is 1965 niet zo'n gunstig jaar geweest. Er moesten vijftien paarden van de verzekerden worden overgenomen, tegen maar vijf in het voorafgaande jaar. Dat betekende een uitkering van f 10.862,50, welk bedrag met een heffing van 1% premie niet !gedekt kon worden. Gezien de aanwezige reserve van ruim negentienduizend gulden achtte het bestuur het verantwoord ,om het bij deze 1% premie te laten. Trouwens de overgenomen paarden brachten voor de slacht en aan huiden toch ook nog f 4585,20 op, zodat op deze overname niet het volle bedrag, fcnaar f6277,30 bijgelegd moest worden. dat kan met jonge dieren niet altijd het geval zijn. Er komen steeds minder mensen op de zitdagen en de premie wordt steeds meer over de post geïnd. Ledental loopt terug Door de voortgaande mechanisatie en bedrijfsbeëindiging moesten dertig leden worden afgevoerd, terwijl slechts 3 nieuwe leden toetraden. Aan het einde van het boekjaar bedroeg het aantal leden 285 met 339 paarden, welke een verze kerde waarde vertegenwoordigen van f292.625,Het gemiddeld verzekerd be drag per paard bedraagt derhalve ruim f 863,—. Het oudste verzekerde paard ruim 20 jaar van de heer J. A. Kölling moest dit jaar deze reputatie aan een soortge noot overdragen. Het bracht toch nog f 500,— op. De heer Sprokkereef noemde 1965 een Het comité bejaardensociëteit schrijft ons: Dinsdag 15 februari a.s. zal de Bejaar densociëteit worden gehouden in gebouw Irene, waar centrale verwarming is aan gelegd, zodat het er zeker behaaglijk warm zal zijn. De laatste twee keer werd ons gast vrijheid verleend in de aula van de Ulo school, waar wij dankbaar voor zijn. Men' is de bejaardensociëteit goed ge zind. Dit blijkt ook uit een gift van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, die ons aan het eind van het vorige jaar overhandigd werd en waaraan zeker een goede bestemming gegeven zal worden. Bij het maken van een kerstbloemstuk je is helaas gen snoeischaar van mejuffrouw Boonstra "verloren geraakt. Vriendelijk verzoeken wij degene, die deze snoei schaar gevonden heeft, deze terug te be zorgen bij een van de dames van het comité. In januari hadden wij een genoeglijke middag, ondanks het koude weer, met het Bingospel, waarmee de heer Van Bemmelen uit Kampen ons goed heeft beziggehouden. Misschien zou eenzelfde spel hier ook eens gezaagd kunnen worden door een handige kuntselaar met vrije tijd. Er is slechts een portie geduld en hardboard voor nodig. Wij houden ons aanbevolen. Voor de komende dinsdag hopen wij op een goede opkomst! Mocht u nog niet eerder de stap gewaagd hebben, komt dan nu. Het belooft een gezellige middag te worden! MAAR OP OUDE VISAKTEN EN BEWIJZEN (Zaterdag 28 mei a.s. wordt het vissei zoen 1966/67 geopend en dus niet op woensdag 1 juni 1966. Dit heeft de minister van Landbouw en Visserij besloten. Hij wil hiermee de zeer vele hengelaars en andere beoefenaren van de visserij tegemoet komen door ook dit jaar de opening te verschuiven naar de voorafgaande vrije zaterdag. Minister Biesheuvel maakt dit reeds thans bekend, omdat hengelaars en vis sers voor deze vier dagen eerder vissen, de visakten of bijdragebewijzen (voor het vissen met één gewone hengel) van het tot 1 juni I966 lopende seizoen 1965/1966 nodig hebben. Zij dienen deze documenten dus te bewaren om, desgevraagd, akte of bewijs tijdens het vissen te kunnen tonen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het visseizoen voor de speciale hengel als gebruikelijk pas per 1 juli wordt ge opend. Dit betekent, dat een snoek die aan een gewone hengel vóór 1 juli zou worden gevangen, onmiddellijk en in hetzelfde viswater moet worden terug gezet. minder gunstig jaar voor de vereniging maar ook voor de boeren omdat het veel te nat was. De herfst maakte veel goed doordat het vee lang in de weide kon blij ven en omdat er beste knollen groeiden. Financieel beleid De financiële toestand der vereniging baart nog geen zorgen, zo bleek uit het verslag van de heer K. Vosman. De in komsten bedroegen f8408,95 ten de uit gaven f12.152,17. Het nadelig saldo ad f3743,22 werd uit de reserve bestreden, welke aan het einde van het verslagjaar nog f <16.056,90 bedroeg. De heren A. Bronsvoort en J. Meijer hadden de boeken en kas keurig in orde bevonden, zodat de boekhouder met een woord van lof van de voorzitter décharge werd verleend, waarmede ook het beleid van het bestuur door de vergadering werd goedgekeurd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren A. Bronsvoort en J. Oolbekkink. Bestuur onveranderd In het bestuur komt geen verandering. De aftredende bestuursleden de heren H. W. Wechstapel, Espelo 32 en J. W. Rei- link, Dijkerhoek 90, werden met bijna algemene stemmen herkozen, terwijl ook de periodiek aftredende taxateur, de heer G. H. Volkerink, het vertrouwen der ver gadering had en werd herkozen. De rondvraag leverde geen bijzonder heden op. Het bestuur deelde nog mede, dat de jaarlijkse her-taxatie der verze kerde paarden wat vroeger zal geschie den n.l. eind september begin oktober. Gevonden: damesrijwiel; huissleutel. Verloren: portefeuille met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur. Zaterdag 12 februari: Zonnestraal-col lecte (zie adv.). Zaterdag 12 februari, 7.30 uur: Dans- en showavond in „Amicitia". Zaterdag 12 februari, 7.30 uur: Uitvoe ring CJV „De Vriendenschaar" uit de Beuseberg in gebouw „Irene". Maandag 14 februari, 8 uur: Gespreks- avond NVV-Bestuurdersbond in café Jansen over de loonpolitiek en het vraagstuk „Georganiseerden-Ongeor- ganiseerden". Maandag 14 februari, 8 uur: Bijeen komst Herv. Vrouwengroep in „Irene". Spreker en dia's over: „De Groes- beekse Tehuizen". Maandag 14 februari, 's avonds om 8 uur in gebouw .„Bethanië": Bijeen komst Hervormde Vrouwengroep Dij kerhoek. Spreker: ds J. H. Israël. On derwerp „Rassendiscriminatie". Maandag 14 februari, 's avonds om 8 uur in het Chr. Verenigingsgebouw „Het Anker" te Wierden: Kringverga dering van de CBTB. Spreker: drs J. Knibbe. Onderwerp: „Streekplan Twenthe". Dinsdag 15 februari, 2.30 uur: Bejaar den-sociëteit in het gebouw „Irene". Dinsdag 15 februari, 8 uur: Contactver gadering kiesvereniging „Algemeen Be lang" in hotel Holterman. Woensdag 16 februari: Openbare verga dering van de Vrije Boer in café „De Waag". Aanvang 7.30 uur. Donderdag 17 februari: Vergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Spreker: de heer H. P. Camme- raat over: „Het Huishoudonderwijs". Zaterdag 19 februari: Zonnestraal-col lecte. Zaterdag 19 februari, 4 uur: Jaarverga dering van de afd. Holten ABTK „De Eendracht" in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Maandag 21 februari, 7.30 uur: Leden vergadering van de Coöp. Aan- en Verkoopverenigïng „Holten" in café „De Waag". Maandag 21 februari, 7.45 uur in ge bouw „Rehoboth": Vergadering van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Woensdag 23 februari, 7.45 uur: Leden vergadering afd. Holten van de OLM in hotel Holterman. Donderdag 24 februari, 8 uur: Gecom bineerde vergadering PJGO-afdelin- gen in hotel Holterman over: „Poli tieke stromingen". Vrijdag 25 februari, 7.30 uur: Ouder avond van de Dorpsschool. Vrijdag 25 februari, 8 uur: Vrouwenwe reldgebedsdag in gebouw „Rehoboth". Maandag 28 februari, 8 uur: Jaarverga dering School met de Bijbel in de hal der school. Vrijdagavond 4 maart in Zaal „Amici tia": Uitvoering Holtens Gemengd Koor met medewerking van Riek Bo- link-Landeweerd, sopraan. Maandag 7 maart, des avonds om 8. uur in hote „Vosman": Ledenvergadering Landelijke Rijvereniging „Bergrui ters". Bespreking van het „Werkplan 1966". Zondag 13 februari 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur ds Israël en 19 uur ds Vos van Rijssen. Jeugddienst. In beide diensten is de Diaconie-collecte be stemd voor Internationale Hulpverle ning. Dijkerhoek: 10 uur de Eerw. Heer Schelle vis. De Diaconie-collecte is be stemd voor Internationale Hulpverle ning. Geref. Kerk: 10 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het éne offer bestemd voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene"): 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 12 februari en zondag 13 fe bruari: de heer J. Warrink, Noorden bergstraat 19. tel. 1803. DOOPZITTING NED. HERV. KERK De Doopzitting wordt op donderdag 17 februari a.s. NIET om 8 uur, maar om ZEVEN UUR (precies) gehouden in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk. Geboren: Derk Jan, zv F. Klein Leb bink en F. Scholman, Lichtenberg 3. Martijn, zv J. G. Boering en M. M. Dijk- sterhuis, Kozakkenstraat 9. Betty, dv D. Harting en B. J. Hakkert, Wevers straat 21. Geert Gerrit, zv P. A. Brands en H. G. Aaltink, Dorpsstraat 12. Overleden: J. G. Tuitert, 51 jr., Neer dorp 72, overl. te Deventer. BEVOLKING: Ingekomen: M. E. Groen-Harteveld en gezin van Den Haag naar Kozakken- straat 15. G. Meijer-Smit van Beilen naar Kozakkenstraat 23. J. P. Nek kers van Ermelo naar Haarstraat 12.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1